Shiva Stotram

Sri Rudra Trishati Lyrics in Bengali

Shri Rudra Trishati in Bengali:

॥ শ্রীরুদ্রত্রিশতি ॥
ওঁ শ্রী॒ গু॒রু॒ভ্যো নমঃ॒ । হ॒রিঃ॒ ওঁ ।
॥ শ্রিরুদ্রনাম ত্রিশতি ॥

নমো॒ হির॑ণ্যবাহবে॒ নমঃ॑ । সে॒না॒ন্যে॑ নমঃ॑ ।
দি॒শাং চ॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমো॑ বৃ॒ক্ষেভ্যো॒ নমঃ॑ ।
হরি॑কেশেভ্যো॒ নমঃ॑ । প॒শূ॒নাং পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ স॒স্পিঞ্জ॑রায়॒ নমঃ॑ । ৎবিষী॑মতে॒ নমঃ॑ ।
প॒থী॒নাং পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমো॑ বভ্লু॒শায়॒ নমঃ॑ ।
বি॒ব্যা॒ধিনে॒ নমঃ॑ । অন্না॑নাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ হরি॑কেশায়॒ নমঃ॑ । উ॒প॒বী॒তিনে॒ নমঃ॑ ।
পু॒ষ্টানাং॒ পত॑য়ে নমঃ॑ । নমো॑ ভ॒বস্য॑ হে॒ত্যৈ নমঃ॑ ।
জগ॑তাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমো॑ রু॒দ্রায়॒ নমঃ॑ ।
আ॒ত॒তা॒বিনে॒ নমঃ॑ । ক্ষেত্রা॑ণাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ সূ॒তায়॒ নমঃ॑ । অহ॑ন্ত্যায়॒ নমঃ॑ ।
বনা॑নাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমো॒ রোহি॑তায়॒ নমঃ॑ ।
স্থ॒পত॑য়ে নমঃ॑ । বৃ॒ক্ষাণং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ ম॒ন্ত্রিণে॒ নমঃ॑ । বা॒ণি॒জায়॒ নমঃ॑ ।
কক্ষা॑ণাং॒ পত॑য়ে নমঃ॑ । নমো॑ ভুবং॒তয়ে॒ নমঃ॑ ।
বা॒রি॒ব॒স্কৃ॒তায়॒ নমঃ॑ । ওষ॑ধীনাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নম॑ উ॒চ্চৈর্ঘো॑ষায়॒ নমঃ॑ । আ॒ক্র॒ন্দয়॑তে॒ নমঃ॑ ।
প॒ত্তী॒নাম্ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ কৃৎস্নবী॒তায়॒ নমঃ॑ ।
ধাব॑তে॒ নমঃ॑ । সত্ত্ব॑নাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ॥

নমঃ॒ সহ॑মানায়॒ নমঃ॑ । নি॒ব্যা॒ধিনে॒ নমঃ॑ ।
আ॒ব্যা॒ধিনী॑নাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ ককু॒ভায়॒ নমঃ॑ ।
নি॒ষং॒গিণে॒ নমঃ॑ । স্তে॒নানাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ নিষংঙ্গিণে॒ নমঃ॑ । ই॒ষু॒ধি॒মতে॒ নমঃ॑ ।
তস্ক॑রাণাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমো॒ বঞ্চ॑তে॒ নমঃ॑ ।
প॒রি॒বঞ্চ॑তে॒ নমঃ॑ । স্তা॒য়ূ॒নাং পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ নিচে॒রবে॒ নমঃ॑ । প॒রি॒চ॒রায়॒ নমঃ॑ ।
অর॑ণ্যানাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ সৃকা॒বিভ্যো॒ নমঃ॑ ।
জিঘাꣳ॑সদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । মু॒ষ্ণ॒তাং পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ঽসি॒মদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । নক্তং॒চর॑দ্ভ্যো॒ নমঃ॑ ।
প্র॒কৃ॒ন্তানাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ । নম॑ উষ্ণী॒ষিণে॒ নমঃ॑ ।
গি॒রি॒চ॒রায়॒ নমঃ॑ । কু॒লুং॒চানাং॒ পত॑য়ে॒ নমঃ॑ ।

নম॒ ইষু॑মদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । ধ॒ন্বা॒বিভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আতন্বা॒নেভ্যো॒ নমঃ॑। প্র॒তি॒দধা॑নেভ্যশ্চ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আ॒য়চ্ছ॑দ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । বি॒সৃ॒জদ্ভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমোঽস্য॑দ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । বিধ্য॑দ্ভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॒ আসী॑নেভ্যো॒ নমঃ॑ । শয়া॑নেভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ স্ব॒পদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । জাগ্র॑দ্ভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॒স্তিষ্ঠ॑দ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । ধাব॑দ্ভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॑স্স॒ভাভ্যো॒ নমঃ॑ । স॒ভাপ॑তিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ অশ্বে᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । অশ্ব॑পতিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।

নম॑ আব্য॒ধিনী᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । বি॒বিধ্য॑ন্তীভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॒ উগ॑ণাভ্যো॒ নমঃ॑ । তৃ॒ꣳহতীভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ গৃ॒ৎসেভ্যো॒ নমঃ॑ । গৃ॒ৎসপ॑তিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ ব্রাতে᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । ব্রাত॑পতিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ গ॒ণেভ্যো॒ নমঃ॑ । গ॒ণপ॑তিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।

নমো॒ বিরূ॑পেভ্যো॒ নমঃ॑ । বি॒শ্বরুপেভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ ম॒হদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । ক্ষু॒ল্ল॒কেভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ র॒থিভ্যো॒ নমঃ॑ । অ॒র॒থেভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ রথে᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । রথ॑পতিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॒স্সেনা᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । সে॒না॒নিভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ ক্ষ॒ত্তৃভ্যো॒ নমঃ॑ । সং॒গ্র॒হী॒তৃভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॒স্তক্ষ॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । র॒থ॒কা॒রেভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ কুলা॑লেভ্যো॒ নমঃ॑ । ক॒র্মারে᳚ভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ পুং॒জিষ্টে᳚ভ্যো॒ নমঃ॑ । নি॒ষা॒দেভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নম॑ ইষু॒কৃদ্ভ্যো॒ নমঃ॑ । ধ॒ন্ব॒কৃদ্ভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ মৃগ॒য়ুভ্যো॒ নমঃ॑ । শ্ব॒নিভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ শ্বভ্যো॒ নমঃ॑ । শ্বপ॑তিভ্যশ্চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑

নমো॑ ভ॒বায়॑ চ॒ নমঃ॑ । রু॒দ্রায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑শ্শ॒র্বায়॑ চ॒ নমঃ॑ । প॒শু॒পত॑য়ে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ নীল॑গ্রীবায় চ॒ নমঃ॑ । শি॒তি॒কণ্ঠা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ কপ॒র্দিনে॑ চ॒ নমঃ॑ । ব্যু॑প্তকেশায় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑স্সহস্রা॒ক্ষায়॑ চ॒ নমঃ॑ । শ॒তধ॑ন্বনে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ গিরি॒শায়॑ চ॒ নমঃ॑ । শি॒পি॒বি॒ষ্টায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ মী॒ঢুষ্ট॑মায় চ॒ নমঃ॑ । ইষু॑মতে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো᳚ হ্রস্বায়॑ চ॒ নমঃ॑ । বা॒ম॒নায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বৃহ॒তে চ॒ নমঃ॑ । বর্ষী॑য়সে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বৃ॒দ্ধায়॑ চ॒ নমঃ॑ । সং॒বৃধ্ব॑নে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ অগ্রি॑য়ায় চ॒ নমঃ॑ । প্র॒থ॒মায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আ॒শবে॑ চ॒ নমঃ॑ । অ॒জি॒রায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ শীঘ্রি॑য়ায় চ॒ নমঃ॑ । শীভ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ ঊ॒র্ম্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ব॒স্ব॒ন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ স্ত্রোত॒স্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । দ্বীপ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।

নমো᳚ জ্যে॒ষ্ঠায়॑ চ॒ নমঃ॑ । ক॒নি॒ষ্ঠায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ পূর্ব॒জায়॑ চ॒ নমঃ॑ । অ॒প॒র॒জায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ মধ্য॒মায়॑ চ॒ নমঃ॑ । অ॒প॒গ॒ল্ভায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ জঘ॒ন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । বুধ্নি॑য়ায় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ সো॒ভ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । প্র॒তি॒স॒র্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ যাম্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । ক্ষেম্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ উর্ব॒র্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । খল্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ শ্লোক্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ব॒সা॒ন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ বন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । কক্ষ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ শ্র॒বায়॑ চ॒ নমঃ॑ । প্র॒তি॒শ্র॒বায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আ॒শুষে॑ণায় চ॒ নমঃ॑ । আ॒শুর॑থায় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ শূরা॑য় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ব॒ভি॒ন্দ॒তে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ ব॒র্মিণে॑ চ॒ নমঃ॑ । ব॒রূ॒থিনে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বি॒ল্মিনে॑ চ॒ নমঃ॑ । ক॒ব॒চিনে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑শ্শ্রু॒তায়॑ চ॒ নমঃ॑ । শ্রু॒ত॒সে॒নায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।

নমো॑ দুন্দু॒ভ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । আ॒হ॒ন॒ন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ ধৃ॒ষ্ণবে॑ চ॒ নমঃ॑ । প্র॒মৃ॒শায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ দূ॒তায়॑ চ॒ নমঃ॑ । প্রহি॑তায় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ নিষ॒ঙ্গিণে॑ চ॒ নমঃ॑ । ই॒ষু॒ধি॒মতে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑স্তী॒ক্ষ্ণেষ॑বে চ॒ নমঃ॑ । আ॒য়ু॒ধিনে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ স্বায়ু॒ধায়॑ চ॒ নমঃ॑ । সু॒ধন্ব॑নে চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ স্রুত্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । পথ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ কা॒ট্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নী॒প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॒স্সূদ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । স॒র॒স্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ না॒দ্যায়॑ চ॒ নমঃ॑ । বৈ॒শ॒ন্তায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ কূপ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ব॒ট্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ বর্ষ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ব॒র্ষ্যায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ মে॒ঘ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । বি॒দ্যু॒ত্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ ঈ॒ধ্রিয়া॑য় চ॒ নমঃ॑ । আ॒ত॒প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ বাত্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । রেষ্মি॑য়ায় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বাস্ত॒ব্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । বাস্তু॒পায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।

নম॒স্সোমা॑য় চ॒ নমঃ॑ । রু॒দ্রায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑স্তা॒ম্রায়॑ চ॒ নমঃ॑ । অ॒রু॒ণায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ শ॒ঙ্গায়॑ চ॒ নমঃ॑ । প॒শু॒পত॑য়ে চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ উ॒গ্রায়॑ চ॒ নমঃ॑ । ভী॒মায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ অগ্রেব॒ধায়॑ চ॒ নমঃ॑ । দূ॒রে॒ব॒ধায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ হ॒ন্ত্রে চ॒ নমঃ॑ । হনী॑য়সে চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বৃ॒ক্ষেভ্যো॒ নমঃ॑ । হরি॑কেশেভ্যো॒ নমঃ॑ ।
নম॑স্তা॒রায়॒ নমঃ॑ । নম॑শ্শং॒ভবে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
ম॒য়ো॒ভবে॑ চ॒ নমঃ॑ । নম॑শ্শংক॒রায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
ম॒য়॒স্ক॒রায়॑ চ॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ শি॒বায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
শি॒বত॑রায় চ॒ নমঃ॑ । নম॒স্তীর্থ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
কূল্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ পা॒র্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
অ॒বা॒র্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ প্র॒তর॑ণায় চ॒ নমঃ॑ ।
উ॒ত্তর॑ণায় চ॒ নমঃ॑ । নম॑ আতা॒র্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
আ॒লা॒দ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নমঃ॒ শষ্প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
ফেন্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নমঃ॑ সিক॒ত্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
প্র॒বা॒হ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।

নমঃ॑ ইরি॒ণ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । প্র॒প॒থ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ কি ꣳ শি॒লায়॑ চ॒ নমঃ॑ । ক্ষয়॑ণায় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ কপ॒র্দিনে॑ চ॒ নমঃ॑ । পু॒ল॒স্তয়ে॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ গোষ্ঠ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । গৃহ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॒স্তল্প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । গেহ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ কা॒ট্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । গ॒হ্ব॒রে॒ষ্ঠায়॑ চ॒ নমঃ॑ ।
নমো᳚ হ্রদ॒য়্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । নি॒বে॒ষ্প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ পা ꣳ স॒ব্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । র॒জ॒স্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॒ শুষ্ক্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । হ॒রি॒ত্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॒ লোপ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । উ॒ল॒প্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ ঊ॒র্ব্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । সূ॒র্ম্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমঃ॑ প॒র্ণ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ । প॒র্ণ॒শ॒দ্যা॑য় চ॒ নমঃ॑ ।
নমো॑পগু॒রমা॑ণায় চ॒ নমঃ॑ । অ॒ভি॒ঘ্ন॒তে চ॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আক্খিদ॒তে চ॒ নমঃ॑ । প্র॒ক্খি॒দ॒তে চ॒ নমঃ॑ । বো॒ নমঃ॑ ।
কি॒রি॒কেভ্যো॒ নমঃ॑ । দে॒বানা॒ ꣳ॒ হৃদ॑য়েভ্যো॒ নমঃ॑ ।
নমো॑ বিক্ষীণ॒কেভ্যো॒ নমঃ॑ । নমো॑ বিচিন্ব॒ৎকেভ্যো॒ নমঃ॑ ।
নম॑ আনির্হ॒তেভ্যো॒ নমঃ॑ । নম॑ আমীব॒ৎকেভ্যো॒ নমঃ॑ ।

Also Read:

Sri Rudra Trishati Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment