Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Raghava Ashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Raghava Ashtakam Lyrics in Punjabi

88 Views

Shri Raghavashtakam Text in Punjabi:

॥ ਰਾਘਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਰਾਘਵਂ ਕਰੁਣਾਕਰਂ ਮੁਨਿ-ਸੇਵਿਤਂ ਸੁਰ-ਵਨ੍ਦਿਤਂ
ਜਾਨਕੀਵਦਨਾਰਵਿਨ੍ਦ-ਦਿਵਾਕਰਂ ਗੁਣਭਾਜਨਮ੍ ।
ਵਾਲਿਸੂਨੁ-ਹਿਤੈਸ਼ਿਣਂ ਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਿਯਂ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਂ
ਯਾਤੁਧਾਨ-ਭਯਂਕਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਮੈਥਿਲੀਕੁਚ-ਭੂਸ਼ਣਾਮਲ-ਨੀਲਮੌਕ੍ਤਿਕਮੀਸ਼੍ਵਰਂ
ਰਾਵਣਾਨੁਜਪਾਲਨਂ ਰਘੁਪੁਙ੍ਗਵਂ ਮਮ ਦੈਵਤਮ੍ ।
ਨਾਗਰੀ-ਵਨਿਤਾਨਨਾਂਬੁਜ-ਬੋਧਨੀਯ-ਕਲੇਵਰਂ
ਸੂਰ੍ਯਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੨॥

ਹੇਮਕੁਣ੍ਡਲ-ਮਣ੍ਡਿਤਾਮਲ-ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ਮਰਿਨ੍ਦਮਂ
ਸ਼ਾਤਕੁਂਭ-ਮਯੂਰਨੇਤ੍ਰ-ਵਿਭੂਸ਼ਣੇਨ-ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਚਾਰੁਨੂਪੁਰ-ਹਾਰ-ਕੌਸ੍ਤੁਭ-ਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣ-ਭੂਸ਼ਿਤਂ
ਭਾਨੁਵਂਸ਼-ਵਿਵਰ੍ਧਨਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੩॥

ਦਣ੍ਡਕਾਖ੍ਯਵਨੇ ਰਤਾਮਰ-ਸਿਦ੍ਧਯੋਗਿ-ਗਣਾਸ਼੍ਰਯਂ
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪਾਲਨ-ਤਤ੍ਪਰਂ ਧਤਿਸ਼ਾਲਿਪਾਰ੍ਥ-ਕਤਸ੍ਤੁਤਿਮ੍ ।
ਕੁਂਭਕਰ੍ਣ-ਭੁਜਾਭੁਜਂਗਵਿਕਰ੍ਤਨੇ ਸੁਵਿਸ਼ਾਰਦਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨੁਜਵਤ੍ਸਲਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੪॥

ਕੇਤਕੀ-ਕਰਵੀਰ-ਜਾਤਿ-ਸੁਗਨ੍ਧਿਮਾਲ੍ਯ-ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਮਿਥਿਲਾਤ੍ਮਜਾਕੁਚ-ਕੁਂਕੁਮਾਰੁਣ-ਵਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ ।
ਦੇਵਦੇਵਮਸ਼ੇਸ਼ਭੂਤ-ਮਨੋਹਰਂ ਜਗਤਾਂ ਪਤਿਂ
ਦਾਸਭੂਤਭਯਾਪਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੫॥

ਯਾਗਦਾਨ-ਸਮਾਧਿ-ਹੋਮ-ਜਪਾਦਿਕਰ੍ਮਕਰੈਰ੍ਦ੍ਵਿਜੈਃ
ਵੇਦਪਾਰਗਤੈਰਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮਾਦਰੇਣ ਸੁਪੂਜਿਤਮ੍ ।
ਤਾਟਕਾਵਧਹੇਤੁਮਂਗਦਤਾਤ-ਵਾਲਿ-ਨਿਸ਼ੂਦਨਂ
ਪੈਤਕੋਦਿਤਪਾਲਕਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੬॥

ਲੀਲਯਾ ਖਰਦੂਸ਼ਣਾਦਿ-ਨਿਸ਼ਾਚਰਾਸ਼ੁ-ਵਿਨਾਸ਼ਨਂ
ਰਾਵਣਾਨ੍ਤਕਮਚ੍ਯੁਤਂ ਹਰਿਯੂਥਕੋਟਿ-ਗਣਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ ।
ਨੀਰਜਾਨਨਮਂਬੁਜਾਂਘ੍ਰਿਯੁਗਂ ਹਰਿਂ ਭੁਵਨਾਸ਼੍ਰਯਂ
ਦੇਵਕਾਰ੍ਯ-ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੭॥

ਕੌਸ਼ਿਕੇਨ ਸੁਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਾਸ੍ਤ੍ਰ-ਕਲਾਪਮਾਯਤ-ਲੋਚਨਂ
ਚਾਰੁਹਾਸਮਨਾਥ-ਬਨ੍ਧੁਮਸ਼ੇਸ਼ਲੋਕ-ਨਿਵਾਸਿਨਮ੍ ।
ਵਾਸਵਾਦਿ-ਸੁਰਾਰਿ-ਰਾਵਣਸ਼ਾਸਨਂ ਚ ਪਰਾਂਗਤਿਂ
ਨੀਲਮੇਘ-ਨਿਭਾਕਤਿਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰਾਘਵਕੁਞ੍ਜਰਮ੍ ॥ ੮॥

ਰਾਘਵਾਸ਼੍ਟਕਮਿਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਮਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਰਯ-ਸਾਧਕਂ
ਮੁਕ੍ਤਿ-ਭੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਂ ਧਨ-ਧਾਨ੍ਯ-ਸਿਦ੍ਧਿ-ਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਦਮਾਦਰੇਣ ਸਦਾ ਜਪੇਤ੍
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਪਦਾਂਬੁਜਦ੍ਵਯ-ਸਨ੍ਤਤਾਰ੍ਪਿਤ-ਮਾਨਸਃ ॥ ੯॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਜਯ ਰਾਮਭਦ੍ਰ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਜਯ ਰਾਘਵਾਯ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਦੇਵਦੇਵ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਜਯ ਦੇਵਰਾਜ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ
ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਜਯ ਵੀਰਰਾਜ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੧੦॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਘਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *