Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in English

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in English

182 Views

shivapaadaadikeshaantavarNanastotram Lyrics in English :

shivapaadaadi keshaanta varNana stotram

kalyaaNaM no vidhattaaM kaTakataTalasatkalpavaahIniku~jja-
krIDaasaMsaktavidyaadharanivahavadhoogItarudraapadaanaH|
taarairherambanaadaistaralitaninadattaarakaaraatikekI
kailaasaH sharvanirvRutyabhijanakapadaH sarvadaa parvatendraH ||1||

yasya praahuH svaroopaM sakaladiviShadaaM saarasarvasvayogaM
yatyeShuH shaar~ggadhanvaa samajani jagataaM rakShaNe jaagarookaH |
maurvI darvIkaraaNaamapi cha parivRuDhaH poosrayI saa cha lakShyaM
so&vyaadavyaajamasmaanashivabhidanishaM naakinaaM shrIpinaakaH ||2||

aata~gkaavegahaarI sakaladiviShadaama~gghripadmaashrayaaNaaM
maata~ggaadyugradaityaprakaratanugaladraktadhaaraaktadhaaraH |
krooraH sooraayutaanaamapi ca paribhavaM svIyabhaasaa vitanvan
ghoraakaaraH kuThaaro dRuDhataraduritaaKyaaTavIM paaTayennaH |3||

kaalaaraateH karaagre kRutavasatiruraHshaaNataato ripooNaaM
kaale kaale kulaadripravaratanayayaa kalpitasnahalepaH |
paayaannaH paavakaarciHprasarasaKamuKaH paapahantaa nitaantaM
shoolaH shrIpaadasevaabhajanarasajuShaaM paalanaikaantashIlaH ||4||

devasyaa~gkaashrayaayaaH kulagiriduhiturnetrakoNaprachaara-
prastaaraanatyudaaraanpipaTiShuriva yo nityamatyaadareNa |
aadhatte bha~ggitu~ggairanishamavayavairantara~ggaM samodaM
somaapIDasya so&yaM pradishatu kushalaM paaNira~ggaH kura~ggaH ||5||

kaNThapraantaavasajjatkanakamayamahaaghaNTikaaghoraGoShaiH
kaNThaaraavairakuNThairapi bharitajagacchakravaalaantaraalaH |
chaNRFDaH proddaNDashRu~ggaH kakudakavalitottu~ggakailaasashrRu~ggaH
kaNThe kaalasya vaahaH shamayatu shamalaM shaashvtaH shaakkarendraH ||6||

niryaddaanaambudhaaraaparimaLataraLIbhootalolambapaalIJa~gkaaraiH
sha~gkaraadreH shiKarashatadarIH poorayanbhoorIGoShaiH |
shaarghaH sauvarNashailapratimapRuthuvapuH sarvavighnaapahartaa
sharvaaNyaaH poorvasoonuH sa bhavatu bhavataaM svastido hastivaktraH ||7||

yaH puNyairdevataanaaM samajani shivayoH shlaaghyavIryaikamatyaa
yannaamni shrooyamaaNe ditijabhaTaghaTaa bhItibhaaraM bhajante |
bhooyaatso&yaM vibhootyai nishitasharashiKaapaaTitakrau~jchashailaH
saMsaaraagaadhakoopodarapatitasamuttaarakastaarakaariH ||8||

aarooDhaH prauDhavegapravijitapavanaM tu~ggatu~ggaM tura~ggaM
chailaM nIlaM vasaanaH karatalavilasatkaaNDakodaNDadaNDaH |
raagadveShaadinaanaavidhamRugapaTalIbhItikRudbhootabhartaa
kurvannaaKeTalIlaaM parilasatu manaH kaanane maamakIne ||9||

ambhojaabhyaaM cha rambhaarathacharaNalataadvandvakumbhIndrakumbhai-
rbimbenendoshca kamborupari vilasataa vidrumeNotpalaabhyaam |
ambhodenaapi saMbhaavitamupajanitaaDambaraM shambaraareH
shambhoH saMbhogayogyaM kimapi dhanamidaM saMbhavetsaMpade naH ||10||

veNIsaubhaagyavismaapitatapanasutaachaaruveNIvilaasaan
vaaNInirdhootavaaNIkaratalavidhRutodaaravINaaviraavaan |
eNInetraantabha~ggInirasananipuNaapaa~ggakoNaanupaase
shoNaanpraaNaanudooDhapratinavasuShamaakandalaanindumauleH ||11||

nRuttaarambheShu hastaahatamurajadhimIdhikkRutairatyudaarai-
shcittaanandaM vidhatte sadasi bhagavataH santataM yaH sa nandI |
chaNDIshaadyaastathaa&nye chaturaguNagaNaprINitasvaamisatkaa-
rotkarShodyatprasaadaaH pramathaparivRuDhaaH santu santoShiNo naH ||12||

muktaamaaNikyajaalaiH parikalitamahaasaalamaalokanIyaM
pratyuptaanardharatnairdishi dishi bhavanaiH kalpitairdikpatInaam |
udyaanairadrikanyaaparijanavanitaamaananIyaiH paritaM
hRudyaM hRUdyastu nityaM mama bhuvanapaterdhaama somaardhamauleH ||13||

stambhairjambhaariratnapravaravirachitaiH saMbhRutopaantabhaagaM
shumbhatsopaanamaargaM shuchimaNinichayairgumphitaanalpashilpam |
kumbhaiH saMpoorNashobhaM shirasi suGaTitaiH shaatakumbhairapa~gkaiH
shambhoH saMbhaavanIyaM sakalamunijanaiH svastidaM syaatsadaa naH ||14||

nyasto madhye sabhaayaaH parisaravilasatpaadapIThaabhiraamo
hRudyaH paadaishchaturbhiH kanakamaNimayairuccakairujjvalaatmaa |
vaasoratnena kenaapyadhikamRudutareNaastRuto vistRutashrIpIThaH
pIDaabharaM naH shamayatu shivayoH svairasaMvaasayogyaH ||15||

aasInasyaadhipIThaM trijagadadhipatera~gghripIThaanuShaktau
paathojaabhogabhaajau parimRudulatalollaasipadmaabhileKau |
paataaM paadaavubhau tau namadamarakirITollasacchaaruhIra-
shreNIshoNaayamaanonnata naKadashakodbhaasamaanau samaanau ||16||

yannaado vedavaachaaM nigadati niKilaM lakShaNaM pakShiketur-
lakShmIsaMbhogasauKyaM virachayati yayoshcaapare roopabhede |
shaMbhoH saMbhaavanIye padakamalasamaasa~ggatastu~ggashobhe
maa~ggalyaM naH samagraM sakalasuKakare noopure poorayetaam ||17||

a~gge shRu~ggaarayoneH sapadi shalabhataaM netravahnau prayaate
shatroruddhRutya tasmaadiShudhiyugamadho nyastamagre kimetat |
sha~gkaamitthaM nataanaamamarapariShadaamantara~gkoorayattat-
saMghaataM chaaru ja~gghaayugamaKilapateraMhasaa saMharennaH ||18||

jaanudvandvena mInadhvajanRuvarasamudgopamaanena saakaM
raajantau raajarambhaakarikarakanakastambhasaMbhaavanIyau |
ooroo gaurIkaraambhoruhasarasasamaamardanaanandabhaajau
chaaroo doorIkriyetaaM duritamupachitaM janmajanmaantare naH ||19||

aamuktaanargharatnaprakarakarapariShvaktakalyaaNakaa~jchI-
daamnaa baddhena dugdhadyutinichayamuShaa chInapaTTaambareNa |
saMvIte shailakanyaasucharitaparipaakaayamaane nitambe
nityaM narnartu chittaM mama niKilajagatsvaaminaH somamauleH ||20||

sandhyaakaalaanurajyaddinakarasaruchaa kaaladhautena gaaDhaM
vyaanaddhaH snigdhamugdhaH sarasamudarabandhena vItopamena |
uddIpraiH svaprakaashairupachitamahimaa manmathaarerudaaro
madhyo mithyaarthasaghrya~g mama dishatu sadaa sa~ggatiM ma~ggaLaanaam||21||

naabhIchakraalavaalaannavanavasuShamaadohadashrIparItaa-
dudgacCantI purastaadudarapathamatikramya vakShaH prayaantI |
shyaamaa kaamaagamaarthaprakathanalipivadbhaasate yaa nikaamaM
saa maaM somaardhamauleH suKayatu satataM romavallImatallI ||22||

aashleSheShvadrijaayaaH kaThinakuchataTIliptakaashmIrapa~gka-
vyaasa~ggaadyadudyadarkadyutibhirupachitaspardhamuddaamahRudyam |
dakShaaraaterudooDhapratinavamaNimaalaavalIbhaasamaanaM
vakSho vikShobhitaaghaM satatanatijuShaaM rakShataadakShataM naH ||23||

vaamaa~gke visphurantyaaH karatalavilasacchaaruraktotpalaayaaH
kaantaayaa vaamavakShoruhabharashiKaronmardanavyagramekaM |
anyaaMstrInapyudaaraanvaraparashumRugaala~gkRutaanindumaule-
rbaahoonaabaddhahemaa~ggadamaNikaTakaanantaraalokayaamaH ||24||

sammraantaayaaH shivaayaaH pativilayabhiyaa sarvalokopataapaat-
saMvignasyaapi viShNoH sarabhasamubhayorvaaraNapreraNaabhyaam |
madhye traisha~gkavIyaamanubhavati dashaaM yatra haalaahaloShmaa
so&yaM sarvaapadaaM naH shamayatu nichayaM nIlakaNThasya kaNThaH ||25||

hRudyairadrIndrakanyaamRududashanapadairmudrito vidrumashrI-
ruddyotantyaa nitaantaM dhavaLadhavaLayaa mishrito dantakaantyaa |
muktaamaaNikyajaalavyatikarasadRushaa tejasaa bhaasamaanaH
sadyojaatasya dadyaadadharamaNirasau saMpadaaM sa~jchayaM naH ||26||

karNaala~gkaaranaanaamaNinikararucaaM sa~jcayaira~jcitaayaaM
varNyaayaaM svarNapadmodaraparivilasatkarNikaasannibhaayaam |
paddhatyaaM praaNavaayoH praNatajanahRudambhojavaasasya
shaMbhornityaM nashcittametadvirachayatu suKe naasikaaM naasikaayaam ||27||

atyantaM bhaasamaane ruchiratararucaaM sa~ggamaatsanmaNInaa-
mudyacchaNDaaMshudhaamaprasaranirasanaspaShTRadRuShRTaapadaane |
bhooyaastaaM bhootaye naH karivarajayinaH karNapaashaavalambe
bhaktaalIbhaalasajjajjanimaraNalipeH kuNDale kuNDale te ||28||

yaabhyaaM kaalavyavasthaa bhavati tanumataaM yo muKaM devataanaaM
yeShaamaahuH svaroopaM jagati munivaraa devataanaaM trayIM taam |
rudraaNIvaktrapa~gkeruhasatatavihaarotsukendIvarebhya-
stebhyastribhyaH praNaamaa~Jjalimuparachaye trIkShaNasyekShaNebhyaH ||29||

vaamaM vaamaa~gkagaayaa vadanasarasije vyaavaladvallabhaayaa
vyaanamreShvanyadanyatpunaralikabhavaM vItaniHsheSharaukShyam |
bhooyo bhooyo&pi modaannipatadatidayaashItalaM chootabaaNe
dakShaarerIkShaNaanaaM trayamapaharataadaashu taapatrayaM naH ||30||

yasminnardhendumugdhadyutinichayatiraskaaranistandrakaantau
kaashmIrakShodasa~gkalpitamiva ruchiraM chitrakaM bhaati netram |
tasminnullIlachillInaTavarataruNIlaasyara~ggaayamaaNe
kaalaareH phaaladeshe viharatu hRudayaM vItachintaantaraM naH ||31||

svaamin ga~ggaamivaa~ggIkuru tava shirasaa maamapItyarthayantIM
dhanyaaM kanyaaM KaraaMshoH shirasi vahati kiMnveSha kaaruNyashaalI |
itthaM sha~gkaaM janaanaaM janayadatighanaM kaishikaM kaalamegha-
cCaayaM bhooyaadudaaraM tripuravijayinaH shreyase bhooyase naH ||32||

shrRu~ggaaraakalpayogyaiH shiKarivarasutaasatsaKIhastaloonaiH
soonairaabaddhamaalaavaliparivilasatsaurabhaakRuShTabhRu~ggam |
tu~ggaM maaNikyakaantyaa parihasitasuraavaasashailendrashrRu~ggaM
sa~gghaM naH sa~gkaTaanaaM vighaTayatu sadaa kaa~gkaTIkaM kirITam ||33||

vakraakaaraH kala~gkI jaDatanurahamapya~gghrisevaanubhaavaa-
duttaMsatvaM prayaataH sulabhataraghRuNaasyandinashcandramauleH |
tatsevantaaM janaughaaH shivamiti nijayaa&vasthayaiva bruvaaNaM
vande devasya shaMbhormukuTasughaTitaM mugdhapIyooShabhaanum ||34||

kaantyaa saMphullamallIkusumadhavaLayaa vyaapya vishvaM viraajan
vRuttaakaaro vitanvan muhurapi cha paraaM nirvRutiM paadabhaajaam |
saanandaM nandidoShNaa maNikaTakavataa vaahmamaanaH puraareH
shvetacCatraaKyashItadyutirapaharataadastaapadaa naH ||35||

divyaakalpojjvalaanaaM shivagirisutayoH paarshvayoraashritaanaaM
rudraaNIsatsaKInaamatitaralakaTaakShaa~jchalaira~jchitaanaam |
udvelladvaahuvallIvilasanasamaye chaamaraandolanInaamudbhootaH
ka~gkaNaalIvalayakalakalo vaarayedaapado naH ||36||

svargaukaHsundarINaaM sulalitavapuShaaM svaamisevaaparaaNaaM
valgadbhooShaaNi vaktraambujaparivigalanmugdhagItaamRutaani |
nityaM nRuttaanyupaase bhujavidhutipadanyaasabhaavaavaloka-
pratyudyatprItimaadyatpramathanaTanaTIdattasambhaavanaani ||37||

sthaanapraaptyaa svaraaNaaM kimapi vishadataaM vya~jjayanma~jjuvINaa-
svaanaavacCinnataalakramamamRutamivaasvaadyamaanaM shivaabhyaam |
naanaaraagaatihRudyaM navarasamadhurastotrajaataanu viddhaM
gaanaM vINaamaharSheH kalamatilalitaM karNapooraayataaM naH ||38||

ceto jaatapramodaM sapadi vidadhatI praaNinaaM vaaNinInaaM
paaNidvandvaagrajaagratsulalitaraNitasvarNataalaanukoolaa |
svIyaaraaveNa paathodhararavapaTunaa naadayantI mayoorI
maayoorIM mandabhaavaM maNimurajabhavaa maarjanaa maarjayennaH ||39||

devebhyo daanavebhyaH pitRumunipariShatsiddhavidyaadharebhyaH
saadhyebhyashcaaraNebhyo manujapashupatajjaatikITaadikebhyaH |
shrIkailaasaprarooDhaastRuNaviTapimuKaashchaapi ye santi tebhyaH
savabhyo nirvichaaraM natimuparachaye sharvapaadaashrayebhyaH ||40||

dhyaayannityaM prabhaate pratidivasamidaM stotraratnaM paThedyaH
kiMvaa broomastadIyaM sucharitamathavaa kIrtayaamaH samaasaat |
sampajjaataM samagraM sadasi bahumatiM sarvalokapriyatvaM
sampraapyaayuHshataante padamayati parabrahmaNo manmathaareH ||41||

iti shrImatparamahaMsaparivraajakaachaaryasya
shrIgovindabhagavatpoojyapaadashiShyasya
shrImacCha~gkaraachaaryasya kRutam
shivapaadaadikeshaantavarNanastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *