Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Kannada

Skanda Veda Pada Stava Kannada Lyrics:

ಸ್ಕಂದ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ
ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋ ದಿತ್ಸುರರ್ಥಿಭ್ಯೋ ವರಮೀಪ್ಸಿತಮ್ |
ಅಗ್ರೇ ಸ್ಥಿತಃ ಸ ವಿಘ್ನೇಶೋ ಮಮಾಂತರ್ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಃ || ೧ ||

ಮಹಃ ಪುರಾ ವೈ ಬುಧಸೈಂಧವಶ್ರೀ-
-ಶರಾಟವೀಮಧ್ಯಗತಂ ಹೃದಂತಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಫಾಲೇಕ್ಷಣಜಾತಮೀಡೇ
ತತ್ಪುಷ್ಕರಸ್ಯಾಯತನಾದ್ಧಿ ಜಾತಮ್ || ೨ ||

ಮಹೋ ಗುಹಾಖ್ಯಂ ನಿಗಮಾಂತಪಂಕ್ತಿ
ಮೃಗ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹಯುಗ್ಮಮೀಡೇ |
ಸಾಂಬೋ ವೃಷಸ್ಥಃ ಸುತದರ್ಶನೋತ್ಕೋ
ಯತ್ಪರ್ಯಪಶ್ಯತ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ || ೩ ||

ತ್ವಾಮೇವ ದೇವಂ ಶಿವಫಾಲನೇತ್ರ-
-ಮಹೋವಿವರ್ತಂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಮ್ |
ತಿಷ್ಠನ್ ವ್ರಜನ್ ಜಾಗ್ರದಹಂ ಶಯಾನಃ
ಪ್ರಾಣೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಬಿಭರ್ಮಿ || ೪ ||

ನಮೋ ಭವಾನೀತನುಜಾಯ ತೇಽಸ್ತು
ವಿಜ್ಞಾತತತ್ತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಪುರಾಣಾಃ |
ಯಮೇವ ಶಂಭುಂ ಹರಿಮಬ್ಜಯೋನಿಂ
ಯಮಿಂದ್ರಮಾಹುರ್ವರುಣಂ ಯಮಾಹುಃ || ೫ ||

ಕೋಟೀರಕೋಟಿಸ್ಥಮಹಾರ್ಘಕೋಟಿ-
-ಮಣಿಪ್ರಭಾಜಾಲವೃತಂ ಗುಹಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಚೇತಾಃ ಪ್ರಣವಾಬ್ಜಹಂಸಂ
ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್ || ೬ ||

ಸ ನೋಽವತು ಸ್ವಾಲಿಕಪಂಕ್ತಿಜೀವ-
-ಗ್ರಹಂ ಗೃಹೀತಾಯತ ಚಂದ್ರಖಂಡಃ |
ಗುಹಾದಸೀಯಂತಮಿದಂ ಸ್ವರೂಪಂ
ಪರಾತ್ಪರಂ ಯನ್ಮಹತೋ ಮಹಾಂತಮ್ || ೭ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಪಗಾಮಧ್ಯಗಪುಂಡರೀಕ-
-ದಲಪ್ರಭಾಜೈತ್ರವಿಲೋಚನಸ್ಯ |
ಅಕ್ಷ್ಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ವಿಲೋಕ್ಯಮಾನಂ
ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ || ೮ ||

ಹೇಮದ್ವಿಷತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಲಾಢ್ಯ-
-ಗಂಡಸ್ಥಲೀಮಂಡಿತತುಂಡಶೋಭಃ |
ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಗುಹೋ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ
ಹೃದಾ ಮನೀಷಾ ಮನಸಾಽಭಿಕ್ಲಪ್ತಃ || ೯ ||

ಸುಪಕ್ವಬಿಂಬಾಧರಕಾಂತಿರಕ್ತ-
-ಸಂಧ್ಯಾಮೃಗಾಂಕಾಯಿತದಂತಪಂಕ್ತಿಃ |
ಗುಹಸ್ಯ ನಃ ಪಾತು ವಿಲೋಲದೃಷ್ಟಿಃ
ಯೇನಾವೃತಂ ಖಂ ಚ ದಿವಂ ಮಹೀಂ ಚ || ೧೦ ||

ಕರೀಂದ್ರಶುಂಡಾಯಿತದೋಃಪ್ರಕಾಂಡ
ದ್ವಿಷಟ್ಕಕೇಯೂರವಿರಾಜಮಾನಮ್ |
ಗುಹಂ ಮೃಡಾನೀಭವಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಮ್ || ೧೧ ||

ಸ್ವಕೀಯದೋರ್ದಂಡಗೃಹೀತಚಂಡ-
-ಕೋದಂಡ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪೃಷತ್ಕಷಂಡೈಃ |
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಂಧಂಕರಣೈರಶೂನ್ಯಾನ್
ಯಃ ಸಪ್ತಲೋಕಾನಕೃಣೋದ್ದಿಶಶ್ಚ || ೧೨ ||

ಸೌವರ್ಣಹಾರಾದಿವಿಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲ-
-ನ್ಮಣಿಪ್ರಭಾಲೀಢ ವಿಶಾಲವಕ್ಷಾಃ |
ಸ್ಕಂದಃ ಸ ಮಾಂ ಪಾತು ಜಿತಾಬ್ಜಯೋನಿಃ
ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ || ೧೩ ||

ದೇವಃ ಸ ವೈಹಾರಿಕವೇಷಧಾರೀ
ಲೀಲಾಕೃತಾಶೇಷಜಗದ್ವಿಮರ್ದಃ |
ಶಿಖಿಧ್ವಜಃ ಪಾತು ಭಯಂಕರೇಭ್ಯೋ
ಯಃ ಸಪ್ತಸಿಂಧೂನದಧಾತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ || ೧೪ ||

ಷಡಾನನೋ ದ್ವಾದಶಬಾಹುದಂಡಃ
ಶ್ರುತ್ಯಂತಗಾಮೀ ದ್ವಿಷಡೀಕ್ಷಣಾಢ್ಯಃ |
ಭೀತಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಗಿರಿಜಾತನೂಜೋ
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಸ್ತ್ವಭಯಂ ಕೃಣೋತು || ೧೫ ||

ಯೋ ದಾನವಾನೀಕಭಯಂಕರಾಟವೀ
ಸಮೂಲಕೋತ್ಪಾಟನಚಂಡವಾತಃ |
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಸಂಹೃತ ಸರ್ವಶತ್ರುಃ
ಅಥೈಕರಾಜೋ ಹ್ಯಭವಜ್ಜನಾನಾಮ್ || ೧೬ ||

ಅತೀವ ಬಾಲಃ ಪ್ರವಯಾಃ ಕುಮಾರೋ
ವರ್ಣೀ ಯುವಾ ಷಣ್ಮುಖ ಏಕವಕ್ತ್ರಃ |
ಇತ್ಥಂ ಮಹಸ್ತದ್ಬಹುಧಾಽಽವಿರಾಸೀ-
-ದ್ಯದೇಕಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತರೂಪಮ್ || ೧೭ ||

ಯದೀಯಮಾಯಾವರಣಾಖ್ಯಶಕ್ತಿ
ತಿರೋಹಿತಾಂತಃ ಕರಣಾ ಹಿ ಮೂಢಾಃ |
ನ ಜಾನತೇ ತ್ವಾಂ ಗುಹ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ || ೧೮ ||

ಗುರೂಪದೇಶಾಧಿಗತೇನ ಯೋಗ-
-ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಗುಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಂಬುಜಸ್ಥಂ
ವಿಭ್ರಾಜದೇತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ || ೧೯ ||

ಯೋ ದೇವಸೇನಾಪತಿರಾದರಾದ್ವೈ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ದೇವಗಣೈರಭಿಷ್ಟುತಃ |
ತಂ ದೇವಸೇನಾನ್ಯಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೨೦ ||

ಹೃದಂಬುಜಾಂತರ್ದಹರಾಗ್ರವರ್ತಿ
ಕೃಶಾನುಮಧ್ಯಸ್ಥಪರಾತ್ಮರೂಪಾತ್ |
ಗುಹಾತ್ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ಮುನಯಃ ಪ್ರತೀಯು-
-ರತಃ ಪರಂ ನಾನ್ಯದಣೀಯಸಂ ಹಿ || ೨೧ ||

ತಪಃ ಪ್ರಸನ್ನೇಶಬಹುಪ್ರದತ್ತ-
-ವರಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಭೀತಿಭಾಜಾಮ್ |
ಸುಪರ್ವಣಾಂ ಸ್ಕಂದ ಭವಾನ್ ಶರಣ್ಯಃ
ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ || ೨೨ ||

ಸ ಏವ ದೇವೋ ಗಿರಿಜಾಕುಮಾರೋ
ರಾಜಾ ಸ ಮಿತ್ರಂ ಸ ಹಿ ನೋ ವರೇಣ್ಯಃ |
ಭ್ರಾತಾ ಸ ಬಂಧುಃ ಸ ಗುರುಃ ಸ್ವಸಾ ಚ
ಸ ಏವ ಪುತ್ರಃ ಸ ಪಿತಾ ಚ ಮಾತಾ || ೨೩ ||

ಸ್ವರಾಜ್ಯದಾತ್ರೇ ಸ್ವಸುತಾಂ ವಿತೀರ್ಯ
ತಾಂ ದೇವಸೇನಾಂ ಸುಕುಮಾರಗಾತ್ರಾಮ್ |
ಆರಾಧಯತ್ಯನ್ವಹಮಾಂಬಿಕೇಯಂ
ಇಂದ್ರೋ ಹವಿಷ್ಮಾನ್ಸಗಣೋ ಮರುದ್ಭಿಃ || ೨೪ ||

ದೇವೇನ ಯೇನಾಲಘುವಿಕ್ರಮೇಣ
ಹತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ದಾನವೇಷು |
ಪುರೇವ ದೇವಾಃ ಸ್ವಪದೇಽಧಿಚಕ್ರುಃ
ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಸಮ್ರಾಡ್ವರುಣಶ್ಚ ರಾಜಾ || ೨೫ ||

ಷಾಣ್ಮಾತುರೋಽಸೌ ಜಗತಾಂ ಶರಣ್ಯ-
-ಸ್ತೇಜೋಽನ್ನಮಾಪಃ ಪವನಶ್ಚ ಭೂತ್ವಾ |
ಸಂರಕ್ಷಣಾಯೈವ ಜಗತ್ಸು ದೇವೋ
ವಿವೇಶ ಭೂತಾನಿ ಚರಾಚರಾಣಿ || ೨೬ ||

ಕರೌ ಯುವಾಮಂಜಲಿಮೇವ ನಿತ್ಯಂ
ಉಮಾಂಗಜಾತಾಯ ವಿಧತ್ತಮಸ್ಮೈ |
ಏಷ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುಕುಮಾರಮೂರ್ತಿ-
-ರಸ್ಮಾಸು ದೇವೋ ದ್ರವಿಣಂ ದಧಾತು || ೨೭ ||

ನಿಧಿಃ ಕಲಾನಾಮುದಧಿರ್ದಯಾನಾಂ
ಪತಿರ್ಜನಾನಾಂ ಸರಣಿರ್ಮುನೀನಾಮ್ |
ಕದಾ ಪ್ರಸೀದೇನ್ಮಯಿ ಪಾರ್ವತೇಯಃ
ಪಿತಾ ವಿರಾಜಾಮೃಷಭೋ ರಯೀಣಾಮ್ || ೨೮ ||

ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲೀತನುಸೌಕುಮಾರ್ಯ-
-ಸರೋಜಪುಷ್ಪಂಧಯಮಾನಸೋ ಯಃ |
ಚಚಾರ ಕಾಂತಾರಪಥೇಷು ದೇವಃ
ಸ ನೋ ದದಾತು ದ್ರವಿಣಂ ಸುವೀರ್ಯಮ್ || ೨೯ ||

ಇತೋಽಪಿ ಸೌಂದರ್ಯವದಸ್ತು ದೇಹ-
-ಮಿತೀವ ಹುತ್ವಾ ಶಿವಫಾಲನೇತ್ರೇ |
ಜಾತಸ್ತತಃ ಕಿಂ ಸ ಕುಮಾರ ಏವ
ಕಾಮಸ್ತದಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತಾಧಿ || ೩೦ ||

ಮುಮುಕ್ಷುಲೋಕಾಃ ಶೃಣುತ ಪ್ರಿಯಂ ವೋ
ಭಜಧ್ವಮೇನಂ ಗಿರಿಜಾಕುಮಾರಮ್ |
ಅಸ್ಯೈವ ದೇವಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮತೇತಿ
ಹೃದಿ ಪ್ರತೀಷ್ಯಾ ಕವಯೋ ಮನೀಷಾ || ೩೧ ||

ಧೇನುರ್ಬಹ್ವೀಃ ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀಃ ಸುವತ್ಸಾಃ
ಕುಂಡೋಧ್ನೀರ್ಗಾ ದೇಹಿ ನಸ್ತ್ವಂ ಸಹಸ್ರಮ್ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಘ್ನಂ ದೇವದೇವಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ
ವಿದ್ಮಾಹಿ ತ್ವಾ ಗೋಪತಿಂ ಶೂರಗೋನಾಮ್ || ೩೨ ||

ವಂದಾಮಹೇ ಬರ್ಹಿಣವಾಹನಸ್ಥಿತಂ
ವನೀಪಕಾಶೇಷಮನೀಷಿತಪ್ರದಮ್ |
ತೋಷ್ಟೂಯಮಾನಂ ಬಹುಧಾ ಪದೇ ಪದೇ
ಸಂಕ್ರಂದನೇನಾನಿಮಿಷೇಣ ಜಿಷ್ಣುನಾ || ೩೩ ||

ದಿಗ್ಭ್ಯೋ ದಶಭ್ಯಃ ಪರಿತಃ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಪರಃ ಶತಾಯಾತಸಿಷೇವಿಷಾವತಾಮ್ |
ಅನುಗ್ರಹಾಯೈವ ಷಡಾನನೋ ಹ್ಯಸೌ
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಗ್ಮುಖಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || ೩೪ ||

ಕೂರ್ಮಃ ಫಣೀಂದ್ರಶ್ಚ ತಥಾ ಫಣಾಭೃತೋ
ದಿಗ್ದಂತಿನಶ್ಚೈವ ಕುಲಾಚಲಾ ಅಪಿ |
ಭೂತ್ವಾಽಂಬಿಕೇಯಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಧ್ಯತಿಷ್ಠದ್ಭುವನಾನಿ ಧಾರಯನ್ || ೩೫ ||

ಯೋ ವೈ ಸ್ಕಂದಃ ಪೃಷ್ಟಃ ಶಂಭೋಃ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತಮ್ |
ಓಂಕಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಹ ಸ್ಮೇತ್ಥಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಮ್ || ೩೬ ||

ಯೋ ಜಾಹ್ವವೀಶರಾರಣ್ಯಹ್ರದಾಂಭೋಜೇ ಬಭೌ ಪುರಾ |
ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಮಹಾಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ || ೩೭ ||

ಯದ್ದಕ್ಷಿಣಕರಾಂಭೋಜಮಿಷ್ಟದಂ ಸ್ವಾನುಜೀವಿನಾಮ್ |
ತೇಭ್ಯ ಇಂದ್ರಾದಿಸೇನಾನಾಂ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ || ೩೮ ||

ದೇವತಾನಾಮೃಷೀಣಾಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಯೋಗಿನಾಮ್ |
ಭೂತಾನಾಮಪಿ ವೀರಾಣಾಂ ಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೩೯ ||

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶಾನ ಭೀತೇಭ್ಯಃ ಶೂರಪದ್ಮನಃ |
ಸುನಾಸೀರಮುಖೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಅಭಯಂಕರಃ || ೪೦ ||

ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಪಾಸ್ತ ನಿಖಿಲವ್ಯಾಧಿಬಂಧನ |
ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಭಿ ತ್ವಾ ಶೂರ ನೂನುಮಃ || ೪೧ ||

ಅಂತಶ್ಚರಸಿ ಭೂತೇಷು ತ್ವಮೇಕಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪತಃ |
ತ್ವಮೇವ ನಿಗಮಾಂತೇಷು ಪರಮಾತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || ೪೨ ||

ಮಹೀ ದ್ಯೌರಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ ವಾಯುರಾಪೋಽನಲೋಽಂಬರಮ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೪೩ ||

ಶೈಶವೇ ತ್ವಂ ಮಹಾಸೇನ ಬಂದೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ |
ಅಸ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತಾನ್ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ || ೪೪ ||

ವೇದಾಂತಕಂದರೀವರ್ತಿ ಗುಹಾಶಯಷಡಾನನೇ |
ತ್ರಿಲೋಕೀಯಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ ನಾವೀವಾಂತಃ ಸಮಾಹಿತಾ || ೪೫ ||

ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತಾಃ ಕಾಷ್ಠಾಶ್ಚ ಮಾಸಾ ವರ್ಷಾ ಯುಗಾನಿ ಚ |
ತ್ವಯಿ ವಲ್ಲೀಶ ನಿಹಿತಾ ನಿಮೇಷಾಸ್ತ್ರುಟಿಭಿಃ ಸಹ || ೪೬ ||

ರೋಗಕಾಂತಾರದಾವಾಗ್ನೇ ಮೃತ್ಯುಕಕ್ಷಹುತಾಶನ |
ಶೂರಘ್ನ ತ್ವತ್ಪ್ರತಾಪೇನ ರೇಜತೀ ರೋದಸೀ ಉಭೇ || ೪೭ ||

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಿನ್ವಂತೋ ಹೃದಯಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಗಮ್ |
ಯೋಗಿನೋ ನಾರದಾದ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ || ೪೮ ||

ಹತಶೂರಮುಖಾಶೇಷದೈತೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಗುಹಾಸ್ತುವನ್ |
ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೂ ಚೇಂದ್ರವಾಯೂ ಸೋಮೋ ಧಾತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೪೯ ||

ವಾಚಾಲಯಸ್ಯವಾಚಂ ತ್ವಂ ಸಚಕ್ಷುಃ ಕುರುಷೇಽದೃಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತೇಭ್ಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ || ೫೦ ||

ಸ ಏವ ಜಗತಃ ಕರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಕುಮಾರಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸೋಽಕ್ಷರಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಟ್ || ೫೧ ||

ಅಸುರಾನ್ ಶೂರಪದ್ಮಾದೀನ್ ಹತ್ವಾ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ |
ದೇವಾನ್ ಸ್ವಸ್ವಪದೇ ಕೃತ್ವಾ ಸಮ್ರಾಡೇಕೋ ವಿರಾಜಸಿ || ೫೨ ||

ತವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸಹರ್ಷಭಯವೇಪಥು |
ತ್ವಾಮಸ್ತುವನ್ನಾದಿತೇಯಾಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪುರೋಹಿತಾಃ || ೫೩ ||

ಕಿನ್ನರಾ ಗರುಡಾ ನಾಗಾ ಯಕ್ಷಾಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಮರುದ್ಗಣಾಃ |
ಐಂದ್ರೀಶಂ ತ್ವಾಮಹರಹಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಉಪಾಸತೇ || ೫೪ ||

ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ಮಾನುಷೀಣಾಂ ಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಶುಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಧ್ರುವೋ ರಾಜಾ ವಿಶಾಮಯಮ್ || ೫೫ ||

ಅಂಭೋಜಸಂವರ್ತಿಕಾಸು ರಾಜಹಂಸಾ ಇವ ಪ್ರಭೋ |
ಮದೀಯಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ಧ್ರುವಸ್ತಿಷ್ಠಾವಿಚಾಚಲಿಃ || ೫೬ ||

ಲೀಲಾಮಾತ್ರಕೃತಾಶೇಷಭುವನಾದ್ಗಿರಿಜಾಸುತಾತ್ |
ಅಥರ್ವ ಚಾಥ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ || ೫೭ ||

ತಿಲೇ ತೈಲಮಿವ ಪ್ರೋತಂ ದಧ್ನ್ಯಾಜ್ಯಮಿವ ಷಣ್ಮುಖೇ |
ಮಣೌ ಸೂತ್ರಮಿವ ಸ್ಯೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ || ೫೮ ||

ಯಸ್ತಪ್ತಾದೀನೃಷೀನ್ ಶಾಪಾದುದ್ದಧಾರ ಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಸುಧಾಪೂರೇ ಪುತ್ರಃ ಪ್ರಮುದಿತೋಧಯನ್ || ೫೯ ||

ಇಜ್ಯಯಾ ಪೂಜಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಪರಿಚರ್ಯಯಾ |
ಧ್ಯಾನೇನ ತಪಸಾ ಚ ತ್ವಾಂ ದೇವಂ ಮನಸಿ ಈಡತೇ || ೬೦ ||

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯಾಗಮಾದ್ಯುಕ್ತಕರ್ಮಣಾಂ ಫಲದಾಯಿನೇ |
ಸ್ಕಂದಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮಖಿಭಿಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹೂಯತೇ ಹವಿಃ || ೬೧ ||

ಮೂರ್ಧಾ ದ್ಯೌರಂಬರಂ ನಾಭಿರೂರೂ ಭೂರತಲಂ ಪದೇ |
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯೇತ್ಯೇವಮಾಹುಃ ಅಂತರ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ || ೬೨ ||

ಭಕ್ತಸಂತಾಪಶಮನ ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಘನಾಘನಾತ್ |
ಸ್ಕಂದಾದನ್ಯಂ ಮನೋ ಮಾಗಾಃ ಸ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿ ನಃ || ೬೩ ||

ಜಿಹ್ವೇ ತ್ವಮುಚ್ಚೈರ್ನಿಸ್ತಂದ್ರಾ ರಾತ್ರಿಂದಿವಮಭಿಷ್ಟುಹಿ |
ದೇವಸೇನಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಅದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ || ೬೪ ||

ಅಕಲಂಕಶರಚ್ಚಂದ್ರವಿಲಸತ್ತ್ವನ್ಮುಖಸ್ರುತಾಃ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಸುಧಾಧಾರಾಸ್ತಾ ಮೇ ಕೃಣ್ವಂತು ಭೇಷಜಮ್ || ೬೫ ||

ದೇವಾನೀಜಿಮಹೇ ಪೂರ್ವಂ ತಪಶ್ಚಕೃಮಹೇ ಪುರಾ |
ಯದ್ಗುಹೋ ದೇವತಾಸ್ಮಾಕಂ ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ || ೬೬ ||

ಮದೀಯಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿರ್ಯೂಹಮಣಿಮಂಚಕೇ |
ಷಡಾನನ ತ್ವತ್ಪಾದಃ ಸ್ಯಾದಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಸಮ್ಮಿತಃ || ೬೭ ||

ಚಿರಂತನವಚಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಪ್ರಣವಾಂಬುಜಷಟ್ಪದಃ |
ಕರೋತು ದೇವಸೇನೇಶಃ ಶಿವಾ ನಃ ಪ್ರದಿಶೋ ದಿಶಃ || ೬೮ ||

ದೈತೇಯವಧಸನ್ನದ್ಧೋ ಭವಾನ್ ಪವನಸಾರಥಿಃ |
ದ್ವಿಲಕ್ಷಮರ್ವತೋ ಹೈಮೇ ರಥೇ ಯುಕ್ತ್ವಾಽಧಿತಿಷ್ಠತಿ || ೬೯ ||

ಗಗನೋಚ್ಛ್ರಿತಕೋದಂಡಕಿರೀಟಂ ಶೂರಮಾಹವೇ |
ಬಿಭೇದಿಥ ತ್ವಂ ನಾರಾಚೈಃ ಸಹಸ್ರೇಣ ಶತೇನ ಚ || ೭೦ ||

ಐಶಾಲ್ಲಲಾಟನಯನಾತ್ ಜಾತಂ ವಹ್ನಿರ್ಯಥಾಽರಣೇಃ |
ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಗುಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಿನ್ವಂತು ಮನೀಷಯಾ || ೭೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿಷಂ ಸ್ಕಂದಂ ಯಾಚಧ್ವಂ ಭೋ ವನೀಪಕಾಃ |
ಏಷೋಽರ್ಥಿನಃ ಪೂರಯತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಚ ಧನೇನ ಚ || ೭೨ ||

ಸನ್ನಿಧಾಸ್ಯತಿ ಕಿಂ ಸ್ವಾಮೀ ಭವನಾಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣಃ |
ತಾವಕಂ ಮಂಜುಲಂ ರೂಪಂ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ನ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ || ೭೩ ||

ಯತಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಮೇಷಾಂ ಆಶಿಷೇ ಶಿಖಿವಾಹನ |
ತತೋ ದೇಹಿ ಬಹೂನ್ವ್ರೀಹೀನಕೃಷ್ಟಾ ಯೇ ಚ ಕೃಷ್ಟಜಾಃ || ೭೪ ||

ಧನಧಾನ್ಯಗೃಹಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ |
ತ್ವಮಾಶ್ರಿತೇಷ್ಟದ ಇತಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುತಮ್ || ೭೫ ||

ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಮುಚುಕುಂದಾಖ್ಯಪ್ರಮುಖೇಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಗುಹ |
ಪ್ರಾದಾಸ್ತಥಾ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮಚ್ಯುತಾಂ ಬಹುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೭೬ ||

ಭಕ್ತಾನ್ ತತ್ಪುತ್ರಸುಹೃದಃ ತನ್ಮಾತೃಪಿತೃಸೋದರಾನ್ |
ಪಾಹಿ ಸ್ಕಂದ ಪುನಶ್ಚಾಸ್ಯ ದ್ವಿಪದೋ ಯೇ ಚತುಷ್ಪದಃ || ೭೭ ||

ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚಾಖುಸರ್ಪಕೀಟಾದಿಬಾಧಕಾತ್ |
ಭಕ್ತಾನ್ನಿಶಾಸು ಸಂರಕ್ಷನ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಜಾಗೃಹಿ || ೭೮ ||

ದಾನವೇಷ್ವಪಿ ದೈತ್ಯೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷ್ವಪ್ಯರಾತಿಷು |
ಪಿಶಾಚೇಷ್ವಪಿ ಗಾಂಗೇಯ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಮಹಾನಸಿ || ೭೯ ||

ಆಧಿಭಿರ್ವ್ಯಾಧಿಭಿಶ್ಚೈವ ಪೀಡಿತಾನಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ದೂತಾನಾಂ ವಪುಷಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಾಸುವೋರ್ಜಮಿಷಂ ಚ ನಃ || ೮೦ ||

ಅತಿತೀವ್ರೇಣ ತಪಸಾ ತಪ್ಯಮಾನಾ ಅಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಉಪಾಸತ ತ್ವಾಂ ತಪ್ತಾದ್ಯಾಃ ಅಥ ಹೈನಂ ಪುರರ್ಷಯಃ || ೮೧ ||

ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಪೂಜೇಜ್ಯಾಪರಿಚರ್ಯಾಸ್ತುತಿಷ್ವಹಮ್ |
ಅಜ್ಞೋ ಮೇ ಸಫಲಾಂ ಪೂಜಾಂ ಕೃಣುಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ || ೮೨ ||

ಅಸುರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಕ್ರೂರಾನ್ ದೇವಯಜ್ಞವಿಘಾತಕಾನ್ |
ಜಹಿ ದೇವೇಶ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ || ೮೩ ||

ದುರ್ವೃತ್ತೇಭ್ಯೋ ಧನಂ ಧತ್ಸೇ ನೀಚೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಧನಂ ಬಹು |
ನ ದದಾಸಿ ಕುತೋ ಮಹ್ಯಂ ಏತತ್ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಪ್ರತಿ || ೮೪ ||

ಮುಖೈರೇತಾನ್ಮಹಾರೌದ್ರಾನ್ ದೂರೀಕುರು ಜಗತ್ಪತೇ |
ಮಮ ಸ್ವಮಭಿಕಾಂಕ್ಷಂತೇ ಯೇ ಸ್ತೇನಾ ಯೇ ಚ ತಸ್ಕರಾಃ || ೮೫ ||

ಗುಹ ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಾನಾಂ ಗೇಹೇ ಜಾಗ್ರತ್ವಹರ್ದಿವಮ್ |
ವೀರಬಾಹುಮುಖಾ ವೀರ ತೇ ನಿತ್ಯಾನುಚರಾಸ್ತವ || ೮೬ ||

ತ್ರಿಷಡ್ವಿಲೋಚನೇಷ್ವೇಕದೃಕ್ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಲಕ್ಷಯನ್ |
ಆಢ್ಯಂ ಕರೋತು ಮಾಂ ಸ್ಕಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವೃಷ್ಟಿಮಾನಿವ || ೮೭ ||

ಭಯಾನಕಾಸುರಾನೀಕಕಾಂದಿಶೀಕಾಃ ಪುರಾ ಖಲು |
ಗುಹ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಇಂದ್ರೇಣ ಸಹ ದೇವತಾಃ || ೮೮ ||

ತ್ವಾಮೇವ ಕೀರ್ತಯನ್ ದೇವ ಧ್ಯಾಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಪ್ರಪೂಜಯನ್ |
ಗುಹ ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತೋಽಹಂ ಜೀವಾನಿ ಶರದಃ ಶತಮ್ || ೮೯ ||

ಕೃಪಾದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಕಲ್ಲೋಲಾಯಮಾನಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಗುಹ ಬಹ್ವಾಯುರ್ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ತ್ವಮಿಹೇಶಿಷೇ || ೯೦ ||

ಪುರಾರಾತೀಕ್ಷಣಪಯಃ ಪಾರಾವಾರಸುಧಾಕರ |
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಧೇಹಿ ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಮ್ || ೯೧ ||

ಭಕ್ತಚಾತಕಬೃಂದೇಷ್ಟವರ್ಷಿಧಾರಾಧರ ಪ್ರಭೋ |
ಅಸ್ಮಾನ್ ಸಂಜೀವಯ ಸ್ವಾಮಿನಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ಶತಂ ಸಮಾಃ || ೯೨ ||

ಭೀತಾ ವಯಂ ಮಹಾಸೇನ ಪಥಿ ದುರ್ಗೇ ವನೇ ಯತಃ |
ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚೇಭ್ಯಃ ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ || ೯೩ ||

ವ್ಯಾಧಯಃ ಶೂಲಕುಷ್ಠಾರ್ಶಃ ಪ್ರಮೇಹಾದ್ಯಾ ಯತಃ ಸದಾ |
ಪೀಡಯಂತಿ ಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ತತೋ ನೋ ಧೇಹಿ ಭೇಷಜಮ್ || ೯೪ ||

ತ್ವದೀಯಪಾದಕಮಲಧ್ಯಾನವರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಾನ್ |
ಕುಹಕಾ ಮೋಹಕಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಾಃ ಮಾಽಸ್ಮಾನ್ಪ್ರಾಪನ್ನರಾತಯಃ || ೯೫ ||

ಧನಧಾನ್ಯಪಶುಕ್ಷೇತ್ರಬಲೇಷ್ವಸ್ಮದಪೇಕ್ಷಯಾ |
ದೇವಸೇನಾಪತೇಽಸ್ಮಾಕಂ ಅಧರೇ ಸಂತು ಶತ್ರವಃ || ೯೬ ||

ಅರಾತಿಕುಲನಿರ್ಮೂಲನಾಲಂಕರ್ಮೀಣವಿಕ್ರಮ |
ಅಕಾರಣೇನ ಬಹುಧಾ ಯೋ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸ ರಿಷ್ಯತು || ೯೭ ||

ಮಂತ್ರೈರ್ಯಂತ್ರೈಸ್ತಥಾ ತಂತ್ರೈರೌಷಧೈರಾಯುಧೈರಪಿ |
ಜಿಘಾಂಸತಿ ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ಸ ದ್ವಿಷನ್ಮೇ ಬಹು ಶೋಚತು || ೯೮ ||

ಆಖಂಡಲಾರೀನಸುರಾನ್ ತ್ವಂ ತು ಸ್ಪರ್ಧಾವತೋ ಯಥಾ |
ಜಹಿ ಗಾಂಗೇಯ ತೌ ಮರ್ತ್ಯೌ ಯಂ ಚಾಹಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಶ್ಚ ಮಾಮ್ || ೯೯ ||

ತ್ವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಪರಕ್ಷೇಮಂಕರಕರಾಂಬುಜ |
ತಮಿಮಂ ಸಂಹರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷತೇ ಜನಃ || ೧೦೦ ||

ದೂರೇಽಂತಿಕೇ ವಾ ಯಃ ಶತ್ರುಃ ಅಸ್ಮಾನನಪರಾಧಿನಃ |
ಶಪತ್ಯೇನಂ ಜಹಿ ಸ್ಕಂದ ಯಶ್ಚ ನಃ ಶಪತಃ ಶಪಾತ್ || ೧೦೧ ||

ಚಕ್ಷುಷಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಹವನೇನ ಚ |
ತತ್ಕೃತ್ಯಾಂ ನಾಶಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಸ್ಯಾಭಿದಾಸತಃ || ೧೦೨ ||

ಮಚ್ಛಿದ್ರಾನ್ವೇಷಿಣಃ ಶತ್ರೋಃ ಧನಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶೂನ್ |
ಸರ್ವಾನ್ನಾಶಯ ಶೂರಘ್ನ ಮಾ ತಸ್ಯೋಚ್ಛೇಷಿ ಕಿಂಚನ || ೧೦೩ ||

ಅವಿದ್ವಾಂಸಶ್ಚ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗ್ರತಿ ವಾ ಗುಹ |
ತೇಭ್ಯೋ ಮೋಚಯ ಮಾಂ ಯದ್ಯದೇನಾಂಸಿ ಚಕೃಮಾ ವಯಮ್ || ೧೦೪ ||

ವಯಮೂಚಿಮ ಯದ್ದೇವ ಜಿಹ್ವಯಾ ದೇವಹೇಲನಮ್ |
ಏನಸೋ ಮೋಚಯಾಗ್ನೇಯ ತ್ವಂ ಹಿ ವೇತ್ಥ ಯಥಾತಥಮ್ || ೧೦೫ ||

ವಿತ್ತಾರ್ಥಂ ವಾ ತಥಾಽನ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿಪ್ರಾರ್ಥಂ ಗೋಽರ್ಥಮೇವ ವಾ |
ಪುನೀಹ್ಯಸ್ಮಾಂಸ್ತತಃ ಸ್ಕಂದ ಯತ್ಕಿಂಚಾನೃತಮೂದಿಮ || ೧೦೬ ||

ತಮಾಗಸಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಸ್ವಕೀಯಾಭೀಷ್ಟಲಿಪ್ಸಯಾ |
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ವಾಽನ್ಯಸ್ಮೈ ಯದ್ವಾಚಾಽನೃತಮೂದಿಮ || ೧೦೭ ||

ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಅಂಬಯಾ ದೇವಸೇನಯಾ |
ಮಹಾಸೇನಂ ಭಜೇ ದೇವಂ ಸತ್ಯೇನ ತಪಸಾ ಸಹ || ೧೦೮ ||

ಯೋ ವೈ ಪಠೇದ್ಗುಹಸ್ಯೈನಂ ವೇದಾಂತಸ್ತವಮಾದರಾತ್ |
ಸ್ಕಾಂದಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಸ್ತಸ್ಯೋಚ್ಚೈರಾಯುಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ || ೧೦೯ ||

ಸ್ಕಂದಸ್ಯೈನಂ ವೇದಪಾದಸ್ತವಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ಪಠೇದ್ವಾ |
ಭೂಯಾಸುಸ್ತೇ ತಸ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ
ಯೇ ಯೇ ಕಾಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ || ೧೧೦ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಂದವೇದಪಾದಸ್ತವಃ |

Also Read:

Skanda Veda Pada Stava lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top