Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Aparadhabanjana Stotram in Kannada:

॥ ಅಪರಾಧ ಭಞ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶಾನ್ತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರಮುಕುಟಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂ ಚ ಖಡ್ಗಂ ಪರಶುಮಪಿ ವರಂ ದಕ್ಷಿಣಾಙ್ಗೇ ವಹನ್ತಮ್ |
ನಾಗಂ ಪಾಶಂ ಚ ಘಣ್ಟಾಂ ಡಮರುಕಸಹಿತಂ ಚಾಙ್ಕುಶಂ ವಾಮಭಾಗೇ
ನಾನಾಲಙ್ಕಾರದೀಪ್ತಂ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಭಜಾಮಿ || ೧ ||

ವನ್ದೇ ದೇವಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವನ್ದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವನ್ದೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಮ್ |
ವನ್ದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಙ್ಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಂ
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಮ್ || ೨ ||

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಃ ಸನ್
ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ |
ಯದ್ಯದ್ವಾ ಸಾಂಬ ದುಃಖಂ ವಿಷಯತಿ ವಿಷಮಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ವಕ್ತುಂ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೩ ||

ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕೋ ಮಲಲುಲಿತವಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಾ
ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಚೇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾ ಜನ್ತವೋ ಮಾಂ ತುದನ್ತಿ |
ನಾನಾರೋಗೋತ್ಥದುಃಖಾದುದರಪರಿವಶಃ ಶಙ್ಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೪ ||

ಪ್ರೌಢೋಽಹಂ ಯೌವನಸ್ಥೋ ವಿಷಯವಿಷಧರೈಃ ಪಞ್ಚಭಿರ್ಮರ್ಮಸನ್ಧೌ
ದಷ್ಟೋ ನಷ್ಟೋ ವಿವೇಕಃ ಸುತಧನ ಯುವತಿಸ್ವಾದುಸೌಖ್ಯೇ ನಿಷಣ್ಣಾಃ
ಶೈವೇ ಚಿನ್ತಾವಿಹೀನಂ ಮಮ ಹೃದಯಮಹೋ ಮಾನಗರ್ವಾಧಿರೂಢಂ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೫ ||

ವಾರ್ಧಕ್ಯೇ ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಗತಗತನತೈರಾಧಿದೈವಾದಿತಾಪೈಃ
ಪಾಪೈರ್ರೋಗೈರ್ವಿಯೋಗೈರಸದೃಶವಪುಷಂ ಪ್ರೌಢಹೀನಂ ಚ ದೀನಮ್ |
ಮಿಥ್ಯಾಮೋಹಾಭಿಲಾಷೈರ್ಭ್ರಮತಿ ಮಮ ಮನೋ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ಧ್ಯಾನಶೂನ್ಯಂ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೬ ||

ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪದಗಹನಮತ್ಯವಾಯಾಕುಲಾಖ್ಯಂ
ಶ್ರೌತಂ ವಾರ್ತಾ ಕಥಂ ಮೇ ದ್ವಿಜಕುಲವಿಹಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಚ ಸಾರೇ |
ನಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ್ಯೋ ವಿಚಾರಃ ಶ್ರವಣಮನನಯೋಃ ಕೋ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೭ ||

ಸ್ತ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇ ಸ್ನಪನವಿಧಿವಿಧಾಮಾಹೃತಂ ಗಾಙ್ಗತೋಯಂ
ಪೂಜಾರ್ಥಂ ವಾ ಕದಾಚಿದ್ಬಹುತರುಗಹನಾತ್ ಖಣ್ಡಬಿಲ್ವೈಕಪತ್ರಮ್ |
ನಾನೀತಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಸರಸಿ ವಿಕಸಿತಾ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪೇ ತ್ವದರ್ಥಂ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೮ ||

ದುಗ್ಧೈರ್ಮಧ್ವಾಜ್ಯಯುಕ್ತೈರ್ಘಟಶತಸಹಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಂ ನೈವ ಲಿಙ್ಗಂ
ನೋ ಲಿಪ್ತಂ ಚನ್ದನಾದ್ಯೈಃ ಕನಕವಿರಚಿತೈಃ ಪೂಜಿತಂ ನ ಪ್ರಸೂನೈಃ |
ಧೂಪೈಃ ಕರ್ಪೂರದೀಪೈರ್ವಿವಿಧರಸಯುತೈರ್ನೈವ ಭಕ್ಷ್ಯೋಪಹಾರೈಃ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೯ ||

ನಗ್ನೋ ನಿಃಸಙ್ಗಶುದ್ಧಸ್ತ್ರಿಗುಣವಿರಹಿತೋ ಧ್ವಸ್ತಮೋಹಾನ್ಧಕಾರೋ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ನ್ಯಸ್ತದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಹರಭವಗುಣೈರ್ನೈವ ದೃಷ್ಟಂ ಕದಾಚಿತ್ |
ಉನ್ಮತ್ತಾವಸ್ಥಯಾ ತ್ವಾಂ ವಿಗತಕಲಿಮಲಂ ಶಙ್ಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾನಂ ಚಿತ್ತೇ ಶಿವಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಚುರತರಧನಂ ನೈವ ದತ್ತಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ
ಹವ್ಯಂ ತೇ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯಂ ಹುತವಹವದನೇ ನಾರ್ಪಿತಂ ಬೀಜಮನ್ತ್ರೈಃ |
ನೋ ಜಪ್ತಂ ಗಾಙ್ಗತೀರೇ ವ್ರತಪರಿಚರಣೈ ರುದ್ರಜಪ್ಯೈರ್ನ ವೇದೈಃ
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೧೧ ||

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾನೇ ಸರೋಜೇ ಪ್ರಣವಮಯಮರುತ್ಕುಂಭಕೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾರ್ಗೇ
ಶಾನ್ತೇ ಸ್ವಾನ್ತೇ ಪ್ರಲೀನೇ ಪ್ರಕಟಿತಗಹನೇ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇ ಪರಾಖ್ಯೇ |
ಲಿಙ್ಗಂ ತತ್ಬ್ರಹ್ಮವಾಚ್ಯಂ ಸಕಲಮಭಿಮತಂ ನೈವ ದೃಷ್ಟಂ ಕದಾಚಿತ್
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೧೨ ||

ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತೋ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಯಾನ್ತಿ ಗತಾಃ ಪುನರ್ನ ದಿವಸಾಃ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ |
ಲಕ್ಷೀಸ್ತೋಯತರಙ್ಗಭಙ್ಗಚಪಲಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಲಂ ಜೀವನಂ
ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ ಶರಣದ ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಧುನಾ || ೧೩ ||

ಚನ್ದ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಶೇಖರೇ ಸ್ಮರಹರೇ ಗಙ್ಗಾಧರೇ ಶಙ್ಕರೇ
ಸಪೈರ್ಭೂಷಿತಕಣ್ಠಕರ್ಣವಿವರೇ ನೇತ್ರೋತ್ಥವೈಶ್ವಾನರೇ
ದನ್ತಿತ್ವಕ್ಕತಿಸುನ್ದರಾಂಬರಧರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಹರೇ
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕುರು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಮಲಾಮನ್ಯೈಸ್ತು ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿಃ || ೧೪ ||

ಕಿಂ ದಾನೇನ ಧನೇನ ವಾಜಿಕರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಮಿತ್ರಪಶುಭಿರ್ದೇಹೇನ ಗೇಹೇನ ಕಿಮ್ |
ಜ್ಞಾತ್ವೈತತ್ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರಂ ಸಪದಿ ರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಮನೋ ದೂರತಃ
ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಗುರುವಾಕ್ಯತೋ ಭಜ ಭಜ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಮ್ || ೧೫ ||

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಽಪರಾಧಮ್ |
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೧೬ ||

ಗಾತ್ರಂ ಭಸ್ಮಸಿತಂ ಸ್ಮಿತಂ ಚ ಹಸಿತಂ ಹಸ್ತೇ ಕಪಾಲಂ ಸಿತಂ
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಂ ಚ ಸಿತಂ ಸಿತಶ್ಚ ವೃಷಭಃ ಕರ್ಣೇ ಸಿತೇ ಕುಣ್ಡಲೇ|
ಗಙ್ಗಾಫೇನಸಿತಂ ಜಟಾವಲಯಕಂ ಚನ್ದ್ರಃ ಸಿತೋ ಮೂರ್ಧನಿ
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವಸಿತೋ ದದಾತು ವಿಭವಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಶಙ್ಕರಃ || ೧೭ ||

ಇತ್ಯಪರಾಧಭಞ್ಜನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top