Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Aparadhabanjana Stotram in Gujarati:

॥ અપરાધ ભઞ્જન સ્તોત્રમ ॥

શાન્તં પદ્માસનસ્થં શશિધરમુકુટં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિનેત્રં
શૂલં વજ્રં ચ ખડ્ગં પરશુમપિ વરં દક્ષિણાઙ્ગે વહન્તમ |
નાગં પાશં ચ ઘણ્ટાં ડમરુકસહિતં ચાઙ્કુશં વામભાગે
નાનાલઙ્કારદીપ્તં સ્ફટિકમણિનિભં પાર્વતીશં ભજામિ || ૧ ||

વન્દે દેવમુમાપતિં સુરગુરું વન્દે જગત્કારણં
વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂનાં પતિમ |
વન્દે સૂર્યશશાઙ્કવહ્નિનયનં વન્દે મુકુન્દપ્રિયં
વન્દે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વન્દે શિવં શઙ્કરમ || ૨ ||

આદૌ કર્મપ્રસઙ્ગાત્કલયતિ કલુષં માતૃકુક્ષૌ સ્થિતઃ સન
વિણ્મૂત્રામેધ્યમધ્યે વ્યથયતિ નિતરાં જાઠરો જાતવેદાઃ |
યદ્યદ્વા સાંબ દુઃખં વિષયતિ વિષમં શક્યતે કેન વક્તું
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૩ ||

બાલ્યે દુઃખાતિરેકો મલલુલિતવપુઃ સ્તન્યપાને પિપાસા
નો શક્યં ચેન્દ્રિયેભ્યો ભવગુણજનિતા જન્તવો માં તુદન્તિ |
નાનારોગોત્થદુઃખાદુદરપરિવશઃ શઙ્કરં ન સ્મરામિ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૪ ||

પ્રૌઢોઽહં યૌવનસ્થો વિષયવિષધરૈઃ પઞ્ચભિર્મર્મસન્ધૌ
દષટો નષ્ટો વિવેકઃ સુતધન યુવતિસ્વાદુસૌખ્યે નિષણ્ણાઃ
શૈવે ચિન્તાવિહીનં મમ હૃદયમહો માનગર્વાધિરૂઢં
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૫ ||

વાર્ધક્યે ચેન્દ્રિયાણાં વિગતગતનતૈરાધિદૈવાદિતાપૈઃ
પાપૈર્રોગૈર્વિયોગૈરસદૃશવપુષં પ્રૌઢહીનં ચ દીનમ |
મિથ્યામોહાભિલાષૈર્ભ્રમતિ મમ મનો ધૂર્જટેર્ધ્યાનશૂન્યં
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૬ ||

નો શક્યં સ્માર્તકર્મ પ્રતિપદગહનમત્યવાયાકુલાખ્યં
શ્રૌતં વાર્તા કથં મે દ્વિજકુલવિહિતે બ્રહ્મમાર્ગે ચ સારે |
નષ્ટો ધર્મ્યો વિચારઃ શ્રવણમનનયોઃ કો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૭ ||

સ્ત્નાત્વા પ્રત્યૂષકાલે સ્નપનવિધિવિધામાહૃતં ગાઙ્ગતોયં
પૂજાર્થં વા કદાચિદ્બહુતરુગહનાત ખણ્ડબિલ્વૈકપત્રમ |
નાનીતા પદ્મમાલા સરસિ વિકસિતા ગન્ધપુષ્પે ત્વદર્થં
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૮ ||

દુગ્ધૈર્મધ્વાજ્યયુક્તૈર્ઘટશતસહિતૈઃ સ્નાપિતં નૈવ લિઙ્ગં
નો લિપ્તં ચન્દનાદ્યૈઃ કનકવિરચિતૈઃ પૂજિતં ન પ્રસૂનૈઃ |
ધૂપૈઃ કર્પૂરદીપૈર્વિવિધરસયુતૈર્નૈવ ભક્ષ્યોપહારૈઃ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૯ ||

નગ્નો નિઃસઙ્ગશુદ્ધસ્ત્રિગુણવિરહિતો ધ્વસ્તમોહાન્ધકારો
નાસાગ્રે ન્યસ્તદૃષ્ટિર્વિહરભવગુણૈર્નૈવ દૃષ્ટં કદાચિત |
ઉન્મત્તાવસ્થયા ત્વાં વિગતકલિમલં શઙ્કરં ન સ્મરામિ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૧૦ ||

ધ્યાનં ચિત્તે શિવાખ્યં પ્રચુરતરધનં નૈવ દત્તં દ્વિજેભ્યો
હવ્યં તે લક્ષસંખ્યં હુતવહવદને નાર્પિતં બીજમન્ત્રૈઃ |
નો જપ્તં ગાઙ્ગતીરે વ્રતપરિચરણૈ રુદ્રજપ્યૈર્ન વેદૈઃ
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૧૧ ||

સ્થિત્વા સ્થાને સરોજે પ્રણવમયમરુત્કુંભકે સૂક્ષ્મમાર્ગે
શાન્તે સ્વાન્તે પ્રલીને પ્રકટિતગહને જ્યોતિરૂપે પરાખ્યે |
લિઙ્ગં તત્બ્રહ્મવાચ્યં સકલમભિમતં નૈવ દૃષ્ટં કદાચિત
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૧૨ ||

આયુર્નશ્યતિ પશ્યતો પ્રતિદિનં યાતિ ક્ષયં યૌવનં
પ્રત્યાયાન્તિ ગતાઃ પુનર્ન દિવસાઃ કાલો જગદ્ભક્ષકઃ |
લક્ષીસ્તોયતરઙ્ગભઙ્ગચપલા વિદ્યુચ્ચલં જીવનં
તસ્માન્માં શરણાગતં શરણદ ત્વં રક્ષ રક્ષાધુના || ૧૩ ||

ચન્દ્રોદ્ભાસિતશેખરે સ્મરહરે ગઙ્ગાધરે શઙ્કરે
સપૈર્ભૂષિતકણ્ઠકર્ણવિવરે નેત્રોત્થવૈશ્વાનરે
દન્તિત્વક્કતિસુન્દરાંબરધરે ત્રૈલોક્યસારે હરે
મોક્ષાર્થં કુરુ ચિત્તવૃત્તિમમલામન્યૈસ્તુ કિં કર્મભિઃ || ૧૪ ||

કિં દાનેન ધનેન વાજિકરિભિઃ પ્રાપ્તેન રાજ્યેન કિં
કિં વા પુત્રકળત્રમિત્રપશુભિર્દેહેન ગેહેન કિમ |
જ્ઞાત્વૈતત્ક્ષણભઙ્ગુરં સપદિ રે ત્યાજ્યં મનો
સ્વાત્માર્થં ગુરુવાક્યતો ભજ ભજ શ્રીપાર્વતીવલ્લભમ || ૧૫ ||

કરચરણકૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાઽપરાધમ |
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ
જય જય કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવ શંભો || ૧૬ ||

ગાત્રં ભસ્મસિતં સ્મિતં ચ હસિતં હસ્તે કપાલં સિતં
ખટ્વાઙ્ગં ચ સિતં સિતશ્ચ વૃષભઃ કર્ણે સિતે કુણ્ડલે|
ગઙ્ગાફેનસિતં જટાવલયકં ચન્દ્રઃ સિતો મૂર્ધનિ
સોઽયં સર્વસિતો દદાતુ વિભવં પાપક્ષયં શઙ્કરઃ || ૧૭ ||

ઇત્યપરાધભઞ્જનસ્તોત્રં સમાપ્તમ ||

Also Read:

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top