Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in English

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in English

28 Views

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in English:

sri madvrndavanenduprakatitarasikanandasandoharupa-
sphurjadrasadilila’mrtajaladhibharakrantasarvo’pi sasvat ।
tasyaisatmanubhavaprakatanahrdayasyajnaya pradurasid-
bhumau yah sanmanusyakrtiratikarunastam prapadye hutasam ॥ 1॥

navirbhuyadbhavamscedadhidharanitalam bhutanathoditasa-
nmargadhvantandhatulya nigamapathapatau devasarge’pi jatah ।
ghosadhisam tademe kathamapi manujah prapnuyurnaiva devi-
srstirvyartha ca bhuyannijaphalarahita devavaisvanaraisa ॥ 2॥

na hyanyo vagadhisacchrutiganavacasam bhavamajnatumiste
yasmatsadhvi svabhavam prakatayati vadhuragratah patyureva ।
tasmacchrivallabhakhya tvaduditavacanadanyatha rupayanti
bhranta ye te nisargatridasariputaya kevalandhantamogah ॥ 3॥

pradurbhutena bhumau vrajapaticaranambhojasevakhyavartma-
prakatyam yatkrtam te taduta nijakrte sri hutaseti manye ।
yasmadasmimsthito yatkimapi kathamapi kvapyupahartumiccha-
tyaddha tadgopikesah svavadanakamale caruhase karoti ॥ 4॥

usnatvaikasvabhavo’pyatisisiravacahpunjapiyusavrsti-
rartesvatyugramohasuranrsu yugapattapamapyatra kurvan ।
svasmin krsnasyatam tvam prakatayasi ca no bhutadevatvameta-
dyasmadanandadam sri vrajajananicaye nasakam casuragneh ॥ 5॥

amnayoktam yadambhobhavanamanalatastacca satyam vibhorya-
tsargadau bhutarupadabhavadanalatah puskaram bhutarupam ।
anandaikasvarupattvadadhibhu yadabhutkrsnasevarasabdhi-
scanandaikasvarupastadakhilamucitam hetusamyam hi karye ॥ 6॥

svamicchrivallabhagne ksanamapi bhavatah sannidhane krpatah
pranapresthavrajadhisvaravadanadidrksartitapo janesu ।
yatpradurbhavamapnotyucitataramidam yattu pascadapittham
drste’pyasminmukhendau pracurataramudetyeva taccitrametat ॥ 7॥

ajnanadyandhakaraprasamanapatutakhyapanaya trilokya-
magnittvam varnitam te kavibhirapi sada vastutah krsna eva ।
pradurbhuto bhavanityanubhavanigamadyuktamanairavetya
tvam sri sri vallabhe me nikhilabudhajana gokulesam bhajante ॥ 8॥

iti sri madviththaladiksitaviracitam sri vallabhastakam 1 samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *