Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Paramatma Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Paramatma Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

298 Views

ಪರಮಾತ್ಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ |

ಪರಮಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕುಶಲೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ತಥಾಪಿ ಮೇ ಮನೋ ದುಷ್ಟಂ ಭೋಗೇಷು ರಮತೇ ಸದಾ ||೧||

ಯದಾ ಯದಾ ತು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭೋಗೇಭ್ಯಶ್ಚ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ |
ತದೈವ ಮೇ ಮನೋ ಮೂಢಂ ಪುನರ್ಭೋಗೇಷು ಗಚ್ಛತಿ ||೨||

ಭೋಗಾನ್ಭುಕ್ತ್ವಾ ಮುದಂ ಯಾತಿ ಮನೋ ಮೇ ಚಞ್ಚಲಂ ಪ್ರಭೋ |
ತವ ಸ್ಮೃತಿ ಯದಾ ಯಾತಿ ತದಾ ಯಾತಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಮ್ ||೩||

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಚಯಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಸಮಾಹಿತಃ |
ತಥಾಪಿ ಮೇ ಮನೋ ಮೂಢಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಭೋಗಮಿಚ್ಛತಿ ||೪||

ಶೋಕಮೋಹೌ ಮಾನಮದೌ ತವಾಜ್ಞಾನಾದ್ಭವನ್ತಿ ವೈ |
ಯದಾ ಬುದ್ಧಿಪಥಂ ಯಾಸಿ ಯಾನ್ತಿ ತೇ ವಿಲಯಂ ತದಾ ||೫||

ಕೃಪಾಂ ಕುರು ತಥಾ ನಾಥ ತ್ವಯಿ ಚಿತ್ತಂ ಸ್ಥಿರಂ ಯಥಾ |
ಮಮ ಸ್ಯಾಜ್ಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತಂ ತವ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಮ್ ||೬||

ಮಾಯಯಾ ತೇ ವಿಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹಿತಾಹಿತಮ್ |
ಸಂಸಾರಾಪಾರಪಾಥೋಧೌ ಪತಿತಂ ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧರ ||೭||

ಪರಮಾತ್ಮಂಸ್ತ್ವಯಿ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಲಾ ಮತಿಃ |
ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾತ್ತ್ವಂ ಸದಾ ರಕ್ಷಕೋ ಮಮ||೮||

ಪರಾತ್ಮನ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇದಕಾರಕಮ್ |
ಜ್ಞಾನದಂ ಚ ಭವೇನ್ನೃಣಾಂ ಯೋಗಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *