Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in kannada

Home /

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ । ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ…

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ 4 Lyrics in Kannada: ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ 4 ಅಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷ್ಣೋ । ವಾಸುದೇವ ಭಗವನ್ನನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 1॥ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ವಿಭೋ ಜಗದೀಶ ನನ್ದನನ್ದನ ನೃಸಿಂಹ…

ಅಸಿತಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಅಸಿತ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಸಿತ ಉವಾಚ || ಜಗದ್ಗುರೋ ನಮ್ಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ ಚ | ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ||೧|| ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪೇಣ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಖಣ್ಡನ…

ಪರಮಾತ್ಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ | ಪರಮಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕುಶಲೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ | ತಥಾಪಿ ಮೇ ಮನೋ ದುಷ್ಟಂ ಭೋಗೇಷು ರಮತೇ ಸದಾ ||೧|| ಯದಾ ಯದಾ ತು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭೋಗೇಭ್ಯಶ್ಚ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್…

ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಈಶ್ವರಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಕ್ರೋಧಮೋಹಾದಿಪೀಡಿತಃ | ಅನಾಥಂ ಪತಿತಂ ದೀನಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೧|| ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ತವಾಸ್ತಿ ಚ…

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ಮರಣಮ್ Lyrics in Kannada: ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ಮರಣಮ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ | ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಳಮೋಙ್ಕಾರಮಮಲೇಶ್ವರಮ್ ||೧|| ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಚ ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಙ್ಕರಮ್ | ಸೇತುಬನ್ಧೇ ತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ…

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ | ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧|| ಗಲೇ ರುಣ್ಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಮ್ | ಜಟಾಜೂಟಗಙ್ಗೋತ್ತರಙ್ಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ…

ಹಿಮಾಲಯಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಹಿಮಾಲಯ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ || ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ರ‍ೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಿಪಾಲಕಃ | ತ್ವಂ ಶಿವಃ ಶಿವದೋಽನನ್ತಃ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ||೧|| ತ್ವಮೀಶ್ವರೋ ಗುಣಾತೀತೋ…

ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಙ್ಕರ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಶಿವಶಙ್ಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ | ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಬೀಜ ಜನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೧|| ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸದಾಶಿವ ಹೇ ಮಹೇಶ ಹೇ…

ಶಿವಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯುಪಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ | ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ ||೧|| ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯನೋ ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ |…

1 2 5