Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Raghava Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Raghava Ashtakam Lyrics in Kannada

115 Views

Shri Raghavashtakam Text in Kannada:

॥ ರಾಘವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಮುನಿ-ಸೇವಿತಂ ಸುರ-ವನ್ದಿತಂ
ಜಾನಕೀವದನಾರವಿನ್ದ-ದಿವಾಕರಂ ಗುಣಭಾಜನಮ್ ।
ವಾಲಿಸೂನು-ಹಿತೈಷಿಣಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ
ಯಾತುಧಾನ-ಭಯಂಕರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 1॥

ಮೈಥಿಲೀಕುಚ-ಭೂಷಣಾಮಲ-ನೀಲಮೌಕ್ತಿಕಮೀಶ್ವರಂ
ರಾವಣಾನುಜಪಾಲನಂ ರಘುಪುಂಗವಂ ಮಮ ದೈವತಮ್ ।
ನಾಗರೀ-ವನಿತಾನನಾಂಬುಜ-ಬೋಧನೀಯ-ಕಲೇವರಂ
ಸೂರ್ಯವಂಶವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 2॥

ಹೇಮಕುಂಡಲ-ಮಂಡಿತಾಮಲ-ಕಂಠದೇಶಮರಿನ್ದಮಂ
ಶಾತಕುಂಭ-ಮಯೂರನೇತ್ರ-ವಿಭೂಷಣೇನ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ ।
ಚಾರುನೂಪುರ-ಹಾರ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಕರ್ಣಭೂಷಣ-ಭೂಷಿತಂ
ಭಾನುವಂಶ-ವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 3॥

ದಂಡಕಾಖ್ಯವನೇ ರತಾಮರ-ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ-ಗಣಾಶ್ರಯಂ
ಶಿಷ್ಟಪಾಲನ-ತತ್ಪರಂ ಧೃತಿಶಾಲಿಪಾರ್ಥ-ಕೃತಸ್ತುತಿಮ್ ।
ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಭುಜಾಭುಜಂಗವಿಕರ್ತನೇ ಸುವಿಶಾರದಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜವತ್ಸಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 4॥

ಕೇತಕೀ-ಕರವೀರ-ಜಾತಿ-ಸುಗನ್ಧಿಮಾಲ್ಯ-ಸುಶೋಭಿತಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಿಥಿಲಾತ್ಮಜಾಕುಚ-ಕುಂಕುಮಾರುಣ-ವಕ್ಷಸಮ್ ।
ದೇವದೇವಮಶೇಷಭೂತ-ಮನೋಹರಂ ಜಗತಾಂ ಪತಿಂ
ದಾಸಭೂತಭಯಾಪಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 5॥

ಯಾಗದಾನ-ಸಮಾಧಿ-ಹೋಮ-ಜಪಾದಿಕರ್ಮಕರೈರ್ದ್ವಿಜೈಃ
ವೇದಪಾರಗತೈರಹರ್ನಿಶಮಾದರೇಣ ಸುಪೂಜಿತಮ್ ।
ತಾಟಕಾವಧಹೇತುಮಂಗದತಾತ-ವಾಲಿ-ನಿಷೂದನಂ
ಪೈತೃಕೋದಿತಪಾಲಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 6॥

ಲೀಲಯಾ ಖರದೂಷಣಾದಿ-ನಿಶಾಚರಾಶು-ವಿನಾಶನಂ
ರಾವಣಾನ್ತಕಮಚ್ಯುತಂ ಹರಿಯೂಥಕೋಟಿ-ಗಣಾಶ್ರಯಮ್ ।
ನೀರಜಾನನಮಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಹರಿಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಂ
ದೇವಕಾರ್ಯ-ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 7॥

ಕೌಶಿಕೇನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಸ್ತ್ರ-ಕಲಾಪಮಾಯತ-ಲೋಚನಂ
ಚಾರುಹಾಸಮನಾಥ-ಬನ್ಧುಮಶೇಷಲೋಕ-ನಿವಾಸಿನಮ್ ।
ವಾಸವಾದಿ-ಸುರಾರಿ-ರಾವಣಶಾಸನಂ ಚ ಪರಾಂಗತಿಂ
ನೀಲಮೇಘ-ನಿಭಾಕೃತಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ ॥ 8॥

ರಾಘವಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮಚ್ಯುತಾಶ್ರಯ-ಸಾಧಕಂ
ಮುಕ್ತಿ-ಭುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಧನ-ಧಾನ್ಯ-ಸಿದ್ಧಿ-ವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರ-ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಮಾದರೇಣ ಸದಾ ಜಪೇತ್
ರಾಮಚನ್ದ್ರ-ಪದಾಂಬುಜದ್ವಯ-ಸನ್ತತಾರ್ಪಿತ-ಮಾನಸಃ ॥ 9॥

ರಾಮ ರಾಮ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ರಾಮಚನ್ದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಘವಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ದೇವದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ದೇವರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ವೀರರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 10॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *