Sri Krsna Stotras

Sri Damodara Stotram Lyrics in Kannada

Sri Damodara Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಸಿಂಧುದೇಶೋದ್ಭವೋ ವಿಪ್ರೋ ನಾಮ್ನಾ ಸತ್ಯವ್ರತಸ್ಸುಧೀಃ |
ವಿರಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಗೃಹಾದಿಕಮ್ || ೧ ||

ಬೃಂದಾವನೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರರಾಧ ದಿವಾನಿಶಮ್ |
ನಿಸ್ಸ್ವಸ್ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವಿಪ್ರೋ ನಿರ್ಜನೇಽವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ || ೨ ||

ಕಾರ್ತಿಕೇ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಂ ನೃಪ |
ತೃತೀಯೇಽಹ್ನಿ ಸಕೃದ್ಭುಂಕ್ತೇ ಪತ್ರಂ ಮೂಲಂ ಫಲಂ ತಥಾ || ೩ ||

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಹರಿಂ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಾಭಿಧಮ್ || ೪ ||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಉವಾಚ –
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಮ್ |
ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲೇ ಧಾವಮಾನಂ
ಪರಾಮೃಷ್ಟಮತ್ಯಂತತೋ ದೂತಗೋಪ್ಯಾ || ೫ ||

ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ
ಕರಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕನೇತ್ರಮ್ |
ಮುಹುಶ್ಶ್ವಾಸಕಂ ಪತ್ರಿರೇಖಾಂಕ ಕಂಠಂ
ಸ್ಥಿತಂ ನೌಮಿ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತವಂದ್ಯಮ್ || ೬ ||

ವರಂ ದೇವ ದೇಹೀಶ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ
ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇಽಹಂ ವರೇಶಾದಪೀಹ |
ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲಬಾಲಂ
ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಂ ಕಿಮನ್ಯೈಃ || ೭ ||

ಇದಂ ತೇ ಮುಖಾಂಭೋಜಮತ್ಯಂತನೀಲೈ-
ರ್ವೃತಂ ಕುಂತಲೈಸ್ಸ್ನಿಗ್ಧವಕ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯಾ |
ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಬಿಂಬರಕ್ತಾಧರಂ ಮೇ
ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಮಲಂ ಲಕ್ಷಲಾಭೈಃ || ೮ ||

ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರಾನಂತ ವಿಷ್ಣೋ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖಜಾಲಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಮ್ |
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾಽತಿದೀನಂ ಚ ರಕ್ಷ
ಗೃಹಾಣೇಶ ಮಾಮಜ್ಞಮೇವಾಕ್ಷಿದೃಶ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೌ ವೃಕ್ಷಮೂರ್ತೀ ಚ ಯದ್ಯ-
ತ್ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿಭಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ |
ತಥಾ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಂ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛ
ನ ಮೋಕ್ಷೇಽಽಗ್ರಹೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸುಧಾಮ್ನೇ ಸ್ಫುರದ್ದೀಪ್ತಧಾಮ್ನೇ
ತಥಾಂತಃಸ್ಥವಿಶ್ವಸ್ಯಧಾಮ್ನೇ ನಮಸ್ತೇ |
ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತ್ವದೀಯಪ್ರಿಯಾಯೈ
ನಮೋಽನಂತಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಸತ್ಯವ್ರತದ್ವಿಜಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದಾಮೋದರೋ ಹರಿಃ |
ವಿದ್ಯುಲ್ಲೀಲಾಚಮತ್ಕಾರೋ ಹೃದಯೇ ಶನಕೈರಭೂತ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸತ್ಯವ್ರತಕೃತ ದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Damodara Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet