Lalitha Stotram

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಕವಚ ಸ್ತವರಾತ್ನ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಆನನ್ದಭೈರವ ಋಷಿಃ, ಅಮೃತವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಲಲಿತಾಪರಾಂಬಾ ದೇವತಾ ಐಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಕವಚಸ್ತವರತ್ನ ಮನ್ತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಐಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ |
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೇರುಶಿಖರೇ ಬಿನ್ದುತ್ರಿಕೋಣೇಸ್ಥಿತಾಂ
ವಾಗೀಶಾದಿಸಮಸ್ತಭೂತಜನನೀಂ ಮಞ್ಚೇ ಶಿವಾಕಾರಕೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾರಸಾರ್ಣವಮಯೀಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಿತಾಂ
ಕಾನ್ತಾಂ ಚಿನ್ಮಯಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಞ್ಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |
ಲಂ – ಪೃಥ್ವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ – ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ – ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ – ವಹ್ನಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ – ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಞ್ಚಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ |

ಕವಚಮ್ –
ಕಕಾರಃ ಪಾತು ಶೀರ್ಷಂ ಮೇ ಏಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಮ್ |
ಈಕಾರಶ್ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇರಕ್ಷೇಲ್ಲಕಾರಕಃ || ೨ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಃ ಪಾತು ನಾಸಾಗ್ರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಾಗ್ಭವಸಂಜ್ಞಿಕಃ |
ಹಕಾರಃ ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ಸಕಾರಃ ಸ್ಕನ್ಧದೇಶಕಮ್ || ೩ ||

ಕಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಹಕಾರೋ ಜಠರಂ ತಥಾ |
ಅಕಾರೋ ನಾಭಿದೇಶಂ ತು ಹ್ರೀಂಕಾರಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಕಮ್ || ೪ ||

ಕಾಮಕೂಟಸ್ಸದಾ ಪಾತು ಕಟಿದೇಶಂ ಮಮೈವತು |
ಸಕಾರಃ ಪಾತುಚೋರೂ ಮೇ ಕಕಾರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ || ೫ ||

ಲಕಾರಃ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಹ್ರೀಂಕಾರಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫಕೌ |
ಶಕ್ತಿಕೂಟಂ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವದಾ || ೬ ||

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕೃತಂ ಚೈತತ್ಕವಚಂ ಯೋ ಜಪೇನ್ನರಃ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನಿಯತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತಸ್ಯ ಲೋಕಾ ವಶಂವದಾಃ || ೭ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಐಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ |
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಕವಚಃ |

Also Read:

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment