Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shyamala Stotram Lyrics in Kannada

Shyamala Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಜಯ ಮಾತರ್ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಸಂಗೀತಮಾತೃಕೇ |
ಜಯ ಮಾತಂಗಿ ಚಂಡಾಲಿ ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಕೇ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ನಮೋ ಭಗವತೀಶ್ವರಿ |
ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಯಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ || ೨ ||

ಜಯತ್ವಂ ಶ್ಯಾಮಲೇದೇವಿ ಶುಕಶ್ಯಾಮೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ |
ಮಹಾಶ್ಯಾಮೇ ಮಹಾರಾಮೇ ಜಯ ಸರ್ವಮನೋಹರೇ || ೩ ||

ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಖ್ಯೇ ಜಯ ಸರ್ವವಶಂಕರಿ |
ಜಯ ತ್ವಜಾತ್ವಸಂಸ್ತುತ್ಯೇ ಲಘುಶ್ಯಾಮೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೪ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಮದಶಾಲಿನಿ |
ಜಯ ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ನಮ ಇಂದ್ರಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯೇ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೂಜಿತೇ |
ನಮೋ ಮರಕತಪ್ರಖ್ಯೇ ಶಂಖಕುಂಡಲಶೋಭಿತೇ || ೬ ||

ಜಯ ತ್ವಂ ಜಗದೀಶಾನಿ ಲೋಕಮೋಹಿನಿ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಕೃಷ್ಣೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವೇಶವಲ್ಲಭೇ || ೭ ||

ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ನೀಲಾಂಬರಸಮನ್ವಿತೇ |
ನಮಃ ಕಳ್ಯಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಿ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೮ ||

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಕರಿ ನಮಸ್ಸರ್ವವಶಂಕರಿ |
ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯದೇ ನೄಣಾಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನಿ || ೯ ||

ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೇ ವೀಣಾಹಸ್ತೇ ನಮೋಸ್ತು ತೇ |
ಜನಮೋಹಿನಿ ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕೇ || ೧೦ ||

ವಾಗ್ವಾದಿನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಕುಲದೇವೇಶಿ ನಮೋ ನಾರೀವಶಂಕರಿ || ೧೧ ||

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರೇ ಜಯ ನೀಲಾದ್ರಿಸನ್ನಿಭೇ |
ಶಂಖಪದ್ಮಾದಿಸಂಯುಕ್ತೇ ಸಿದ್ಧಿದೇ ತ್ವಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಜಯ ತ್ವಂ ವರಭೂಷಾಂಗಿ ವರಾಂಗೀಂ ತ್ವಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ |
ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಯೋಗಿವಂದ್ಯೇ ಜಯ ಲೋಕವಶಂಕರಿ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಧೀಶ್ವರಿ |
ಸರ್ಗಪಾಲನಸಂಹಾರಹೇತುಭೂತೇ ಸನಾತನಿ || ೧೪ ||

ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಭೇ |
ಭಜೇ ಶಕ್ರಾದಿವಂದ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಜಯ ತ್ವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ || ೧೫ ||

ಜಯ ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನಿ |
ಜಯ ತ್ವಂ ಸರ್ವಭದ್ರಾಂಗೀ ಭಕ್ತಾಽಶುಭವಿನಾಶಿನಿ || ೧೬ ||

ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಸ್ತುತ್ಯೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದೇ || ೧೭ ||

ಮಾತಂಗೀಶ್ವರವಂದ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಸರ್ವದಾ |
ಇತ್ಯೇತಚ್ಛ್ಯಾಮಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧಿದಮ್ || ೧೮ ||

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಮೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ |
ಸ ಲಭೇತ್ಸಕಲಾನ್ಕಾಮಾನ್ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೧೯ ||

ಶೀಘ್ರಂ ದಾಸಾ ಭವಂತ್ಯಸ್ಯ ದೇವಾ ಯೋಗೀಶ್ವರಾದಯಃ |
ರಂಭೋರ್ವಶ್ಯಾದ್ಯಪ್ಸರಸಾಮವ್ಯಯೋ ಮದನೋ ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ನೃಪಾಶ್ಚ ಮರ್ತ್ಯಾಃ ಸರ್ವೇಽಸ್ಯ ಸದಾ ದಾಸಾ ಭವಂತಿ ಹಿ |
ಲಭೇದಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯೇಣ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೨೧ ||

ಶಂಖಾದಿ ನಿಧಯೋ ದ್ವಾರ್ಥ್ಸಾಸ್ಸಾನ್ನಿದ್ಯಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ || ೨೨ ||

ವಿಮುಕ್ತಃ ಸಕಲಾಪದ್ಭಿಃ ಲಭೇತ್ಸಂಪತ್ತಿಮುತ್ತಮಾಂ |
ಮಹಾಪಾಪೋಪಪಾಪೌಘೈಸ್ಸಶೀಘ್ರಂ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ || ೨೩ ||

ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮನುತ್ತಮಂ |
ಸದಾಶಿವತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸೋಂತೇ ನಾತ್ರ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೪ ||

Also Read:

Shyamala Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top