Lakshmi Stotram

Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Devi Stotram – Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Malayalam:

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യ-ശിരോ‌உധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ-കുടുമ്ബിണി ഭൂരികുടുമ്ബിണി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 1 ||

സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ
ത്രിഭുവന-പോഷിണി ശങ്കര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ |
ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 2 ||

അയി ജഗദമ്ബ മദമ്ബ കദമ്ബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃങ്ഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ |
മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗഞ്ജിനി കൈതഭ-ഭഞ്ജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 3 ||

അയി ശതഖണ്ഡ-വിഖണ്ഡിത-രുണ്ഡ-വിതുണ്ഡിത-ശുണ്ഡ-ഗജാധിപതേ
രിപു-ഗജ-ഗണ്ഡ-വിദാരണ-ചണ്ഡപരാക്രമ-ശൗണ്ഡ-മൃഗാധിപതേ |
നിജ-ഭുജദംഡ-നിപാടിത-ചണ്ഡ-നിപാടിത-മുണ്ഡ-ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 4 ||

അയി രണദുര്മദ-ശത്രു-വധോദിത-ദുര്ധര-നിര്ജര-ശക്തി-ഭൃതേ
ചതുര-വിചാര-ധുരീണ-മഹാശയ-ദൂത-കൃത-പ്രമഥാധിപതേ |
ദുരിത-ദുരീഹ-ദുരാശയ-ദുര്മതി-ദാനവ-ദൂത-കൃതാന്തമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 5 ||

അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര-നിരാകൃത-ധൂമ്രവിലോചന-ധൂമ്രശതേ
സമര-വിശോഷിത-ശോണിതബീജ-സമുദ്ഭവശോണിത-ബീജ-ലതേ |
ശിവ-ശിവ-ശുമ്ഭനിശുംഭ-മഹാഹവ-തര്പിത-ഭൂതപിശാച-പതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 6 ||

ധനുരനുസങ്ഗരണ-ക്ഷണ-സങ്ഗ-പരിസ്ഫുരദങ്ഗ-നടത്കടകേ
കനക-പിശങ്ഗ-പൃഷത്ക-നിഷങ്ഗ-രസദ്ഭട-ശൃങ്ഗ-ഹതാവടുകേ |
കൃത-ചതുരങ്ഗ-ബലക്ഷിതി-രങ്ഗ-ഘടദ്-ബഹുരങ്ഗ-രടദ്-ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 7 ||

അയി ശരണാഗത-വൈരിവധൂ-വരവീരവരാഭയ-ദായികരേ
ത്രിഭുവനമസ്തക-ശൂല-വിരോധി-ശിരോധി-കൃതാ‌உമല-ശൂലകരേ |
ദുമി-ദുമി-താമര-ദുന്ദുഭി-നാദ-മഹോ-മുഖരീകൃത-ദിങ്നികരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 8 ||

സുരലലനാ-തതഥേയി-തഥേയി-തഥാഭിനയോദര-നൃത്യ-രതേ
ഹാസവിലാസ-ഹുലാസ-മയിപ്രണ-താര്തജനേമിത-പ്രേമഭരേ |
ധിമികിട-ധിക്കട-ധിക്കട-ധിമിധ്വനി-ഘോരമൃദങ്ഗ-നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 9 ||

ജയ-ജയ-ജപ്യ-ജയേ-ജയ-ശബ്ദ-പരസ്തുതി-തത്പര-വിശ്വനുതേ
ഝണഝണ-ഝിഞ്ഝിമി-ഝിങ്കൃത-നൂപുര-ശിഞ്ജിത-മോഹിതഭൂതപതേ |
നടിത-നടാര്ധ-നടീനട-നായക-നാടകനാടിത-നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 10 ||

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാന്തിയുതേ
ശ്രിതരജനീരജ-നീരജ-നീരജനീ-രജനീകര-വക്ത്രവൃതേ |
സുനയനവിഭ്രമ-രഭ്ര-മര-ഭ്രമര-ഭ്രമ-രഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 11 ||

മഹിത-മഹാഹവ-മല്ലമതല്ലിക-മല്ലിത-രല്ലക-മല്ല-രതേ
വിരചിതവല്ലിക-പല്ലിക-മല്ലിക-ഝില്ലിക-ഭില്ലിക-വര്ഗവൃതേ |
സിത-കൃതഫുല്ല-സമുല്ലസിതാ‌உരുണ-തല്ലജ-പല്ലവ-സല്ലലിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 12 ||

അവിരള-ഗണ്ഡഗളന്-മദ-മേദുര-മത്ത-മതങ്ഗജരാജ-പതേ
ത്രിഭുവന-ഭൂഷണഭൂത-കളാനിധിരൂപ-പയോനിധിരാജസുതേ |
അയി സുദതീജന-ലാലസ-മാനസ-മോഹന-മന്മധരാജ-സുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 13 ||

കമലദളാമല-കോമല-കാന്തി-കലാകലിതാ‌உമല-ഭാലതലേ
സകല-വിലാസകളാ-നിലയക്രമ-കേളികലത്-കലഹംസകുലേ |
അലികുല-സംകുല-കുവലയമംഡല-മൗളിമിലദ്-വകുലാലികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 14 ||

കര-മുരളീ-രവ-വീജിത-കൂജിത-ലജ്ജിത-കോകില-മഞ്ജുരുതേ
മിലിത-മിലിന്ദ-മനോഹര-ഗുഞ്ജിത-രഞ്ജിത-ശൈലനികുഞ്ജ-ഗതേ |
നിജഗണഭൂത-മഹാശബരീഗണ-രംഗണ-സംഭൃത-കേളിതതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 15 ||

കടിതട-പീത-ദുകൂല-വിചിത്ര-മയൂഖ-തിരസ്കൃത-ചന്ദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുര-മൗളിമണിസ്ഫുരദ്-അംശുലസന്-നഖസാംദ്രരുചേ |
ജിത-കനകാചലമൗളി-മദോര്ജിത-നിര്ജരകുഞ്ജര-കുമ്ഭ-കുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 16 ||

വിജിത-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃത-സുരതാരക-സങ്ഗര-താരക സങ്ഗര-താരകസൂനു-സുതേ |
സുരഥ-സമാധി-സമാന-സമാധി-സമാധിസമാധി-സുജാത-രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 17 ||

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോ‌உനുദിനം ന ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് |
തവ പദമേവ പരമ്പദ-മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 18 ||

കനകലസത്കല-സിന്ധുജലൈരനുഷിഞ്ജതി തെ ഗുണരങ്ഗഭുവം
ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുമ്ഭത-തടീപരി-രമ്ഭ-സുഖാനുഭവമ് |
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 19 ||

തവ വിമലേ‌உന്ദുകലം വദനേന്ദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂത-പുരീംദുമുഖീ-സുമുഖീഭിരസൗ-വിമുഖീ-ക്രിയതേ |
മമ തു മതം ശിവനാമ-ധനേ ഭവതീ-കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 20 ||

അയി മയി ദീനദയാളുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ |
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ-ദുരുതാപമപാ-കുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 21 ||

Devi Stotram – Shree Mahishaasura Mardini Stotram Meaning:

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Who makes the whole earth happy,
Who rejoices with this universe,
Who is the daughter of Nanda,
Who resides on the peak of Vindhyas,
Who plays with Lord Vishnu,
Who has a glittering mien,
Who is praised by other goddesses,
Who is the consort of the lord with the blue neck,
Who has several families,
Who does good to her family.
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess who showers boons on devas,
Who punishes those who are undisciplined.
Who tolerates ugly faced ogres,
Who enjoys in being happy,
Who looks after the three worlds,
Who pleases lord Shiva,
Who removes effect of sins,
Who rejoices with the holy sound,
Who is angry on the progenies of Dhanu,
Who is angry with the children of Dithi,
Who discourages those with pride,
Who is the daughter of the Ocean,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh , mother of the entire world,
Who loves to live in the forest of Kadambha trees,
Who enjoys to smile,
Who lives in the top peak of the great Himalayas
Who is sweeter than honey,
Who keeps the treasures of Madhu and Kaidabha,
Who is the slayer of Kaidabha,
Who enjoys her dancing,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who breaks the heads of ogres,
In to hundreds of pieces,
Who cuts the trunks of elephants in battle,
Who rides on the valorous lion,
Which tears the heads of elephants to pieces,
Who severs the heads of the generals of the enemy,
With her own arms,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who has the strength which never diminishes,
To gain victory over enemies in the battle field,
Who made Pramatha, the attendant of Lord Shiva,
Known for his tricky strategy, as her assistant,
Who took the decision to destroy the asuras,
Who are bad people, with evil thoughts and mind,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who forgives and gives refuge,
To the heroic soldiers of the enemy rank,
Whose wives come seeking refuge for them,
Oh Goddess who is armed with trident ,
Ready to throw on the heads of those,
Who cause great pain to the three worlds,
Oh Goddess who shines likes the hot sun,
And who is aroused by sound of “Dhumi, Dhumi,”
Produced by the beating of drums by the devas,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh, Goddess who blew away hundreds of ogres,
Who had smoking eyes,
With her mere sound of “Hum”
Oh Goddess who is the blood red creeper,
Emanating from the seeds of blood,
Which fell in the battle field,
Oh Goddess who delights in the company of Lord Shiva,
And the ogres Shumbha and Nishumbha,
Who were sacrificed in the battle field,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who decks herself with ornaments,
On her throbbing limbs in the field of battle,
When she gets her bow ready to fight,
Oh Goddess , who killed her enemies,
In the field of battle with a shining sword,
And the shaking of her golden brown spots,
Oh Goddess , who made the battle ground of the four fold army,
In to a stage of drama with screaming little soldiers,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose victory is sung,
By the whole universe,
Which is interested in singing her victory,
Oh Goddess who attracts the attention of Lord Shiva,
By the twinkling sound made by her anklets,
While she is engaged in dancing,
Oh Goddess who gets delighted ,
By the dance and drama by versatile actors,
Even while she is half of Lord Shiva’s body,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess of the people with good mind,
Who is greatly gracious to such people,
Oh Goddess who appears very pretty to the good minded,
Oh Goddess with moon like face,
Who is as cool as the moon ,to those in the dark,
Oh Goddess whose face shines in the moon light,
Oh Goddess whose very pretty flower like eyes attracts the bees ,
Oh Goddess who attracts devotees ,like a flower which attracts bees,
Oh Goddess who attracts her lord like a bee,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who becomes happy,
In the sport of battle, assisted by warriors,
Oh Goddess who is surrounded by hunters,
Whose hut is surrounded by creepers,
And the tribes of Mallikas, Jillakas and Bhillakas,
Oh Goddess who is as pretty as
The famous fully opened flower,
Oh Goddess , who is as pretty as the creeper,
Full of red tender leaves,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , who walks like a royal elephant in rut,
In Whose face there is a copious flow of ichors,
Oh Goddess , who is the daughter of the ocean of milk,
From where the pretty moon also took his birth,
Oh Goddess who is the ornament of the three worlds,
Oh Goddess who is worshipped by the God of love,
Who fills the minds of pretty ladies with desire,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose spotless forehead,
Which is of delicate prettiness,
Is like pure and tender lotus leaf,
Oh Goddess who moves like the spotlessly pretty swans,
Which Move with delicate steps,
And which is the epitome of arts,,
Oh Goddess ,Whose tress is surrounded
By bees from bakula trees,
Which normally crowd the tops of lotus flowers,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess with sweet tender thoughts,
Whose sweet enchanting music,
Made through the flute in her hands,
Put the sweet voiced nightingale to shame,
Oh Goddess who stays in pleasant mountain groves,
Which resound with the voice of tribal folks,
Oh Goddess, whose playful stadium,
Is filled with flocks of tribal women,
Who have many qualities similar to her,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess, who wears yellow silks on her waist,
Which has peculiar brilliance ,
That puts the moon to shame,
Oh goddess, whose toe nails shine like the moon,
Because of the reflection of the light,
From the crowns of Gods and asuras who bow at her feet,
Oh Goddess whose breasts which challenge,
The forehead of elephants and the peaks of golden mountains,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose splendour ,
Defeats the Sun with his thousand rays
Oh Goddess , who is saluted by the Sun,
Who has thousands of rays,
Oh Goddess who was praised,
By Tharakasura after his defeat,
In the war between him and your son,
Oh Goddess who was pleased with King Suratha,
And the rich merchant called Samadhi,
Who entered in to Samadhi,
And who prayed for endless Samadhi,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess, in whom mercy lives,
And who is auspiciousness itself,
He who worships thine lotus feet,
Daily without fail,
Would for sure be endowed with wealth,
By that Goddess who lives on lotus,
And if I consider thine feet as only refuge,
Is there anything that I will not get,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who sprinkles the water of the ocean,
Taken in a golden pot , on your play ground,
Oh Goddess will get the same pleasure ,
Like the Indra in heaven, when he fondles,
The pot like breasts of his wife Suchi,
So I take refuge in thine feet Oh Goddess,
Which is also place where Shiva resides,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who keeps thine face adorned by moon,
In his thought would never face rejection,
By the bevy of pretty beauties with moon like face,
In the celestial Indra’s court,
And so oh Goddess who is held in esteem by Shiva,
I am sure you would not reject my wishes,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Please shower some mercy on me,
As you are most merciful on the oppressed.
Oh mother of the universe ,be pleased,
To give me the independence ,
To consider you as my mother
And do not reject my prayer even if it is improper,
But be pleased to drive away all my sorrows,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Also Read 108 Names of Sri Mahishaasura Mardini:

Mahishaasura Mardini Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2 Comments

Click here to post a comment

  • I worship goddess I’d Parvathy devi.Mahalakshmi,aadhiparashakthi ,Durga ma,Mahakali,saraswathima ,all goddess are one shakthi that is Parvati mamtha…

    • Dear Deepa
      Any god or goddess you pray do it sincerely and it reaches the supreme power none other than Goddess Shakthi.
      Om Namah Shivaya