Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivastavarajah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shivastavarajah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

166 Views

ಶಿವಸ್ತವರಾಜಃ Lyrics in Kannada:

ಸೂತ ಉವಾಚ ||

ಏಕದಾ ನಾರದೋ ಯೋಗೀ ಪರಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ |
ವಿಮತ್ಸರೋ ವೀತರಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮುಪಾಯಯೌ ||೧||

ತತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಾಸೀನಂ ವಿಧಾತಾರಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಭೂಮೌ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿರಭಾಷತ ||೨||

ನಾರದ ಉವಾಚ ||

ಬ್ರಹ್ಮಞ್ಜಗತ್ಪತೇ ತಾತ ನತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ |
ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ದೇವ ಯತ್ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತದುಚ್ಯತಾಮ್ ||೩||

ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ತ್ವದಾಸ್ಯಾತ್ಸಂಶ್ರುತಾನಿ ಚ |
ತಥಾಪಿ ಮನ್ಮನೋ ಯಾತಿ ಸನ್ದೇಹಂ ಮೋಹಕಾರಣಮ್ ||೪||

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸದಾ ಜಾಪ್ಯಃ ಕ ಉಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವಧ್ಯಾನಾದಿಕಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಮಿಹಾಸ್ತಿ ಕಿಮ್ ||೫||

ವೇದೋಪನಿಷದಾಂ ಸಾರಮಾಯುಃಶ್ರೀಜಯವರ್ಧನಮ್ |
ಮುಕ್ತಿಕಾಙ್ಕ್ಷಾಪರೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಃ ಸ್ತವಃ ಪಠ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ || ೬||

ಇಮಂ ಮತ್ಸಂಶಯಂ ತಾತ ತ್ವಂ ಭೇತ್ತಾಸಿ ನ ಕಶ್ಚನ |
ಬ್ರುಹಿ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ಮಹ್ಯಂ ಶುಶ್ರೂಷವೇ ಹಿ ತಮ್ ||೭||

ಶ್ರುತ್ವಾಽಙ್ಗಜವಚೋ ವೇಧಾ ಹೃದಿ ಹರ್ಷಮುಪಾಗತಃ |
ದೇವದೇವಂ ಶಿವಾಕಾನ್ತಂ ನತ್ವಾ ಚಾಹ ಮುನೀಶ್ವರಮ್ ||೮||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ||

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ತತ್ಪರ |
ಸತ್ಸರ್ವಂ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ||೯||

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುವ್ಚ್ಚಾರ್ಯ ನಮಃಶಬ್ದಂ ಸಮುಚ್ಚರೇತ್ |
ಸಚತುರ್ಥ್ಯೈಕವಚನಂ ಶಿವಂ ಚೈವ ಸಮುಚ್ಚರೇತ್ ||೧೦||

ಏಷ ಶೈವೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಷಡ್ವರ್ಣಾಖ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಃ |
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಶಿವೇನ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣಾ ||೧೧||

ಅನೇನ ಮನ್ತ್ರರಾಜೇನ ನಾಶಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ |
ತಚ್ಚ ಪಾಪಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮಾಣೋಽಪಿ ಸರ್ವದಾ ||೧೨||

ಅಯಂ ಸಂಸಾರದಾವಾಗ್ನಿರ್ಮೋಹಸಾಗರವಾಡವಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ಪುತ್ರ ಮನ್ತ್ರೋ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ||೧೩||

ಮಾತೃಪುತ್ರಾದಿಹಾ ಯೋಽಪಿ ವೇದಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಸಕೃದುಚ್ಚರಣಾದಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೧೪||

ಕಿಂ ಪುನರ್ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಪುತ್ರ ಸ್ವಾಚಾರಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ |
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾನ್ವಿಸೃಜ್ಯ ತ್ವಮಿಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಸದಾ ಜಪ||೧೫||

ಧ್ಯಾನಂ ತೇಽಹಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯನ್ಮುಚ್ಯತೇಽಚಿರಾತ್ |
ವೇದೋಪನಿಷದುಕ್ತಂ ಚ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ ||೧೬||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯಾದೌ ಯತವಾಗ್ಯತಮಾನಸಃ |
ಸ್ವಸ್ತಿಕಾದ್ಯಾಸನಯುತೋ ಹೃದಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾರಭೇತ್ ||೧೭||

ನಾಭಿನಾಲಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಚ ಪಙ್ಕಜಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯೇತ್ |
ರಕ್ತವರ್ಣಮಷ್ಟದಳಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾದಿಶೋಭಿತಮ್ ||೧೮||

ಸಮನ್ತಾತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೇಣ ವೇಷ್ಟಿತಂ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಸದಾ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಶಙ್ಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ||೧೯||

ಕರ್ಪೂರಸದೃಶಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಮ್ |
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಮಹಾದೇವಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಮ್ ||೨೦||

ಪರಾರ್ಧಭೂಷಣಯುತಂ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಮಣ್ಡಿತಮ್ |
ಸರತ್ನಮೇಖಲಾಬದ್ಧಕಟಿವಸ್ತ್ರಂ ಸಕುಣ್ಡಲಮ್ ||೨೧||

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ಜಟಾವನ್ತಂ ಸಕಿರೀಟಂ ಸುಶೋಭಿತಮ್ |
ಗ್ರೈವೇಯಾದಿಪ್ರಬನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಪುರಮ್ ||೨೨||

ಕೃಪಾಲುಂ ಜಗದಾಧಾರಂ ಸ್ಕನ್ದಾದಿಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್
ಇನ್ದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇನ ವ್ಯಜಿತಂ ವಿಭುಮ್ ||೨೩||

ಪ್ರೇತರಾಜಸ್ತುತಂ ನೀರನಾಥೇನ ನಾಮಿತಂ ಮುಹುಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಗೀಯಮಾನಂ ಚ ವಿಷ್ಣುವನ್ದ್ಯಂ ಮುನಿಸ್ತುತಮ್ ||೨೪||

ಧ್ಯಾನಮೇತನ್ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಸೂತ ವೇದಾನ್ತಶೇಖರಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಜಯಸಂಪತ್ತಿವರ್ಧನಮ್ ||೨೫||

ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ತಾತ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಸಾರತಾರಕಮ್ |
ಸರ್ವಧ್ಯಾನಾದಿಕಂ ಧ್ಯಾನಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸುತ ತ್ವಯಾ|| ೨೬||

ಕಾಯವಾಙ್ಮಾನಸೋತ್ಥಂ ಯತ್ಪಾಪಮನ್ಯಚ್ಚ ವಿದ್ಯತೇ |
ತತ್ಸರ್ವೇ ನಾಶಮಾಯಾತಿ ಧ್ಯಾನಾತ್ಸತ್ಯಂ ವಚೋ ಮಮ ||೨೭||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಸೇತಿಹಾಸಾನಿ ಯಾನಿ ಚ |
ಧ್ಯಾನಸ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ ||೨೮||

ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಕುರು ಮಹಾಭಾಗ ಧ್ಯಾನಮೇತದ್ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ |
ಅಥ ತೇ ವಚ್ಮ್ಯಹಂ ಯೋಗಿನ್ ಸ್ತವಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ಚ ಯತ್ ||೨೯||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯೈವ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಛ್ನ್ದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಶಿವೋ ವ ದೈವತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬೀಜಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಮತಮ್ ||೩೦||

ಕೀಲಕಂ ನೀಲಕಣ್ಠಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಹರಸ್ತಥಾ |
ನಿಯೋಗಃ ಸರ್ವಶಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಾಯ ವೈ ಮತಃ ||೩೧||

ಶಿರಸ್ಯಾಸ್ಯೇ ಹೃದಿ ಪದೇ ಕಟ್ಯಾಂ ಬಾಹ್ವೋಸ್ತು ವ್ಯಾಪಕೇ |
ಋಷ್ಯಾದೀನಿ ಕ್ರಮಾದ್ಯುಞ್ಜೇತ್ಸಾಙ್ಗುಷ್ಠಾಙ್ಗುಲಿಭಿಃ ಸುತ ||೩೨||

ಮನ್ತ್ರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛೃಣು ಚೈಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ |
ಷಡಕ್ಷರಾಣಿ ಯುಞ್ಜೀಯಾದಙ್ಗುಷ್ಠಾದ್ಯಙ್ಗುಲೀಷು ಚ ||೩೩||

ಹೃದಯೇ ಚ ಶಿರಸ್ಯೇವ ಶಿಖಾಯಾಂ ಕವಚೇ ಯಥಾ |
ನೇತ್ರತ್ರಯೇ ತಥಾಽಸ್ತ್ರೇ ಚ ವರ್ಣಾ ಹ್ಯೇವಂ ಚ ಷಟ್ ಕ್ರಮಾತ್ ||೩೪||

ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ವಷಟ್ರ‍್ ಹುಂ ಚ ಸವೌಷಟ್ ಫಟ್ಕ್ರಮೋ ವದೇತ್ |
ಮನ್ತ್ರನ್ಯಾಸಮಿಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ತವನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||೩೫||

ಶಿವಂ ಮೃಡಂ ಪಶುಪತಿಂ ಶಙ್ಕರಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮ್ |
ಭವಂ ಚೈವ ಕ್ರಮಾದೇವಮಙ್ಗುಷ್ಠಾದಿಹೃದಾದಿಷು ||೩೬||

ಸರ್ವನ್ಯಾಸಾನ್ಪ್ರಯುಞ್ಜೀತ ಚತುರ್ಥೀಸಹಿತಾನ್ಸುತ |
ನಮೋಯುತಾನ್ನಮಶ್ಚೈವ ಶಿರಸಾದಿಷು ವರ್ಜಯೇತ್ ||೩೭||

ಶಿವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಪತಿಂ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಮ್ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ಚೈವ ಮೋಹನಂ ಗಿರಿಶಂ ಭಜೇ ||೩೮||

ಕಾಮಘ್ನಂ ಕಾಮದಂ ಕಾನ್ತಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವರ್ತಕಮ್ |
ಕಲಾವನ್ತಂ ಕಲಾಧೀಶಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಮ್ ||೩೯||

ಪರೇಶಂ ಪರಮಂ ದೇವಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ಪರಪೀಡಾಹರಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜಮ್ ||೪೦||

ಲೋಕೇಶಂ ಲೋಕವನ್ದ್ಯಂ ಚ ಲೋಕಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಲೋಕಪಾಲಂ ಹರಂ ವನ್ದೇ ಧೀರಂ ಶಶಿವಿಭೂಷಣಮ್ ||೪೧||

ಶಿವಾಪತಿಂ ಗಿರಿಪತಿಂ ಸರ್ವದೇವಪತಿಂ ವಿಭುಮ್ |
ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನೌಮ್ಯಹಂ ಶಿಖಿಲೋಚನಮ್ ||೪೨||

ಭೂತೇಶಂ ಭೂತನಾಥಂ ಚ ಭೂತಪ್ರೇತವಿನಾಶನಮ್ |
ಭೂಧರಂ ಭೂಪತಿಂ ಶಾನ್ತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಮಹಂ ಭಜೇ ||೪೩||

ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಂ ರೌದ್ರಂ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಣಮ್ |
ಫಣಿಬದ್ಧಜಟಾಜೂಟಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಮ್ ||೪೪||

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ದಶಭುಜಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನಮ್ |
ದಿಗಂಬರಂ ದಿಶಾಧೀಶಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷಭೂಷಣಮ್ ||೪೫||

ಮುಕ್ತೀಶಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಮುಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಸತ್ಪತಿಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಂಭುಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಸಕಲಾರ್ಥದಮ್ ||೪೬||

ವಿಶ್ವೇಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಚ ವಿಶ್ವಪಾಲನತತ್ಪರಮ್ |
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ವಿಶ್ವಹರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಟಾಧರಮ್ ||೪೭||

ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಕಪಾಲಾಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮ್ ||೪೮||

ಸ್ಫಟಿಕಾಭಂ ಜನಾರ್ತಿಘ್ನಂ ದೇವದೇವಮುಮಾಪತಿಮ್ ||
ತ್ರಿಪುರಾರಿಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಭವತಾರಕಮ್ ||೪೯||

ಅವ್ಯಕ್ತಮಕ್ಷರಂ ದಾನ್ತಂ ಮೋಹಸಾಗರತಾರಕಮ್ |
ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸದಾ ವನ್ದೇ ಹರಿಪ್ರಿಯಮ್ ||೫೦||

ಅಮಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಾಥಮಪಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಮ್
ಭೀಮಯುದ್ಧಕರಂ ಭೀಮವರದಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೧||

ಹರಿಚಕ್ರಪ್ರದಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಂ ಸುಮಙ್ಗಳಮ್ |
ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಭೂತಿದಮ್ || ೫೨||

ಆನನ್ದಕಾರಿಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಸುನ್ದರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಕಾಶಿಪ್ರಿಯಂ ಕಾಶಿರಾಜಂ ವರದಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೩||

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನಂ ಭವ್ಯಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿನಾಶನಮ್ |
ಮಹಾನ್ತಂ ಪ್ರಣವಂ ಯೋಗಂ ಭಜೇಽಹಂ ದೀನರಕ್ಷಕಮ್ ||೫೪||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಂ ತಪಸ್ವಿನಮ್ |
ಅನನ್ತಂ ಸ್ವರ್ಗದಂ ಸ್ವರ್ಗಪಾಲಂ ವನ್ದೇ ನಿರಞ್ಜನಮ್ ||೫೫||

ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪಾಪಹರಂ ಗುಪ್ತನಾಥಮತೀನ್ದ್ರಿಯಮ್|
ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಸತ್ಯಹರಂ ನಿರೀಹಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೬||

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ಶವಮೂರ್ಧಾವಿಭೂಷಣಮ್ |
ಅಸ್ಥಿಮಾಲಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮ್ ||೫೭||

ಶೂಲಿನಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಭಕ್ತೋದ್ಧರಣಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಲಿಙ್ಗಮೂರ್ತಿಂ ಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||೫೮||

ಅನಾದಿನಿಧನಾಖ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಸೇವ್ಯಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಯೋಧಾದಿಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾರಂ ವನ್ದೇ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾವರಮ್ ||೫೯||

ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಚಲಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮಮ್ |
ಪರಘ್ನಂ ಪರವೇದ್ಯಂ ಚ ವನ್ದೇ ವೈಕುಣ್ಠನಾಯಕಮ್ ||೬೦||

ಆನನ್ದಂ ನಿರ್ಭಯಂ ಭಕ್ತವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಭವಾನೀಪತಿಮಾಚಾರ್ಯಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಮ್ ||೬೧||

ಸೋಮಪ್ರಿಯಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಯಕ್ಷರಾಜನಿಷೇವಿತಮ್ |
ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಸುವಿಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಭೂತಿದಮ್ ||೬೨||

ಅನನ್ತನಾಮಾನಮನನ್ತರೂಪಮನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಮನಾದಿಸತ್ತ್ವಮ್ |
ಚಿದ್ರೂಪಮೇಕಂ ಭವನಾಗಸಿಂಹಂ ಭಜಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಭುವನಾಧಿನಾಥಮ್ ||೬೩||

ವೇದೋಪಗೀತಂ ವಿಧುಶೇಖರಂ ಚ ಸುರಾರಿನಾಥಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಹಾರಂ ಜಾನಾಮಿ ತತ್ತ್ವಂ ಶಿವಮೇವ ನಾನ್ಯಮ್ ||೬೪||

ಗಣಾಧಿನಾಥಂ ಶಿತಿಕಣ್ಠಮಾದ್ಯಂ ತೇಜಸ್ವಿನಂ ಸರ್ವಮನೋಭಿರಾಮಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಮೀಶಂ ಜಗದಾತ್ಮಕಂ ಚ ಪಞ್ಚಾನನಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||೬೫||

ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ನೃತ್ಯಕರಂ ಪ್ರಿಯಂ ತಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವವಿಧೂತಪಾಪಮ್ |
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾಲವೋಲೋಚನಂ ಚ ಚೇತಃ ಸದಾ ಚಿನ್ತಯ ದೇವದೇವಮ್ ||೬೬||

ಕಪಾಲಿನಂ ಸರ್ಪಕೄತಾವತಂಸಂ ಮನೋವಚೋಗೋಚರಮಮ್ಬುಜಾಕ್ಷಮ್ |
ಕ್ಷಮಾಮ್ಬುಧಿಂ ದೀನದಯಾಕರಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಮ್ ||೬೭||

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಂ ಜಗದಾದಿಹೇತುಂ ಕಾಲಜ್ಞಮಾತ್ಮಾನಮನನ್ತಪಾದಮ್ |
ಅನನ್ತಬಾಹೂದರಮಸ್ತಕಾಕ್ಷಂ ಲಲಾಟನೇತ್ರಂ ಭಜ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಮ್ ||೬೮||

ಸರ್ವಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಸುಖಾವಹಂ ಚ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಾದಿಪ್ರಣತಿಪ್ರಿಯಂ ಚ |
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಂ ಋಣಬನ್ಧನಾಶಂ ಭಜಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಾಶಮ್ ||೬೯||

ಆನನ್ದಮೂರ್ತಿಂ ಸುಖಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಕುಮಾರನಾಥಂ ವಿಧೃತಪ್ರಪಞ್ಚಮ್ |
ಯಜ್ಞಾದಿನಾಥಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಂ ನಮಾಮಿ ವಿಶ್ವಂಭರಮೀಶಿತಾರಮ್ ||೭೦||

ಇತ್ಯೇವಂ ಸ್ತವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಪುತ್ರ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ ||೭೧||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯಾದಿಸಾಧನಂ ಜಯವರ್ಧನಮ್ ||೭೨||

ಸರ್ವಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಶೇಖರಮ್ |
ಪಠಸ್ವಾನುದಿನಂ ತಾತ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಿಕೃತ್ ||೭೩||

ಗೋಹಾ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲವಿಪ್ರಾದಿಹನ್ತಾನ್ಯತ್ಪಾಪಕೃತ್ತಥಾ |
ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಚಾರೀ ಚ ಖಾದ್ಯಪೇಯಾದಿದೂಷಕಃ ||೭೪||

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಪಾಪೈರಸಙ್ಖ್ಯಾತೈಶ್ಚ ವೇಷ್ಟಿತಃ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾತ್ಪಾಠಾತ್ ಶುದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ||೭೫||

ಮಹಾರೋಗಯುತೋ ವಾಪಿ ಮೃತ್ಯುಗ್ರಹಯುತಸ್ತಥಾ |
ತ್ರಿಂಶತ್ತದಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವದುಃಖಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ||೭೬||

ರಾಜವಶ್ಯೇ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯೇ ಚ ತದರ್ಧಕಮ್ |
ಮಿತ್ರವಶ್ಯೇ ಪಞ್ಚಶತಂ ಪಾಠಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಮಾಹಿತಃ ||೭೭||

ಲಕ್ಷಪಾಠಾದ್ಭವೇಚ್ಚೈವ ಶಿವ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ|
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಭಾವನಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ||೭೮||

ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಗಿರೀನ್ದ್ರಶಿಖರೇ ಮುಕ್ತಾಮಯೇ ಸುನ್ದರೇ ಪೀಠೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮಿನ್ದುಶೇಖರಮಹರ್ನಾಥಾದಿಸಂಸೇವಿತಮ್ |

ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ಫಣಿರಾಜಕಙ್ಕಣಧರಂ ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಶೂಲಿನಂ
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಾಪಹರಂ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಿವಮ್ ||೭೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶಿವಸ್ತವರಾಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *