Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Mahaganapathi Navarna Vedapada Stava Lyrics in Kannada

Sri Mahaganapathi Navarna Vedapada Stava in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನವಾರ್ಣ ವೇದಪಾದಸ್ತವಃ ॥
ಶ್ರೀಕಂಠತನಯ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೀದಲಾರ್ಚಿತ |
ಶ್ರೀವಿನಾಯಕ ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ || ೧ ||

ಗಜಾನನ ಗಣಾಧೀಶ ದ್ವಿಜರಾಜವಿಭೂಷಿತ |
ಭಜೇ ತ್ವಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ || ೨ ||

ಣಷಷ್ಠವಾಚ್ಯನಾಶಾಯ ರೋಗಾಟವಿಕುಠಾರಿಣೇ |
ಘೃಣಾಪಾಲಿತಲೋಕಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಧಿಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತೇ ತುಭ್ಯಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ದೀಪ್ತಭೂಷಣಭೂಷಾಯ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಚಪಾತಕಹಾರಿಣೇ |
ಪಂಚತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ತುಭ್ಯಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೫ ||

ತಟಿತ್ಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶತನವೇ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ತಪಸ್ವಿಧ್ಯಾಯಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ || ೬ ||

ಯೇ ಭಜಂತ್ಯಕ್ಷರಂ ತ್ವಾಂ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮತಾಮ್|
ನೈಕರೂಪಾಯ ಮಹತೇ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೭ ||

ನಗಜಾವರಪುತ್ರಾಯ ಸುರರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯ ಚ |
ಸುಗುಣಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುಮೃಡೀಕಾಯ ಮೀಢುಷೇ || ೮ ||

ಮಹಾಪಾತಕಸಂಘಾತಮಹಾರಣಭಯಾಪಹ |
ತ್ವದೀಯ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಸರ್ವಾನವ ಯಜಾಮಹೇ || ೯ ||

ನವಾರ್ಣರತ್ನನಿಗಮಪಾದಸಂಪುಟಿತಾಂ ಸ್ತುತಿಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ ತೇಷಾಂ ತುಷ್ಟೋ ಭವ ಗಣಾಧಿಪ || ೧೦ ||

Also Read:

Sri Mahaganapathi Navarna Vedapada Stava Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top