Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Muruka Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮುರುಕಾಷ್ಟಕಮ್

Sri Muruka Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮುರುಕಾಷ್ಟಕಮ್

48 Views

Lord Subramanya Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
ಮುರುಕಷ್ಷಣ್ಮುಖಸ್ಸ್ಕನ್ದಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶ್ಶಿವಾತ್ಮಜಃ ।
ವಲ್ಲೀಸೇನಾಪತಿಃ ಪಾತು ವಿಘ್ನರಾಜಾನುಜಸ್ಸದಾ ॥ 1॥

ಮುರುಕ ಶ್ರೀಮತಾನ್ನಾಥ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇವದೇವ ಮಹಾಸೇನ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸದಾ ವಿಭೋ ॥ 2॥

ಮುರುಕಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ದೇವಂ ಮುನೀನಾಂ ಮೋದಕಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಮೋಚಕಂ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಮೋಹನಾಶಂ ಸದಾ ನುಮಃ ॥ 3॥

ಮುರುಕೇಣ ಮುಕುನ್ದೇನ ಮುನೀನಾಂ ಹಾರ್ದವಾಸಿನಾ ।
ವಲ್ಲೀಶೇನ ಮಹೇಶೇನ ಪಾಲಿತಾಸ್ಸರ್ವದಾ ವಯಮ್ ॥ 4॥

ಮುರುಕಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾತಃ ಮುರುಕಾಯ ನಮೋ ನಿಶಿ ।
ಮುರುಕಾಯ ನಮಃ ಸಾಯಂ ಮುರುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 5॥

ಮುರುಕಾತ್ಪರಮಾತ್ಸತ್ಯಾದ್ಗಾಂಗೇಯಾಚ್ಛಿಖಿವಾಹನಾತ್ ।
ಗುಹಾತ್ಪರಂ ನ ಜಾನೇಽಹಂ ತತ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 6॥

ಮುರುಕಸ್ಯ ಮಹೇಶಸ್ಯ ವಲ್ಲೀಸೇನಾಪತೇಃ ಪ್ರಭೋಃ ।
ಚಿದಮ್ಬರವಿಲಾಸಸ್ಯ ಚರಣೌ ಸರ್ವದಾ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಮುರುಕೇ ದೇವಸೇನೇಶೇ ಶಿಖಿವಾಹೇ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜೇ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾತನಯೇ ಶಮ್ಭೌ ಸರ್ವದಾ ರಮತಾಂ ಮನಃ ॥ 8॥

ಇತಿ ಮುರುಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *