Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Harihara Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Harihara Stotram in Malayalam:

॥ ഹരിഹര സ്തോത്രം ॥
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാഖ്യചതുര്വര്ഗപ്രദായിനൗ |
വന്ദേ ഹരിഹരൗ ദേവൗ ത്രൈലോക്യപരിപായിനൗ || ൧ ||

ഏകമൂര്ത്തീ ദ്വിധാ ഭിന്നൗ സംസാരാര്ണവതാരകൗ |
വന്ദേഽഹം കാമദൗ ദേവൗ സതതം ശിവകേശവൗ || ൨ ||

ദയാമയൗ ദീനദരിദ്രതാപഹൗ മഹൗജസൗ മാന്യതമൗ സദാ സമൗ |
ഉദാരലീലാലലിതൗ സിതാസിതൗ നമാമി നിത്യം ശിവകേശവാവഹം || ൩ ||

അനന്തമാഹാത്മ്യനിധീ വിധിസ്തുതൗ ശ്രിയാ യുതൗ ലോകവിധാനകാരിണൗ |
സുരാസുരാധീശനുതൗ നുതൗ ജഗത്പതീ വിധത്താം ശിവകേശവൗ ശിവം || ൪ ||

ജഗത്രയീപാലനനാശകാരകൗ പ്രസന്നഹാസൗ വിലസത്സദാനനൗ |
മഹാബലൗ മഞ്ജുളമൂര്ത്തിധാരിണൗ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൗ സദാ || ൫ ||

മഹസ്വിനൗ മോദകരൗ പരൗ വരൗ മുനീശ്വരൈഃ സേവിതപാദപങ്കജൗ |
അജൗ സുജാതൗ ജഗദീശ്വരൗ സദാ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൗ മമ || ൬ ||

നമോ‍ഽസ്തു നിത്യം ശിവകേശവാഭ്യാം സ്വഭക്തസംരക്ഷണതത്പരാഭ്യാം |
ദേവേശ്വരാഭ്യാം കരുണാകരാഭ്യാം ലോകത്രയീനിര്മിതികാരണാഭ്യാം || ൭ ||

സലീലശീലൗ മഹനീയമൂര്ത്തീ ദയാകരൗ മഞ്ജുളസച്ചരിത്രൗ |
മഹോദയൗ വിശ്വവിനോദഹേതൂ നമാമി ദേവൗ ശിവകേശവൗ തൗ || ൮ ||

ത്രിശൂലപാണിം വരചക്രപാണിം പീതാംബരം സ്പഷ്ടദിഗംബരം ച |
ചതുര്ഭുജം വാ ദശബാഹുയുക്തം ഹരിം ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം || ൯ ||

കപാലമാലാലലിതം ശിവം ച സദ്വൈജയന്തീസ്രഗുദാരശോഭം |
വിഷ്ണും ച നിത്യം പ്രണിപത്യ യാചേ ഭവത്പദാംഭോരുഹയോഃ സ്മൃതിഃ സ്താത് || ൧൦ ||

ശിവ ത്വമേവാഽസി ഹരിസ്വരൂപോ ഹരേ ത്വമേവാഽസി ശിവസ്വരൂപഃ |
ഭ്രാന്ത്യാ ജനാസ്ത്വാം ദ്വിവിധസ്വരൂപം പശ്യന്തി മൂഢാ നനു നാശഹേതോഃ || ൧൧ ||

ഹരേ ജനാ യേ ശിവരൂപിണം ത്വാം ത്വദ്രൂപമീശം കലയന്തി നിത്യം |
തേ ഭാഗ്യവന്തഃ പുരുഷാഃ കദാഽപി ന യാന്തി ഭാസ്വത്തനയസ്യ ഗേഹം || ൧൨ ||

ശംഭോ ജനാ യേ ഹരിരൂപിണം ത്വാം ഭവത്സ്വരൂപം കമലാലയേശം |
പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ഖലു തേ മഹാന്തൗ യമസ്യ നോ യാന്തി പുരം കദാചിത് || ൧൩ ||

ശിവേ ഹരൗ ഭേദധിയാഽഽധിയുക്താ മുക്തിം ലഭന്തേ ന ജനാ ദുരാപാം |
ഭുക്തിം ച നൈവേഹ പരന്തു ദുഃഖം സംസാരകൂപേ പതിതാഃ പ്രയാന്തി ||

ഹരേ ഹരൗ ഭേദദൃശോ ഭുശം വൈ സംസാരസിന്ധൗ പതിതാഃ സതാപാഃ |
പാപാശയാ മോഹമയാന്ധകാരേ ഭ്രാന്താ മഹാദുഃഖഭരം ലഭന്തേ || ൧൫ ||

സന്തോ ലസന്തഃ സുതരാം ഹരൗ ച ഹരേ ച നിത്യം ബഹുഭക്തിമന്തഃ |
അന്തര്മഹാന്തൗ ശിവകേശവൗ തൗ ധ്യായന്ത ഉച്ചൈര്മുദമാപ്നുവന്തി || ൧൬ ||

ഹരൗ ഹരേ ചൈക്യമുദാരശീലാഃ പശ്യന്തി ശശ്വത്സുഖദായിലീലാഃ |
തേ ഭുക്തിമുക്തീ സമവാപ്യ നൂനം സുഖം ദുരാപം സുതരാം ലഭന്തേ || ൧൭ ||

ശിവേ ശിവേശേഽപി ച കേശവേ ച പദ്മാപതൗ ദേവവരേ മഹാന്തഃ |
ഭേദം ന പശ്യന്തി പരന്തു സന്തസ്തയോരഭേദം കലയന്തി സത്യം || ൧൮ ||

രമാപതിം വാ ഗിരിജാപതിം വാ വിശ്വേശ്വരം വാ ജഗദീശ്വരം വാ |
പിനാകപാണിം ഖലു ശാര്ങ്ഗപാണിം ഹരി ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം || ൧൯ ||

സുരേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ വൈകുണ്ഠലോകസ്ഥിതമച്യുതം വാ |
കൈലാസശൈലസ്ഥിതമീശ്വരം വാ വിഷ്ണും ച ശംഭും ച നമാമി നിത്യം || ൨൦ ||

ഹരിര്ദയാര്ദ്രാശയതാം പ്രയാതോ ഹരോ ദയാലൂത്തമഭാവമാപ്തഃ |
അനേകദിവ്യാസ്ത്രധരഃ പരേശഃ പായാദജസ്രം കൃപയാ നതം മാം || ൨൧ ||

ശേഷോഽസ്തി യസ്യാഽഽഭരണത്വമാപ്തോ യദ്ദാ സുശയ്യാത്വമിതഃ സദൈവ |
ദേവഃ സ കോഽപീഹ ഹരിര്ഹരോ വാ കരോതു മേ മഞ്ജുളമംഗളം ദ്രാക് || ൨൨ ||

ഹരിം ഹരം ചാപി ഭജന്തി ഭക്ത്യാ വിഭേദബുദ്ധിം പ്രവിഹായ നൂനം |
സിദ്ധാ മഹാന്തോ മുനയോ മഹേച്ഛാഃ സ്വച്ഛാശയാ നാരദപര്വതാദ്യാഃ || ൨൩ ||

സനത്കുമാരാദയ ഉന്നതേച്ഛാ മോഹേന ഹീനാ മുനയോ മഹാന്തഃ |
സ്വാന്തഃ സ്ഥിതം ശങ്കരമച്യുതം ച ഭേദം പരിത്യജ്യ സദാ ഭജന്തേ || ൨൪ ||

ശിഷ്ടാ വസിഷ്ഠാദയ ആത്മനിഷ്ഠാഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ സ്വധര്മാവനകര്മചിത്താഃ |
ഹൃത്താപഹാരം മലഹീനചിത്താ ഹരി ഹരം ചൈകതയാ ഭജന്തേ || ൨൫ ||

അന്യേ മഹാത്മാന ഉദാരശീലാ ഭൃഗ്വാദയോ യേ പരമര്ഷയസ്തേ |
പശ്യന്തി ചൈക്യം ഹരിശര്വയോഃ ശ്രീസംയുക്തയോരത്ര ന സംശയോഽസ്തി || ൨൬ ||

ഇന്ദ്രാദയോ ദേവവരാ ഉദാരാ ത്രൈലോക്യസംരക്ഷണദത്തചിത്താഃ |
ഹരിം ഹരം ചൈകസ്വരൂപമേവ പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ച ഭജന്തി നൂനം || ൨൭ ||

സര്വേഷു വേദേഷു ഖലു പ്രസിദ്ധവൈകുണ്ഠകൈലാസഗയോഃ സുധാമ്നോഃ |
മുകുന്ദബാലേന്ദുവതംസയോഃ സച്ചരിത്രയോരീശ്വരയോരഭേദഃ || ൨൮ ||

സര്വാണി ശസ്ത്രാണി വദന്തി നൂനം ഹരേര്ഹരസ്യൈക്യമുദാരമൂര്ത്തേഃ |
നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം നിത്യം ജനാ ധര്മധനാ ഗദന്തി || ൨൯ ||

സര്വൈഃ പുരാണൈരിദമേവ സൂക്തം യദ്വിഷ്ണുശംഭ്വോര്മഹനീയമൂര്ത്യോഃ |
ഐക്യം സദൈവാഽസ്തി ന ഭേദലേശോഽപ്യസ്തീഹ ചിന്ത്യം സുജനൈസ്തദേവം |൩൦ ||

ഭേദം പ്രപശ്യന്തി നരാധമാ യേ വിഷ്ണൗ ച ശംഭൗ ച ദയാനിധാനേ |
തേ യാന്തി പാപാഃ പരിതാപയുക്താ ഘോരം വിശാലം നിരയസ്യ വാസം || ൩൧ ||

ഭൂതാധിപം വാ വിബുധാധിപം വാ രമേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ |
പീതാംബരം വാ ഹരിദംബരം വാ ഹരിം ഹരം വാ പുരുഷാ ഭജധ്വം || ൩൨ ||

മഹസ്വിവര്യം കമനീയദേഹമുദാരസാരം സുഖദായിചേഷ്ടം |
സര്വേഷ്ടദേവം ദുരിതാപഹാരം വിഷ്ണും ശിവം വാ സതതം ഭജധ്വം || ൩൩ ||

ശിവസ്യ വിഷ്ണോശ്ച വിഭാത്യഭേദോ വ്യാസാദയോഽപീഹ മഹര്ഷയസ്തേ |
സര്വജ്ഞഭാവം ദധതോ നിതാന്തം വദന്തി വദന്തി ചൈവം കലയന്തി സന്തഃ || ൩൪ ||

മഹാശയാ ധര്മവിധാനദക്ഷാ രക്ഷാപരാ നിര്ജിതമാനസാ യേ |
തേഽപീഹ വിജ്ഞാഃ സമദര്ശിനോ വൈ ശിവസ്യ വിഷ്ണോഃ കലയന്ത്യഭേദം || ൩൫ ||

ഹരിരേവ ഹരോ ഹര ഏവ ഹരിര്നഹി ഭേദലബോഽപി തയോഃ പ്രഥിതഃ |
ഇതി സിദ്ധമുനീശയതീശവരാ നിഗദന്തി സദാ വിമദാഃ സുജനാഃ || ൩൬ ||

ഹര ഏവ ഹരിര്ഹരിരേവ ഹരോ ഹരിണാ ച ഹരേണ ച വിശ്വമിദം |
പ്രവിനിര്മിതമേതദവേഹി സദാ വിമദോ ഭവ തൗ ഭജ ഭാവയുതഃ || ൩൭ ||

ഹരിരേവ ബഭൂവ ഹരഃ പരമോ ഹര ഏവ ബഭൂവ ഹരിഃ പരമഃ |
ഹരിതാ ഹരതാ ച തഥാ മിലിതാ രചയത്യഖിലം ഖലു വിശ്വമിദം || ൩൮ ||

വൃഷധ്വജം വാ ഗരുഢധ്വജം വാ ഗിരീശ്വരം വാ ഭുവനേശ്വരം വാ |
പതിം പശൂനാമഥവാ യദൂനാം കൃഷ്ണം ശിവം വാ വിബുധാ ഭജന്തേ || ൩൯ ||

ഭീമാകൃതിം വാ രുചിരാകൃതിം വാ ത്രിലോചനം വാ സമലോചനം വാ |
ഉമാപതിം വാഽഥ രമാപതിം വാ ഹരിം ഹരം വാ മുനയോ ഭജന്തേ || ൪൦ ||

ഹരിഃ സ്വയം വൈ ഹരതാം പ്രയാതോ ഹരസ്തു സാക്ഷാദ്ധരിഭാവമാപ്തഃ |
ഹരിര്ഹരശ്ചാപി ജഗജ്ജനാനാമുപാസ്യദേവൗ സ്ത ഇതി പ്രസിദ്ധിഃ || ൪൧ ||

ഹരിര്ഹി സാക്ഷാത് ഹര ഏവ സിദ്ധോ ഹരോ ഹി സാക്ഷാദ്ധരിരേവ ചാസ്തേ |
ഹരിര്ഹരശ്ച സ്വയമേവ ചൈകോ ദ്വിരൂപതാം കാര്യവശാത് പ്രബാതഃ || ൪൨ ||

ഹരിര്ജഗത്പാലനകൃത്പ്രസിദ്ധോ ഹരോ ജഗന്നാശകരഃ പരാത്മാ |
സ്വരൂപമാത്രേണ ഭിദാമവാപ്തൗ ദ്വാവേകരൂപൗ സ്ത ഇമൗ സുരേശൗ || ൪൩ ||

ദയാനിധാനം വിലസദ്വിധാനം ദേവപ്രധാനം നനു സാവധാനം |
സാനന്ദസന്മാനസഭാസമാനം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ || ൪൪ ||

ശ്രീകൗസ്തുഭാഭരണമിന്ദുകലാവതംസം കാളീവിലാസിനമഥോ കമലാവിലാസം |
ദേവം മുരാരിമഥ വാ ത്രിപുരാരിമീശം ഭേദം വിഹായ ഭജ ഭോ ഭജ ഭൂരിഭക്ത്യാ || ൪൫ ||

വിഷ്ണുഃ സാക്ഷാച്ഛംഭുരേവ പ്രസിദ്ധഃ ശംഭുഃ സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുരേവാസ്തി നൂനം |
നാസ്തി സ്വല്പോഽപീഹ ഭേദാവകാശഃ സിദ്ധാന്തോഽയം സജ്ജനാനാം സമുക്തഃ || ൪൬ ||

ശംഭുര്വിഷ്ണുശ്ചൈകരൂപോ ദ്വിമൂര്ത്തിഃ സത്യം സത്യം ഗദ്യതേ നിശ്ചിതം സത് |
അസ്മിന്മിഥ്യാ സംശയം കുര്വതേ യേ പാപാചാരാസ്തേ നരാ രാക്ഷസാഖ്യാഃ || ൪൭ ||

വിഷ്ണൗ ശംഭൗ നാസ്തി ഭേദാവഭാസഃ സംഖ്യാവന്തഃ സന്ത ഏവം വദന്തി |
അന്തഃ കിഞ്ചിത്സംവിചിന്ത്യ സ്വയം ദ്രാക് ഭേദം ത്യക്ത്വാ തൗ ഭജസ്വ പ്രകാമം || ൪൮ ||

വിഷ്ണോര്ഭക്താഃ ശംഭുവിദ്വേഷസക്താഃ ശംഭോര്ഭക്താ വിഷ്ണുവിദ്വേഷിണോ യേ |
കാമക്രോധാന്ധാഃ സുമന്ദാഃ സനിന്ദാ വിന്ദന്തി ദ്രാക് തേ നരാ ദുഃഖജാലം || ൪൯ ||

വിഷ്ണൗ ശംഭൗ ഭേദബുദ്ധിം വിഹായ ഭക്ത്യാ യുക്താഃ സജ്ജനാ യേ ഭജന്തേ |
തേഷാം ഭാഗ്യം വക്തുമീശോ ഗുരുര്നോ സത്യം സത്യം വച്മ്യഹം വിദ്ധി തത്വം || ൫൦ ||

ഹരേര്വിരോധീ ച ഹരസ്യ ഭക്തോ ഹരസ്യ വൈരീ ച ഹരേശ്ച ഭക്തഃ |
സാക്ഷാദസൗ രാക്ഷസ ഏവ നൂനം നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം || ൫൧ ||

ശിവം ച വിഷ്ണും ച വിഭിന്നദേഹം പശയന്തി യേ മൂഢധിയോഽതിനീചാഃ |
തേ കിം സുസദ്ഭിഃ സുതരാം മഹദ്ഭിഃ സംഭാഷണീയാഃ പുരുഷാ ഭവന്തി || ൫൨ ||

അനേകരൂപം വിദിതൈകരൂപം മഹാന്തമുച്ചൈരതിശാന്തചിത്തം |
ദാന്തം നിതാന്തം ശുഭദം സുകാന്തം വിഷ്ണും ശിവം വാ ഭജ ഭൂരിഭക്ത്യാ || ൫൩ ||

ഹരേ മുരാരേ ഹര ഹേ പുരാരേ വിഷ്ണോ ദയാളോ ശിവ ഹേ കൃപാലോ |
ദീനം ജനം സര്വഗുണൈര്വിഹീനം മാം ഭക്തമാര്ത്തം പരിപാഹി നിത്യം || ൫൪ ||

ഹേ ഹേ വിഷ്ണോ ശംഭുരൂപസ്ത്വമേവ ഹേ ഹേ ശംഭോ വിഷ്ണുരൂപസ്ത്വമേവ |
സത്യം സര്വേ സന്ത ഏവം വദന്തഃ സംസാരബ്ധിം ഹ്യഞ്ജസാ സന്തരന്തി || ൫൫ ||

വിഷ്ണുഃ ശംഭുഃ ശംഭുരേവാസ്തി വിഷ്ണുഃ ശംഭുര്വിഷ്ണുര്വിഷ്ണുരേവാസ്തി ശംഭുഃ |
ശംഭൗ വിഷ്ണൗ ചൈകരൂപത്വമിഷ്ടം ശിഷ്ടാ ഏവം സര്വദാ സഞ്ജപന്തി || ൫൬ ||

ദൈവീ സംപദ്വിദ്യതേ യസ്യ പുംസഃ ശ്രീമാന് സോഽയം സര്വദാ ഭക്തിയുക്തഃ |
ശംഭും വിഷ്ണും ചൈകരൂപം ദ്വിദേഹം ഭേദം ത്യക്ത്വാ സംഭജന്മോക്ഷമേതി || ൫൭ ||

യേഷാം പുംസാമാസുരീ സംപദാസ്തേ മൃത്യോര്ഗ്രാസാഃ കാമലോഭാഭിഭൂതാഃ |
ക്രോധേനാന്ധാ ബന്ധയുക്താ ജനാസ്തേ ശംഭും വിഷ്ണും ഭേദബുദ്ധ്യാ ഭജന്തേ || ൫൮ ||

കല്യാണകാരം സുഖദപ്രകാരം വിനിര്വികാരം വിഹിതോപകാരം |
സ്വാകാരമീശം ന കൃതാപകാരം ശിവം ഭജധ്വം കില കേശവം ച || ൫൯ ||

സച്ചിത്സ്വരൂപം കരുണാസുകൂപം ഗീര്വണഭൂപം വരധര്മയൂപം |
സംസാരസാരം സുരുചിപ്രസാരം ദേവം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ || ൬൦ ||

ആനന്ദസിന്ധും പരദീനബന്ധും മോഹാന്ധകാരസ്യ നികാരഹേതും |
സദ്ധര്മസേതും രിപുധൂമകേതും ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ || ൬൧ ||

വേദാന്തസിദ്ധാന്തമയം ദബാളും സത്സാംഖ്യശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യമാനം |
ന്യായപ്രസിദ്ധം സുതരാം സമിദ്ധം ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ || ൬൨ ||

പാപാപഹാരം രുചിരപ്രചാരം കൃതോപകാരം വിലസദ്വിഹാരം |
സദ്ധര്മധാരം കമനീയദാരം സാരം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ || ൬൩ ||

ഹരൗ ഭേദമവേക്ഷമാണഃ പ്രാണീ നിതാന്തം ഖലു താന്തചേതാഃ |
പ്രേതാധിപസ്യൈതി പുരം ദുരന്തം ദുഃഖം ച തത്ര പ്രഥിതം പ്രയാതി || ൬൪ ||

ഭോ ഭോ ജനാ ജ്ഞാനധനാ മനാഗപ്യര്ച്യേ ഹരൗ ചാപി ഹരേ ച നൂനം |
ഭേദം പരിത്യജ്യ മനോ നിരുധ്യ സുഖം ഭവന്തഃ ഖലു തൗ ഭജന്തു || ൬൫ ||

ആനന്ദസന്മന്ദിരമിന്ദുകാന്തം ശാന്തം നിതാന്തം ഭുവനാനി പാന്തം |
ഭാന്തം സുദാന്തം വിഹിതാസുരാന്തം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ || ൬൬ ||

ഹേ ഹേ ഹരേ കൃഷ്ണ ജനാര്ദനേശ ശംഭോ ശശാങ്കാഭരണാധിദേവ |
നാരായണ ശ്രീശ ജഗത്സ്വരൂപ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം || ൬൭ ||

വിഷ്ണോ ദശലോഽച്യുത ശാര്ങ്ഗപാണേ ഭൂതേശ ശംഭോ ശിവ ശര്വ നാഥ |
മുകുന്ദ ഗോവിന്ദ രമാധിപേശ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം || ൬൮ ||

കല്യാണകാരിന് കമലാപതേ ഹേ ഗൗരീപതേ ഭീമ ഭവേശ ശര്വ |
ഗിരീശ ഗൗരീപ്രിയ ശൂലപാണേ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം || ൬൯ ||

ഹേ ശര്വ ഹേ ശങ്കര ഹേ പുരാരേ ഹേ ഹേ കേശവ ഹേ കൠഷ്ണ ഹേ മുരാരേ |
ഹേ ദീനബന്ധോ കരുണൈകസിന്ധോ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം || ൭൦ ||

ഹേ ചന്ദ്രമൗലേ ഹരിരൂപ ശംഭോ ഹേ ചക്രപാണേ ശിവരൂപ വിഷ്ണോ |
ഹേ കാമശത്രോ ഖലു കാമതാത മാം പാഹി നിത്യം ഭഗവന്നമസ്തേ || ൭൧ ||

സകലലോകപശോകവിനാശിനൗ പരമരമ്യതയാ പ്രവികാശിനൗ |
അഘസമൂഹവിദാരണകാരിണൗ ഹരിഹരൗ ഭജ മൂഢ ഭിദാം ത്യജ || ൭൨ ||

ഹരിഃ സാക്ഷാദ്ധരഃ പ്രോക്തോ ഹരഃ സാക്ഷാദ്ധരിഃ സ്മൠതഃ |
ഉഭയോരന്തരം നാസ്തി സത്യം സത്യം ന സംശയഃ || ൭൩ ||

യോ ഹരൗ ച ഹരേ സാക്ഷാദേകമൂര്ത്തൗ ദ്വിധാ സ്ഥിതേ |
ഭേദം കരോതി മൂഢാത്മാ സ യാതി നരകം ധ്രുവം || ൭൪ ||

യസ്യ ബുദ്ധിര്ഹരൗ ചാപി ഹരേ ഭേദം ച പശ്യതി |
സ നരാധമതാം യാതോ രോഗീ ഭവതി മാനവഃ || ൭൫ ||

യോ ഹരൗ ച ഹരേ ചാപി ഭേദബുദ്ധിം കരോത്യഹോ |
തസ്മാന്മൂഢതമോ ലോകേ നാന്യഃ കശ്ചന വിദ്യതേ || ൭൬ ||

മുക്തിമിച്ഛസി തേത്തര്ഹി ഭേദം ത്യജ ഹരൗ ഹരേ |
അന്യഥാ ജന്മലക്ഷേഷു മുക്തിഃ ഖലു സുദുര്ലഭാ || ൭൭ ||

വിഷ്ണോഃ ശിവസ്യ ചാഭേദജ്ഞാനാന്മുക്തിഃ പ്രജാപതേ |
ഇതി സദ്വേദവാക്യാനാം സിദ്ധാന്തഃ പ്രതിപാദിതഃ || ൭൮ ||

വിഷ്ണുഃ ശിവഃ ശിവോ വിഷ്ണുരിതി ജ്ഞാനം പ്രശിഷ്യതേ |
ഏതജ്ജ്ഞാനയുതോ ജ്ഞാനീ നാന്യഥാ ജ്ഞാനമിഷ്യതേ || ൭൯ ||

ഹരിര്ഹരോ ഹരശ്ചപി ഹരിരസ്തീതി ഭാവയന് |
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമധികാരീ ഭവേന്നരഃ || ൮൦ ||

ഹരിം ഹരം ഭിന്നരൂപം ഭാവയത്യധമോ നരഃ |
സ വര്ണസങ്കരോ നൂനം വിജ്ഞേയോ ഭാവിതാത്മഭിഃ || ൮൧ ||

ഹരേ ശംഭോ ഹരേ വിഷ്ണോ ശംഭോ ഹര ഹരേ ഹര |
ഇതി നിത്യം രലന് ജന്തുര്ജീവന്മുക്തോ ഹി ജായതേ || ൮൨ ||

ന ഹരിം ച ഹരം ചാപി ഭേദബുദ്ധ്യാ വിലോകയേത് |
യദീച്ഛേദാത്മനഃ ക്ഷേമ ബുദ്ധിമാന്കുശലോ നരഃ || ൮൩ ||

ഹരേ ഹര ദയാളോ മാം പാഹി പാഹി കൃപാം കുരു |
ഇതി സഞ്ജപനാദേവ മുക്തിഃ പ്രാണൗ പ്രതിഷ്ഠിതാ || ൮൪ ||

ഹരിം ഹരം ദ്വിധാ ഭിന്നം വസ്തുതസ്ത്വേകരൂപകം |
പ്രണമാമി സദാ ഭക്ത്യാ രക്ഷതാം തൗ മഹേശ്വരൗ || ൮൫ ||

ഇദം ഹരിഹരസ്തോത്രം സൂക്തം പരമദുര്ലഭം |
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാം ദായകം ദിവ്യമുത്തമം || ൮൬ ||

ശിവകേശവയോരൈക്യപ്രതിപാദകമീഡിതം |
പഠേയുഃ കൃതിനഃ ശാന്താ ദാന്താ മോക്ഷാഭിലാഷിണഃ || ൮൭ ||

ഏതസ്യ പഠനാത്സര്വാഃ സിദ്ധയോ വശഗാസ്തഥാ |
ദേവയോര്വിഷ്ണുശിവയോര്ഭക്തിര്ഭവതി ഭൂതിദാ || ൮൮ ||

ധര്മാര്ഥീ ലഭതേ ധര്മമര്ഥാര്ഥീ ചാര്ഥമശ്നുതേ |
കാമാര്ഥീ ലഭതേ കാമം മോക്ഷാര്ഥീ മോക്ഷമശ്നുതേ || ൮൯ ||

ദുര്ഗമേ ഘോരസംഗ്രാമേ കാനനേ വധബന്ധനേ |
കാരാഗാരേഽസ്യ പഠനാജ്ജായതേ തത്ക്ഷണം സുഖീ || ൯൦ ||

വേദേ യഥാ സാമവേദോ വേദാന്തോ ദര്ശനേ യഥാ |
സ്മൃതൗ മനുസ്മൃതിര്യദ്വത് വര്ണേഷു ബ്രാഹ്മണോ യഥാ || ൯൧ ||

യഥാഽഽശ്രമേഷു സന്ന്യാസോ യഥാ ദേവേഷു വാസവഃ |
യഥാഽശ്വത്ഥഃ പാദപേഷു യഥാ ഗംഗാ നദീഷു ച || ൯൨ ||

പുരാണേഷു യഥാ ശ്രേഷ്ഠം മഹാഭാരതമുച്യതേ |
യഥാ സര്വേഷു ലോകേഷു വൈകുണ്ഠഃ പരമോത്തമഃ || ൯൩ ||

യഥാ തീര്ഥേഷു സര്വേഷു പ്രയാഗഃ ശ്രേഷ്ഠ ഈരിതഃ |
യഥാ പുരീഷു സര്വാസു വരാ വാരാണസീ മതാ || ൯൪ ||

യഥാ ദാനേഷു സര്വേഷു ചാന്നദാനം മഹത്തമം |
യഥാ സര്വേഷു ധര്മേഷു ചാഹിംസാ പരമാ സ്മൃതാ || ൯൫ ||

യഥാ സര്വേഷു സൗഖ്യേഷു ഭോജനം പ്രാഹുരുത്തമം |
തഥാ സ്തോത്രേഷു സര്വേഷു സ്തോത്രമേതത്പരാത്പരം || ൯൬ ||

അന്യാനി യാനി സ്തോത്രാണി താനി സര്വാണി നിശ്ചിതം |
അസ്യ സ്തോത്രസ്യ നോ യാന്തി ഷോഡശീമപി സത്കലാം || ൯൭ ||

ഭൂതപ്രേതപിശാചാദ്യാ ബാലവൃദ്ധഗ്രഹാശ്ച യേ |
തേ സര്വേ നാശമായാന്തി സ്തോത്രസ്യാസ്യ പ്രഭാവതഃ || ൯൮ ||

യത്രാസ്യ പാഠോ ഭവതി സ്തോത്രസ്യ മഹതോ ധ്രുവം |
തത്ര സാക്ഷാത്സദാ ലക്ഷ്മീര്വസത്യേവ ന സംശയഃ || ൯൯ ||

അസ്യ സ്തോത്രസ്യ പാഠേന വിശ്വേശൗ ശിവകേശവൗ |
സര്വാന്മനോരഥാന്പുംസാം പൂരയേതാം ന സംശയഃ || ൧൦൦ ||

പുണ്യം പുണ്യം മഹത്പുണ്യം സ്തോത്രമേതദ്ധി ദുര്ലഭം |
ഭോ ഭോ മുമുക്ഷവഃ സര്വേ യൂയം പഠത സര്വദാ || ൧൦൧ ||

ഇത്യച്യുതാശ്രമസ്വാമിവിരചിതം ശ്രീഹരിഹരാദ്വൈതസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

101 Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Harihara Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top