Ashtaka

Shri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prayer Lyrics in English

Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari Slokam in English:

sri vasavikanyakaparamesvari ammavari prarthana
kanyakamba kanyakamba kanyakamba pahi mam ।
vasavi sri kanyakaparamesvari jaya raksa mam ॥ 1 ॥

kamala?hanai? kamalavadane karunahṛdaye pahi mam ।
kanakavarne kanyarūpini kanakavasane raksa mam ॥ 2 ॥

papanasini paramapavani bhayavinasini pahi mam ।
dustasiksini sistaraksini bhaktapalani pahi mam ॥ 3 ॥

bhadrarūpini bhadradayini bhaktapalani pahi mam ।
bhaktirañjani saktirūpini muktidayini raksa mam ॥ 4 ॥

kusumaputri asamagatri kamalanetri pahi mam ।
visnuvardhanivamsamardani vimalacarite raksa mam ॥ 5 ॥

vaisyatosini visvaposini visvarūpini pahi mam ।
visvamohini visvapavani visvaraksani raksa mam ॥ 6 ॥

bhaktito pathi?yiñcuvarala? paramapavani pahi mam ।
ihapara?dula? ?korkaliccadu? isvari jaya raksa mam ॥ 7 ॥

vara?mulasagada? bhakta?janulaku? varadarūpini pahi mam ।
?vasiga? panuganḍapattanaksetravasini raksa mam ॥ 8 ॥

iti sri vasavikanyakaparamesvari ammavari prarthana।
The words in ? marks are Telugu.

Add Comment

Click here to post a comment