Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venugopalasvaminah Mangalashtakam Lyrics in English

Shri Venugopalasvaminah Mangalashtakam Lyrics in English

83 Views

Sri Venugopalasvaminah Mangalashtakam in English:

sri venugopalasvaminah mangalastakam
Om gam ganapataye namah ।
Om sri vagisvaryai namah ॥

atha srimaddharmapurivasinah sri venugopalasvaminah mangalastakam ।
daksine satyabhama ca vame te rukmini vibho!
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 1 ॥

venubhusitahastaya venuganapriyatmane ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 2 ॥

pitambarañcitayasmai pranatah klesanasine ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 3 ॥

bhasvatkaustubhavatsaya bhaktabhistapradayine ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 4 ॥

dhrtacakragadayasmai hrtakamsadiraksase ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 5 ॥

adimadhyantahinaya trigunatmakarupine ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 6 ॥

parabrahmasvarupaya saccidanandarupine ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 7 ॥

visvanathanutayasmai visvaraksanahetave ।
dharmapurvenugopala ! tubhyam krsnaya mangalam ॥ 8 ॥

iti koride visvanatha sarmanaviracitam sri venugopalasvaminah mangalastakam sampurnam ।
bhagavadasirvadabhilasi koride visvanatha sarma, dharmapuri

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *