Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Paramatma Ashtakam Lyrics in English

Paramatma Ashtakam Lyrics in English

164 Views

paramaatmaaShTakam Lyrics in English :

paramaatmaa aShTakam |

paramaatmaMstava praaptau kushalo&smi na saMshayaH |
tathaapi me mano duShTaM bhogeShu ramate sadaa ||1||

yadaa yadaa tu vairaagyaM bhogebhyashca karomyaham |
tadaiva me mano mooDhaM punarbhogeShu gacCati ||2||

bhogaanbhuktvaa mudaM yaati mano me cha~JchalaM prabho |
tava smRuti yadaa yaati tadaa yaati bahirmuKam ||3||

pratyahaM shaastranichayaM cintayaami samaahitaH |
tathaapi me mano mooDhaM tyaktvaa tvaaM bhogamicCati ||4||

shokamohau maanamadau tavaaj~jaanaadbhavanti vai |
yadaa buddhipathaM yaasi yaanti te vilayaM tadaa ||5||

kRupaaM kuru tathaa naatha tvayi chittaM sthiraM yathaa |
mama syaajj~jaanasaMyuktaM tava dhyaanaparaayaNam ||6||

maayayaa te vimooDho&smi na pashyaami hitaahitam |
saMsaaraapaarapaathodhau patitaM maaM samuddhara ||7||

paramaatmaMstvayi sadaa mama syaannishcalaa matiH |
saMsaaraduHKagahanaattvaM sadaa rakShako mama||8||

paraatmana idaM stotraM mohavicCedakaarakam |
j~jaanadaM cha bhavennRuNaaM yogaanandena nirmitam ||9||

iti shrIyogaanandatIrthaviracitaM paramaatmaaShTakaM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *