Shiva Stotram

Sri Shiva Navaratnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sri Shiva Navaratna Mala Stavah in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ ॥
ಕಲಯ ಕಲಾವಿತ್ಪ್ರವರಂ ಕಲಯಾ ನೀಹಾರದೀಧಿತೇಃ ಶೀರ್ಷಮ್ |
ಸತತಮಲಙ್ಕುರ್ವಾಣ ಪ್ರಯತಾವನದೀಕ್ಷ ಯಕ್ಷರಾಜಸಖ ॥ ೧ ॥

ಕಾನ್ತಾಗೇನ್ದ್ರಸುತಾಯಾಃ ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಚಿದ್ರೂಪ |
ಕಾನ್ತಾರಖೇಲನರುಚೇ ಶಾನ್ತಾನ್ತಃಕರಣಮೇನಮವ ಶಂಭೋ ॥ ೨ ॥

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಮನೋಽಮ್ಬುಜಭಾನೋ ವೀಕ್ಷಾವಿತೀರ್ಣವಿನತೇಷ್ಟ |
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರಿಮಮದಭರಶಿಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರೀಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮಮ ವಾಚಮ್ ॥ ೩ ॥

ಪಾರದಸಮಾನವರ್ಣೋ ನೀರದನೀಕಾಶದಿವ್ಯಗಲದೇಶಃ |
ಪಾದನತದೇವಸಙ್ಘಃ ಪಶುನಿಶಂ ಪಾತು ಮಾಮೀಶಃ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಭವ ಶಂಭೋ ಗುರುರೂಪೇಣಾಶು ಮೇಽದ್ಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ |
ಚಿರತರಮಿಹ ವಾಸಂ ಕುರು ಜಗತೀಂ ರಕ್ಷನ್ಪ್ರಬೋಧದಾನೇನ ॥ ೫ ॥

ಯಕ್ಷಾಧಿಪಸಖಮನಿಶಂ ರಕ್ಷಾಚತುರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಾನಾಮ್ |
ವೀಕ್ಷಾದಾಪಿತಕವಿತಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಃ ಪತಿಂ ನೌಮಿ ॥ ೬ ॥

ಯಮನಿಯಮನಿರತಲಭ್ಯಂ ಶಮದಮಮುಖಷಟ್ಕದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಮ್ |
ರಮಣೀಯಪದಸರೋಜಂ ಶಮನಾಹಿತಮಾಶ್ರಯೇ ಸತತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯಮಿಹೃನ್ಮಾನಸಹಂಸಂ ಶಮಿತಾಘೌಘಂ ಪ್ರಣಾಮಮಾತ್ರೇಣ |
ಅಮಿತಾಯುಃಪ್ರದಪೂಜಂ ಕಮಿತಾರಂ ನೌಮಿ ಶೈಲತನಯಾಯಾಃ ॥ ೮ ॥

ಯೇನ ಕೃತಮಿನ್ದುಮೌಲೇ ಮಾನವವರ್ಯೇಣ ತಾವಕಸ್ಮರಣಮ್ |
ತೇನ ಜಿತಂ ಜಗದಖಿಲಂ ಕೋ ನ ಬ್ರುತೇ ಸುರಾರ್ಯತುಲ್ಯೇನ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶಿವನವರತ್ನಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ॥

Also Read:

Sri Shiva Navaratna Mala Stavah Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali |  Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment