Shiva Stotram

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram Lyrics in Kannada

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಅದ್ರೀಶಜಾಽಧೀಶ ವಿದ್ರಾವಿತಾಘೌಘ ಭದ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಆಕಾಶಕೇಶಾಽಮರಾಧೀಶವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಇಂದೂಪಲೇಂದುಪ್ರಭೋತ್ಫುಲ್ಲ ಕುಂದಾರವಿಂದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಈಕ್ಷಾಹತಾನಂಗ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀನಾಥ ಮೋಕ್ಷಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಉಕ್ಷೇಶಸಂಚಾರ ಯಕ್ಷೇಶಸನ್ಮಿತ್ರ ದಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಊಹಾಪಥಾಽತೀತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಮೋಹಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಋದ್ಧಿಪ್ರದಾಽಶೇಷಬುದ್ಧಿಪ್ರತಾರಜ್ಞ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ೠಪರ್ವತೋತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗಾಗ್ರಸಂಗಾಗಹೇತೋ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಲುಪ್ತಾತ್ಮಭಕ್ತೌಘ ಸಂಘಾತಿ ಸಂಘಾತುಕಾರಿ ಪ್ರಹನ್ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಲೂತೀಕೃತಾನೇಕಪಾರಾದಿ ಕೃತ್ಯಂತನೇಯಾಧುನಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಏಕಾದಶಾಕಾರ ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶ ಶೋಕಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಐಶ್ವರ್ಯಧಾಮಾಽರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಾಭಾಸ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಓಷಧ್ಯಧೀಶಾಂಶಭೂಷಾಧಿಪಾಪೌಘ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಔದ್ಧತ್ಯಹೀನ ಪ್ರಬುದ್ಧಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಖಿಲಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಅಂಬಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಲಂಬೋದರಾಪತ್ಯ ಬಿಂಬಾಧರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಅಸ್ತೋಕಕಾರುಣ್ಯ ದುಸ್ತಾರಸಂಸಾರನಿಸ್ತಾರಣಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಗ್ರ ಸರ್ಪಾಢ್ಯ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಖದ್ಯೋತನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯುದ್ಗ್ರಹಾರ್ಕ್ಷಾದಿ ವಿದ್ಯೋತಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಗಂಧೇಭ ಚರ್ಮಾಂಗ ಸಕ್ತಾಂಗ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುಪ್ಲವಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಘರ್ಮಾಂಶುಸಂಕಾಶ ಧರ್ಮೈಕಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಶರ್ಮಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಙೋತ್ಪತ್ತಿಬೀಜಾಽಖಿಲೋತ್ಪತ್ತಿಬೀಜಾಽಮರಾಧೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಽಮರೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಾಽಽನಂದಸಾಂದ್ರಾ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಛಂದಶ್ಶಿರೋರತ್ನಸಂದೋಹ ಸಂವೇದ್ಯ ಮಂದಸ್ಮಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಜನ್ಮಕ್ಷಯಾಽತೀತ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತೇ ಭವೋನ್ಮೂಲಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಝಣಚ್ಚಾರು ಘಂಟಾಮಣಿ ವ್ರಾತಕಾಂಚೀಗುಣಶ್ರೋಣಿಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಞಿತ್ಯಷ್ಟಚಿಂತಾಂತರಂಗ ಶ್ರಮೋಚ್ಚಾಟನಾಽನಂದಕೃತ್ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಟಂಕಾತಿಟಂಕಾ ಮರುನ್ನೇತ್ರಭಂಗಾನನಾಸಂಗತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಠಾಳೀಮಹಾಪಾಳಿ ಕೇಳೀ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ಸತ್ಖೇಲನಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಡೋಲಾಯಮಾನಾಽಂತರಂಗೀಕೃತಾಽನೇಕ ಲಾಸ್ಯೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಢಕ್ಕಾಧ್ವನಿಧ್ವಾನದಾಹಧ್ವನಿ ಭ್ರಾಂತಶತ್ರುತ್ವ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಣಾಕಾರ ನೇತ್ರಾಂತಸಂತೋಷಿತಾತ್ಮ ಶ್ರಿತಾನಂದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ತಾಪತ್ರಯಾತ್ಯುಗ್ರದಾವಾನಲಾಸಾಕ್ಷಿರೂಪಾಽವ್ಯಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಸ್ಥಾಣೋ ಮುರಾರಾತಿಬಾಣೋಲ್ಲಸತ್ಪಂಚಬಾಣಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ದೀನಾವನಾದ್ಯಂತಹೀನಾಗಮಾಂತೈಕಮಾನೋದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಧಾತ್ರೀ ಧರಾಧೀಶ ಪುತ್ರೀಪರಿಷ್ವಂಗಚಿತ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ನಂದೀಶವಾಹಾಽರವಿಂದಾಸನಾರಾಧ್ಯ ವೇದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಪಾಪಾಂಧಕಾರಪ್ರದೀಪಾಽದ್ವಯಾನಂದರೂಪಾ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಫಾಲಾಂಬಕಾನಂತನೀಲೋಜ್ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರ ಶೂಲಾಯುಧಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಂಬಾಂಶು ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಜೂಟಿಕಾಽಲಂಕೃತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಭೋಗೀಶ್ವರಾಽನಂತ ಯೋಗಿಪ್ರಿಯಾಽಭೀಷ್ಟಭೋಗಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಮೌಳಿದ್ಯುನದ್ಯೂರ್ಮಿ ಮಾಲಾಜಟಾಜೂಟಿ ಕಾಳೀಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾ ಖಂಡತಜ್ಞಾನಿಧೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ರಾಕೇಂದುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಲೋಕಾದಿಸೃಡ್ವಂದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಲಂಕೇಶವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕೇರುಹಾಽಶೇಷಶಂಕಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ವಾಗೀಶವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿ ವಂದಾರುಮಂದಾರ ಶೌರಿಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಶರ್ವಾಽಖಿಲಾಧಾರ ಸರ್ವೇಶ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರತಾತ ತ್ರಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಲೋಕಾದಿಸೃಡ್ವಂದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಸೋಮಾವತಂ ಸಾಂತರಂಗ ಸ್ವಯಂಧಾಮ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಹೇಲಾನಿಗೀರ್ಣೋಗ್ರಹಾಲಾಹಲಾಸಹ್ಯ ಕಾಲಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಳಾಣೀಧರಾಧೀಶ ಬಾಣಾಸನಾಪಾಪ್ತ ಶೋಣಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಕ್ಷಿತ್ಯಂಬುತೇಜೋ ಮರುದ್ವ್ಯೋಮ ಸೋಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಈಶಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ ಮಹೇಶಾಽಖಿಲಾವಾಸ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment