Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

shivastotrani in kannada

Achyutashtakam Lyrics in Kannada

Achyutashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ । ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಮ್ । ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುನ್ದರಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ನನ್ದನಂ ಸಂದಧೇ ॥ 2॥ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿನೀರಾಗಿಣೇ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ । ವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಾಯಾಽರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ॥ 3॥ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿನ್ದ ಹೇ ರಾಮ […]

Achyutashtakam 4 Lyrics in Kannada

Achyutashtakam 4 in Kannada:  ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ 4 ॥  ಅಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷ್ಣೋ । ವಾಸುದೇವ ಭಗವನ್ನನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 1॥ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ವಿಭೋ ಜಗದೀಶ ನನ್ದನನ್ದನ ನೃಸಿಂಹ ನರೇನ್ದ್ರ । ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಕುನ್ದ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 2॥ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ರಘುನಾಯಕ ದೇವ ದೀನನಾಥ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಿನ್ । ಯಾದವೇದ್ರ ಯದುಭೂಷಣ ಯಜ್ಞ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 3॥ ದೇವಕೀತನಯ ದುಃಖದವಾಗ್ನೇ ರಾಧಿಕಾರಮಣ […]

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Asitakrutam Shiva Stotram in Kannada: ॥ ಅಸಿತಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಅಸಿತ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಸಿತ ಉವಾಚ || ಜಗದ್ಗುರೋ ನಮ್ಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ ಚ | ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ || ೧ || ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪೇಣ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಖಣ್ಡನ | ಮೃತ್ಯೋರೀಶ ಮೃತ್ಯುಬೀಜ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ || ಕಾಲರೂಪಂ ಕಲಯತಾಂ ಕಾಲಕಾಲೇಶ ಕಾರಣ | ಕಾಲಾದತೀತ ಕಾಲಸ್ಥ ಕಾಲಕಾಲ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ || […]

Paramatma Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Paramatma Ashtakam in Kannada: ॥ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಪರಮಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕುಶಲೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ | ತಥಾಪಿ ಮೇ ಮನೋ ದುಷ್ಟಂ ಭೋಗೇಷು ರಮತೇ ಸದಾ ॥ ೧ ॥ ಯದಾ ಯದಾ ತು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭೋಗೇಭ್ಯಶ್ಚ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ | ತದೈವ ಮೇ ಮನೋ ಮೂಢಂ ಪುನರ್ಭೋಗೇಷು ಗಚ್ಛತಿ ॥ ೨ ॥ ಭೋಗಾನ್ಭುಕ್ತ್ವಾ ಮುದಂ ಯಾತಿ ಮನೋ ಮೇ ಚಞ್ಚಲಂ ಪ್ರಭೋ | ತವ ಸ್ಮೃತಿ ಯದಾ ಯಾತಿ ತದಾ ಯಾತಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಮ್ […]

Ishvara Prarthana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Ishvara Prarthana Stotram in Kannada: ॥ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಈಶ್ವರಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಕ್ರೋಧಮೋಹಾದಿಪೀಡಿತಃ | ಅನಾಥಂ ಪತಿತಂ ದೀನಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೧|| ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ತವಾಸ್ತಿ ಚ | ಅಹಮಜ್ಞೋ ವಿಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ||೨|| ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಚ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ತವ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ […]

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

DwadashaJyotirlinga Smaranam in Kannada: ॥ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ಮರಣಮ್ ॥ ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ಮರಣಮ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ | ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಳಮೋಙ್ಕಾರಮಮಲೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೧ ॥ ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಚ ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಙ್ಕರಮ್ | ಸೇತುಬನ್ಧೇ ತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ ॥ ೨ ॥ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಗೌತಮೀತಟೇ | ಹಿಮಾಲಯೇ ತು ಕೇದಾರಂ ಘುಸೃಣೇಶಂ ಶಿವಾಲಯೇ ॥ ೩ ॥ ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ | […]

Shiva Ashtakam Lyrics in Kannada Slokam

Shivashtakam in Kannada: ॥ ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಶಿವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ | ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧|| ಗಲೇ ರುಣ್ಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಮ್ | ಜಟಾಜೂಟಗಙ್ಗೋತ್ತರಙ್ಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೨|| ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಣ್ಡನಂ ಮಣ್ಡಯನ್ತಂ ಮಹಾಮಣ್ಡಲಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ | ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾಮೋಹಮಾರಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೩|| ತಟಾಧೋನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ | ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ […]

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಙ್ಕರ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಶಿವಶಙ್ಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ | ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಬೀಜ ಜನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೧|| ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸದಾಶಿವ ಹೇ ಮಹೇಶ ಹೇ ವಿಶ್ವತಾತ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಹೇ ಪುರಾರೇ | ಗೌರೀಪತೇ ಮಮ ಪತೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೨|| ಹೇ ದುಃಖಭಞ್ಜಕ ವಿಭೋ ಗಿರಿಜೇಶ ಶೂಲಿನ್ ಹೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿವೇದ್ಯ ಜನೈಕಬನ್ಧೋ | ಹೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಭುವನೇಶ ಜಗದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ […]

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Kala Bhairava in Kannada: ॥ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಮ್ ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಙ್ಘ್ರಿಪಙ್ಕಜಂ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ ೧ ॥ ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ ನೀಲಕಣ್ಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ | ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ ೨ ॥ ಶೂಲಟಙ್ಕಪಾಶದಣ್ಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ | ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಣ್ಡವಪ್ರಿಯಂ ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ ೩ ॥ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಮ್ | ವಿನಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಙ್ಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ […]

Shambhustavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shambhu Stavah in Kannada: ॥ ಶಂಭುಸ್ತವಃ ॥ ಶಂಭುಸ್ತವಃ | ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾತ್ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಾ- ಚ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಭೂಷಿತಜಟಾದ್ವಟಮೂಲವಾಸಾತ್ | ನಮ್ರೋತ್ತಮಾಙ್ಗವಿನಿವೇಶಿತಹಸ್ತಪದ್ಮಾ- ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೧ || ನಾಕಾಧಿನಾಥಕರಪಲ್ಲವಸೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ- ರ್ನಾಗಾಸ್ಯಷಣ್ಮುಖವಿಭಾಸಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗಾತ್ | ನಿರ್ವ್ಯಾಜಪೂರ್ಣಕರುಣಾನ್ನಿಖಿಲಾಮರೇಡ್ಯಾ- ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೨ || ಮೌನೀನ್ದ್ರರಕ್ಷಣಕೃತೇ ಜಿತಕಾಲಗರ್ವಾತ್- ಪಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣವಿಧೌ ಜಿತವಾಡವಾಗ್ನೇಃ| ಮಾರಾಙ್ಗಭಸ್ಮಪರಿಲೇಪನಶುಕ್ಲಗಾತ್ರಾ- ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೩ || ವಿಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾಚ್ಛರದಿನ್ದುಶುಭ್ರಾ- ದ್ವಿಜ್ಞಾನದಾನನಿರತಾಜ್ಜಡಪಙ್ಕ್ತಯೇಽಪಿ | ವೇದಾನ್ತಗೇಯಚರಣಾದ್ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಾ- ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ […]

Scroll to top