Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Goddesses Sri Devi Stotram Malayalam

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Malayalam

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Malayalam: ചെടീ ഭവന്നിഖില ഖെടീ കദംബവന വാടീഷു നാകി പടലീ കൊടീര ചാരുതര കൊടീ മണീകിരണ കൊടീ കരംബിത പദാ | പാടീരഗംധി കുചശാടീ കവിത്വ പരിപാടീമഗാധിപ സുതാ ഘൊടീഖുരാദധിക ധാടീമുദാര മുഖ വീടീരസെന തനുതാമ് || 1 || ശാ. || ദ്വൈപായന പ്രഭൃതി ശാപായുധ ത്രിദിവ സൊപാന ധൂളി ചരണാ പാപാപഹ സ്വമനു ജാപാനുലീന ജന താപാപനൊദ നിപുണാ | നീപാലയാ സുരഭി ധൂപാലകാ […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam

Sree Saraswati Ashtottara Satanama Stotram in Malayalam: സരസ്വതീ മഹാഭദ്രാ മഹാമായാ വരപ്രദാ | ശ്രീപ്രദാ പദ്മനിലയാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മവക്ത്രഗാ || 1 || ശിവാനുജാ പുസ്തകധൃത് ജ്ഞാനമുദ്രാ രമാ പരാ | കാമരൂപാ മഹാവിദ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ || 2 || മഹാശ്രയാ മാലിനീ ച മഹാഭൊഗാ മഹാഭുജാ | മഹാഭാഗാ മഹൊത്സാഹാ ദിവ്യാങ്ഗാ സുരവംദിതാ || 3 || മഹാകാലീ മഹാപാശാ മഹാകാരാ മഹാങ്കുശാ | സീതാ ച വിമലാ വിശ്വാ വിദ്യുന്മാലാ ച […]

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Malayalam: അപരാധശതം കൃത്വാ ജഗദംബേതി ചോച്ചരേത്| യാം ഗതിം സമവാപ്നോതി ന താം ബ്രഹ്മാദയഃ സുരാഃ ||1|| സാപരാധോ‌உസ്മി ശരണാം പ്രാപ്തസ്ത്വാം ജഗദമ്ബികേ| ഇദാനീമനുകമ്പ്യോ‌உഹം യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു ||2|| അജ്ഞാനാദ്വിസ്മൃതേഭ്രാന്ത്യാ യന്ന്യൂനമധികം കൃതം| തത്സര്വ ക്ഷമ്യതാം ദേവി പ്രസീദ പരമേശ്വരീ ||3|| കാമേശ്വരീ ജഗന്മാതാഃ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹേ| ഗൃഹാണാര്ചാമിമാം പ്രീത്യാ പ്രസീദ പരമേശ്വരീ […]

Sri Saraswati Devi Stotram Lyrics in Malayalam

Sarasvati Stotram in Malayalam: യാ കുംദേംദു തുഷാരഹാരധവളാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ യാ വീണാവരദംഡമംഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ | യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകരപ്രഭൃതിഭിര്ദേവൈസ്സദാ പൂജിതാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ || 1 || ദോര്ഭിര്യുക്താ ചതുര്ഭിഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈ രക്ഷമാലാംദധാനാ ഹസ്തേനൈകേന പദ്മം സിതമപിച ശുകം പുസ്തകം ചാപരേണ | ഭാസാ കുംദേംദുശംഖസ്ഫടികമണിനിഭാ ഭാസമാനാസമാനാ സാ മേ വാഗ്ദേവതേയം നിവസതു വദനേ സര്വദാ സുപ്രസന്നാ || 2 || സുരാസുരൈസ്സേവിതപാദപംകജാ കരേ വിരാജത്കമനീയപുസ്തകാ | […]

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Lalita Pancha Ratnam was written by Adi Shankaracharya. Lalitha Pancha Ratnam Stotram Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിംദം ബിംബാധരം പൃഥുലമൗക്തികശോഭിനാസമ് | ആകര്ണദീര്ഘനയനം മണികുംഡലാഢ്യം മംദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഫാലദേശമ് || 1 || പ്രാതര്ഭജാമി ലലിതാഭുജകല്പവല്ലീം രക്താംഗുളീയലസദംഗുളിപല്ലവാഢ്യാമ് | മാണിക്യഹേമവലയാംഗദശോഭമാനാം പുംഡ്രേക്ഷുചാപകുസുമേഷുസൃണീര്ദധാനാമ് || 2 || പ്രാതര്നമാമി ലലിതാചരണാരവിംദം ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിംധുപോതമ് | പദ്മാസനാദിസുരനായകപൂജനീയം പദ്മാംകുശധ്വജസുദര്ശനലാംഛനാഢ്യമ് || 3 || പ്രാതഃ സ്തുവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം ത്രയ്യംതവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാമ് | […]

Sree Annapurna Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Sri Annapurna Stotram was written by Adi Shankaracharya. Sri Annapurna Ashtakam is a devotional prayer addressed to Goddess Annapurneswari, the queen mother of Varanasi. Chanting or singing Sri Annapurna Astakam will help one to achieve all ambitions. Sri Annapurna Stotram in Malayalam: നിത്യാനന്ദകരീ വരാഭയകരീ സൗംദര്യ രത്നാകരീ നിര്ധൂതാഖില ഘോര പാവനകരീ പ്രത്യക്ഷ മാഹേശ്വരീ | പ്രാലേയാചല വംശ പാവനകരീ […]

Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Devi Stotram – Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Malayalam: അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നന്ദനുതേ ഗിരിവര വിന്ധ്യ-ശിരോ‌உധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ | ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ-കുടുമ്ബിണി ഭൂരികുടുമ്ബിണി ഭൂരികൃതേ ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 1 || സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ ത്രിഭുവന-പോഷിണി ശങ്കര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ | ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേ ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || 2 […]

Soundarya Lahari Lyrics in Malayalam With Meaning

Soundarya Lahari Stotram was written by Adi Shankaracharya. Soundarya Lahari Lyrics in Malayalam : ഭുമൗസ്ഖലിത പാദാനാമ് ഭൂമിരേവാ വലമ്ബനമ് | ത്വയീ ജാതാ പരാധാനാമ് ത്വമേവ ശരണമ് ശിവേ || ശിവഃ ശക്ത്യാ യുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതും ന ചേദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശലഃ സ്പന്ദിതുമപി| അതസ്ത്വാമ് ആരാധ്യാം ഹരി-ഹര-വിരിന്ചാദിഭി രപി പ്രണന്തും സ്തോതും വാ കഥ-മക്ര്ത പുണ്യഃ പ്രഭവതി|| 1 || തനീയാംസും പാംസും തവ […]

Scroll to top