Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in English

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in English

247 Views

Sri Vaishvanarashtakam in English:

samudbhuto bhumau bhagavadabhidhanena sadayah
samuddharam kartum krpanamanujanam kaliyuge ।
cakara svam margam prakatamatulanandajananam
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 1॥

nijanande magnah satatamatha lagnasca manasa
harau bhagnasaktirjagati jagaduddharakaranah ।
krpaparavarah parahrdayasokapaharanah
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 2॥

mahamayamohaprasamanamana dosanicaya-
pratitah srikrsnah prakatapadavidvesasayujam ।
mukhadhvamsam cakre nigamavacanairmayikanrnam
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 3॥

prasiddhaistairdosaih sahajakalidosadijanito-
yatah sviyairdharmairapi ca rahitah sarvamanujah ।
krtah sambandhena prabhucaranasevadisahitah
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 4॥

vibhedam yascakre haribhajanapujadividhisu
svamargiyaprapyam phalamapi phalebhyah samadhikam ।
vina vairagyaderapi paramamoksaikaphaladah
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 5॥

parikranta prthvicaranakamalaistirthamahima-
prasiddhyartham sviyasmaranasamavaptyai nijanrnam ।
tatha daivanjivanjagati ca prthakkartumakhilan
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 6॥

harim bhavatmanam tadakhilaviharanapi tatha
samastam samagrim manujapasupaksyadisahitan ।
krpamatrenatra prakatayati drk parakarunah
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 7॥

paresamasaktim sutadhanasariradisu drḍham
drutam bhasmicakre bahulamapi tulam jvalana iva ।
svasannidhyadeva vyasanamapi krsno’pi vidadhat
sa me murdhanyastam harivadanavaisvanaravibhuh ॥ 8॥

iti srimatproktam haricaranadasena harina-
‘stakam svacaryanam pathati paramapremasahitah ।
janastasya syadvai harivadanavaisvanarapade
paro bhavasturnam sakalaphalarupastadadhikah ॥ 9॥

iti sri harirayajiviracitam sri vaisvanarastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *