Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Paramatma Ashtakam Lyrics in English

Paramatma Ashtakam in English :

॥ paramaatmaaShTakam ॥

paramaatmaMstava praaptau kushalo&smi na saMshayaH |
tathaapi me mano duShTaM bhogeShu ramate sadaa ॥ 1 ॥

yadaa yadaa tu vairaagyaM bhogebhyashca karomyaham |
tadaiva me mano mooDhaM punarbhogeShu gacCati ॥ 2 ॥

bhogaanbhuktvaa mudaM yaati mano me cha~JchalaM prabho |
tava smRuti yadaa yaati tadaa yaati bahirmuKam ॥ 3 ॥

pratyahaM shaastranichayaM cintayaami samaahitaH |
tathaapi me mano mooDhaM tyaktvaa tvaaM bhogamicCati ॥ 4 ॥

shokamohau maanamadau tavaaj~jaanaadbhavanti vai |
yadaa buddhipathaM yaasi yaanti te vilayaM tadaa ॥ 5 ॥

kRupaaM kuru tathaa naatha tvayi chittaM sthiraM yathaa |
mama syaajj~jaanasaMyuktaM tava dhyaanaparaayaNam ॥ 6 ॥

maayayaa te vimooDho&smi na pashyaami hitaahitam |
saMsaaraapaarapaathodhau patitaM maaM samuddhara ॥ 7 ॥

paramaatmaMstvayi sadaa mama syaannishcalaa matiH |
saMsaaraduHKagahanaattvaM sadaa rakShako mama ॥ 8 ॥

paraatmana idaM stotraM mohavicCedakaarakam |
j~jaanadaM cha bhavennRuNaaM yogaanandena nirmitam ॥ 9 ॥

iti shrIyogaanandatIrthaviracitaM paramaatmaaShTakaM saMpoorNam ॥

Also Read:

Paramatma Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Paramatma Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top