Shiva Stotram

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Lyrics in Kannada

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ) ॥
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು |
ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ||
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಂ ವಾಂಛಿತಂ ಮಯಾ |
ವಿಶೇಷತಸ್ತು ರಾಜ್ಞಾಂ ವೈ ಶಾಂತಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರಸಾಧನಮ್ || ೩ ||
ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಬೀಜನ್ಯಾಸ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ದೇವೇಶ ಮಮ ಹರ್ಷವಿವರ್ಧನಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಮಾಪದುದ್ಧಾರಹೇತುಕಮ್ |
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಮ್ || ೫ ||
ಅಪಸ್ಮಾರಾದಿರೋಗಾಣಾಂ ಜ್ವರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ |
ನಾಶನಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ || ೬ ||
ಗ್ರಹರಾಜಭಯಾನಾಂ ಚ ನಾಶನಂ ಸುಖವರ್ಧನಮ್ |
ಸ್ನೇಹಾದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಾರಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ || ೭ ||
ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥದಂ ಮಂತ್ರಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ದೇವೀ ಪ್ರಣವಮುದ್ಧರೇತ್ || ೮ ||
ಬಟುಕಾಯೇತಿ ವೈ ಪಶ್ಚಾದಾಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಚ |
ಕುರು ದ್ವಯಂ ತತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಬಟುಕಾಯ ಪುನಃ ಕ್ಷಿಪೇತ್ || ೯ ||
ದೇವೀ ಪ್ರಣವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರಮಿಮಂ ದೇವಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೦ ||
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿಮಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಾಃ || ೧೧ ||
ವಿದ್ರವಂತಿ ಭಯಾರ್ತಾ ವೈ ಕಾಲರುದ್ರಾದಿವ ಪ್ರಜಾಃ |
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಪೂಜಯೇದ್ವಾಪಿ ಪುಸ್ತಕಮ್ || ೧೨ ||
ನಾಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ವಾಪಿ ಗ್ರಹರಾಜಭಯಂ ತಥಾ |
ನ ಚ ಮಾರೀಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖವಾನ್ ಭವೇತ್ || ೧೩ ||
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂಪದಃ |
ಭವಂತಿ ಸತತಂ ತಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯಾಪಿ ಪೂಜನಾತ್ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಯ ಏಷ ಭೈರವೋ ನಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕೋ ಮತಃ |
ತ್ವಯಾ ಚ ಕಥಿತೋ ದೇವ ಭೈರವಃ ಕಲ್ಪ ಉತ್ತಮಃ || ೧೫ ||
ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಯುತಾನ್ಯರ್ಬುದಾನಿ ಚ |
ಸಾರಮುದ್ಧೃತ್ಯ ತೇಷಾಂ ವೈ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ವದ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಯಸ್ತು ಸಂಕೀರ್ತಯೇದೇತತ್ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಮ್ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ ಸಿದ್ಧಿಮೇವ ಚ || ೧೭ ||
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಆಪದುದ್ಧಾರಕಸ್ಯೇಹ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೮ ||
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥದಂ ದೇವಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸುಖಾವಹಮ್ || ೧೯ ||
ದೇಹಾಂಗನ್ಯಸನಂ ಚೈವ ಪೂರ್ವಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಭೈರವಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟೇ ಭೀಮದರ್ಶನಮ್ || ೨೦ ||
ಅಕ್ಷ್ಣೋರ್ಭೂತಾಶ್ರಯಂ ನ್ಯಸ್ಯ ವದನೇ ತೀಕ್ಷ್ಣದರ್ಶನಮ್ |
ಕ್ಷೇತ್ರಪಂ ಕರ್ಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂ ಹೃದಿ ನ್ಯಸೇತ್ || ೨೧ ||
ಕ್ಷೇತ್ರಾಖ್ಯಂ ನಾಭಿದೇಶೇ ಚ ಕಟ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಘನಾಶನಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಮೂರ್ವೋರ್ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಜಂಘಯೋ ರಕ್ತಪಾಣಿಕಮ್ || ೨೨ ||
ಪಾದಯೋರ್ದೇವದೇವೇಶಂ ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಟುಕಂ ನ್ಯಸೇತ್ |
ಏವಂ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ತದನಂತರಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೩ ||
ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಸ್ಯಾಪಿ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಬುದಾಹೃತಮ್ |
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋ ನಾಮ ಋಷಿಶ್ಚ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೨೪ ||
ದೇವತಾ ಕಥಿತಾ ಚೇಹ ಸದ್ಭಿರ್ವಟುಕಭೈರವಃ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೨೫ ||

(ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್)
ಓಂ ಭೈರವೋ ಭೂತನಾಥಶ್ಚ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರದಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿರಾಟ್ || ೨೬ ||
ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಮಾಂಸಾಶೀ ಖರ್ಪರಾಶೀ ಮಖಾಂತಕೃತ್ |
ರಕ್ತಪಃ ಪ್ರಾಣಪಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಃ || ೨೭ ||
ಕರಾಲಃ ಕಾಲಶಮನಃ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತನುಃ ಕವಿಃ |
ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಬಹುನೇತ್ರಶ್ಚ ತಥಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಃ || ೨೮ ||
ಶೂಲಪಾಣಿಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿಃ ಕಂಕಾಲೀ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ |
ಅಭೀರುರ್ಭೈರವೋ ಭೀರುರ್ಭೂತಪೋ ಯೋಗಿನೀಪತಿಃ || ೨೯ ||
ಧನದೋ ಧನಹಾರೀ ಚ ಧನಪಃ ಪ್ರತಿಭಾವವಾನ್ |
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ || ೩೦ ||
ಕಾಲಃ ಕಪಾಲಮಾಲೀ ಚ ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನೋ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಶಿಖೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಕಪಾತ್ || ೩೧ ||
ತ್ರಿವೃತ್ತನಯನೋ ಡಿಂಭಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಜನಪ್ರಿಯಃ |
ವಟುಕೋ ವಟುಕೇಶಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗವರಧಾರಕಃ || ೩೨ ||
ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಶುಪತಿರ್ಭಿಕ್ಷುಕಃ ಪರಿಚಾರಕಃ |
ಧೂರ್ತೋ ದಿಗಂಬರಃ ಸೌರಿರ್ಹರಿಣಃ ಪಾಂಡುಲೋಚನಃ || ೩೩ ||
ಪ್ರಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿದಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ನಿಧೀಶಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ತಮೋಮಯಃ || ೩೪ ||
ಅಷ್ಟಾಧಾರಃ ಕಲಾಧಾರಃ ಸರ್ಪಯುಕ್ತಃ ಶಶೀಶಿಖಃ |
ಭೂಧರೋ ಭೂಧರಾಧೀಶೋ ಭೂಪತಿರ್ಭೂಧರಾತ್ಮಕಃ || ೩೫ ||
ಕಂಕಾಲಧಾರೀ ಮುಂಡೀ ಚ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ |
ಜೃಂಭಣೋ ಮೋಹನಃ ಸ್ತಂಭೀ ಮಾರಣಃ ಕ್ಷೋಭಣಸ್ತಥಾ || ೩೬ ||
ಶುದ್ಧನೀಲಾಂಜನಪ್ರಖ್ಯದೇಹೋ ಮುಂಡವಿಭೂಷಿತಃ |
ಬಲಿಭುಕ್ ಬಲಿಭೂತಾತ್ಮಾ ಕಾಮೀ ಕಾಮಪರಾಕ್ರಮಃ || ೩೭ ||
ಸರ್ವಾಪತ್ತಾರಕೋ ದುರ್ಗೋ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಃ |
ಕಾಮೀ ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾಂತಃ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃದ್ವಶೀ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋ ವೈದ್ಯಃ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಭಾವವಾನ್ || ೩೮ ||

(ಫಲಶ್ರುತಿಃ)
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಿಕಮ್ || ೩೯ ||
ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ |
ನ ತಸ್ಯ ದುರಿತಂ ಕಿಂಚನ್ನ ರೋಗೇಭ್ಯೋ ಭಯಂ ತಥಾ |
ನ ಶತ್ರುಭ್ಯೋ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ಕ್ವಚಿತ್ || ೪೦ ||
ಪಾತಕಾನಾಂ ಭಯಂ ನೈವ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನನ್ಯಧೀಃ |
ಮಾರೀಭಯೇ ರಾಜಭಯೇ ತಥಾ ಚೌರಾಗ್ನಿಜೇ ಭಯೇ || ೪೧ ||
ಔತ್ಪಾತಿಕೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಯಥಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನೇ |
ಬಂಧನೇ ಚ ತಥಾ ಘೋರೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ || ೪೨ ||
ಸರ್ವೇ ಪ್ರಶಮನಂ ಯಾಂತಿ ಭಯಾದ್ಭೈರವಕೀರ್ತನಾತ್ |
ಏಕಾದಶಸಹಸ್ರಂ ತು ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ || ೪೩ ||
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಸಂವತ್ಸರಮತಂದ್ರಿತಃ |
ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಿಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಲಭಮಪಿ ಮಾನುಷಃ || ೪೪ ||
ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ ಭೂಮಿಕಾಮಸ್ತು ಸ ಜಪ್ತ್ವಾ ಲಭತೇ ಮಹೀಮ್ |
ರಾಜಾ ಶತ್ರುವಿನಾಶಾಯ ಜಪೇನ್ಮಾಸಾಷ್ಟಕಂ ಪುನಃ || ೪೫ ||
ರಾತ್ರೌ ವಾರತ್ರಯಂ ಚೈವ ನಾಶಯತ್ಯೇವ ಶಾತ್ರವಾನ್ |
ಜಪೇನ್ಮಾಸತ್ರಯಂ ರಾತ್ರೌ ರಾಜಾನಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ || ೪೬ ||
ಧನಾರ್ಥೀ ಚ ಸುತಾರ್ಥೀ ಚ ದಾರಾರ್ಥೀ ಯಸ್ತು ಮಾನವಃ |
ಪಠೇದ್ವಾರತ್ರಯಂ ಯದ್ವಾ ವಾರಮೇಕಂ ತಥಾ ನಿಶಿ || ೪೭ ||
ಧನಂ ಪುತ್ರಾಂಸ್ತಥಾ ದಾರಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೪೮ ||
ಭೀತೋ ಭಯಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಸಮೀ ಹತೇ ಕಾಮಾಂಸ್ತಾಂಸ್ತಾನಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೪೯ ||
ಸತ್ಕುಲೀನಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಋಜವೇ ದಂಭವರ್ಜಿತೇ |
ದದ್ಯಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಧ್ಯಾನಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವಸ್ಯ ಯಥಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸಮ್ |
ಅಷ್ಟಬಾಹುಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ದ್ವಿಬಾಹುಕಮ್ || ೫೧ ||
ಭುಜಂಗಮೇಖಲಂ ದೇವಮಗ್ನಿವರ್ಣಶಿರೋರುಹಮ್ |
ದಿಗಂಬರಂ ಕುಮಾರೀಶಂ ವಟುಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೫೨ ||
ಖಟ್ವಾಂಗಮಸಿಪಾಶಂ ಚ ಶೂಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪುನಃ |
ಡಮರುಂ ಚ ಕಪಾಲಂ ಚ ವರದಂ ಭುಜಗಂ ತಥಾ || ೫೩ ||
ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಭಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ನೂಪುರಾಂಗದಭೂಷಿತಮ್ || ೫೪ ||

ಆತ್ಮವರ್ಣಸಮೋಪೇತಸಾರಮೇಯಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ ಸುಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೫೫ ||

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತತೋ ದೇವೀ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ |
ಭೈರವಾಯ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಭೂತ್ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೫೬ ||

ಇತಿ ವಿಶ್ವಸಾರೋದ್ಧಾರತಂತ್ರೇ ಆಪದುದ್ಧಾರಕಲ್ಪೇ ಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ||

Also Read:

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil