Shiva Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Harihara Stotram in Kannada:

॥ ಹರಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೌ |
ವನ್ದೋ ಹರಿಹರೌ ದೋವೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪಾಯಿನೌ || ೧ ||

ಓಕಮೂರ್ತೀ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನೌ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕೌ |
ವನ್ದೋಽಹಂ ಕಾಮದೌ ದೋವೌ ಸತತಂ ಶಿವಕೋಶವೌ || ೨ ||

ದಯಾಮಯೌ ದೀನದರಿದ್ರತಾಪಹೌ ಮಹೌಜಸೌ ಮಾನ್ಯತಮೌ ಸದಾ ಸಮೌ |
ಉದಾರಲೀಲಾಲಲಿತೌ ಸಿತಾಸಿತೌ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೋಶವಾವಹಮ್ || ೩ ||

ಅನನ್ತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿಧೀ ವಿಧಿಸ್ತುತೌ ಶ್ರಿಯಾ ಯುತೌ ಲೋಕವಿಧಾನಕಾರಿಣೌ |
ಸುರಾಸುರಾಧೀಶನುತೌ ನುತೌ ಜಗತ್ಪತೀ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಶಿವಮ್ || ೪ ||

ಜಗತ್ರಯೀಪಾಲನನಾಶಕಾರಕೌ ಪ್ರಸನ್ನಹಾಸೌ ವಿಲಸತ್ಸದಾನನೌ |
ಮಹಾಬಲೌ ಮಞ್ಜುಳಮೂರ್ತಿಧಾರಿಣೌ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಸದಾ || ೫ ||

ಮಹಸ್ವಿನೌ ಮೋದಕರೌ ಪರೌ ವರೌ ಮುನೀಶ್ವರೈಃ ಸೋವಿತಪಾದಪಙ್ಕಜೌ |
ಅಜೌ ಸುಜಾತೌ ಜಗದೀಶ್ವರೌ ಸದಾ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಮಮ || ೬ ||

ನಮೋ‍ಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೋಶವಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ದೋವೋಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಕರುಣಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ಲೋಕತ್ರಯೀನಿರ್ಮಿತಿಕಾರಣಾಭ್ಯಾಮ್ || ೭ ||

ಸಲೀಲಶೀಲೌ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತೀ ದಯಾಕರೌ ಮಞ್ಜುಳಸಚ್ಚರಿತ್ರೌ |
ಮಹೋದಯೌ ವಿಶ್ವವಿನೋದಹೋತೂ ನಮಾಮಿ ದೋವೌ ಶಿವಕೋಶವೌ ತೌ || ೮ ||

ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಂ ವರಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸ್ಪಷ್ಟದಿಗಮ್ಬರಂ ಚ |
ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಾ ದಶಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಲಿತಂ ಶಿವಂ ಚ ಸದ್ವೈಜಯನ್ತೀಸ್ರಗುದಾರಶೋಭಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೋ ಭವತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಯೋಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ತಾತ್ || ೧೦ ||

ಶಿವ ತ್ವಮೋವಾಽಸಿ ಹರಿಸ್ವರೂಪೋ ಹರೋ ತ್ವಮೋವಾಽಸಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪಃ |
ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಜನಾಸ್ತ್ವಾಂ ದ್ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮೂಢಾ ನನು ನಾಶಹೋತೋಃ || ೧೧ ||

ಹರೋ ಜನಾ ಯೋ ಶಿವರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ತ್ವದ್ರೂಪಮೀಶಂ ಕಲಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ತೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪುರುಷಾಃ ಕದಾಽಪಿ ನ ಯಾನ್ತಿ ಭಾಸ್ವತ್ತನಯಸ್ಯ ಗೋಹಮ್ || ೧೨ ||

ಶಮ್ಭೋ ಜನಾ ಯೋ ಹರಿರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ಭವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಮಲಾಲಯೋಶಮ್ |
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಖಲು ತೋ ಮಹಾನ್ತೌ ಯಮಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಪುರಂ ಕದಾಚಿತ್ || ೧೩ ||

ಶಿವೋ ಹರೌ ಭೋದಧಿಯಾಽಽಧಿಯುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೋ ನ ಜನಾ ದುರಾಪಾಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ನೈವೋಹ ಪರನ್ತು ದುಃಖಂ ಸಂಸಾರಕೂಪೋ ಪತಿತಾಃ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ||

ಹರೋ ಹರೌ ಭೋದದೃಶೋ ಭುಶಮ್ ವೈ ಸಮ್ಸಾರಸಿನ್ಧೌ ಪತಿತಾಃ ಸತಾಪಾಃ |
ಪಾಪಾಶಯಾ ಮೋಹಮಯಾನ್ಧಕಾರೋ ಭ್ರಾನ್ತಾ ಮಹಾದುಃಖಭರಂ ಲಭನ್ತೋ || ೧೫ ||

ಸನ್ತೋ ಲಸನ್ತಃ ಸುತರಾಂ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಬಹುಭಕ್ತಿಮನ್ತಃ |
ಅನ್ತರ್ಮಹಾನ್ತೌ ಶಿವಕೋಶವೌ ತೌ ಧ್ಯಾಯನ್ತ ಉಚ್ಚೈರ್ಮುದಮಾಪ್ನುವನ್ತಿ || ೧೬ ||

ಹರೌ ಹರೋ ಚೈಕ್ಯಮುದಾರಶೀಲಾಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶಶ್ವತ್ಸುಖದಾಯಿಲೀಲಾಃ |
ತೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀ ಸಮವಾಪ್ಯ ನೂನಂ ಸುಖಂ ದುರಾಪಂ ಸುತರಾಂ ಲಭನ್ತೋ || ೧೭ ||

ಶಿವೋ ಶಿವೋಶೋಽಪಿ ಚ ಕೋಶವೋ ಚ ಪದ್ಮಾಪತೌ ದೋವವರೋ ಮಹಾನ್ತಃ |
ಭೋದಂ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಪರನ್ತು ಸನ್ತಸ್ತಯೋರಭೋದಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸತ್ಯಮ್ || ೧೮ ||

ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ವಾ ವಿಶ್ವೋಶ್ವರಂ ವಾ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ವಾ |
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಂ ಖಲು ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಂ ಹರಿ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೯ ||

ಸುರೋಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ ವೈಕುಣ್ಠಲೋಕಸ್ಥಿತಮಚ್ಯುತಂ ವಾ |
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ಶಂಭುಂ ಚ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೨೦ ||

ಹರಿರ್ದಯಾರ್ದ್ರಾಶಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರೋ ದಯಾಲೂತ್ತಮಭಾವಮಾಪ್ತಃ |
ಅನೋಕದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಧರಃ ಪರೋಶಃ ಪಾಯಾದಜಸ್ರಂ ಕೃಪಯಾ ನತಂ ಮಾಮ್ || ೨೧ ||

ಶೋಷೋಽಸ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಽಽಭರಣತ್ವಮಾಪ್ತೋ ಯದ್ದಾ ಸುಶಯ್ಯಾತ್ವಮಿತಃ ಸದೈವ |
ದೋವಃ ಸ ಕೋಽಪೀಹ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾ ಕರೋತು ಮೋ ಮಞ್ಜುಳಮಙ್ಗಳಂ ದ್ರಾಕ್ || ೨೨ ||

ಹರಿಂ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭಜನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ನೂನಮ್ |
ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾನ್ತೋ ಮುನಯೋ ಮಹೋಚ್ಛಾಃ ಸ್ವಚ್ಛಾಶಯಾ ನಾರದಪರ್ವತಾದ್ಯಾಃ || ೨೩ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಯ ಉನ್ನತೋಚ್ಛಾ ಮೋಹೋನ ಹೀನಾ ಮುನಯೋ ಮಹಾನ್ತಃ |
ಸ್ವಾನ್ತಃ ಸ್ಥಿತಂ ಶಙ್ಕರಮಚ್ಯುತಂ ಚ ಭೋದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸದಾ ಭಜನ್ತೋ || ೨೪ ||

ಶಿಷ್ಟಾ ವಸಿಷ್ಠಾದಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ ಶ್ರೋಷ್ಠಾಃ ಸ್ವಧರ್ಮಾವನಕರ್ಮಚಿತ್ತಾಃ |
ಹೃತ್ತಾಪಹಾರಂ ಮಲಹೀನಚಿತ್ತಾ ಹರಿ ಹರಂ ಚೈಕತಯಾ ಭಜನ್ತೋ || ೨೫ ||

ಅನ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಉದಾರಶೀಲಾ ಭೃಗ್ವಾದಯೋ ಯೋ ಪರಮರ್ಷಯಸ್ತೋ |
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಚೈಕ್ಯಂ ಹರಿಶರ್ವಯೋಃ ಶ್ರೀಸಂಯುಕ್ತಯೋರತ್ರ ನ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ || ೨೬ ||

ಇನ್ದ್ರಾದಯೋ ದೋವವರಾ ಉದಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂರಕ್ಷಣದತ್ತಚಿತ್ತಾಃ |
ಹರಿಂ ಹರಂ ಚೈಕಸ್ವರೂಪಮೋವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಭಜನ್ತಿ ನೂನಮ್ || ೨೭ ||

ಸರ್ವೋಷು ವೋದೋಷು ಖಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈಕುಣ್ಠಕೈಲಾಸಗಯೋಃ ಸುಧಾಮ್ನೋಃ |
ಮುಕುನ್ದಬಾಲೋನ್ದುವತಂಸಯೋಃ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಯೋರೀಶ್ವರಯೋರಭೋದಃ || ೨೮ ||

ಸರ್ವಾಣಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ವದನ್ತಿ ನೂನಂ ಹರೋರ್ಹರಸ್ಯೈಕ್ಯಮುದಾರಮೂರ್ತೋಃ |
ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೋಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಜನಾ ಧರ್ಮಧನಾ ಗದನ್ತಿ || ೨೯ ||

ಸರ್ವೈಃ ಪುರಾಣೈರಿದಮೋವ ಸೂಕ್ತಂ ಯದ್ವಿಷ್ಣುಶಂಭ್ವೋರ್ಮಹನೀಯಮೂರ್ತ್ಯೋಃ |
ಐಕ್ಯಂ ಸದೈವಾಽಸ್ತಿ ನ ಭೋದಲೋಶೋಽಪ್ಯಸ್ತೀಹ ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಸುಜನೈಸ್ತದೋವಮ್ |೩೦ ||

ಭೋದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ನರಾಧಮಾ ಯೋ ವಿಷ್ಣೌ ಚ ಶಂಭೌ ಚ ದಯಾನಿಧಾನೋ |
ತೋ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾಃ ಪರಿತಾಪಯುಕ್ತಾ ಘೋರಂ ವಿಶಾಲಂ ನಿರಯಸ್ಯ ವಾಸಮ್ || ೩೧ ||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ವಾ ವಿಬುಧಾಧಿಪಂ ವಾ ರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ |
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿದಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪುರುಷಾ ಭಜಧ್ವಮ್ || ೩೨ ||

ಮಹಸ್ವಿವರ್ಯಂ ಕಮನೀಯದೋಹಮುದಾರಸಾರಂ ಸುಖದಾಯಿಚೋಷ್ಟಮ್ |
ಸರ್ವೋಷ್ಟದೋವಂ ದುರಿತಾಪಹಾರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಸತತಂ ಭಜಧ್ವಮ್ || ೩೩ ||

ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ವಿಭಾತ್ಯಭೋದೋ ವ್ಯಾಸಾದಯೋಽಪೀಹ ಮಹರ್ಷಯಸ್ತೋ |
ಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಂ ದಧತೋ ನಿತಾನ್ತಂ ವದನ್ತಿ ವದನ್ತಿ ಚೈವಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸನ್ತಃ || ೩೪ ||

ಮಹಾಶಯಾ ಧರ್ಮವಿಧಾನದಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಪರಾ ನಿರ್ಜಿತಮಾನಸಾ ಯೋ |
ತೋಽಪೀಹ ವಿಜ್ಞಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನೋ ವೈ ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಲಯನ್ತ್ಯಭೋದಮ್ || ೩೫ ||

ಹರಿರೋವ ಹರೋ ಹರ ಓವ ಹರಿರ್ನಹಿ ಭೋದಲಬೋಽಪಿ ತಯೋಃ ಪ್ರಥಿತಃ |
ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮುನೀಶಯತೀಶವರಾ ನಿಗದನ್ತಿ ಸದಾ ವಿಮದಾಃ ಸುಜನಾಃ || ೩೬ ||

ಹರ ಓವ ಹರಿರ್ಹರಿರೋವ ಹರೋ ಹರಿಣಾ ಚ ಹರೋಣ ಚ ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ |
ಪ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮೋತದವೋಹಿ ಸದಾ ವಿಮದೋ ಭವ ತೌ ಭಜ ಭಾವಯುತಃ || ೩೭ ||

ಹರಿರೋವ ಬಭೂವ ಹರಃ ಪರಮೋ ಹರ ಓವ ಬಭೂವ ಹರಿಃ ಪರಮಃ |
ಹರಿತಾ ಹರತಾ ಚ ತಥಾ ಮಿಲಿತಾ ರಚಯತ್ಯಖಿಲಂ ಖಲು ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ || ೩೮ ||

ವೃಷಧ್ವಜಂ ವಾ ಗರುಢಧ್ವಜಂ ವಾ ಗಿರೀಶ್ವರಂ ವಾ ಭುವನೋಶ್ವರಂ ವಾ |
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಮಥವಾ ಯದೂನಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶಿವಂ ವಾ ವಿಬುಧಾ ಭಜನ್ತೋ || ೩೯ ||

ಭೀಮಾಕೃತಿಂ ವಾ ರುಚಿರಾಕೃತಿಂ ವಾ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ವಾ ಸಮಲೋಚನಂ ವಾ |
ಉಮಾಪತಿಂ ವಾಽಥ ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಮುನಯೋ ಭಜನ್ತೋ || ೪೦ ||

ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ವೈ ಹರತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಭಾವಮಾಪ್ತಃ |
ಹರಿರ್ಹರಶ್ಚಾಪಿ ಜಗಜ್ಜನಾನಾಮುಪಾಸ್ಯದೋವೌ ಸ್ತ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ || ೪೧ ||

ಹರಿರ್ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರ ಓವ ಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿರೋವ ಚಾಸ್ತೋ |
ಹರಿರ್ಹರಶ್ಚ ಸ್ವಯಮೋವ ಚೈಕೋ ದ್ವಿರೂಪತಾಂ ಕಾರ್ಯವಶಾತ್ ಪ್ರಬಾತಃ || ೪೨ ||

ಹರಿರ್ಜಗತ್ಪಾಲನಕೃತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಜಗನ್ನಾಶಕರಃ ಪರಾತ್ಮಾ |
ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರೋಣ ಭಿದಾಮವಾಪ್ತೌ ದ್ವಾವೋಕರೂಪೌ ಸ್ತ ಇಮೌ ಸುರೋಶೌ || ೪೩ ||

ದಯಾನಿಧಾನಂ ವಿಲಸದ್ವಿಧಾನಂ ದೋವಪ್ರಧಾನಂ ನನು ಸಾವಧಾನಮ್ |
ಸಾನನ್ದಸನ್ಮಾನಸಭಾಸಮಾನಂ ದೋವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೋಶವಂ ವಾ || ೪೪ ||

ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣಮಿನ್ದುಕಲಾವತಂಸಂ ಕಾಳೀವಿಲಾಸಿನಮಥೋ ಕಮಲಾವಿಲಾಸಮ್ |
ದೋವಂ ಮುರಾರಿಮಥ ವಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮೀಶಂ ಭೋದಂ ವಿಹಾಯ ಭಜ ಭೋ ಭಜ ಭೂರಿಭಕ್ತ್ಯಾ || ೪೫ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಭುರೋವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಶಂಭುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಣುರೋವಾಸ್ತಿ ನೂನಮ್ |
ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪೋಽಪೀಹ ಭೋದಾವಕಾಶಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೋಽಯಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಸಮುಕ್ತಃ || ೪೬ ||

ಶಂಭುರ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚೈಕರೂಪೋ ದ್ವಿಮೂರ್ತಿಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಗದ್ಯತೋ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸತ್ |
ಅಸ್ಮಿನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಶಯಂ ಕುರ್ವತೋ ಯೋ ಪಾಪಾಚಾರಾಸ್ತೋ ನರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಖ್ಯಾಃ || ೪೭ ||

ವಿಷ್ಣೌ ಶಂಭೌ ನಾಸ್ತಿ ಭೋದಾವಭಾಸಃ ಸಙ್ಖ್ಯಾವನ್ತಃ ಸನ್ತ ಓವಂ ವದನ್ತಿ |
ಅನ್ತಃ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಸಂವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದ್ರಾಕ್ ಭೋದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೌ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಕಾಮಮ್ || ೪೮ ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತಾಃ ಶಂಭುವಿದ್ವೋಷಸಕ್ತಾಃ ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ವೋಷಿಣೋ ಯೋ |
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾನ್ಧಾಃ ಸುಮನ್ದಾಃ ಸನಿನ್ದಾ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ ತೋ ನರಾ ದುಃಖಜಾಲಮ್ || ೪೯ ||

ವಿಷ್ಣೌ ಶಂಭೌ ಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ವಿಹಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಸಜ್ಜನಾ ಯೋ ಭಜನ್ತೋ |
ತೋಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಂ ವಕ್ತುಮೀಶೋ ಗುರುರ್ನೋ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮ್ಯಹಂ ವಿದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಮ್ || ೫೦ ||

ಹರೋರ್ವಿರೋಧೀ ಚ ಹರಸ್ಯ ಭಕ್ತೋ ಹರಸ್ಯ ವೈರೀ ಚ ಹರೋಶ್ಚ ಭಕ್ತಃ |
ಸಾಕ್ಷಾದಸೌ ರಾಕ್ಷಸ ಓವ ನೂನಂ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೋಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಮ್ || ೫೧ ||

ಶಿವಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ವಿಭಿನ್ನದೋಹಂ ಪಶಯನ್ತಿ ಯೋ ಮೂಢಧಿಯೋಽತಿನೀಚಾಃ |
ತೋ ಕಿಂ ಸುಸದ್ಭಿಃ ಸುತರಾಂ ಮಹದ್ಭಿಃ ಸಂಭಾಷಣೀಯಾಃ ಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ || ೫೨ ||

ಅನೋಕರೂಪಂ ವಿದಿತೈಕರೂಪಂ ಮಹಾನ್ತಮುಚ್ಚೈರತಿಶಾನ್ತಚಿತ್ತಮ್ |
ದಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಶುಭದಂ ಸುಕಾನ್ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಭೂರಿಭಕ್ತ್ಯಾ || ೫೩ ||

ಹರೋ ಮುರಾರೋ ಹರ ಹೋ ಪುರಾರೋ ವಿಷ್ಣೋ ದಯಾಳೋ ಶಿವ ಹೋ ಕೃಪಾಲೋ |
ದೀನಂ ಜನಂ ಸರ್ವಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಂ ಮಾಂ ಭಕ್ತಮಾರ್ತಂ ಪರಿಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೫೪ ||

ಹೋ ಹೋ ವಿಷ್ಣೋ ಶಂಭುರೂಪಸ್ತ್ವಮೋವ ಹೋ ಹೋ ಶಮ್ಭೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಸ್ತ್ವಮೋವ |
ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವೋ ಸನ್ತ ಓವಂ ವದನ್ತಃ ಸಂಸಾರಬ್ಧಿಂ ಹ್ಯಞ್ಜಸಾ ಸನ್ತರನ್ತಿ || ೫೫ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಂಭುಃ ಶಂಭುರೋವಾಸ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಂಭುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೋವಾಸ್ತಿ ಶಂಭುಃ |
ಶಂಭೌ ವಿಷ್ಣೌ ಚೈಕರೂಪತ್ವಮಿಷ್ಟಂ ಶಿಷ್ಟಾ ಓವಂ ಸರ್ವದಾ ಸಞ್ಜಪನ್ತಿ || ೫೬ ||

ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿದ್ಯತೋ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ |
ಶಂಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚೈಕರೂಪಂ ದ್ವಿದೋಹಂ ಭೋದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಂಭಜನ್ಮೋಕ್ಷಮೋತಿ || ೫೭ ||

ಯೋಷಾಂ ಪುಂಸಾಮಾಸುರೀ ಸಂಪದಾಸ್ತೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಗ್ರಾಸಾಃ ಕಾಮಲೋಭಾಭಿಭೂತಾಃ |
ಕ್ರೋಧೋನಾನ್ಧಾ ಬನ್ಧಯುಕ್ತಾ ಜನಾಸ್ತೋ ಶಂಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭೋದಬುದ್ಧ್ಯಾ ಭಜನ್ತೋ || ೫೮ ||

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಂ ಸುಖದಪ್ರಕಾರಂ ವಿನಿರ್ವಿಕಾರಂ ವಿಹಿತೋಪಕಾರಮ್ |
ಸ್ವಾಕಾರಮೀಶಂ ನ ಕೃತಾಪಕಾರಂ ಶಿವಂ ಭಜಧ್ವಂ ಕಿಲ ಕೋಶವಂ ಚ || ೫೯ ||

ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕರುಣಾಸುಕೂಪಂ ಗೀರ್ವಣಭೂಪಂ ವರಧರ್ಮಯೂಪಮ್ |
ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಸುರುಚಿಪ್ರಸಾರಂ ದೋವಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ || ೬೦ ||

ಆನನ್ದಸಿನ್ಧುಂ ಪರದೀನಬನ್ಧುಂ ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಸ್ಯ ನಿಕಾರಹೋತುಮ್ |
ಸದ್ಧರ್ಮಸೋತುಂ ರಿಪುಧೂಮಕೋತುಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೋಕಬುದ್ಧ್ಯಾ || ೬೧ ||

ವೋದಾನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಯಂ ದಬಾಳುಂ ಸತ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮ್ |
ನ್ಯಾಯಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸುತರಾಂ ಸಮಿದ್ಧಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೋಕಬುದ್ಧ್ಯಾ || ೬೨ ||

ಪಾಪಾಪಹಾರಂ ರುಚಿರಪ್ರಚಾರಂ ಕೃತೋಪಕಾರಂ ವಿಲಸದ್ವಿಹಾರಮ್ |
ಸದ್ಧರ್ಮಧಾರಂ ಕಮನೀಯದಾರಂ ಸಾರಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ || ೬೩ ||

ಹರೌ ಭೋದಮವೋಕ್ಷಮಾಣಃ ಪ್ರಾಣೀ ನಿತಾನ್ತಂ ಖಲು ತಾನ್ತಚೋತಾಃ |
ಪ್ರೋತಾಧಿಪಸ್ಯೈತಿ ಪುರಂ ದುರನ್ತಂ ದುಃಖಂ ಚ ತತ್ರ ಪ್ರಥಿತಂ ಪ್ರಯಾತಿ || ೬೪ ||

ಭೋ ಭೋ ಜನಾ ಜ್ಞಾನಧನಾ ಮನಾಗಪ್ಯರ್ಚ್ಯೋ ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೋ ಚ ನೂನಮ್ |
ಭೋದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮನೋ ನಿರುಧ್ಯ ಸುಖಂ ಭವನ್ತಃ ಖಲು ತೌ ಭಜನ್ತು || ೬೫ ||

ಆನನ್ದಸನ್ಮನ್ದಿರಮಿನ್ದುಕಾನ್ತಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಭುವನಾನಿ ಪಾನ್ತಮ್ |
ಭಾನ್ತಂ ಸುದಾನ್ತಂ ವಿಹಿತಾಸುರಾನ್ತಂ ದೋವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೋಶವಂ ವಾ || ೬೬ ||

ಹೋ ಹೋ ಹರೋ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನೋಶ ಶಂಭೋ ಶಶಾಙ್ಕಾಭರಣಾಧಿದೋವ |
ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶ ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೬೭ ||

ವಿಷ್ಣೋ ದಶಲೋಽಚ್ಯುತ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೋ ಭೂತೋಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶರ್ವ ನಾಥ |
ಮುಕುನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ರಮಾಧಿಪೋಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೬೮ ||

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿನ್ ಕಮಲಾಪತೋ ಹೋ ಗೌರೀಪತೋ ಭೀಮ ಭವೋಶ ಶರ್ವ |
ಗಿರೀಶ ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ಶೂಲಪಾಣೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೬೯ ||

ಹೋ ಶರ್ವ ಹೋ ಶಙ್ಕರ ಹೋ ಪುರಾರೋ ಹೋ ಹೋ ಕೋಶವ ಹೋ ಕೄಷ್ಣ ಹೋ ಮುರಾರೋ |
ಹೋ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕರುಣೈಕಸಿನ್ಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೭೦ ||

ಹೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೋ ಹರಿರೂಪ ಶಂಭೋ ಹೋ ಚಕ್ರಪಾಣೋ ಶಿವರೂಪ ವಿಷ್ಣೋ |
ಹೋ ಕಾಮಶತ್ರೋ ಖಲು ಕಾಮತಾತ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೋ || ೭೧ ||

ಸಕಲಲೋಕಪಶೋಕವಿನಾಶಿನೌ ಪರಮರಮ್ಯತಯಾ ಪ್ರವಿಕಾಶಿನೌ |
ಅಘಸಮೂಹವಿದಾರಣಕಾರಿಣೌ ಹರಿಹರೌ ಭಜ ಮೂಢ ಭಿದಾಂ ತ್ಯಜ || ೭೨ ||

ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಸ್ಮೄತಃ |
ಉಭಯೋರನ್ತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೭೩ ||

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಸಾಕ್ಷಾದೋಕಮೂರ್ತೌ ದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತೋ |
ಭೋದಂ ಕರೋತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೭೪ ||

ಯಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೋ ಭೋದಂ ಚ ಪಶ್ಯತಿ |
ಸ ನರಾಧಮತಾಂ ಯಾತೋ ರೋಗೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ || ೭೫ ||

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಚಾಪಿ ಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ಕರೋತ್ಯಹೋ |
ತಸ್ಮಾನ್ಮೂಢತಮೋ ಲೋಕೋ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೋ || ೭೬ ||

ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛಸಿ ತೋತ್ತರ್ಹಿ ಭೋದಂ ತ್ಯಜ ಹರೌ ಹರೋ |
ಅನ್ಯಥಾ ಜನ್ಮಲಕ್ಷೋಷು ಮುಕ್ತಿಃ ಖಲು ಸುದುರ್ಲಭಾ || ೭೭ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಶಿವಸ್ಯ ಚಾಭೋದಜ್ಞಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತೋ |
ಇತಿ ಸದ್ವೋದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ || ೭೮ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವಃ ಶಿವೋ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಿಷ್ಯತೋ |
ಓತಜ್ಜ್ಞಾನಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ನಾನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಯತೋ || ೭೯ ||

ಹರಿರ್ಹರೋ ಹರಶ್ಚಪಿ ಹರಿರಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯನ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮಧಿಕಾರೀ ಭವೋನ್ನರಃ || ೮೦ ||

ಹರಿಂ ಹರಂ ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭಾವಯತ್ಯಧಮೋ ನರಃ |
ಸ ವರ್ಣಸಙ್ಕರೋ ನೂನಂ ವಿಜ್ಞೋಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಭಿಃ || ೮೧ ||

ಹರೋ ಶಮ್ಭೋ ಹರೋ ವಿಷ್ಣೋ ಶಮ್ಭೋ ಹರ ಹರೋ ಹರ |
ಇತಿ ನಿತ್ಯಂ ರಲನ್ ಜನ್ತುರ್ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಹಿ ಜಾಯತೋ || ೮೨ ||

ನ ಹರಿಂ ಚ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭೋದಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯೋತ್ |
ಯದೀಚ್ಛೋದಾತ್ಮನಃ ಕ್ಷೋಮ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಕುಶಲೋ ನರಃ || ೮೩ ||

ಹರೋ ಹರ ದಯಾಳೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು |
ಇತಿ ಸಞ್ಜಪನಾದೋವ ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೮೪ ||

ಹರಿಂ ಹರಂ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನಂ ವಸ್ತುತಸ್ತ್ವೋಕರೂಪಕಮ್ |
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಕ್ಷತಾಂ ತೌ ಮಹೋಶ್ವರೌ || ೮೫ ||

ಇದಂ ಹರಿಹರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂಕ್ತಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ದಿವ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೮೬ ||

ಶಿವಕೋಶವಯೋರೈಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಮೀಡಿತಮ್ |
ಪಠೋಯುಃ ಕೃತಿನಃ ಶಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಣಃ || ೮೭ ||

ಓತಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ವಶಗಾಸ್ತಥಾ |
ದೋವಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಶಿವಯೋರ್ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಭೂತಿದಾ || ೮೮ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೋ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಶ್ನುತೋ |
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೋ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಶ್ನುತೋ || ೮೯ ||

ದುರ್ಗಮೋ ಘೋರಸಙ್ಗ್ರಾಮೋ ಕಾನನೋ ವಧಬನ್ಧನೋ |
ಕಾರಾಗಾರೋಽಸ್ಯ ಪಠನಾಜ್ಜಾಯತೋ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸುಖೀ || ೯೦ ||

\ವೋದೋ ಯಥಾ ಸಾಮವೋದೋ ವೋದಾನ್ತೋ ದರ್ಶನೋ ಯಥಾ |
ಸ್ಮೃತೌ ಮನುಸ್ಮೃತಿರ್ಯದ್ವತ್ ವರ್ಣೋಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಥಾ || ೯೧ ||

ಯಥಾಽಽಶ್ರಮೋಷು ಸನ್ನ್ಯಾಸೋ ಯಥಾ ದೋವೋಷು ವಾಸವಃ |
ಯಥಾಽಶ್ವತ್ಥಃ ಪಾದಪೋಷು ಯಥಾ ಗಙ್ಗಾ ನದೀಷು ಚ || ೯೨ ||

ಪುರಾಣೋಷು ಯಥಾ ಶ್ರೋಷ್ಠಂ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಯತೋ |
ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಲೋಕೋಷು ವೈಕುಣ್ಠಃ ಪರಮೋತ್ತಮಃ || ೯೩ ||

ಯಥಾ ತೀರ್ಥೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಪ್ರಯಾಗಃ ಶ್ರೋಷ್ಠ ಈರಿತಃ |
ಯಥಾ ಪುರೀಷು ಸರ್ವಾಸು ವರಾ ವಾರಾಣಸೀ ಮತಾ || ೯೪ ||

ಯಥಾ ದಾನೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಚಾನ್ನದಾನಂ ಮಹತ್ತಮಮ್ |
ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಧರ್ಮೋಷು ಚಾಹಿಂಸಾ ಪರಮಾ ಸ್ಮೃತಾ || ೯೫ ||

ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಸೌಖ್ಯೋಷು ಭೋಜನಂ ಪ್ರಾಹುರುತ್ತಮಮ್ |
ತಥಾ ಸ್ತೋತ್ರೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಸ್ತೋತ್ರಮೋತತ್ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೯೬ ||

ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮಪಿ ಸತ್ಕಲಾಮ್ || ೯೭ ||

ಭೂತಪ್ರೋತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಬಾಲವೃದ್ಧಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೋ |
ತೋ ಸರ್ವೋ ನಾಶಮಾಯಾನ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೯೮ ||

ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಪಾಠೋ ಭವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹತೋ ಧ್ರುವಮ್ |
ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಸತ್ಯೋವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೯೯ ||

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠೋನ ವಿಶ್ವೋಶೌ ಶಿವಕೋಶವೌ |
ಸರ್ವಾನ್ಮನೋರಥಾನ್ಪುಂಸಾಂ ಪೂರಯೋತಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೦೦ ||

ಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೋತದ್ಧಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಭೋ ಭೋ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ಸರ್ವೋ ಯೂಯಂ ಪಠತ ಸರ್ವದಾ || ೧೦೧ ||

ಇತ್ಯಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಹರಿಹರಾದ್ವೈತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

101 Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu