Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan Lyrics in Hindi

Shri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan Lyrics in Hindi

100 Views

Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari Prarthan in Hindi:

श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अम्मवारी प्रार्थना
कन्यकाम्बा कन्यकाम्बा कन्यकाम्बा पाहि माम् ।
वासवी श्रीकन्यकापरमेश्वरी जय रक्ष माम् ॥ १॥

कमल?हानै? कमलवदने करुणहृदये पाहि माम् ।
कनकवर्णे कन्यारूपिणि कनकवासने रक्ष माम् ॥ २॥

पापनाशिनि परमपावनि भयविनाशिनि पाहि माम् ।
दुष्टशिक्षिणि शिष्टरक्षिणि भक्तपालनि पाहि माम् ॥ ३॥

भद्ररूपिणि भद्रदायिनि भक्तपालनि पाहि माम् ।
भक्तिरञ्जनि शक्तिरूपिणि मुक्तिदायिनि रक्ष माम् ॥ ४॥

कुसुमपुत्रि असमगात्रि कमलनेत्रि पाहि माम् ।
विष्णुवर्धनिवंशमर्दनि विमलचरिते रक्ष माम् ॥ ५॥

वैश्यतोषिणि विश्वपोषिणि विश्वरूपिणि पाहि माम् ।
विश्वमोहिनि विश्वपावनि विश्वरक्षणि रक्ष माम् ॥ ६॥

भक्तितो पठि?यिञ्चुवारल? परमपावनि पाहि माम् ।
इहपरा?दुल? ?कोर्कालिच्चादु? ईश्वरी जय रक्ष माम् ॥ ७॥

वर?मुलासगादा? भक्त?जनुलकु? वरदरूपिणि पाहि माम् ।
?वासिग? पानुगाण्डपट्टणक्षेत्रवासिनि रक्ष माम् ॥ ८॥

इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अम्मवारी प्रार्थना।
The words in ? marks are Telugu.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *