Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Harihara Stotram in Gujarati:

॥ હરિહર સ્તોત્રમ ॥
ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્યચતુર્વર્ગપ્રદાયિનૌ |
વન્દે હરિહરૌ દેવૌ ત્રૈલોક્યપરિપાયિનૌ || ૧ ||

એકમૂર્તી દ્વિધા ભિન્નૌ સંસારાર્ણવતારકૌ |
વન્દેઽહં કામદૌ દેવૌ સતતં શિવકેશવૌ || ૨ ||

દયામયૌ દીનદરિદ્રતાપહૌ મહૌજસૌ માન્યતમૌ સદા સમૌ |
ઉદારલીલાલલિતૌ સિતાસિતૌ નમામિ નિત્યં શિવકેશવાવહમ || ૩ ||

અનન્તમાહાત્મ્યનિધી વિધિસ્તુતૌ શ્રિયા યુતૌ લોકવિધાનકારિણૌ |
સુરાસુરાધીશનુતૌ નુતૌ જગત્પતી વિધત્તાં શિવકેશવૌ શિવમ || ૪ ||

જગત્રયીપાલનનાશકારકૌ પ્રસન્નહાસૌ વિલસત્સદાનનૌ |
મહાબલૌ મઞ્જુળમૂર્તિધારિણૌ શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ સદા || ૫ ||

મહસ્વિનૌ મોદકરૌ પરૌ વરૌ મુનીશ્વરૈઃ સેવિતપાદપઙ્કજૌ |
અજૌ સુજાતૌ જગદીશ્વરૌ સદા શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ મમ || ૬ ||

નમો‍ઽસ્તુ નિત્યં શિવકેશવાભ્યાં સ્વભક્તસંરક્ષણતત્પરાભ્યામ |
દેવેશ્વરાભ્યાં કરુણાકરાભ્યાં લોકત્રયીનિર્મિતિકારણાભ્યામ || ૭ ||

સલીલશીલૌ મહનીયમૂર્તી દયાકરૌ મઞ્જુળસચ્ચરિત્રૌ |
મહોદયૌ વિશ્વવિનોદહેતૂ નમામિ દેવૌ શિવકેશવૌ તૌ || ૮ ||

ત્રિશૂલપાણિં વરચક્રપાણિં પીતામ્બરં સ્પષ્ટદિગમ્બરં ચ |
ચતુર્ભુજં વા દશબાહુયુક્તં હરિં હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ || ૯ ||

કપાલમાલાલલિતં શિવં ચ સદ્વૈજયન્તીસ્રગુદારશોભમ |
વિષ્ણું ચ નિત્યં પ્રણિપત્ય યાચે ભવત્પદામ્ભોરુહયોઃ સ્મૃતિઃ સ્તાત || ૧૦ ||

શિવ ત્વમેવાઽસિ હરિસ્વરૂપો હરે ત્વમેવાઽસિ શિવસ્વરૂપઃ |
ભ્રાન્ત્યા જનાસ્ત્વાં દ્વિવિધસ્વરૂપં પશ્યન્તિ મૂઢા નનુ નાશહેતોઃ || ૧૧ ||

હરે જના યે શિવરૂપિણં ત્વાં ત્વદ્રૂપમીશં કલયન્તિ નિત્યમ |
તે ભાગ્યવન્તઃ પુરુષાઃ કદાઽપિ ન યાન્તિ ભાસ્વત્તનયસ્ય ગેહમ || ૧૨ ||

શમ્ભો જના યે હરિરૂપિણં ત્વાં ભવત્સ્વરૂપં કમલાલયેશમ |
પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ખલુ તે મહાન્તૌ યમસ્ય નો યાન્તિ પુરં કદાચિત || ૧૩ ||

શિવે હરૌ ભેદધિયાઽઽધિયુક્તા મુક્તિં લભન્તે ન જના દુરાપામ |
ભુક્તિં ચ નૈવેહ પરન્તુ દુઃખં સંસારકૂપે પતિતાઃ પ્રયાન્તિ ||

હરે હરૌ ભેદદૃશો ભુશમ વૈ સમ્સારસિન્ધૌ પતિતાઃ સતાપાઃ |
પાપાશયા મોહમયાન્ધકારે ભ્રાન્તા મહાદુઃખભરં લભન્તે || ૧૫ ||

સન્તો લસન્તઃ સુતરાં હરૌ ચ હરે ચ નિત્યં બહુભક્તિમન્તઃ |
અન્તર્મહાન્તૌ શિવકેશવૌ તૌ ધ્યાયન્ત ઉચ્ચૈર્મુદમાપ્નુવન્તિ || ૧૬ ||

હરૌ હરે ચૈક્યમુદારશીલાઃ પશ્યન્તિ શશ્વત્સુખદાયિલીલાઃ |
તે ભુક્તિમુક્તી સમવાપ્ય નૂનં સુખં દુરાપં સુતરાં લભન્તે || ૧૭ ||

શિવે શિવેશેઽપિ ચ કેશવે ચ પદ્માપતૌ દેવવરે મહાન્તઃ |
ભેદં ન પશ્યન્તિ પરન્તુ સન્તસ્તયોરભેદં કલયન્તિ સત્યમ || ૧૮ ||

રમાપતિં વા ગિરિજાપતિં વા વિશ્વેશ્વરં વા જગદીશ્વરં વા |
પિનાકપાણિં ખલુ શાર્ઙ્ગપાણિં હરિ હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ || ૧૯ ||

સુરેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા વૈકુણ્ઠલોકસ્થિતમચ્યુતં વા |
કૈલાસશૈલસ્થિતમીશ્વરં વા વિષ્ણું ચ શંભું ચ નમામિ નિત્યમ || ૨૦ ||

હરિર્દયાર્દ્રાશયતાં પ્રયાતો હરો દયાલૂત્તમભાવમાપ્તઃ |
અનેકદિવ્યાસ્ત્રધરઃ પરેશઃ પાયાદજસ્રં કૃપયા નતં મામ || ૨૧ ||

શેષોઽસ્તિ યસ્યાઽઽભરણત્વમાપ્તો યદ્દા સુશય્યાત્વમિતઃ સદૈવ |
દેવઃ સ કોઽપીહ હરિર્હરો વા કરોતુ મે મઞ્જુળમઙ્ગળં દ્રાક || ૨૨ ||

હરિં હરં ચાપિ ભજન્તિ ભક્ત્યા વિભેદબુદ્ધિં પ્રવિહાય નૂનમ |
સિદ્ધા મહાન્તો મુનયો મહેચ્છાઃ સ્વચ્છાશયા નારદપર્વતાદ્યાઃ || ૨૩ ||

સનત્કુમારાદય ઉન્નતેચ્છા મોહેન હીના મુનયો મહાન્તઃ |
સ્વાન્તઃ સ્થિતં શઙ્કરમચ્યુતં ચ ભેદં પરિત્યજ્ય સદા ભજન્તે || ૨૪ ||

શિષ્ટા વસિષ્ઠાદય આત્મનિષ્ઠાઃ શ્રેષ્ઠાઃ સ્વધર્માવનકર્મચિત્તાઃ |
હૃત્તાપહારં મલહીનચિત્તા હરિ હરં ચૈકતયા ભજન્તે || ૨૫ ||

અન્યે મહાત્માન ઉદારશીલા ભૃગ્વાદયો યે પરમર્ષયસ્તે |
પશ્યન્તિ ચૈક્યં હરિશર્વયોઃ શ્રીસંયુક્તયોરત્ર ન સંશયોઽસ્તિ || ૨૬ ||

ઇન્દ્રાદયો દેવવરા ઉદારા ત્રૈલોક્યસંરક્ષણદત્તચિત્તાઃ |
હરિં હરં ચૈકસ્વરૂપમેવ પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ચ ભજન્તિ નૂનમ || ૨૭ ||

સર્વેષુ વેદેષુ ખલુ પ્રસિદ્ધવૈકુણ્ઠકૈલાસગયોઃ સુધામ્નોઃ |
મુકુન્દબાલેન્દુવતંસયોઃ સચ્ચરિત્રયોરીશ્વરયોરભેદઃ || ૨૮ ||

સર્વાણિ શસ્ત્રાણિ વદન્તિ નૂનં હરેર્હરસ્યૈક્યમુદારમૂર્તેઃ |
નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યં નિત્યં જના ધર્મધના ગદન્તિ || ૨૯ ||

સર્વૈઃ પુરાણૈરિદમેવ સૂક્તં યદ્વિષ્ણુશંભ્વોર્મહનીયમૂર્ત્યોઃ |
ઐક્યં સદૈવાઽસ્તિ ન ભેદલેશોઽપ્યસ્તીહ ચિન્ત્યં સુજનૈસ્તદેવમ |૩૦ ||

ભેદં પ્રપશ્યન્તિ નરાધમા યે વિષ્ણૌ ચ શંભૌ ચ દયાનિધાને |
તે યાન્તિ પાપાઃ પરિતાપયુક્તા ઘોરં વિશાલં નિરયસ્ય વાસમ || ૩૧ ||

ભૂતાધિપં વા વિબુધાધિપં વા રમેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા |
પીતામ્બરં વા હરિદમ્બરં વા હરિં હરં વા પુરુષા ભજધ્વમ || ૩૨ ||

મહસ્વિવર્યં કમનીયદેહમુદારસારં સુખદાયિચેષ્ટમ |
સર્વેષ્ટદેવં દુરિતાપહારં વિષ્ણું શિવં વા સતતં ભજધ્વમ || ૩૩ ||

શિવસ્ય વિષ્ણોશ્ચ વિભાત્યભેદો વ્યાસાદયોઽપીહ મહર્ષયસ્તે |
સર્વજ્ઞભાવં દધતો નિતાન્તં વદન્તિ વદન્તિ ચૈવં કલયન્તિ સન્તઃ || ૩૪ ||

મહાશયા ધર્મવિધાનદક્ષા રક્ષાપરા નિર્જિતમાનસા યે |
તેઽપીહ વિજ્ઞાઃ સમદર્શિનો વૈ શિવસ્ય વિષ્ણોઃ કલયન્ત્યભેદમ || ૩૫ ||

હરિરેવ હરો હર એવ હરિર્નહિ ભેદલબોઽપિ તયોઃ પ્રથિતઃ |
ઇતિ સિદ્ધમુનીશયતીશવરા નિગદન્તિ સદા વિમદાઃ સુજનાઃ || ૩૬ ||

હર એવ હરિર્હરિરેવ હરો હરિણા ચ હરેણ ચ વિશ્વમિદમ |
પ્રવિનિર્મિતમેતદવેહિ સદા વિમદો ભવ તૌ ભજ ભાવયુતઃ || ૩૭ ||

હરિરેવ બભૂવ હરઃ પરમો હર એવ બભૂવ હરિઃ પરમઃ |
હરિતા હરતા ચ તથા મિલિતા રચયત્યખિલં ખલુ વિશ્વમિદમ || ૩૮ ||

વૃષધ્વજં વા ગરુઢધ્વજં વા ગિરીશ્વરં વા ભુવનેશ્વરં વા |
પતિં પશૂનામથવા યદૂનાં કૃષ્ણં શિવં વા વિબુધા ભજન્તે || ૩૯ ||

ભીમાકૃતિં વા રુચિરાકૃતિં વા ત્રિલોચનં વા સમલોચનં વા |
ઉમાપતિં વાઽથ રમાપતિં વા હરિં હરં વા મુનયો ભજન્તે || ૪૦ ||

હરિઃ સ્વયં વૈ હરતાં પ્રયાતો હરસ્તુ સાક્ષાદ્ધરિભાવમાપ્તઃ |
હરિર્હરશ્ચાપિ જગજ્જનાનામુપાસ્યદેવૌ સ્ત ઇતિ પ્રસિદ્ધિઃ || ૪૧ ||

હરિર્હિ સાક્ષાત હર એવ સિદ્ધો હરો હિ સાક્ષાદ્ધરિરેવ ચાસ્તે |
હરિર્હરશ્ચ સ્વયમેવ ચૈકો દ્વિરૂપતાં કાર્યવશાત પ્રબાતઃ || ૪૨ ||

હરિર્જગત્પાલનકૃત્પ્રસિદ્ધો હરો જગન્નાશકરઃ પરાત્મા |
સ્વરૂપમાત્રેણ ભિદામવાપ્તૌ દ્વાવેકરૂપૌ સ્ત ઇમૌ સુરેશૌ || ૪૩ ||

દયાનિધાનં વિલસદ્વિધાનં દેવપ્રધાનં નનુ સાવધાનમ |
સાનન્દસન્માનસભાસમાનં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા || ૪૪ ||

શ્રીકૌસ્તુભાભરણમિન્દુકલાવતંસં કાળીવિલાસિનમથો કમલાવિલાસમ |
દેવં મુરારિમથ વા ત્રિપુરારિમીશં ભેદં વિહાય ભજ ભો ભજ ભૂરિભક્ત્યા || ૪૫ ||

વિષ્ણુઃ સાક્ષાચ્છંભુરેવ પ્રસિદ્ધઃ શંભુઃ સાક્ષાદ્વિષ્ણુરેવાસ્તિ નૂનમ |
નાસ્તિ સ્વલ્પોઽપીહ ભેદાવકાશઃ સિદ્ધાન્તોઽયં સજ્જનાનાં સમુક્તઃ || ૪૬ ||

શંભુર્વિષ્ણુશ્ચૈકરૂપો દ્વિમૂર્તિઃ સત્યં સત્યં ગદ્યતે નિશ્ચિતં સત |
અસ્મિન્મિથ્યા સંશયં કુર્વતે યે પાપાચારાસ્તે નરા રાક્ષસાખ્યાઃ || ૪૭ ||

વિષ્ણૌ શંભૌ નાસ્તિ ભેદાવભાસઃ સઙ્ખ્યાવન્તઃ સન્ત એવં વદન્તિ |
અન્તઃ કિઞ્ચિત્સંવિચિન્ત્ય સ્વયં દ્રાક ભેદં ત્યક્ત્વા તૌ ભજસ્વ પ્રકામમ || ૪૮ ||

વિષ્ણોર્ભક્તાઃ શંભુવિદ્વેષસક્તાઃ શંભોર્ભક્તા વિષ્ણુવિદ્વેષિણો યે |
કામક્રોધાન્ધાઃ સુમન્દાઃ સનિન્દા વિન્દન્તિ દ્રાક તે નરા દુઃખજાલમ || ૪૯ ||

વિષ્ણૌ શંભૌ ભેદબુદ્ધિં વિહાય ભક્ત્યા યુક્તાઃ સજ્જના યે ભજન્તે |
તેષાં ભાગ્યં વક્તુમીશો ગુરુર્નો સત્યં સત્યં વચ્મ્યહં વિદ્ધિ તત્ત્વમ || ૫૦ ||

હરેર્વિરોધી ચ હરસ્ય ભક્તો હરસ્ય વૈરી ચ હરેશ્ચ ભક્તઃ |
સાક્ષાદસૌ રાક્ષસ એવ નૂનં નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યમ || ૫૧ ||

શિવં ચ વિષ્ણું ચ વિભિન્નદેહં પશયન્તિ યે મૂઢધિયોઽતિનીચાઃ |
તે કિં સુસદ્ભિઃ સુતરાં મહદ્ભિઃ સંભાષણીયાઃ પુરુષા ભવન્તિ || ૫૨ ||

અનેકરૂપં વિદિતૈકરૂપં મહાન્તમુચ્ચૈરતિશાન્તચિત્તમ |
દાન્તં નિતાન્તં શુભદં સુકાન્તં વિષ્ણું શિવં વા ભજ ભૂરિભક્ત્યા || ૫૩ ||

હરે મુરારે હર હે પુરારે વિષ્ણો દયાળો શિવ હે કૃપાલો |
દીનં જનં સર્વગુણૈર્વિહીનં માં ભક્તમાર્તં પરિપાહિ નિત્યમ || ૫૪ ||

