Ashtottara Shatanama Guru Mantras

Shri Veda Vyasa Ashtottara Nama Stotram 4 Lyrics in Kannada

About Maharshi Veda Vyasa:

Vyasa mostly known as Maharshi Veda Vyasa is perhaps the greatest sage in the history of the Hindu religion. He edited the 4 Vedas, wrote 18 Puranas, the epic Mahabharata and Srimad Bhagavatam and even taught Dattatreya, considered the “guru of gurus”.

Hindu mythology mentions up to 28 Vyasas before the birth of Veda Vyasa at the end of Dvapara Yuga. Also known as Krishna Dvaipayana, Vyasa was born to sage Parashara and her mother Matsyakanya-Satyavati Devi in a exceptional circumstances. Parashara was one of the supreme authorities in astrology and his book, Parashara Hora, is a textbook of astrology even in the modern era. He also wrote a writing known as Parashara Smriti, which is held in such high esteem that even modern experts in sociology and ethics cite it.

Sri Vedavyasa Ashtottaranama Stotram 4 Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4
ಯಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪರಿನಿಷ್ಠಿತಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿಂ
ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ ಸುರಮುನೀನ್ದ್ರನುತಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣತ್ವಿಷಂ ಕನಕಪಿಂಗಜಟಾಕಲಾಪಂ
ವ್ಯಾಸಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ತಿಲಕಂ ಮುನೀನಾಮ್ ॥

ಅವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಮ್ ।
ಶಾರದಾಶಂಕರಾತ್ಮಾನಂ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ॥

ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಃ ಪಾರಾಶರ್ಯಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ ॥ 1 ॥

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೋ ದಾನ್ತೋ ಬಾದರಾಯಣಸಂಜ್ಞಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತವಾನ್ ಭಗವಾಂಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ವೇದಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕೃತ್ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾಧರ್ಮಾ ಮಹಾಭಾರತಕಲ್ಪಕಃ ॥ 4 ॥

ಮಹಾಪುರಾಣಕೃಜ್ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಭಾಜನಮ್ ।
ಚಿರಂಜೀವೀ ಚಿದಾಕಾರಶ್ಚಿತ್ತದೋಷವಿನಾಶಕಃ ॥ 5 ॥

ವಾಸಿಷ್ಠಃ ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಶ್ಚ ಶುಕದೇವಗುರುರ್ಗುರುಃ ।
ಆಷಾಢಪೂರ್ಣಿಮಾಪೂಜ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನಃ ॥ 6 ॥

ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತುತಿಕರೋ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 7 ॥

ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಸದಾಚಾರ್ಯಃ ಸದಾಚಾರಸದಾಸ್ಥಿತಃ ।
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಿತಾಶಯಃ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಿದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಶಂಕರಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ।
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಃ ॥ 9 ॥

ಅಚತುರ್ವದನಬ್ರಹ್ಮಾ ದ್ವಿಭುಜಾಪರಕೇಶವಃ ।
ಅಫಾಲಲೋಚನಶಿವಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವವಿಜ್ಞಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 11 ॥

ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಃ ।
ಅಪಾನ್ತರತಮೋನಾಮಾ ವೇದಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಚಾರವಾನ್ ॥ 12 ॥

ಅಜ್ಞಾನಸುಪ್ತಿಬುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಅಪ್ರಮತ್ತೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮೌನೀ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ರತಃ ॥ 13 ॥

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಿಮಾನ್ಭೂಮಿಪಾವನಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವಜ್ಞಾತಾ ಭೂಮಸಂಸ್ಥಿತಮಾನಸಃ ॥ 14 ॥

ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಿಗ್ರಹಃ ।
ನವಗ್ರಹಸ್ತುತಿಕರಃ ಪರಿಗ್ರಹವರ್ಜಿತಃ ॥ 15 ॥

ಏಕಾನ್ತವಾಸಸುಪ್ರೀತಃ ಶಮಾದಿನಿಲಯೋ ಮುನಿಃ ।
ಏಕದನ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಲಿಪಿಕಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 16 ॥

ಭಸ್ಮರೇಖಾವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾವಲಿಭೂಷಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋ ಜಟಾಧರಃ ॥ 17 ॥

ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಸುಧೀರಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮೋ ರಮಾಪತಿಃ ।
ಮಹಾತ್ಮಾ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರನಿರ್ದೇಶ್ಯಃ ಸ್ವರಾಜಿತಃ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Veda Vyasa Ashtottara Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment