Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Telugu

Skanda Veda Pada Stava Telugu Lyrics:

స్కంద వేదపాద స్తవః
యో దేవానాం పురో దిత్సురర్థిభ్యో వరమీప్సితమ్ |
అగ్రే స్థితః స విఘ్నేశో మమాంతర్హృదయే స్థితః || ౧ ||

మహః పురా వై బుధసైంధవశ్రీ-
-శరాటవీమధ్యగతం హృదంతః |
శ్రీకంఠఫాలేక్షణజాతమీడే
తత్పుష్కరస్యాయతనాద్ధి జాతమ్ || ౨ ||

మహో గుహాఖ్యం నిగమాంతపంక్తి
మృగ్యాంఘ్రిపంకేరుహయుగ్మమీడే |
సాంబో వృషస్థః సుతదర్శనోత్కో
యత్పర్యపశ్యత్సరిరస్య మధ్యే || ౩ ||

త్వామేవ దేవం శివఫాలనేత్ర-
-మహోవివర్తం పరమాత్మరూపమ్ |
తిష్ఠన్ వ్రజన్ జాగ్రదహం శయానః
ప్రాణేన వాచా మనసా బిభర్మి || ౪ ||

నమో భవానీతనుజాయ తేఽస్తు
విజ్ఞాతతత్త్వా మునయః పురాణాః |
యమేవ శంభుం హరిమబ్జయోనిం
యమింద్రమాహుర్వరుణం యమాహుః || ౫ ||

కోటీరకోటిస్థమహార్ఘకోటి-
-మణిప్రభాజాలవృతం గుహం త్వామ్ |
అనన్యచేతాః ప్రణవాబ్జహంసం
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతమ్ || ౬ ||

స నోఽవతు స్వాలికపంక్తిజీవ-
-గ్రహం గృహీతాయత చంద్రఖండః |
గుహాదసీయంతమిదం స్వరూపం
పరాత్పరం యన్మహతో మహాంతమ్ || ౭ ||

స్వర్గాపగామధ్యగపుండరీక-
-దలప్రభాజైత్రవిలోచనస్య |
అక్ష్ణాం సహస్రేణ విలోక్యమానం
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య || ౮ ||

హేమద్విషత్కుండలమండలాఢ్య-
-గండస్థలీమండితతుండశోభః |
బ్రహ్మ త్వమేవేతి గుహో మునీంద్రైః
హృదా మనీషా మనసాఽభిక్లప్తః || ౯ ||

సుపక్వబింబాధరకాంతిరక్త-
-సంధ్యామృగాంకాయితదంతపంక్తిః |
గుహస్య నః పాతు విలోలదృష్టిః
యేనావృతం ఖం చ దివం మహీం చ || ౧౦ ||

కరీంద్రశుండాయితదోఃప్రకాండ
ద్విషట్కకేయూరవిరాజమానమ్ |
గుహం మృడానీభవమప్రమేయం
న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనమ్ || ౧౧ ||

స్వకీయదోర్దండగృహీతచండ-
-కోదండ నిర్ముక్త పృషత్కషండైః |
త్రివిష్టపాంధంకరణైరశూన్యాన్
యః సప్తలోకానకృణోద్దిశశ్చ || ౧౨ ||

సౌవర్ణహారాదివిభూషణోజ్జ్వల-
-న్మణిప్రభాలీఢ విశాలవక్షాః |
స్కందః స మాం పాతు జితాబ్జయోనిః
అజాయమానో బహుధా విజాయతే || ౧౩ ||

దేవః స వైహారికవేషధారీ
లీలాకృతాశేషజగద్విమర్దః |
శిఖిధ్వజః పాతు భయంకరేభ్యో
యః సప్తసింధూనదధాత్పృథివ్యామ్ || ౧౪ ||

షడాననో ద్వాదశబాహుదండః
శ్రుత్యంతగామీ ద్విషడీక్షణాఢ్యః |
భీతాయ మహ్యం గిరిజాతనూజో
హిరణ్యవర్ణస్త్వభయం కృణోతు || ౧౫ ||

యో దానవానీకభయంకరాటవీ
సమూలకోత్పాటనచండవాతః |
షాణ్మాతురః సంహృత సర్వశత్రుః
అథైకరాజో హ్యభవజ్జనానామ్ || ౧౬ ||

