Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in English

Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in English

37 Views

Sri Siddhasarayustotrashtakam in English:

sriramanamamahimanamudirayanti
taddhama sama guna gauravamudgiranti ।
apura pura pariputa gabhiraghosa
dosatavi vighatanam sarayustanotu || 1 ||

sribharatiya vijaya dhvaja sailaraja
proddiyamana kalaketana kirtivalli ।
srimanasottarasarah prabhavadyasakti
rmurta nadisatanuta sarayurvibhati || 2 ||

saketa gauravagirah paribṛmhayanti
sriraghavendramabhitahkila darsayanti ।
gangam bhṛgupravaratirthamanusravanti
dhanya punatu sarayurgirirajakanya || 3 ||

iksvakumukhya ravivamsa samarcitanghri
rdivyavadata jalarasi lasatpravaha ।
papaugha kananaghata dahanaprabhava
daridrya duhkha damani sarayurdhinotu || 4 ||

trailokyapunyamiva vidrutamekanistham
nistandra candrakiranamṛta lobhaniyam ।
sarvarthadam sakala mangala danadaksam
vande pravahamatulam lalitam sarayvah || 5 ||

nityam samasta jana tapaharam pavitram
devasurarcitamudagra samagradharam ।
haram harerharina renuvilasakulam
srisaravam salilamuddhamupaghnamide || 6 ||

vanyah sarid drumalata gaja vaji simha
hamsah suka harina markata kola kitah ।
matsya bhujanga kamatha api samsritastvam
pujya bhavanti jagatam mahita maharhah || 7 ||

ekadasimatha mahanavamim bhajanto
divyavagahanarata samupetya dhirah ।
srijanakisacaranambuja dattacitta
navartayanti bhavamatra jale sarayvah || 8 ||

punyairdhanyairvasisthadibhiratha munibhih sevitam divyadeham
gaurangim svarnaratnojjvala patala lasad bhusanakhyam dayardram ।
srinagesabhimukhyam suravarajharinim sarvasiddhipradatrim
tostaye brahmarupa prakatita sarayum kotisurya prakasam || 9 ||

devyah sarayvah stavanam sarvamangala mangalam ।
sriramesvarayoh sadyo vasikaranamuttamam || 10 ||

kasipithadhinathena sankaracaryabhiksuna ।
mahesvarena racitah stavo’yam satsu rajatam || 11 ||

iti kasipithadhisvara jagadguru sankaracarya svami
srimahesvaranandasarasvativiracitam siddhasarayustotrastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *