Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in sanskrit.

mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram Lyrics in English: mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram | kailaase kamanIyaratnaKacite kalpadrumoole sthitaM karpoorasphaTikendusundaratanuM kaatyaayanIsevitam | ga~ggaatu~ggatara~ggara~jjita jaTaabhaaraM kRupaasaagaraM kaNThaala~gkRutasheShabhooShaNamamuM mRutyu~jjayaM bhaavaye ||1|| aagatya…

shivabhujanga prayaata stotram Lyrics in English: shivabhuja~gga prayaata stotram | galaddaanagaNDaM miladbhRu~ggaKaNDaM chalaccaarushuNDaM jagatraaNashauNDaM | lasaddantakaaNDaM vipadbha~ggachaNDaM shivapremapiNDaM bhaje vakratuNDam||1|| anaadyantamaadyaM parantattvamarthaM chidaakaaramekaM turIyaM tvameyam | haribrahmamRugyaM…

shivastutiH (la~gkeshvaravirachitaa) gale kalitakaalimaH prakaTitendubhaalasthale vinaaTitajaTotkaraM ruchirapaaNipaathoruhe | uda~jchitakapaalakaM jaGanasImni sandarshitadvipaajinamanukShaNaM kimapi dhaama vandaamahe || 1|| vRuShopari parisphuraddhavaLadhaama dhaama shriyaaM kuberagirigaurimaprabhavagarvanirvaasi tat | kvacitpunarumaakucopacitaku~gkumai ra~jjitaM gajaajinaviraajitaM vRujinabha~ggabIjaM…

sadaashiva mahendra stutiH Lyrics in English: sadaashivamahendrastutiH | paratattvalInamanase praNamadbhavabandhamochanaayaashu | prakaTitaparatattvaaya praNatiM kurmaH sadaashivendraaya ||1|| paramashivendrakaraambujasaMbhootaaya praNamravaradaaya | padadhootapa~gkajaaya praNatiM kurmaH sadaashivendraaya ||2|| vijananadIku~jjagRuhe ma~jjuLapulinaikama~jjutaratalpe |…

shivaanandalaharI stotram Lyrics in English: shivaanandalaharIstotram | pure pauraanpashyannarayuvatinaamaakRutimayaan suveshaan svarNaala~gkaraNakalitaa~jchitrasadrushaan | svayaM saakShI draShTetyapi cha kalayaMstaiH saha raman munirna vyaamohaM bhajati gurudIkShaakShatatamaa ||1|| vane vRukShaanpashyan dalaphalabharaannamramushiKaanghanacCaayaaCannaan…

sadaashiva panjcharatnam Lyrics in English : sadaashivapa~jcharatnam | yatsandarshanamaatraadbhaktirjaataapyaviddhakarNasya | tatsandarshanamadhunaa kRutvaa noonaM kRutaartho&smi ||1|| yo&nishamaatmanyeva hyaatmaanaM sandadhadvIthyaam | bhasmacCannaanala iva jaDaakRutishcarati taM naumi ||2|| yasya vilokanamaatraaccetasi…

shrI kaashIvishvanaatha stotram Lyrics in English : shrIkaashIvishvanaathastotram || kaNThe yasya lasatkaraaLagaraLaM ga~ggaajalaM mastake vaamaa~gge giriraajaraajatanayaa jaayaa bhavaanI satI | nandiskandagaNaadhiraajasahitaa shrIvishvanaathaprabhuH kaashImandirasaMsthito&Kilagururdeyaatsadaa ma~ggaLam ||1|| yo devairasurairmunIndratanayairgandharvayakShoragai-…

gaurIgirIshastotram Lyrics in English : gaurIgirIsha stotram chandraardhapravibhaasimastakataTau tandraavihInau sadaa bhaktauGapratipaalane nijatanucChaayaajitaarkaayutau | shRu~ggaadristhavivaahamaNDapagatau kaaruNyavaaraannidhI kalyaaNaM tanutaaM samastajagataaM gaurIgirIshau mudaa ||1|| anyonyaarchanatatparau madhuravaaksantoShitaanyonyakau chandraardhaaMchitasheKaraa praNamataamiShTarthadau satvaram |…