હે હે વિષ્ણો શંભુરૂપસ્ત્વમેવ હે હે શમ્ભો વિષ્ણુરૂપસ્ત્વમેવ |
સત્યં સર્વે સન્ત એવં વદન્તઃ સંસારબ્ધિં હ્યઞ્જસા સન્તરન્તિ || ૫૫ ||

વિષ્ણુઃ શંભુઃ શંભુરેવાસ્તિ વિષ્ણુઃ શંભુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુરેવાસ્તિ શંભુઃ |
શંભૌ વિષ્ણૌ ચૈકરૂપત્વમિષ્ટં શિષ્ટા એવં સર્વદા સઞ્જપન્તિ || ૫૬ ||

દૈવી સંપદ્વિદ્યતે યસ્ય પુંસઃ શ્રીમાન સોઽયં સર્વદા ભક્તિયુક્તઃ |
શંભું વિષ્ણું ચૈકરૂપં દ્વિદેહં ભેદં ત્યક્ત્વા સંભજન્મોક્ષમેતિ || ૫૭ ||

યેષાં પુંસામાસુરી સંપદાસ્તે મૃત્યોર્ગ્રાસાઃ કામલોભાભિભૂતાઃ |
ક્રોધેનાન્ધા બન્ધયુક્તા જનાસ્તે શંભું વિષ્ણું ભેદબુદ્ધ્યા ભજન્તે || ૫૮ ||

કલ્યાણકારં સુખદપ્રકારં વિનિર્વિકારં વિહિતોપકારમ |
સ્વાકારમીશં ન કૃતાપકારં શિવં ભજધ્વં કિલ કેશવં ચ || ૫૯ ||

સચ્ચિત્સ્વરૂપં કરુણાસુકૂપં ગીર્વણભૂપં વરધર્મયૂપમ |
સંસારસારં સુરુચિપ્રસારં દેવં હરિં વા ભજ ભો હરં વા || ૬૦ ||

આનન્દસિન્ધું પરદીનબન્ધું મોહાન્ધકારસ્ય નિકારહેતુમ |
સદ્ધર્મસેતું રિપુધૂમકેતું ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા || ૬૧ ||

વેદાન્તસિદ્ધાન્તમયં દબાળું સત્સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રપ્રતિપાદ્યમાનમ |
ન્યાયપ્રસિદ્ધં સુતરાં સમિદ્ધં ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા || ૬૨ ||

પાપાપહારં રુચિરપ્રચારં કૃતોપકારં વિલસદ્વિહારમ |
સદ્ધર્મધારં કમનીયદારં સારં હરિં વા ભજ ભો હરં વા || ૬૩ ||

હરૌ ભેદમવેક્ષમાણઃ પ્રાણી નિતાન્તં ખલુ તાન્તચેતાઃ |
પ્રેતાધિપસ્યૈતિ પુરં દુરન્તં દુઃખં ચ તત્ર પ્રથિતં પ્રયાતિ || ૬૪ ||

ભો ભો જના જ્ઞાનધના મનાગપ્યર્ચ્યે હરૌ ચાપિ હરે ચ નૂનમ |
ભેદં પરિત્યજ્ય મનો નિરુધ્ય સુખં ભવન્તઃ ખલુ તૌ ભજન્તુ || ૬૫ ||

આનન્દસન્મન્દિરમિન્દુકાન્તં શાન્તં નિતાન્તં ભુવનાનિ પાન્તમ |
ભાન્તં સુદાન્તં વિહિતાસુરાન્તં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા || ૬૬ ||

હે હે હરે કૃષ્ણ જનાર્દનેશ શંભો શશાઙ્કાભરણાધિદેવ |
નારાયણ શ્રીશ જગત્સ્વરૂપ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ || ૬૭ ||

વિષ્ણો દશલોઽચ્યુત શાર્ઙ્ગપાણે ભૂતેશ શંભો શિવ શર્વ નાથ |
મુકુન્દ ગોવિન્દ રમાધિપેશ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ || ૬૮ ||

કલ્યાણકારિન કમલાપતે હે ગૌરીપતે ભીમ ભવેશ શર્વ |
ગિરીશ ગૌરીપ્રિય શૂલપાણે માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ || ૬૯ ||

હે શર્વ હે શઙ્કર હે પુરારે હે હે કેશવ હે કૄષ્ણ હે મુરારે |
હે દીનબન્ધો કરુણૈકસિન્ધો માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ || ૭૦ ||

હે ચન્દ્રમૌલે હરિરૂપ શંભો હે ચક્રપાણે શિવરૂપ વિષ્ણો |
હે કામશત્રો ખલુ કામતાત માં પાહિ નિત્યં ભગવન્નમસ્તે || ૭૧ ||

સકલલોકપશોકવિનાશિનૌ પરમરમ્યતયા પ્રવિકાશિનૌ |
અઘસમૂહવિદારણકારિણૌ હરિહરૌ ભજ મૂઢ ભિદાં ત્યજ || ૭૨ ||

હરિઃ સાક્ષાદ્ધરઃ પ્રોક્તો હરઃ સાક્ષાદ્ધરિઃ સ્મૄતઃ |
ઉભયોરન્તરં નાસ્તિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ || ૭૩ ||

યો હરૌ ચ હરે સાક્ષાદેકમૂર્તૌ દ્વિધા સ્થિતે |
ભેદં કરોતિ મૂઢાત્મા સ યાતિ નરકં ધ્રુવમ || ૭૪ ||

યસ્ય બુદ્ધિર્હરૌ ચાપિ હરે ભેદં ચ પશ્યતિ |
સ નરાધમતાં યાતો રોગી ભવતિ માનવઃ || ૭૫ ||

યો હરૌ ચ હરે ચાપિ ભેદબુદ્ધિં કરોત્યહો |
તસ્માન્મૂઢતમો લોકે નાન્યઃ કશ્ચન વિદ્યતે || ૭૬ ||

મુક્તિમિચ્છસિ તેત્તર્હિ ભેદં ત્યજ હરૌ હરે |
અન્યથા જન્મલક્ષેષુ મુક્તિઃ ખલુ સુદુર્લભા || ૭૭ ||

વિષ્ણોઃ શિવસ્ય ચાભેદજ્ઞાનાન્મુક્તિઃ પ્રજાપતે |
ઇતિ સદ્વેદવાક્યાનાં સિદ્ધાન્તઃ પ્રતિપાદિતઃ || ૭૮ ||

વિષ્ણુઃ શિવઃ શિવો વિષ્ણુરિતિ જ્ઞાનં પ્રશિષ્યતે |
એતજ્જ્ઞાનયુતો જ્ઞાની નાન્યથા જ્ઞાનમિષ્યતે || ૭૯ ||

હરિર્હરો હરશ્ચપિ હરિરસ્તીતિ ભાવયન |
ધર્માર્થકામમોક્ષાણામધિકારી ભવેન્નરઃ || ૮૦ ||

હરિં હરં ભિન્નરૂપં ભાવયત્યધમો નરઃ |
સ વર્ણસઙ્કરો નૂનં વિજ્ઞેયો ભાવિતાત્મભિઃ || ૮૧ ||

હરે શમ્ભો હરે વિષ્ણો શમ્ભો હર હરે હર |
ઇતિ નિત્યં રલન જન્તુર્જીવન્મુક્તો હિ જાયતે || ૮૨ ||

ન હરિં ચ હરં ચાપિ ભેદબુદ્ધ્યા વિલોકયેત |
યદીચ્છેદાત્મનઃ ક્ષેમ બુદ્ધિમાન્કુશલો નરઃ || ૮૩ ||

હરે હર દયાળો માં પાહિ પાહિ કૃપાં કુરુ |
ઇતિ સઞ્જપનાદેવ મુક્તિઃ પ્રાણૌ પ્રતિષ્ઠિતા || ૮૪ ||

હરિં હરં દ્વિધા ભિન્નં વસ્તુતસ્ત્વેકરૂપકમ |
પ્રણમામિ સદા ભક્ત્યા રક્ષતાં તૌ મહેશ્વરૌ || ૮૫ ||

ઇદં હરિહરસ્તોત્રં સૂક્તં પરમદુર્લભમ |
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં દાયકં દિવ્યમુત્તમમ || ૮૬ ||

શિવકેશવયોરૈક્યપ્રતિપાદકમીડિતમ |
પઠેયુઃ કૃતિનઃ શાન્તા દાન્તા મોક્ષાભિલાષિણઃ || ૮૭ ||

એતસ્ય પઠનાત્સર્વાઃ સિદ્ધયો વશગાસ્તથા |
દેવયોર્વિષ્ણુશિવયોર્ભક્તિર્ભવતિ ભૂતિદા || ૮૮ ||

ધર્માર્થી લભતે ધર્મમર્થાર્થી ચાર્થમશ્નુતે |
કામાર્થી લભતે કામં મોક્ષાર્થી મોક્ષમશ્નુતે || ૮૯ ||

દુર્ગમે ઘોરસઙ્ગ્રામે કાનને વધબન્ધને |
કારાગારેઽસ્ય પઠનાજ્જાયતે તત્ક્ષણં સુખી || ૯૦ ||

વેદે યથા સામવેદો વેદાન્તો દર્શને યથા |
સ્મૃતૌ મનુસ્મૃતિર્યદ્વત વર્ણેષુ બ્રાહ્મણો યથા || ૯૧ ||

યથાઽઽશ્રમેષુ સન્ન્યાસો યથા દેવેષુ વાસવઃ |
યથાઽશ્વત્થઃ પાદપેષુ યથા ગઙ્ગા નદીષુ ચ || ૯૨ ||

પુરાણેષુ યથા શ્રેષ્ઠં મહાભારતમુચ્યતે |
યથા સર્વેષુ લોકેષુ વૈકુણ્ઠઃ પરમોત્તમઃ || ૯૩ ||

યથા તીર્થેષુ સર્વેષુ પ્રયાગઃ શ્રેષ્ઠ ઈરિતઃ |
યથા પુરીષુ સર્વાસુ વરા વારાણસી મતા || ૯૪ ||

યથા દાનેષુ સર્વેષુ ચાન્નદાનં મહત્તમમ |
યથા સર્વેષુ ધર્મેષુ ચાહિંસા પરમા સ્મૃતા || ૯૫ ||

યથા સર્વેષુ સૌખ્યેષુ ભોજનં પ્રાહુરુત્તમમ |
તથા સ્તોત્રેષુ સર્વેષુ સ્તોત્રમેતત્પરાત્પરમ || ૯૬ ||

અન્યાનિ યાનિ સ્તોત્રાણિ તાનિ સર્વાણિ નિશ્ચિતમ |
અસ્ય સ્તોત્રસ્ય નો યાન્તિ ષોડશીમપિ સત્કલામ || ૯૭ ||

ભૂતપ્રેતપિશાચાદ્યા બાલવૃદ્ધગ્રહાશ્ચ યે |
તે સર્વે નાશમાયાન્તિ સ્તોત્રસ્યાસ્ય પ્રભાવતઃ || ૯૮ ||

યત્રાસ્ય પાઠો ભવતિ સ્તોત્રસ્ય મહતો ધ્રુવમ |
તત્ર સાક્ષાત્સદા લક્ષ્મીર્વસત્યેવ ન સંશયઃ || ૯૯ ||

અસ્ય સ્તોત્રસ્ય પાઠેન વિશ્વેશૌ શિવકેશવૌ |
સર્વાન્મનોરથાન્પુંસાં પૂરયેતાં ન સંશયઃ || ૧૦૦ ||

પુણ્યં પુણ્યં મહત્પુણ્યં સ્તોત્રમેતદ્ધિ દુર્લભમ |
ભો ભો મુમુક્ષવઃ સર્વે યૂયં પઠત સર્વદા || ૧૦૧ ||

ઇત્યચ્યુતાશ્રમસ્વામિવિરચિતં શ્રીહરિહરાદ્વૈતસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

101 Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Harihara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top