అతీవ బాలః ప్రవయాః కుమారో
వర్ణీ యువా షణ్ముఖ ఏకవక్త్రః |
ఇత్థం మహస్తద్బహుధాఽఽవిరాసీ-
-ద్యదేకమవ్యక్తమనంతరూపమ్ || ౧౭ ||

యదీయమాయావరణాఖ్యశక్తి
తిరోహితాంతః కరణా హి మూఢాః |
న జానతే త్వాం గుహ తం ప్రపద్యే
పరేణ నాకం నిహితం గుహాయామ్ || ౧౮ ||

గురూపదేశాధిగతేన యోగ-
-మార్గేణ సంప్రాప్య చ యోగినస్త్వామ్ |
గుహం పరం బ్రహ్మ హృదంబుజస్థం
విభ్రాజదేతద్యతయో విశంతి || ౧౯ ||

యో దేవసేనాపతిరాదరాద్వై
బ్రహ్మాదిభిర్దేవగణైరభిష్టుతః |
తం దేవసేనాన్యమహం ప్రపద్యే
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ || ౨౦ ||

హృదంబుజాంతర్దహరాగ్రవర్తి
కృశానుమధ్యస్థపరాత్మరూపాత్ |
గుహాత్సుసూక్ష్మాన్మునయః ప్రతీయు-
-రతః పరం నాన్యదణీయసం హి || ౨౧ ||

తపః ప్రసన్నేశబహుప్రదత్త-
-వరప్రమత్తాసురభీతిభాజామ్ |
సుపర్వణాం స్కంద భవాన్ శరణ్యః
ఇంద్రస్య విష్ణోర్వరుణస్య రాజ్ఞః || ౨౨ ||

స ఏవ దేవో గిరిజాకుమారో
రాజా స మిత్రం స హి నో వరేణ్యః |
భ్రాతా స బంధుః స గురుః స్వసా చ
స ఏవ పుత్రః స పితా చ మాతా || ౨౩ ||

స్వరాజ్యదాత్రే స్వసుతాం వితీర్య
తాం దేవసేనాం సుకుమారగాత్రామ్ |
ఆరాధయత్యన్వహమాంబికేయం
ఇంద్రో హవిష్మాన్సగణో మరుద్భిః || ౨౪ ||

దేవేన యేనాలఘువిక్రమేణ
హతేషు సర్వేష్వపి దానవేషు |
పురేవ దేవాః స్వపదేఽధిచక్రుః
ఇంద్రశ్చ సమ్రాడ్వరుణశ్చ రాజా || ౨౫ ||

షాణ్మాతురోఽసౌ జగతాం శరణ్య-
-స్తేజోఽన్నమాపః పవనశ్చ భూత్వా |
సంరక్షణాయైవ జగత్సు దేవో
వివేశ భూతాని చరాచరాణి || ౨౬ ||

కరౌ యువామంజలిమేవ నిత్యం
ఉమాంగజాతాయ విధత్తమస్మై |
ఏష ప్రసన్నః సుకుమారమూర్తి-
-రస్మాసు దేవో ద్రవిణం దధాతు || ౨౭ ||

నిధిః కలానాముదధిర్దయానాం
పతిర్జనానాం సరణిర్మునీనామ్ |
కదా ప్రసీదేన్మయి పార్వతేయః
పితా విరాజామృషభో రయీణామ్ || ౨౮ ||

సౌందర్యవల్లీతనుసౌకుమార్య-
-సరోజపుష్పంధయమానసో యః |
చచార కాంతారపథేషు దేవః
స నో దదాతు ద్రవిణం సువీర్యమ్ || ౨౯ ||

ఇతోఽపి సౌందర్యవదస్తు దేహ-
-మితీవ హుత్వా శివఫాలనేత్రే |
జాతస్తతః కిం స కుమార ఏవ
కామస్తదగ్రే సమవర్తతాధి || ౩౦ ||

ముముక్షులోకాః శృణుత ప్రియం వో
భజధ్వమేనం గిరిజాకుమారమ్ |
అస్యైవ దేవస్య పరాత్మతేతి
హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషా || ౩౧ ||

ధేనుర్బహ్వీః కామదోగ్ధ్రీః సువత్సాః
కుండోధ్నీర్గా దేహి నస్త్వం సహస్రమ్ |
భక్తార్తిఘ్నం దేవదేవం షడాస్యం
విద్మాహి త్వా గోపతిం శూరగోనామ్ || ౩౨ ||

వందామహే బర్హిణవాహనస్థితం
వనీపకాశేషమనీషితప్రదమ్ |
తోష్టూయమానం బహుధా పదే పదే
సంక్రందనేనానిమిషేణ జిష్ణునా || ౩౩ ||

దిగ్భ్యో దశభ్యః పరితః పునః పునః
పరః శతాయాతసిషేవిషావతామ్ |
అనుగ్రహాయైవ షడాననో హ్యసౌ
ప్రత్యఙ్గ్ముఖస్తిష్ఠతి విశ్వతోముఖః || ౩౪ ||

కూర్మః ఫణీంద్రశ్చ తథా ఫణాభృతో
దిగ్దంతినశ్చైవ కులాచలా అపి |
భూత్వాఽంబికేయః ప్రథితః ప్రతాపవాన్
బ్రహ్మాధ్యతిష్ఠద్భువనాని ధారయన్ || ౩౫ ||

యో వై స్కందః పృష్టః శంభోః సత్యం జ్ఞానం బ్రహ్మాద్వైతమ్ |
ఓంకారార్థం ప్రాహ స్మేత్థం సుబ్రహ్మణ్యోం సుబ్రహ్మణ్యోమ్ || ౩౬ ||

యో జాహ్వవీశరారణ్యహ్రదాంభోజే బభౌ పురా |
తస్మై నమః షణ్ముఖాయ మహాసేనాయ ధీమహి || ౩౭ ||

యద్దక్షిణకరాంభోజమిష్టదం స్వానుజీవినామ్ |
తేభ్య ఇంద్రాదిసేనానాం సేనానిభ్యశ్చ వో నమః || ౩౮ ||

దేవతానామృషీణాం చ భక్తానామపి యోగినామ్ |
భూతానామపి వీరాణాం పతీనాం పతయే నమః || ౩౯ ||

నమస్తేఽస్తు మహేశాన భీతేభ్యః శూరపద్మనః |
సునాసీరముఖేభ్యస్త్వం స్వస్తిదా అభయంకరః || ౪౦ ||

కటాక్షవీక్షణాపాస్త నిఖిలవ్యాధిబంధన |
దేవసేనాపతే స్వామిన్ అభి త్వా శూర నూనుమః || ౪౧ ||

అంతశ్చరసి భూతేషు త్వమేకః సూక్ష్మరూపతః |
త్వమేవ నిగమాంతేషు పరమాత్మా వ్యవస్థితః || ౪౨ ||

మహీ ద్యౌరంతరిక్షం చ వాయురాపోఽనలోఽంబరమ్ |
సుబ్రహ్మణ్య జగన్నాథ త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ || ౪౩ ||

శైశవే త్వం మహాసేన బందీకృత్య ప్రజాపతిమ్ |
అస్రాక్షీస్తాన్యథాపూర్వం మనుష్యాః పశవశ్చ యే || ౪౪ ||

వేదాంతకందరీవర్తి గుహాశయషడాననే |
త్రిలోకీయం త్వయి విభో నావీవాంతః సమాహితా || ౪౫ ||

కలా ముహూర్తాః కాష్ఠాశ్చ మాసా వర్షా యుగాని చ |
త్వయి వల్లీశ నిహితా నిమేషాస్త్రుటిభిః సహ || ౪౬ ||

రోగకాంతారదావాగ్నే మృత్యుకక్షహుతాశన |
శూరఘ్న త్వత్ప్రతాపేన రేజతీ రోదసీ ఉభే || ౪౭ ||

పరం బ్రహ్మ విచిన్వంతో హృదయాంభోజమధ్యగమ్ |
యోగినో నారదాద్యాస్త్వాం సదా పశ్యంతి సూరయః || ౪౮ ||

హతశూరముఖాశేషదైతేయం త్వాం గుహాస్తువన్ |
అగ్నావిష్ణూ చేంద్రవాయూ సోమో ధాతా బృహస్పతిః || ౪౯ ||

వాచాలయస్యవాచం త్వం సచక్షుః కురుషేఽదృశమ్ |
ఆశ్రితేభ్యో జగన్నాథ శివో నః సుమనా భవ || ౫౦ ||

స ఏవ జగతః కర్తా భర్తా హర్తా జగద్గురుః |
కుమారః సచ్చిదానందః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ || ౫౧ ||

అసురాన్ శూరపద్మాదీన్ హత్వా శరవణోద్భవః |
దేవాన్ స్వస్వపదే కృత్వా సమ్రాడేకో విరాజసి || ౫౨ ||

తవ దృష్ట్వా విశ్వరూపం సహర్షభయవేపథు |
త్వామస్తువన్నాదితేయాః బృహస్పతిపురోహితాః || ౫౩ ||

కిన్నరా గరుడా నాగా యక్షాః సాధ్యా మరుద్గణాః |
ఐంద్రీశం త్వామహరహః విశ్వే దేవా ఉపాసతే || ౫౪ ||

విశ్వాసాన్మానుషీణాం చ ప్రజానాం పశుపక్షిణామ్ |
చరాచరాణాం జగతాం ధ్రువో రాజా విశామయమ్ || ౫౫ ||

అంభోజసంవర్తికాసు రాజహంసా ఇవ ప్రభో |
మదీయహృదయాంభోజే ధ్రువస్తిష్ఠావిచాచలిః || ౫౬ ||

లీలామాత్రకృతాశేషభువనాద్గిరిజాసుతాత్ |
అథర్వ చాథ ఋక్సామ యజుస్తస్మాదజాయత || ౫౭ ||

తిలే తైలమివ ప్రోతం దధ్న్యాజ్యమివ షణ్ముఖే |
మణౌ సూత్రమివ స్యూతం బ్రహ్మ విశ్వమిదం జగత్ || ౫౮ ||

యస్తప్తాదీనృషీన్ శాపాదుద్దధార హరాత్మజః |
మాతుః స్తనసుధాపూరే పుత్రః ప్రముదితోధయన్ || ౫౯ ||

ఇజ్యయా పూజయా స్తుత్యా భక్త్యా చ పరిచర్యయా |
ధ్యానేన తపసా చ త్వాం దేవం మనసి ఈడతే || ౬౦ ||

శ్రుతిస్మృత్యాగమాద్యుక్తకర్మణాం ఫలదాయినే |
స్కందాయ తుభ్యం మఖిభిః శ్రద్ధయా హూయతే హవిః || ౬౧ ||

మూర్ధా ద్యౌరంబరం నాభిరూరూ భూరతలం పదే |
షణ్ముఖస్యేత్యేవమాహుః అంతర్విశ్వమిదం జగత్ || ౬౨ ||

భక్తసంతాపశమన ప్రావృషేణ్యఘనాఘనాత్ |
స్కందాదన్యం మనో మాగాః స దృష్టో మృడయాతి నః || ౬౩ ||

జిహ్వే త్వముచ్చైర్నిస్తంద్రా రాత్రిందివమభిష్టుహి |
దేవసేనం మహాసేనం అదుగ్ధా ఇవ ధేనవః || ౬౪ ||

అకలంకశరచ్చంద్రవిలసత్త్వన్ముఖస్రుతాః |
మందస్మితసుధాధారాస్తా మే కృణ్వంతు భేషజమ్ || ౬౫ ||

దేవానీజిమహే పూర్వం తపశ్చకృమహే పురా |
యద్గుహో దేవతాస్మాకం కవిర్గృహపతిర్యువా || ౬౬ ||

మదీయహృదయాంభోజనిర్యూహమణిమంచకే |
షడానన త్వత్పాదః స్యాదియాన్ ప్రాదేశసమ్మితః || ౬౭ ||

చిరంతనవచః స్తుత్యః ప్రణవాంబుజషట్పదః |
కరోతు దేవసేనేశః శివా నః ప్రదిశో దిశః || ౬౮ ||

దైతేయవధసన్నద్ధో భవాన్ పవనసారథిః |
ద్విలక్షమర్వతో హైమే రథే యుక్త్వాఽధితిష్ఠతి || ౬౯ ||

గగనోచ్ఛ్రితకోదండకిరీటం శూరమాహవే |
బిభేదిథ త్వం నారాచైః సహస్రేణ శతేన చ || ౭౦ ||

ఐశాల్లలాటనయనాత్ జాతం వహ్నిర్యథాఽరణేః |
ముముక్షవో గుహం బ్రహ్మ విచిన్వంతు మనీషయా || ౭౧ ||

హిరణ్యజ్యోతిషం స్కందం యాచధ్వం భో వనీపకాః |
ఏషోఽర్థినః పూరయతి ప్రజయా చ ధనేన చ || ౭౨ ||

సన్నిధాస్యతి కిం స్వామీ భవనాంబురుహేక్షణః |
తావకం మంజులం రూపం స్మర్యతే న చ దృశ్యతే || ౭౩ ||

యతస్త్వం జగతామేషాం ఆశిషే శిఖివాహన |
తతో దేహి బహూన్వ్రీహీనకృష్టా యే చ కృష్టజాః || ౭౪ ||

ధనధాన్యగృహాన్ పుత్రాన్ దేహి దేవ దయానిధే |
త్వమాశ్రితేష్టద ఇతి కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రుతమ్ || ౭౫ ||

భక్తేభ్యో ముచుకుందాఖ్యప్రముఖేభ్యో యథా గుహ |
ప్రాదాస్తథా దేహి మహ్యమచ్యుతాం బహులాం శ్రియమ్ || ౭౬ ||

భక్తాన్ తత్పుత్రసుహృదః తన్మాతృపితృసోదరాన్ |
పాహి స్కంద పునశ్చాస్య ద్విపదో యే చతుష్పదః || ౭౭ ||

చోరవ్యాఘ్రపిశాచాఖుసర్పకీటాదిబాధకాత్ |
భక్తాన్నిశాసు సంరక్షన్ త్రిషు లోకేషు జాగృహి || ౭౮ ||

దానవేష్వపి దైత్యేషు రాక్షసేష్వప్యరాతిషు |
పిశాచేష్వపి గాంగేయ విక్రమస్వ మహానసి || ౭౯ ||

ఆధిభిర్వ్యాధిభిశ్చైవ పీడితానామహర్నిశమ్ |
దూతానాం వపుషి స్వామిన్నాసువోర్జమిషం చ నః || ౮౦ ||

అతితీవ్రేణ తపసా తప్యమానా అహర్నిశమ్ |
ఉపాసత త్వాం తప్తాద్యాః అథ హైనం పురర్షయః || ౮౧ ||

ధ్యానావాహనపూజేజ్యాపరిచర్యాస్తుతిష్వహమ్ |
అజ్ఞో మే సఫలాం పూజాం కృణుహి బ్రహ్మణస్పతే || ౮౨ ||

అసురాన్ రాక్షసాన్ క్రూరాన్ దేవయజ్ఞవిఘాతకాన్ |
జహి దేవేశ యస్మాత్త్వం రక్షోహామీవచాతనః || ౮౩ ||

దుర్వృత్తేభ్యో ధనం ధత్సే నీచేభ్యోఽపి ధనం బహు |
న దదాసి కుతో మహ్యం ఏతత్పృచ్ఛామి సంప్రతి || ౮౪ ||

ముఖైరేతాన్మహారౌద్రాన్ దూరీకురు జగత్పతే |
మమ స్వమభికాంక్షంతే యే స్తేనా యే చ తస్కరాః || ౮౫ ||

గుహ త్వత్పాదభక్తానాం గేహే జాగ్రత్వహర్దివమ్ |
వీరబాహుముఖా వీర తే నిత్యానుచరాస్తవ || ౮౬ ||

త్రిషడ్విలోచనేష్వేకదృక్కటాక్షేణ లక్షయన్ |
ఆఢ్యం కరోతు మాం స్కందః పర్జన్యో వృష్టిమానివ || ౮౭ ||

భయానకాసురానీకకాందిశీకాః పురా ఖలు |
గుహ త్వాం శరణం ప్రాపుః ఇంద్రేణ సహ దేవతాః || ౮౮ ||

త్వామేవ కీర్తయన్ దేవ ధ్యాయన్ శృణ్వన్ ప్రపూజయన్ |
గుహ త్వత్పాదభక్తోఽహం జీవాని శరదః శతమ్ || ౮౯ ||

కృపాదుగ్ధాబ్ధికల్లోలాయమానాపాంగవీక్షణ |
దేహి మే గుహ బహ్వాయుర్దీర్ఘాయుస్త్వమిహేశిషే || ౯౦ ||

పురారాతీక్షణపయః పారావారసుధాకర |
షడ్వక్త్ర ధేహి కృపయా మయి మేధాం మయి ప్రజామ్ || ౯౧ ||

భక్తచాతకబృందేష్టవర్షిధారాధర ప్రభో |
అస్మాన్ సంజీవయ స్వామినస్మిన్ లోకే శతం సమాః || ౯౨ ||

భీతా వయం మహాసేన పథి దుర్గే వనే యతః |
చోరవ్యాఘ్రపిశాచేభ్యః తతో నో అభయం కృధి || ౯౩ ||

వ్యాధయః శూలకుష్ఠార్శః ప్రమేహాద్యా యతః సదా |
పీడయంతి పిశాచాద్యాః తతో నో ధేహి భేషజమ్ || ౯౪ ||

త్వదీయపాదకమలధ్యానవర్మితవిగ్రహాన్ |
కుహకా మోహకాః క్షుద్రాః మాఽస్మాన్ప్రాపన్నరాతయః || ౯౫ ||

ధనధాన్యపశుక్షేత్రబలేష్వస్మదపేక్షయా |
దేవసేనాపతేఽస్మాకం అధరే సంతు శత్రవః || ౯౬ ||

అరాతికులనిర్మూలనాలంకర్మీణవిక్రమ |
అకారణేన బహుధా యో నో ద్వేష్టి స రిష్యతు || ౯౭ ||

మంత్రైర్యంత్రైస్తథా తంత్రైరౌషధైరాయుధైరపి |
జిఘాంసతి చ యోఽస్మాన్ స ద్విషన్మే బహు శోచతు || ౯౮ ||

ఆఖండలారీనసురాన్ త్వం తు స్పర్ధావతో యథా |
జహి గాంగేయ తౌ మర్త్యౌ యం చాహం ద్వేష్టి యశ్చ మామ్ || ౯౯ ||

త్వన్నామకీర్తనపరక్షేమంకరకరాంబుజ |
తమిమం సంహర స్వామిన్ యశ్చ నో ద్వేషతే జనః || ౧౦౦ ||

దూరేఽంతికే వా యః శత్రుః అస్మాననపరాధినః |
శపత్యేనం జహి స్కంద యశ్చ నః శపతః శపాత్ || ౧౦౧ ||

చక్షుషా మనసా వాచా మంత్రేణ హవనేన చ |
తత్కృత్యాం నాశయ స్వామిన్ భ్రాతృవ్యస్యాభిదాసతః || ౧౦౨ ||

మచ్ఛిద్రాన్వేషిణః శత్రోః ధనమాయుః ప్రజాః పశూన్ |
సర్వాన్నాశయ శూరఘ్న మా తస్యోచ్ఛేషి కించన || ౧౦౩ ||

అవిద్వాంసశ్చ విద్వాంసః స్వప్నే జాగ్రతి వా గుహ |
తేభ్యో మోచయ మాం యద్యదేనాంసి చకృమా వయమ్ || ౧౦౪ ||

వయమూచిమ యద్దేవ జిహ్వయా దేవహేలనమ్ |
ఏనసో మోచయాగ్నేయ త్వం హి వేత్థ యథాతథమ్ || ౧౦౫ ||

విత్తార్థం వా తథాఽన్యార్థం విప్రార్థం గోఽర్థమేవ వా |
పునీహ్యస్మాంస్తతః స్కంద యత్కించానృతమూదిమ || ౧౦౬ ||

తమాగసం క్షమస్వ త్వం స్వకీయాభీష్టలిప్సయా |
సంప్రార్థ్య తుభ్యం వాఽన్యస్మై యద్వాచాఽనృతమూదిమ || ౧౦౭ ||

సౌందర్యవల్ల్యా సహితం అంబయా దేవసేనయా |
మహాసేనం భజే దేవం సత్యేన తపసా సహ || ౧౦౮ ||

యో వై పఠేద్గుహస్యైనం వేదాంతస్తవమాదరాత్ |
స్కాందాః కటాక్షాస్తస్యోచ్చైరాయుః కీర్తిం ప్రజాం దదుః || ౧౦౯ ||

స్కందస్యైనం వేదపాదస్తవం యో
భక్త్యా నిత్యం శ్రావయేద్వా పఠేద్వా |
భూయాసుస్తే తస్య మర్త్యస్య శీఘ్రం
యే యే కామా దుర్లభా మర్త్యలోకే || ౧౧౦ ||

ఇతి స్కందవేదపాదస్తవః |

Also Read:

Skanda Veda Pada Stava lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top