Ashtaka

Shri Vallabha Ashtakam 3 Lyrics in English

Sri Vallabhashtakam 3 Lyrics in English:

mandiram sundaram sundarisobhitam
darsaya gokuladhisa me nityam ।
kotisaundaryata anga anandamayi
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 1॥

kesasobhamare bhalarekha ubhaya-
dirghata nasika lolata iksanam ।
mathurimattata sri mukhavalokane
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 2॥

kunḍalodyotata karnabhamayi
hemamuktamani subhrata bhusanam ।
cittacintamani nayanasrngara ye
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 3॥

rangabimbadhare nagaveliyutam
danarupamrte panapremamrte ।
caruhasye krpabhavalobhinnata
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 4॥

malagrivalase svetadhotidhare
mudrika anguli rajate mudritam ।
priyapremavali sncane sarvada
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 5॥

bhogarage rase bhaminisamyutam
bhogyatanitya ye daksahanadhipam ।
kelililarasodbodhabhavaprade
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 6॥

lagnata citta me vismrta sarvataḥ
praptito bhavaye dinata niscitam ।
ruksata nandata sattvata tatphalam
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 7॥

tapta asaktata viprayoge sthiti-
rjivate durlabha siddhayoge matiḥ ।
satyasankalpa angikrtau natha ye
seviyam sri padambujam vallabhasya ॥ 8॥

iti bha‍i gokuladasakrtam vallabhastakam 3 sampurnam ।