Tag - shivastotrani in kannada

Ashtaka Sri Krsna Stotras

Achyutashtakam Lyrics in Kannada

Achyutashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ । ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಭಜೇ...

Ashtaka Sri Krsna Stotras

Achyutashtakam 4 Lyrics in Kannada

Achyutashtakam 4 in Kannada:  ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ 4 ॥  ಅಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷ್ಣೋ । ವಾಸುದೇವ ಭಗವನ್ನನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 1॥...

Shiva Stotram

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Asitakrutam Shiva Stotram in Kannada: ॥ ಅಸಿತಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಅಸಿತ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಸಿತ ಉವಾಚ || ಜಗದ್ಗುರೋ ನಮ್ಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ ಚ | ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಚ...

Shiva Stotram

Paramatma Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Paramatma Ashtakam in Kannada: ॥ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಪರಮಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕುಶಲೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ | ತಥಾಪಿ ಮೇ ಮನೋ ದುಷ್ಟಂ ಭೋಗೇಷು ರಮತೇ ಸದಾ ॥ ೧ ॥ ಯದಾ ಯದಾ ತು ವೈರಾಗ್ಯಂ...

Shiva Stotram

Ishvara Prarthana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Ishvara Prarthana Stotram in Kannada: ॥ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಈಶ್ವರಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಕ್ರೋಧಮೋಹಾದಿಪೀಡಿತಃ | ಅನಾಥಂ ಪತಿತಂ ದೀನಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ...

Shiva Stotram

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

DwadashaJyotirlinga Smaranam in Kannada: ॥ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ಮರಣಮ್ ॥ ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ಮರಣಮ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ | ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ...

Shiva Stotram

Shiva Ashtakam Lyrics in Kannada Slokam

Shivashtakam in Kannada: ॥ ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಶಿವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ | ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ...

Shiva Stotram

Himalaya Krutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Himalaya Krutam Shiva Stotram in Kannada: ॥ ಹಿಮಾಲಯಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಹಿಮಾಲಯ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ ॥ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ರ‍ೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಃ...

Shiva Stotram

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಙ್ಕರ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಶಿವಶಙ್ಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ | ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಬೀಜ ಜನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ...

Shiva Stotram

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Kala Bhairava in Kannada: ॥ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಙ್ಘ್ರಿಪಙ್ಕಜಂ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ...