Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Dattatreya Vajra Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Dattatreya Vajra Kavacham in Tamil:

॥ ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய வஜ்ரகவசம் ॥
ருஷய ஊசு꞉ |
கத²ம் ஸங்கல்பஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்³வேத³வ்யாஸ கலௌயுகே³ |
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் ஸாத⁴னம் கிமுதா³ஹ்ருதம் || 1 ||

வ்யாஸ உவாச |
ஶ்ருண்வந்து ருஷயஸ்ஸர்வே ஶீக்⁴ரம் ஸங்கல்பஸாத⁴னம் |
ஸக்ருது³ச்சாரமாத்ரேண போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யகம் || 2 ||

கௌ³ரீஶ்ருங்கே³ ஹிமவத꞉ கல்பவ்ருக்ஷோபஶோபி⁴தம் |
தீ³ப்தே தி³வ்யமஹாரத்ன ஹேமமண்ட³பமத்⁴யக³ம் || 3 ||

ரத்னஸிம்ஹாஸனாஸீனம் ப்ரஸன்னம் பரமேஶ்வரம் |
மந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்போ⁴ஜம் ஶங்கரம் ப்ராஹ பார்வதீ || 4 ||

ஶ்ரீதே³வீ உவாச |
தே³வதே³வ மஹாதே³வ லோகஶங்கர ஶங்கர |
மந்த்ரஜாலானி ஸர்வாணி யந்த்ரஜாலானி க்ருத்ஸ்னஶ꞉ || 5 ||

தந்த்ரஜாலான்யனேகானி மயா த்வத்த꞉ ஶ்ருதானி வை |
இதா³னீம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி விஶேஷேண மஹீதலம் || 6 ||

இத்யுதீ³ரிதமாகர்ண்ய பார்வத்யா பரமேஶ்வர꞉ |
கரேணாம்ருஜ்ய ஸந்தோஷாத் பார்வதீம் ப்ரத்யபா⁴ஷத || 7 ||

மயேதா³னீம் த்வயா ஸார்த⁴ம் வ்ருஷமாருஹ்ய க³ம்யதே |
இத்யுக்த்வா வ்ருஷமாருஹ்ய பார்வத்யா ஸஹ ஶங்கர꞉ || 8 ||

யயௌ பூ⁴மண்ட³லம் த்³ரஷ்டும் கௌ³ர்யாஶ்சித்ராணி த³ர்ஶயன் |
க்வசித் விந்த்⁴யாசலப்ராந்தே மஹாரண்யே ஸுது³ர்க³மே || 9 ||

தத்ர வ்யாஹர்துமாயாந்தம் பி⁴ல்லம் பரஶுதா⁴ரிணம் |
வத்⁴யமானம் மஹாவ்யாக்⁴ரம் நக²த³ம்ஷ்ட்ராபி⁴ராவ்ருதம் || 10 ||

அதீவ சித்ரசாரித்ர்யம் வஜ்ரகாயஸமாயுதம் |
அப்ரயத்னமனாயாஸமகி²ன்னம் ஸுக²மாஸ்தி²தம் || 11 ||

பலாயந்தம் ம்ருக³ம் பஶ்சாத்³வ்யாக்⁴ரோ பீ⁴த்யா பலாயத꞉ |
ஏததா³ஶ்சர்யமாலோக்ய பார்வதீ ப்ராஹ ஶங்கரம் || 12 ||

ஶ்ரீ பார்வத்யுவாச |
கிமாஶ்சர்யம் கிமாஶ்சர்யமக்³ரே ஶம்போ⁴ நிரீக்ஷ்யதாம் |
இத்யுக்த꞉ ஸ தத꞉ ஶம்பு⁴ர்த்³ருஷ்ட்வா ப்ராஹ புராணவித் || 13 ||

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச |
கௌ³ரி வக்ஷ்யாமி தே சித்ரமவாங்மானஸகோ³சரம் |
அத்³ருஷ்டபூர்வமஸ்மாபி⁴ர்னாஸ்தி கிஞ்சின்ன குத்ரசித் || 14 ||

மயா ஸம்யக் ஸமாஸேன வக்ஷ்யதே ஶ்ருணு பார்வதி |
அயம் தூ³ரஶ்ரவா நாம பி⁴ல்ல꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ || 15 ||

ஸமித்குஶப்ரஸூனானி கந்த³மூலப²லாதி³கம் |
ப்ரத்யஹம் விபினம் க³த்வா ஸமாதா³ய ப்ரயாஸத꞉ || 16 ||

ப்ரியே பூர்வம் முனீந்த்³ரேப்⁴ய꞉ ப்ரயச்ச²தி ந வாஞ்ச²தி |
தே(அ)பி தஸ்மின்னபி த³யாம் குர்வதே ஸர்வமௌனின꞉ || 17 ||

த³லாத³னோ மஹாயோகீ³ வஸன்னேவ நிஜாஶ்ரமே |
கதா³சித³ஸ்மரத் ஸித்³த⁴ம் த³த்தாத்ரேயம் தி³க³ம்ப³ரம் || 18 ||

த³த்தாத்ரேய꞉ ஸ்மர்த்ருகா³மீ சேதிஹாஸம் பரீக்ஷிதும் |
தத்க்ஷணாத் ஸோ(அ)பி யோகீ³ந்த்³ரோ த³த்தாத்ரேய꞉ ஸமுத்தி²த꞉ || 19 ||

தம் த்³ருஷ்ட்வாஶ்சர்யதோஷாப்⁴யாம் த³லாத³னமஹாமுனி꞉ |
ஸம்பூஜ்யாக்³ரே விஷீத³ந்தம் த³த்தாத்ரேயமுவாச தம் || 20 ||

மயோபஹூத꞉ ஸம்ப்ராப்தோ த³த்தாத்ரேய மஹாமுனே |
ஸ்மர்த்ருகா³மீ த்வமித்யேதத் கிம் வத³ந்தீ பரீக்ஷிதும் || 21 ||

மயாத்³ய ஸம்ஸ்ம்ருதோ(அ)ஸி த்வமபராத⁴ம் க்ஷமஸ்வ மே |
த³த்தாத்ரேயோ முனிம் ப்ராஹ மம ப்ரக்ருதிரீத்³ருஶீ || 22 ||

அப⁴க்த்யா வா ஸுப⁴க்த்யா வா ய꞉ ஸ்மரேன்னாமனந்யதீ⁴꞉ |
ததா³னீம் தமுபாக³ம்ய த³தா³மி தத³பீ⁴ப்ஸிதம் || 23 ||

த³த்தாத்ரேயோ முனிம் ப்ராஹ த³லாத³னமுனீஶ்வரம் |
யதி³ஷ்டம் தத்³வ்ருணீஷ்வ த்வம் யத் ப்ராப்தோ(அ)ஹம் த்வயா ஸ்ம்ருத꞉ || 24 ||

த³த்தாத்ரேயம் முனிம் ப்ராஹ மயா கிமபி நோச்யதே |
த்வச்சித்தே யத் ஸ்தி²தம் தன்மே ப்ரயச்ச² முனிபுங்க³வ || 25 ||

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய உவாச |
மமாஸ்தி வஜ்ரகவசம் க்³ருஹாணேத்யவத³ன்முனிம் |
ததே²த்யங்கீ³க்ருதவதே த³லாத³முனயே முனி꞉ || 26 ||

ஸ்வவஜ்ரகவசம் ப்ராஹ ருஷிச்ச²ந்த³꞉ புரஸ்ஸரம் |
ந்யாஸம் த்⁴யானம் ப²லம் தத்ர ப்ரயோஜனமஶேஷத꞉ || 27 ||

அஸ்ய ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய வஜ்ரகவச ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய, கிராதரூபீ மஹாருத்³ரருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயோ தே³வதா, த்³ராம் பீ³ஜம், ஆம் ஶக்தி꞉, க்ரௌம் கீலகம்।
ஓம் ஆத்மனே நம꞉
ஓம் த்³ரீம் மனஸே நம꞉
ஓம் ஆம் த்³ரீம் ஶ்ரீம் ஸௌ꞉
ஓம் க்லாம் க்லீம் க்லூம் க்லைம் க்லௌம் க்ல꞉
ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் த்³ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரௌம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

ஹ்ருத³யாதி³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் த்³ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் த்³ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் த்³ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் த்³ரைம் கவசாய ஹும் |
ஓம் த்³ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் த்³ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

த்⁴யானம் |
ஜக³த³ங்குரகந்தா³ய ஸச்சிதா³னந்த³மூர்தயே |
த³த்தாத்ரேயாய யோகீ³ந்த்³ரசந்த்³ராய பரமாத்மனே || 1 ||

கதா³ யோகீ³ கதா³ போ⁴கீ³ கதா³ நக்³ன꞉ பிஶாசவத் |
த³த்தாத்ரேயோ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யக꞉ || 2 ||

வாராணஸீபுரஸ்னாயீ கொல்ஹாபுரஜபாத³ர꞉ |
மாஹுரீபுரபீ⁴க்ஷாஶீ ஸஹ்யஶாயீ தி³க³ம்ப³ர꞉ || 3 ||

இந்த்³ரனீல ஸமாகார꞉ சந்த்³ரகாந்திஸமத்³யுதி꞉ |
வைடூ⁴ர்ய ஸத்³ருஶஸ்பூ²ர்தி꞉ சலத்கிஞ்சிஜ்ஜடாத⁴ர꞉ || 4 ||

ஸ்னிக்³த⁴தா⁴வல்ய யுக்தாக்ஷோ(அ)த்யந்தனீல கனீனிக꞉ |
ப்⁴ரூவக்ஷ꞉ஶ்மஶ்ருனீலாங்க꞉ ஶஶாங்கஸத்³ருஶானந꞉ || 5 ||

ஹாஸனிர்ஜித நிஹார꞉ கண்ட²னிர்ஜித கம்பு³க꞉ |
மாம்ஸலாம்ஸோ தீ³ர்க⁴பா³ஹு꞉ பாணினிர்ஜிதபல்லவ꞉ || 6 ||

விஶாலபீனவக்ஷாஶ்ச தாம்ரபாணிர்த³லோத³ர꞉ |
ப்ருது²லஶ்ரோணிலலிதோ விஶாலஜக⁴னஸ்த²ல꞉ || 7 ||

ரம்பா⁴ஸ்தம்போ⁴பமானோரு꞉ ஜானுபூர்வைகஜங்க⁴க꞉ |
கூ³ட⁴கு³ல்ப²꞉ கூர்மப்ருஷ்டோ² லஸத்வாதோ³பரிஸ்த²ல꞉ || 8 ||

ரக்தாரவிந்த³ஸத்³ருஶ ரமணீய பதா³த⁴ர꞉ |
சர்மாம்ப³ரத⁴ரோ யோகீ³ ஸ்மர்த்ருகா³மீ க்ஷணேக்ஷணே || 9 ||

ஜ்ஞானோபதே³ஶனிரதோ விபத்³த⁴ரணதீ³க்ஷித꞉ |
ஸித்³தா⁴ஸனஸமாஸீன ருஜுகாயோ ஹஸன்முக²꞉ || 10 ||

வாமஹஸ்தேன வரதோ³ த³க்ஷிணேனாப⁴யங்கர꞉ |
பா³லோன்மத்த பிஶாசீபி⁴꞉ க்வசித்³ யுக்த꞉ பரீக்ஷித꞉ || 11 ||

த்யாகீ³ போ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ நித்யானந்தோ³ நிரஞ்ஜன꞉ |
ஸர்வரூபீ ஸர்வதா³தா ஸர்வக³꞉ ஸர்வகாமத³꞉ || 12 ||

ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளித ஸர்வாங்கோ³ மஹாபாதகனாஶன꞉ |
பு⁴க்திப்ரதோ³ முக்திதா³தா ஜீவன்முக்தோ ந ஸம்ஶய꞉ || 13 ||

ஏவம் த்⁴யாத்வா(அ)னந்யசித்தோ மத்³வஜ்ரகவசம் படே²த் |
மாமேவ பஶ்யன்ஸர்வத்ர ஸ மயா ஸஹ ஸஞ்சரேத் || 14 ||

தி³க³ம்ப³ரம் ப⁴ஸ்மஸுக³ந்த⁴ லேபனம்
சக்ரம் த்ரிஶூலம் ட⁴மரும் க³தா³யுத⁴ம் |
பத்³மாஸனம் யோகி³முனீந்த்³ரவந்தி³தம்
த³த்தேதினாமஸ்மரணேன நித்யம் || 15 ||

பஞ்சோபசாரபூஜா |

ஓம் லம் ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி|

ஓம் ஹம் ஆகாஶதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
புஷ்பம் பரிகல்பயாமி |

ஓம் யம் வாயுதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி |

ஓம் ரம் வஹ்னிதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
தீ³பம் பரிகல்பயாமி |

ஓம் வம் அம்ருத தத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
அம்ருதனைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி |

ஓம் ஸம் ஸர்வதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ |
தாம்பூ³லாதி³ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி |

(அனந்தரம் ‘ஓம் த்³ராம்॥।’ இதி மூலமந்த்ரம் அஷ்டோத்தரஶதவாரம் (108) ஜபேத்)

அத² வஜ்ரகவசம் |

ஓம் த³த்தாத்ரேயாய ஶிர꞉பாது ஸஹஸ்ராப்³ஜேஷு ஸம்ஸ்தி²த꞉ |
பா⁴லம் பாத்வானஸூயேய꞉ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யக³꞉ || 1 ||

கூர்சம் மனோமய꞉ பாது ஹம் க்ஷம் த்³வித³லபத்³மபூ⁴꞉ |
ஜ்யோதிரூபோ(அ)க்ஷிணீபாது பாது ஶப்³தா³த்மக꞉ ஶ்ருதீ || 2 ||

நாஸிகாம் பாது க³ந்தா⁴த்மா முக²ம் பாது ரஸாத்மக꞉ |
ஜிஹ்வாம் வேதா³த்மக꞉ பாது த³ந்தோஷ்டௌ² பாது தா⁴ர்மிக꞉ || 3 ||

கபோலாவத்ரிபூ⁴꞉ பாது பாத்வஶேஷம் மமாத்மவித் |
ஸர்வாத்மா ஷோட³ஶாராப்³ஜஸ்தி²த꞉ ஸ்வாத்மா(அ)வதாத்³ க³லம் || 4 ||

ஸ்கந்தௌ⁴ சந்த்³ரானுஜ꞉ பாது பு⁴ஜௌ பாது க்ருதாதி³பூ⁴꞉ |
ஜத்ருணீ ஶத்ருஜித் பாது பாது வக்ஷஸ்த²லம் ஹரி꞉ || 5 ||

காதி³டா²ந்தத்³வாத³ஶாரபத்³மகோ³ மருதா³த்மக꞉ |
யோகீ³ஶ்வரேஶ்வர꞉ பாது ஹ்ருத³யம் ஹ்ருத³யஸ்தி²த꞉ || 6 ||

பார்ஶ்வே ஹரி꞉ பார்ஶ்வவர்தீ பாது பார்ஶ்வஸ்தி²த꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
ஹட²யோகா³தி³யோக³ஜ்ஞ꞉ குக்ஷிம் பாது க்ருபானிதி⁴꞉ || 7 ||

ட³காராதி³ ப²காராந்த த³ஶாரஸரஸீருஹே |
நாபி⁴ஸ்த²லே வர்தமானோ நாபி⁴ம் வஹ்ன்யாத்மகோ(அ)வது || 8 ||

வஹ்னிதத்த்வமயோ யோகீ³ ரக்ஷதான்மணிபூரகம் |
கடிம் கடிஸ்த²ப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸுதே³வாத்மகோ(அ)வது || 9 ||

வகாராதி³ லகாராந்த ஷட்பத்ராம்பு³ஜபோ³த⁴க꞉ |
ஜலதத்த்வமயோ யோகீ³ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னம் மமாவது || 10 ||

ஸித்³தா⁴ஸன ஸமாஸீன ஊரூ ஸித்³தே⁴ஶ்வரோ(அ)வது |
வாதி³ஸாந்த சதுஷ்பத்ரஸரோருஹ நிபோ³த⁴க꞉ || 11 ||

மூலாதா⁴ரம் மஹீரூபோ ரக்ஷதாத்³ வீர்யனிக்³ரஹீ |
ப்ருஷ்ட²ம் ச ஸர்வத꞉ பாது ஜானுன்யஸ்தகராம்பு³ஜ꞉ || 12 ||

ஜங்கே⁴ பாத்வவதூ⁴தேந்த்³ர꞉ பாத்வங்க்⁴ரீ தீர்த²பாவன꞉ |
ஸர்வாங்க³ம் பாது ஸர்வாத்மா ரோமாண்யவது கேஶவ꞉ || 13 ||

சர்ம சர்மாம்ப³ர꞉ பாது ரக்தம் ப⁴க்திப்ரியோ(அ)வது |
மாம்ஸம் மாம்ஸகர꞉ பாது மஜ்ஜாம் மஜ்ஜாத்மகோ(அ)வது || 14 ||

அஸ்தீ²னி ஸ்தி²ரதீ⁴꞉ பாயான்மேதா⁴ம் வேதா⁴꞉ ப்ரபாலயேத் |
ஶுக்ரம் ஸுக²கர꞉ பாது சித்தம் பாது த்³ருடா⁴க்ருதி꞉ || 15 ||

மனோபு³த்³தி⁴மஹங்காரம் ஹ்ருஷீகேஶாத்மகோ(அ)வது |
கர்மேந்த்³ரியாணி பாத்வீஶ꞉ பாது ஜ்ஞானேந்த்³ரியாண்யஜ꞉ || 16 ||

ப³ந்தூ⁴ன் ப³ந்தூ⁴த்தம꞉ பாயாச்ச²த்ருப்⁴ய꞉ பாது ஶத்ருஜித் |
க்³ருஹாராமத⁴னக்ஷேத்ரபுத்ராதீ³ன் ஶங்கரோ(அ)வது || 17 ||

பா⁴ர்யாம் ப்ரக்ருதிவித் பாது பஶ்வாதீ³ன் பாது ஶார்ங்க³ப்⁴ருத் |
ப்ராணான் பாது ப்ரதா⁴னஜ்ஞோ ப⁴க்ஷ்யாதீ³ன் பாது பா⁴ஸ்கர꞉ || 18 ||

ஸுக²ம் சந்த்³ராத்மக꞉ பாது து³꞉கா²த் பாது புராந்தக꞉ |
பஶூன் பஶுபதி꞉ பாது பூ⁴திம் பூ⁴தேஶ்வரோ மம || 19 ||

ப்ராச்யாம் விஷஹர꞉ பாது பாத்வாக்³னேய்யாம் மகா²த்மக꞉ |
யாம்யாம் த⁴ர்மாத்மக꞉ பாது நைர்ருத்யாம் ஸர்வவைரிஹ்ருத் || 20 ||

வராஹ꞉ பாது வாருண்யாம் வாயவ்யாம் ப்ராணதோ³(அ)வது |
கௌபே³ர்யாம் த⁴னத³꞉ பாது பாத்வைஶான்யாம் மஹாகு³ரு꞉ || 21 ||

ஊர்த்⁴வம் பாது மஹாஸித்³த⁴꞉ பாத்வத⁴ஸ்தாஜ்ஜடாத⁴ர꞉ |
ரக்ஷாஹீனம் து யத் ஸ்தா²னம் ரக்ஷத்வாதி³முனீஶ்வர꞉ || 22 ||

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் த்³ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ரௌம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்³ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

ஹ்ருத³யாதி³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் த்³ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் த்³ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் த்³ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் த்³ரைம் கவசாய ஹும் |
ஓம் த்³ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் த்³ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ |

ப²லஶ்ருதி ||

ஏதன்மே வஜ்ரகவசம் ய꞉ படே²த் ஶ்ருணுயாத³பி |
வஜ்ரகாயஶ்சிரஞ்ஜீவீ த³த்தாத்ரேயோ(அ)ஹமப்³ருவம் || 23 ||

த்யாகீ³ போ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ ஸுக²து³꞉க²விவர்ஜித꞉ |
ஸர்வத்ர ஸித்³த⁴ஸங்கல்போ ஜீவன்முக்தோ(அ)த்³யவர்ததே || 24 ||

இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ யோகீ³ த³த்தாத்ரேயோ தி³க³ம்ப³ர꞉ |
த³லாத³னோ(அ)பி தஜ்ஜப்த்வா ஜீவன்முக்த꞉ ஸ வர்ததே || 25 ||

பி⁴ல்லோ தூ³ரஶ்ரவா நாம ததா³னீம் ஶ்ருதவானித³ம் |
ஸக்ருச்ச்²ரவணமாத்ரேண வஜ்ராங்கோ³(அ)ப⁴வத³ப்யஸௌ || 26 ||

இத்யேதத்³ வஜ்ரகவசம் த³த்தாத்ரேயஸ்ய யோகி³ன꞉ |
ஶ்ருத்வா ஶேஷம் ஶம்பு⁴முகா²த் புனரப்யாஹ பார்வதீ || 27 ||

ஶ்ரீ பார்வத்யுவாச |

ஏதத் கவச மாஹாத்ம்யம் வத³ விஸ்தரதோ மம |
குத்ர கேன கதா³ ஜாப்யம் கியஜ்ஜாப்யம் கத²ம் கத²ம் || 28 ||

உவாச ஶம்பு⁴ஸ்தத் ஸர்வம் பார்வத்யா வினயோதி³தம் |

ஶ்ரீபரமேஶ்வர உவாச |

ஶ்ருணு பார்வதி வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமனாவிலம் || 29 ||

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாமித³மேவ பராயணம் |
ஹஸ்த்யஶ்வரத²பாதா³தி ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதா³யகம் || 30 ||

புத்ரமித்ரகளத்ராதி³ ஸர்வஸந்தோஷஸாத⁴னம் |
வேத³ஶாஸ்த்ராதி³வித்³யானாம் விதா⁴னம் பரமம் ஹி தத் || 31 ||

ஸங்கீ³த ஶாஸ்த்ர ஸாஹித்ய ஸத்கவித்வ விதா⁴யகம் |
பு³த்³தி⁴ வித்³யா ஸ்ம்ருதி ப்ரஜ்ஞா மதி ப்ரௌடி⁴ப்ரதா³யகம் || 32 ||

ஸர்வஸந்தோஷகரணம் ஸர்வது³꞉க²னிவாரணம் |
ஶத்ருஸம்ஹாரகம் ஶீக்⁴ரம் யஶ꞉கீர்திவிவர்த⁴னம் || 33 ||

அஷ்டஸங்க்²யா மஹாரோகா³꞉ ஸன்னிபாதாஸ்த்ரயோத³ஶ |
ஷண்ணவத்யக்ஷிரோகா³ஶ்ச விம்ஶதிர்மேஹரோக³கா꞉ || 34 ||

அஷ்டாத³ஶது குஷ்டா²னி கு³ல்மான்யஷ்டவிதா⁴ன்யபி |
அஶீதிர்வாதரோகா³ஶ்ச சத்வாரிம்ஶத்து பைத்திகா꞉ || 35 ||

விம்ஶதி꞉ ஶ்லேஷ்மரோகா³ஶ்ச க்ஷயசாதுர்தி²காத³ய꞉ |
மந்த்ரயந்த்ரகுயோகா³த்³யா꞉ கல்பதந்த்ராதி³னிர்மிதா꞉ || 36 ||

ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ வேதாலகூஷ்மாண்டா³தி³ க்³ரஹோத்³ப⁴வா꞉ |
ஸங்க³ஜா தே³ஶகாலஸ்தா²ஸ்தாபத்ரயஸமுத்தி²தா꞉ || 37 ||

நவக்³ரஹஸமுத்³பூ⁴தா மஹாபாதக ஸம்ப⁴வா꞉ |
ஸர்வே ரோகா³꞉ ப்ரணஶ்யந்தி ஸஹஸ்ராவர்தனாத்³ த்⁴ருவம் || 38 ||

அயுதாவ்ருத்திமாத்ரேண வந்த்⁴யா புத்ரவதீ ப⁴வேத் |
அயுதத்³விதயாவ்ருத்த்யா ஹ்யபம்ருத்யுஜயோ ப⁴வேத் || 39 ||

அயுதத்ரிதயாச்சைவ கே²சரத்வம் ப்ரஜாயதே |
ஸஹஸ்ராயுதத³ர்வாக் ஸர்வகார்யாணி ஸாத⁴யேத் || 40 ||

லக்ஷாவ்ருத்த்யா ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 41 ||

விஷவ்ருக்ஷஸ்ய மூலேஷு திஷ்ட²ன் வை த³க்ஷிணாமுக²꞉ |
குருதே மாஸமாத்ரேண வைரிணம் விகலேந்த்³ரியம் || 42 ||

ஔது³ம்ப³ரதரோர்மூலே வ்ருத்³தி⁴காமேன ஜாப்யதே |
ஶ்ரீவ்ருக்ஷமூலே ஶ்ரீகாமீ திந்த்ரிணீ ஶாந்திகர்மணி || 43 ||

ஓஜஸ்காமோ(அ)ஶ்வத்த²மூலே ஸ்த்ரீகாமை꞉ ஸஹகாரகே |
ஜ்ஞானார்தீ² துலஸீமூலே க³ர்ப⁴கே³ஹே ஸுதார்தி²பி⁴꞉ || 44 ||

த⁴னார்தி²பி⁴ஸ்து ஸுக்ஷேத்ரே பஶுகாமைஸ்து கோ³ஷ்ட²கே |
தே³வாலயே ஸர்வகாமைஸ்தத்காலே ஸர்வத³ர்ஶிதம் || 45 ||

நாபி⁴மாத்ரஜலே ஸ்தி²த்வா பா⁴னுமாலோக்ய யோ ஜபேத் |
யுத்³தே⁴ வா ஶாஸ்த்ரவாதே³ வா ஸஹஸ்ரேண ஜயோ ப⁴வேத் || 46 ||

கண்ட²மாத்ரே ஜலே ஸ்தி²த்வா யோ ராத்ரௌ கவசம் படே²த் |
ஜ்வராபஸ்மாரகுஷ்டா²தி³ தாபஜ்வரனிவாரணம் || 47 ||

யத்ர யத் ஸ்யாத் ஸ்தி²ரம் யத்³யத் ப்ரஸக்தம் தன்னிவர்ததே |
தேன தத்ர ஹி ஜப்தவ்யம் தத꞉ ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் || 48 ||

இத்யுக்தவான் ஶிவோ கௌ³ர்வை ரஹஸ்யம் பரமம் ஶுப⁴ம் |
ய꞉ படே²த் வஜ்ரகவசம் த³த்தாத்ரேய ஸமோ ப⁴வேத் || 49 ||

ஏவம் ஶிவேன கதி²தம் ஹிமவத்ஸுதாயை
ப்ரோக்தம் த³லாத³முனயே(அ)த்ரிஸுதேன பூர்வம் |
ய꞉ கோ(அ)பி வஜ்ரகவசம் பட²தீஹ லோகே
த³த்தோபமஶ்சரதி யோகி³வரஶ்சிராயு꞉ || 50 ||

இதி ஶ்ரீ ருத்³ரயாமளே ஹிமவத்க²ண்டே³ மந்த்ரஶாஸ்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³ ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய வஜ்ரகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Also Read:

Sri Dattatreya Vajra Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top