Shiva Stotram

Sri Shiva Aarti Lyrics in English | Siva Harathi

Lord Shiva Aarati English Lyrics:

Om Jai Shiv Onkara, Swami Har Shiv Onkara ।
Brahma Vishnu Sadashiv Ardhangi Dhara ॥
Om Har Har Har Mahadev

Ekanana Chaturanan Panchanan Raje
Hansanan, Garuraasan Vrishvahan Saje ॥
Om Har Har Har Mahadev

Do Bhuja, Chaar Chaturbhuja Dashabhuja Ati Sohe
Tinon Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe ॥
Om Har Har Har Mahadev

Aksamala Vanamala Mundamala Dhari
Chandan Mrigamad Sohe Bhaale Shashidhaari ॥
Om Har Har Har Mahadev

Shvetambara Piitambara Baaghambara Ange
Sanakaadhik Brahmadhik Bhootaadhik Sange ॥
Om Har Har Har Mahadev

Kara Mein Shreshth Kamandalu Chakra Trishul Dharta
Jagkarta Jagharta Jagapalan Karta ॥
Om Har Har Har Mahadev

Brahma Vishnu SadaShiva Janat Aviveka
Pranavaksar Mein Shobit Yeh Tinonh Eka ॥
Om Har Har Har Mahadev

Nirgun ShivJi ki aarti Jo Koi Nar Gave
Kahat Shivananda Swami Man Vanchita Phal Pave ॥
Om Har Har Har Mahadev

Also Read:

Lord Shiva Aarti Lyrics in English | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment