Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Shri Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

76 Views

Sri Vallabhashtakam 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಪ್ರಥಯಿತುಮಚ್ಯುತಚರಣಾಮ್ಬುಜರಸಪಾನೈಕಸಂಶ್ರಯಂ ವರ್ತ್ಮ ।
ಶ್ರೀಮಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಣತನುಜೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 1॥

ಯದನುಗ್ರಹೇಣ ಜನ್ತೂನ್ ವ್ರಜಮತಿರಪ್ಯಾತ್ಮನೋ ಮನುತೇ ।
ನಿಃಸಾಧನಾನಸಾಧ್ಯೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 2॥

ವಿಶ್ವೋದ್ಧಾರವಿಚಾರಪ್ರಕಟಿತಕರುಣೋತ್ತರಂಗಪಾಥೋಭಿಃ ।
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ವಿದಿತವಿಭೂತಿರ್ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 3॥

ಮಾಯಾಮತಾದ್ರಿಪಕ್ಷಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾದವಜ್ರೇಣ ।
ಚಿಚ್ಛೇದಾದ್ಭುತವೀರ್ಯೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 4॥

ವಿತರತಿ ಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತಧನಮವಿನಾಶ್ಯಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಬಹುಲಮ್ ।
ಅರ್ಥಿಷು ತದುದಿತಕೀರ್ತಿರ್ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 5॥

ಕಮಲಾಕರಯುಗಲಾಲಿತವಿಮಲಾಶಯಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಃ ।
ಅಚಲಾಚಲಬಹುಚರಿತೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 6॥

ನಾಶಯತಿ ಶಬ್ದಸೃಷ್ಟೇರ್ಯತ್ತಜ್ಜ್ಞನಾಂಶುಮಾಂಸ್ತಮೋಽಜ್ಞಾನಮ್ ।
ಅಘತೂಲರಾಶಿದಹನೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 7॥

ಸಹಜಾಸುರಜನತಾಯಾ ದುಃಖೋದರ್ಕಾಯ ವಕ್ರತರ್ಕೇಣ ।
ಅವಿದಿತಮಾರ್ಗದಿಗರ್ಕೋ ಜಗತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಜಯತಿ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವಕೀನನ್ದನಜೀಕೃತಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *