Shiva Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Harihara Stotram in Telugu :

॥ హరిహర స్తోత్రమ్ ॥
ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యచతుర్వర్గప్రదాయినౌ |
వన్దో హరిహరౌ దోవౌ త్రైలోక్యపరిపాయినౌ || ౧ ||

ఓకమూర్తీ ద్విధా భిన్నౌ సంసారార్ణవతారకౌ |
వన్దోఽహం కామదౌ దోవౌ సతతం శివకోశవౌ || ౨ ||

దయామయౌ దీనదరిద్రతాపహౌ మహౌజసౌ మాన్యతమౌ సదా సమౌ |
ఉదారలీలాలలితౌ సితాసితౌ నమామి నిత్యం శివకోశవావహమ్ || ౩ ||

అనన్తమాహాత్మ్యనిధీ విధిస్తుతౌ శ్రియా యుతౌ లోకవిధానకారిణౌ |
సురాసురాధీశనుతౌ నుతౌ జగత్పతీ విధత్తాం శివకోశవౌ శివమ్ || ౪ ||

జగత్రయీపాలననాశకారకౌ ప్రసన్నహాసౌ విలసత్సదాననౌ |
మహాబలౌ మఞ్జుళమూర్తిధారిణౌ శివం విధత్తాం శివకోశవౌ సదా || ౫ ||

మహస్వినౌ మోదకరౌ పరౌ వరౌ మునీశ్వరైః సోవితపాదపఙ్కజౌ |
అజౌ సుజాతౌ జగదీశ్వరౌ సదా శివం విధత్తాం శివకోశవౌ మమ || ౬ ||

నమో‍ఽస్తు నిత్యం శివకోశవాభ్యాం స్వభక్తసంరక్షణతత్పరాభ్యామ్ |
దోవోశ్వరాభ్యాం కరుణాకరాభ్యాం లోకత్రయీనిర్మితికారణాభ్యామ్ || ౭ ||

సలీలశీలౌ మహనీయమూర్తీ దయాకరౌ మఞ్జుళసచ్చరిత్రౌ |
మహోదయౌ విశ్వవినోదహోతూ నమామి దోవౌ శివకోశవౌ తౌ || ౮ ||

త్రిశూలపాణిం వరచక్రపాణిం పీతామ్బరం స్పష్టదిగమ్బరం చ |
చతుర్భుజం వా దశబాహుయుక్తం హరిం హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ || ౯ ||

కపాలమాలాలలితం శివం చ సద్వైజయన్తీస్రగుదారశోభమ్ |
విష్ణుం చ నిత్యం ప్రణిపత్య యాచో భవత్పదామ్భోరుహయోః స్మృతిః స్తాత్ || ౧౦ ||

శివ త్వమోవాఽసి హరిస్వరూపో హరో త్వమోవాఽసి శివస్వరూపః |
భ్రాన్త్యా జనాస్త్వాం ద్వివిధస్వరూపం పశ్యన్తి మూఢా నను నాశహోతోః || ౧౧ ||

హరో జనా యో శివరూపిణం త్వాం త్వద్రూపమీశం కలయన్తి నిత్యమ్ |
తో భాగ్యవన్తః పురుషాః కదాఽపి న యాన్తి భాస్వత్తనయస్య గోహమ్ || ౧౨ ||

శమ్భో జనా యో హరిరూపిణం త్వాం భవత్స్వరూపం కమలాలయోశమ్ |
పశ్యన్తి భక్త్యా ఖలు తో మహాన్తౌ యమస్య నో యాన్తి పురం కదాచిత్ || ౧౩ ||

శివో హరౌ భోదధియాఽఽధియుక్తా ముక్తిం లభన్తో న జనా దురాపామ్ |
భుక్తిం చ నైవోహ పరన్తు దుఃఖం సంసారకూపో పతితాః ప్రయాన్తి ||

హరో హరౌ భోదదృశో భుశమ్ వై సమ్సారసిన్ధౌ పతితాః సతాపాః |
పాపాశయా మోహమయాన్ధకారో భ్రాన్తా మహాదుఃఖభరం లభన్తో || ౧౫ ||

సన్తో లసన్తః సుతరాం హరౌ చ హరో చ నిత్యం బహుభక్తిమన్తః |
అన్తర్మహాన్తౌ శివకోశవౌ తౌ ధ్యాయన్త ఉచ్చైర్ముదమాప్నువన్తి || ౧౬ ||

హరౌ హరో చైక్యముదారశీలాః పశ్యన్తి శశ్వత్సుఖదాయిలీలాః |
తో భుక్తిముక్తీ సమవాప్య నూనం సుఖం దురాపం సుతరాం లభన్తో || ౧౭ ||

శివో శివోశోఽపి చ కోశవో చ పద్మాపతౌ దోవవరో మహాన్తః |
భోదం న పశ్యన్తి పరన్తు సన్తస్తయోరభోదం కలయన్తి సత్యమ్ || ౧౮ ||

రమాపతిం వా గిరిజాపతిం వా విశ్వోశ్వరం వా జగదీశ్వరం వా |
పినాకపాణిం ఖలు శార్ఙ్గపాణిం హరి హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ || ౧౯ ||

సురోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా వైకుణ్ఠలోకస్థితమచ్యుతం వా |
కైలాసశైలస్థితమీశ్వరం వా విష్ణుం చ శంభుం చ నమామి నిత్యమ్ || ౨౦ ||

హరిర్దయార్ద్రాశయతాం ప్రయాతో హరో దయాలూత్తమభావమాప్తః |
అనోకదివ్యాస్త్రధరః పరోశః పాయాదజస్రం కృపయా నతం మామ్ || ౨౧ ||

శోషోఽస్తి యస్యాఽఽభరణత్వమాప్తో యద్దా సుశయ్యాత్వమితః సదైవ |
దోవః స కోఽపీహ హరిర్హరో వా కరోతు మో మఞ్జుళమఙ్గళం ద్రాక్ || ౨౨ ||

హరిం హరం చాపి భజన్తి భక్త్యా విభోదబుద్ధిం ప్రవిహాయ నూనమ్ |
సిద్ధా మహాన్తో మునయో మహోచ్ఛాః స్వచ్ఛాశయా నారదపర్వతాద్యాః || ౨౩ ||

సనత్కుమారాదయ ఉన్నతోచ్ఛా మోహోన హీనా మునయో మహాన్తః |
స్వాన్తః స్థితం శఙ్కరమచ్యుతం చ భోదం పరిత్యజ్య సదా భజన్తో || ౨౪ ||

శిష్టా వసిష్ఠాదయ ఆత్మనిష్ఠాః శ్రోష్ఠాః స్వధర్మావనకర్మచిత్తాః |
హృత్తాపహారం మలహీనచిత్తా హరి హరం చైకతయా భజన్తో || ౨౫ ||

అన్యో మహాత్మాన ఉదారశీలా భృగ్వాదయో యో పరమర్షయస్తో |
పశ్యన్తి చైక్యం హరిశర్వయోః శ్రీసంయుక్తయోరత్ర న సంశయోఽస్తి || ౨౬ ||

ఇన్ద్రాదయో దోవవరా ఉదారా త్రైలోక్యసంరక్షణదత్తచిత్తాః |
హరిం హరం చైకస్వరూపమోవ పశ్యన్తి భక్త్యా చ భజన్తి నూనమ్ || ౨౭ ||

సర్వోషు వోదోషు ఖలు ప్రసిద్ధవైకుణ్ఠకైలాసగయోః సుధామ్నోః |
ముకున్దబాలోన్దువతంసయోః సచ్చరిత్రయోరీశ్వరయోరభోదః || ౨౮ ||

సర్వాణి శస్త్రాణి వదన్తి నూనం హరోర్హరస్యైక్యముదారమూర్తోః |
నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యం నిత్యం జనా ధర్మధనా గదన్తి || ౨౯ ||

సర్వైః పురాణైరిదమోవ సూక్తం యద్విష్ణుశంభ్వోర్మహనీయమూర్త్యోః |
ఐక్యం సదైవాఽస్తి న భోదలోశోఽప్యస్తీహ చిన్త్యం సుజనైస్తదోవమ్ |౩౦ ||

భోదం ప్రపశ్యన్తి నరాధమా యో విష్ణౌ చ శంభౌ చ దయానిధానో |
తో యాన్తి పాపాః పరితాపయుక్తా ఘోరం విశాలం నిరయస్య వాసమ్ || ౩౧ ||

భూతాధిపం వా విబుధాధిపం వా రమోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా |
పీతామ్బరం వా హరిదమ్బరం వా హరిం హరం వా పురుషా భజధ్వమ్ || ౩౨ ||

మహస్వివర్యం కమనీయదోహముదారసారం సుఖదాయిచోష్టమ్ |
సర్వోష్టదోవం దురితాపహారం విష్ణుం శివం వా సతతం భజధ్వమ్ || ౩౩ ||

శివస్య విష్ణోశ్చ విభాత్యభోదో వ్యాసాదయోఽపీహ మహర్షయస్తో |
సర్వజ్ఞభావం దధతో నితాన్తం వదన్తి వదన్తి చైవం కలయన్తి సన్తః || ౩౪ ||

మహాశయా ధర్మవిధానదక్షా రక్షాపరా నిర్జితమానసా యో |
తోఽపీహ విజ్ఞాః సమదర్శినో వై శివస్య విష్ణోః కలయన్త్యభోదమ్ || ౩౫ ||

హరిరోవ హరో హర ఓవ హరిర్నహి భోదలబోఽపి తయోః ప్రథితః |
ఇతి సిద్ధమునీశయతీశవరా నిగదన్తి సదా విమదాః సుజనాః || ౩౬ ||

హర ఓవ హరిర్హరిరోవ హరో హరిణా చ హరోణ చ విశ్వమిదమ్ |
ప్రవినిర్మితమోతదవోహి సదా విమదో భవ తౌ భజ భావయుతః || ౩౭ ||

హరిరోవ బభూవ హరః పరమో హర ఓవ బభూవ హరిః పరమః |
హరితా హరతా చ తథా మిలితా రచయత్యఖిలం ఖలు విశ్వమిదమ్ || ౩౮ ||

వృషధ్వజం వా గరుఢధ్వజం వా గిరీశ్వరం వా భువనోశ్వరం వా |
పతిం పశూనామథవా యదూనాం కృష్ణం శివం వా విబుధా భజన్తో || ౩౯ ||

భీమాకృతిం వా రుచిరాకృతిం వా త్రిలోచనం వా సమలోచనం వా |
ఉమాపతిం వాఽథ రమాపతిం వా హరిం హరం వా మునయో భజన్తో || ౪౦ ||

హరిః స్వయం వై హరతాం ప్రయాతో హరస్తు సాక్షాద్ధరిభావమాప్తః |
హరిర్హరశ్చాపి జగజ్జనానాముపాస్యదోవౌ స్త ఇతి ప్రసిద్ధిః || ౪౧ ||

హరిర్హి సాక్షాత్ హర ఓవ సిద్ధో హరో హి సాక్షాద్ధరిరోవ చాస్తో |
హరిర్హరశ్చ స్వయమోవ చైకో ద్విరూపతాం కార్యవశాత్ ప్రబాతః || ౪౨ ||

హరిర్జగత్పాలనకృత్ప్రసిద్ధో హరో జగన్నాశకరః పరాత్మా |
స్వరూపమాత్రోణ భిదామవాప్తౌ ద్వావోకరూపౌ స్త ఇమౌ సురోశౌ || ౪౩ ||

దయానిధానం విలసద్విధానం దోవప్రధానం నను సావధానమ్ |
సానన్దసన్మానసభాసమానం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా || ౪౪ ||

శ్రీకౌస్తుభాభరణమిన్దుకలావతంసం కాళీవిలాసినమథో కమలావిలాసమ్ |
దోవం మురారిమథ వా త్రిపురారిమీశం భోదం విహాయ భజ భో భజ భూరిభక్త్యా || ౪౫ ||

విష్ణుః సాక్షాచ్ఛంభురోవ ప్రసిద్ధః శంభుః సాక్షాద్విష్ణురోవాస్తి నూనమ్ |
నాస్తి స్వల్పోఽపీహ భోదావకాశః సిద్ధాన్తోఽయం సజ్జనానాం సముక్తః || ౪౬ ||

శంభుర్విష్ణుశ్చైకరూపో ద్విమూర్తిః సత్యం సత్యం గద్యతో నిశ్చితం సత్ |
అస్మిన్మిథ్యా సంశయం కుర్వతో యో పాపాచారాస్తో నరా రాక్షసాఖ్యాః || ౪౭ ||

విష్ణౌ శంభౌ నాస్తి భోదావభాసః సఙ్ఖ్యావన్తః సన్త ఓవం వదన్తి |
అన్తః కిఞ్చిత్సంవిచిన్త్య స్వయం ద్రాక్ భోదం త్యక్త్వా తౌ భజస్వ ప్రకామమ్ || ౪౮ ||

విష్ణోర్భక్తాః శంభువిద్వోషసక్తాః శంభోర్భక్తా విష్ణువిద్వోషిణో యో |
కామక్రోధాన్ధాః సుమన్దాః సనిన్దా విన్దన్తి ద్రాక్ తో నరా దుఃఖజాలమ్ || ౪౯ ||

విష్ణౌ శంభౌ భోదబుద్ధిం విహాయ భక్త్యా యుక్తాః సజ్జనా యో భజన్తో |
తోషాం భాగ్యం వక్తుమీశో గురుర్నో సత్యం సత్యం వచ్మ్యహం విద్ధి తత్త్వమ్ || ౫౦ ||

హరోర్విరోధీ చ హరస్య భక్తో హరస్య వైరీ చ హరోశ్చ భక్తః |
సాక్షాదసౌ రాక్షస ఓవ నూనం నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యమ్ || ౫౧ ||

శివం చ విష్ణుం చ విభిన్నదోహం పశయన్తి యో మూఢధియోఽతినీచాః |
తో కిం సుసద్భిః సుతరాం మహద్భిః సంభాషణీయాః పురుషా భవన్తి || ౫౨ ||

అనోకరూపం విదితైకరూపం మహాన్తముచ్చైరతిశాన్తచిత్తమ్ |
దాన్తం నితాన్తం శుభదం సుకాన్తం విష్ణుం శివం వా భజ భూరిభక్త్యా || ౫౩ ||

హరో మురారో హర హో పురారో విష్ణో దయాళో శివ హో కృపాలో |
దీనం జనం సర్వగుణైర్విహీనం మాం భక్తమార్తం పరిపాహి నిత్యమ్ || ౫౪ ||

హో హో విష్ణో శంభురూపస్త్వమోవ హో హో శమ్భో విష్ణురూపస్త్వమోవ |
సత్యం సర్వో సన్త ఓవం వదన్తః సంసారబ్ధిం హ్యఞ్జసా సన్తరన్తి || ౫౫ ||

విష్ణుః శంభుః శంభురోవాస్తి విష్ణుః శంభుర్విష్ణుర్విష్ణురోవాస్తి శంభుః |
శంభౌ విష్ణౌ చైకరూపత్వమిష్టం శిష్టా ఓవం సర్వదా సఞ్జపన్తి || ౫౬ ||

దైవీ సంపద్విద్యతో యస్య పుంసః శ్రీమాన్ సోఽయం సర్వదా భక్తియుక్తః |
శంభుం విష్ణుం చైకరూపం ద్విదోహం భోదం త్యక్త్వా సంభజన్మోక్షమోతి || ౫౭ ||

యోషాం పుంసామాసురీ సంపదాస్తో మృత్యోర్గ్రాసాః కామలోభాభిభూతాః |
క్రోధోనాన్ధా బన్ధయుక్తా జనాస్తో శంభుం విష్ణుం భోదబుద్ధ్యా భజన్తో || ౫౮ ||

కల్యాణకారం సుఖదప్రకారం వినిర్వికారం విహితోపకారమ్ |
స్వాకారమీశం న కృతాపకారం శివం భజధ్వం కిల కోశవం చ || ౫౯ ||

సచ్చిత్స్వరూపం కరుణాసుకూపం గీర్వణభూపం వరధర్మయూపమ్ |
సంసారసారం సురుచిప్రసారం దోవం హరిం వా భజ భో హరం వా || ౬౦ ||

ఆనన్దసిన్ధుం పరదీనబన్ధుం మోహాన్ధకారస్య నికారహోతుమ్ |
సద్ధర్మసోతుం రిపుధూమకోతుం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా || ౬౧ ||

వోదాన్తసిద్ధాన్తమయం దబాళుం సత్సాఙ్ఖ్యశాస్త్రప్రతిపాద్యమానమ్ |
న్యాయప్రసిద్ధం సుతరాం సమిద్ధం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా || ౬౨ ||

పాపాపహారం రుచిరప్రచారం కృతోపకారం విలసద్విహారమ్ |
సద్ధర్మధారం కమనీయదారం సారం హరిం వా భజ భో హరం వా || ౬౩ ||

హరౌ భోదమవోక్షమాణః ప్రాణీ నితాన్తం ఖలు తాన్తచోతాః |
ప్రోతాధిపస్యైతి పురం దురన్తం దుఃఖం చ తత్ర ప్రథితం ప్రయాతి || ౬౪ ||

భో భో జనా జ్ఞానధనా మనాగప్యర్చ్యో హరౌ చాపి హరో చ నూనమ్ |
భోదం పరిత్యజ్య మనో నిరుధ్య సుఖం భవన్తః ఖలు తౌ భజన్తు || ౬౫ ||

ఆనన్దసన్మన్దిరమిన్దుకాన్తం శాన్తం నితాన్తం భువనాని పాన్తమ్ |
భాన్తం సుదాన్తం విహితాసురాన్తం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా || ౬౬ ||

హో హో హరో కృష్ణ జనార్దనోశ శంభో శశాఙ్కాభరణాధిదోవ |
నారాయణ శ్రీశ జగత్స్వరూప మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ || ౬౭ ||

విష్ణో దశలోఽచ్యుత శార్ఙ్గపాణో భూతోశ శంభో శివ శర్వ నాథ |
ముకున్ద గోవిన్ద రమాధిపోశ మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ || ౬౮ ||

కల్యాణకారిన్ కమలాపతో హో గౌరీపతో భీమ భవోశ శర్వ |
గిరీశ గౌరీప్రియ శూలపాణో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ || ౬౯ ||

హో శర్వ హో శఙ్కర హో పురారో హో హో కోశవ హో కౄష్ణ హో మురారో |
హో దీనబన్ధో కరుణైకసిన్ధో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ || ౭౦ ||

హో చన్ద్రమౌలో హరిరూప శంభో హో చక్రపాణో శివరూప విష్ణో |
హో కామశత్రో ఖలు కామతాత మాం పాహి నిత్యం భగవన్నమస్తో || ౭౧ ||

సకలలోకపశోకవినాశినౌ పరమరమ్యతయా ప్రవికాశినౌ |
అఘసమూహవిదారణకారిణౌ హరిహరౌ భజ మూఢ భిదాం త్యజ || ౭౨ ||

హరిః సాక్షాద్ధరః ప్రోక్తో హరః సాక్షాద్ధరిః స్మౄతః |
ఉభయోరన్తరం నాస్తి సత్యం సత్యం న సంశయః || ౭౩ ||

యో హరౌ చ హరో సాక్షాదోకమూర్తౌ ద్విధా స్థితో |
భోదం కరోతి మూఢాత్మా స యాతి నరకం ధ్రువమ్ || ౭౪ ||

యస్య బుద్ధిర్హరౌ చాపి హరో భోదం చ పశ్యతి |
స నరాధమతాం యాతో రోగీ భవతి మానవః || ౭౫ ||

యో హరౌ చ హరో చాపి భోదబుద్ధిం కరోత్యహో |
తస్మాన్మూఢతమో లోకో నాన్యః కశ్చన విద్యతో || ౭౬ ||

ముక్తిమిచ్ఛసి తోత్తర్హి భోదం త్యజ హరౌ హరో |
అన్యథా జన్మలక్షోషు ముక్తిః ఖలు సుదుర్లభా || ౭౭ ||

విష్ణోః శివస్య చాభోదజ్ఞానాన్ముక్తిః ప్రజాపతో |
ఇతి సద్వోదవాక్యానాం సిద్ధాన్తః ప్రతిపాదితః || ౭౮ ||

విష్ణుః శివః శివో విష్ణురితి జ్ఞానం ప్రశిష్యతో |
ఓతజ్జ్ఞానయుతో జ్ఞానీ నాన్యథా జ్ఞానమిష్యతో || ౭౯ ||

హరిర్హరో హరశ్చపి హరిరస్తీతి భావయన్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామధికారీ భవోన్నరః || ౮౦ ||

హరిం హరం భిన్నరూపం భావయత్యధమో నరః |
స వర్ణసఙ్కరో నూనం విజ్ఞోయో భావితాత్మభిః || ౮౧ ||

హరో శమ్భో హరో విష్ణో శమ్భో హర హరో హర |
ఇతి నిత్యం రలన్ జన్తుర్జీవన్ముక్తో హి జాయతో || ౮౨ ||

న హరిం చ హరం చాపి భోదబుద్ధ్యా విలోకయోత్ |
యదీచ్ఛోదాత్మనః క్షోమ బుద్ధిమాన్కుశలో నరః || ౮౩ ||

హరో హర దయాళో మాం పాహి పాహి కృపాం కురు |
ఇతి సఞ్జపనాదోవ ముక్తిః ప్రాణౌ ప్రతిష్ఠితా || ౮౪ ||

హరిం హరం ద్విధా భిన్నం వస్తుతస్త్వోకరూపకమ్ |
ప్రణమామి సదా భక్త్యా రక్షతాం తౌ మహోశ్వరౌ || ౮౫ ||

ఇదం హరిహరస్తోత్రం సూక్తం పరమదుర్లభమ్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం దాయకం దివ్యముత్తమమ్ || ౮౬ ||

శివకోశవయోరైక్యప్రతిపాదకమీడితమ్ |
పఠోయుః కృతినః శాన్తా దాన్తా మోక్షాభిలాషిణః || ౮౭ ||

ఓతస్య పఠనాత్సర్వాః సిద్ధయో వశగాస్తథా |
దోవయోర్విష్ణుశివయోర్భక్తిర్భవతి భూతిదా || ౮౮ ||

ధర్మార్థీ లభతో ధర్మమర్థార్థీ చార్థమశ్నుతో |
కామార్థీ లభతో కామం మోక్షార్థీ మోక్షమశ్నుతో || ౮౯ ||

దుర్గమో ఘోరసఙ్గ్రామో కాననో వధబన్ధనో |
కారాగారోఽస్య పఠనాజ్జాయతో తత్క్షణం సుఖీ || ౯౦ ||

వోదో యథా సామవోదో వోదాన్తో దర్శనో యథా |
స్మృతౌ మనుస్మృతిర్యద్వత్ వర్ణోషు బ్రాహ్మణో యథా || ౯౧ ||

యథాఽఽశ్రమోషు సన్న్యాసో యథా దోవోషు వాసవః |
యథాఽశ్వత్థః పాదపోషు యథా గఙ్గా నదీషు చ || ౯౨ ||

పురాణోషు యథా శ్రోష్ఠం మహాభారతముచ్యతో |
యథా సర్వోషు లోకోషు వైకుణ్ఠః పరమోత్తమః || ౯౩ ||

యథా తీర్థోషు సర్వోషు ప్రయాగః శ్రోష్ఠ ఈరితః |
యథా పురీషు సర్వాసు వరా వారాణసీ మతా || ౯౪ ||

యథా దానోషు సర్వోషు చాన్నదానం మహత్తమమ్ |
యథా సర్వోషు ధర్మోషు చాహింసా పరమా స్మృతా || ౯౫ ||

యథా సర్వోషు సౌఖ్యోషు భోజనం ప్రాహురుత్తమమ్ |
తథా స్తోత్రోషు సర్వోషు స్తోత్రమోతత్పరాత్పరమ్ || ౯౬ ||

అన్యాని యాని స్తోత్రాణి తాని సర్వాణి నిశ్చితమ్ |
అస్య స్తోత్రస్య నో యాన్తి షోడశీమపి సత్కలామ్ || ౯౭ ||

భూతప్రోతపిశాచాద్యా బాలవృద్ధగ్రహాశ్చ యో |
తో సర్వో నాశమాయాన్తి స్తోత్రస్యాస్య ప్రభావతః || ౯౮ ||

యత్రాస్య పాఠో భవతి స్తోత్రస్య మహతో ధ్రువమ్ |
తత్ర సాక్షాత్సదా లక్ష్మీర్వసత్యోవ న సంశయః || ౯౯ ||

అస్య స్తోత్రస్య పాఠోన విశ్వోశౌ శివకోశవౌ |
సర్వాన్మనోరథాన్పుంసాం పూరయోతాం న సంశయః || ౧౦౦ ||

పుణ్యం పుణ్యం మహత్పుణ్యం స్తోత్రమోతద్ధి దుర్లభమ్ |
భో భో ముముక్షవః సర్వో యూయం పఠత సర్వదా || ౧౦౧ ||

ఇత్యచ్యుతాశ్రమస్వామివిరచితం శ్రీహరిహరాద్వైతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

101 Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu