Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyutashtakam 4 Lyrics in Kannada

Achyutashtakam 4 in Kannada:

 ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ 4 ॥ 

ಅಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷ್ಣೋ ।
ವಾಸುದೇವ ಭಗವನ್ನನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 1॥

ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ವಿಭೋ ಜಗದೀಶ ನನ್ದನನ್ದನ ನೃಸಿಂಹ ನರೇನ್ದ್ರ ।
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಕುನ್ದ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 2॥

ರಾಮಚನ್ದ್ರ ರಘುನಾಯಕ ದೇವ ದೀನನಾಥ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಿನ್ ।
ಯಾದವೇದ್ರ ಯದುಭೂಷಣ ಯಜ್ಞ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 3॥

ದೇವಕೀತನಯ ದುಃಖದವಾಗ್ನೇ ರಾಧಿಕಾರಮಣ ರಮ್ಯಸುಮೂರ್ತೇ ।
ದುಃಖಮೋಚನ ದಯಾರ್ಣವನಾಥ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 4॥

ಗೋಪಿಕಾವದನಚನ್ದ್ರಚಕೋರ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನ ಜಿಷ್ಣೋ ।
ಪೂರ್ಣರೂಪ ಜಯ ಶಂಕರ ಸರ್ವ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 5॥

ಗೋಕುಲೇಶ ಗಿರಿಧಾರಣ ಧೀರ ಯಾಮುನಾಚ್ಛತಟಖೇಲನವೀರ ।
ನಾರದಾದಿಮುನಿವನ್ದಿತಪಾದ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 6॥

ದ್ವಾರಕಾಧಿಪ ದುರನ್ತಗುಣಾಬ್ಧೇ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭವಾರೇ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಗುಣಸಾಗರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 7॥

ದುಷ್ಟನಿರ್ದಲನ ದೇವ ದಯಾಲೋ ಪದ್ಮನಾಭ ಧರಣೀಧರಧಾರಿನ್ ।
ರಾವಣಾನ್ತಕ ರಮೇಶ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀಪತೇ ಶಮಯ ದುಃಖಮಶೇಷಮ್ ॥ 8॥

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ರಮಣೀಯಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಭವಭಯಂ ವಿನಿಹನ್ತುಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿಷಯವೃತ್ತಿನಿವೃತ್ತಿರ್ಜನ್ಮದುಃಖಮಖಿಲಂ ಸ ಜಹಾತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಕೃತಮ್ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ 4 ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Achyutashtakam 4 in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Punjab | Gujarati

Achyutashtakam 4 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top