Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಓಂ ಚಿದಾಕಾರೋ ಧಾತಾ ಪರಮಸುಖದಃ ಪಾವನತನುರ್-
ಮುನೀನ್ದ್ರೈರ್ಯೋಗೀನ್ದ್ರೈರ್ಯತಿಪತಿಸುರೇನ್ದ್ರೈರ್ಹನುಮತಾ ।
ಸದಾ ಸೇವ್ಯಃ ಪೂರ್ಣೋ ಜನಕತನಯಾಂಗಃ ಸುರಗುರೂ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 1॥

ಮುಕುನ್ದೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಜನಕತನಯಾಲಾಲಿತಪದಃ
ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಯಸ್ಯಾಧಮಕುಲಭವಾ ಚಾಪಿ ಶಬರೀ ।
ಗಿರಾತೀತೋಽಗಮ್ಯೋ ವಿಮಲಧಿಷಣೈರ್ವೇದವಚಸಾ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 2॥

ಧರಾಧೀಶೋಽಧೀಶಃ ಸುರನರವರಾಣಾಂ ರಘುಪತಿಃ
ಕಿರೀಟೀ ಕೇಯೂರೀ ಕನಕಕಪಿಶಃ ಶೋಭಿತವಪುಃ ।
ಸಮಾಸೀನಃ ಪೀಠೇ ರವಿಶತನಿಭೇ ಶಾನ್ತಮನಸೋ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 3॥

ವರೇಣ್ಯಃ ಶಾರಣ್ಯಃ ಕಪಿಪತಿಸಖಶ್ಚಾನ್ತವಿಧುರೋ
ಲಲಾಟೇ ಕಾಶ್ಮೀರೋ ರುಚಿರಗತಿಭಂಗಃ ಶಶಿಮುಖಃ ।
ನರಾಕಾರೋ ರಾಮೋ ಯತಿಪತಿನುತಃ ಸಂಸೃತಿಹರೋ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 4॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಾಶ್ಯಾಮುಪದಿಶತಿ ಯನ್ನಾಮ ಶಿವದಂ
ಸಹಸ್ರಂ ಯನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಪಠತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರತ್ಯುಷಸಿ ವೈ ।
ಸ್ವಲೋಕೇ ಗಾಯನ್ತೀಶ್ವರವಿಧಿಮುಖಾ ಯಸ್ಯ ಚರಿತಂ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 5॥

ಪರೋ ಧೀರೋಽಧೀರೋಽಸುರಕುಲಭವಶ್ಚಾಸುರಹರಃ
ಪರಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ನರಸುರಗಣೈರ್ಗೀತಸುಯಶಾಃ ।
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಘ್ನಃ ಶರಕರಋಜುಃಕೌಶಿಕಸಖೋ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 6॥

ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಶೌರಿರ್ಧರಣಿಧರಶಾಯೀ ಮಧುರಿಪುರ್-
ಉಪೇನ್ದ್ರೋ ವೈಕುಂಠೋ ಗಜರಿಪುಹರಸ್ತುಷ್ಟಮನಸಾ ।
ಬಲಿಧ್ವಂಸೀ ವೀರೋ ದಶರಥಸುತೋ ನೀತಿನಿಪುಣೋ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 7॥

ಕವಿಃ ಸೌಮಿತ್ರೀಡ್ಯಃ ಕಪಟಮೃಗಘಾತೀ ವನಚರೋ
ರಣಶ್ಲಾಘೀ ದಾನ್ತೋ ಧರಣಿಭರಹರ್ತಾ ಸುರನುತಃ ।
ಅಮಾನೀ ಮಾನಜ್ಞೋ ನಿಖಿಲಜನಪೂಜ್ಯೋ ಹೃದಿಶಯೋ
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮೋ ರಮತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ತು ಸತತಮ್ ॥ 8॥

ಇದಂ ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ವರಮಮರದಾಸೇನ ರಚಿತಮ್
ಉಷಃಕಾಲೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯದಿ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಾವಸಹಿತಮ್ ।
ಮನುಷ್ಯಃ ಸ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಜನಿಮೃತಿಭಯಂ ತಾಪಜನಕಂ
ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ರಘುಪತಿಪದಂ ಯಾತಿ ಶಿವದಮ್ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮದಾಸಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಶ್ರೀಮದ್ಧಂ
ಸದಾಸಶಿಷ್ಯೇಣಾಮರದಾಸಾಖ್ಯಕವಿನಾ ವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment