Shiva Stotram

Shivamanasa Puja Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

શિવમાનસ પૂજા Lyrics in Gujarati:

ૐ પ્રત્યક્પ્રવણધીવૃત્યા હૃદ્ગૃહાન્તઃપ્રવેશનમ |
મણ્ડપાન્તઃ પ્રવેશોઽયં પૂજાર્થં તવ શઙ્કર ||૧||

ગુરુવાક્યેષુ વિશ્વાસઃ સ્થિતિરાસનસંસ્થિતિઃ |
સર્વસઙ્કલ્પસન્ત્યાગઃ સઙ્કલ્પસ્તવ પૂજને ||૨||

સર્વાધારસ્ત્વમેવેતિ નિશ્ચયઃ પીઠપૂજનમ |
ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયબાધો ધ્યાનમાનન્દકારણમ ||૩||

દૃશ્યપ્રમાર્જનં ચિત્તાન્નિર્માલ્યસ્ય વિસર્જનમ |
અહં બ્રહ્મેત્યખણ્ડા યા વૃત્તિર્ધારાભિષેચનમ ||૪||

પૃથિવ્યાત્મકતા દૃષ્ટિસ્તવ ગન્ધસમર્પણમ |
બોધોપશમવૈરાગ્યં ત્રિદળં બિલ્વમર્પયે ||૫|||

આકાશાત્મકતાબોધઃ કુસુમાર્પણમીશ્વર |
જગદાકાશપુષ્પાભમિતિ પદ્મં સમર્પયે ||૬||

વાયુતેજોમયત્વં તે ધૂપદીપાવનુત્તમૌ |
દૃશ્યાસંભવબોધેન નિજાનન્દેન તૃપ્તતા ||૭||

સર્વતઃ પ્રીતિજનકં નૈવેદ્યં વિનિવેદયે |
જલાત્મકત્વબુદ્ધિસ્તુ પીયૂષં તેઽર્પયે પિબ ||૮||

કર્તવ્યેષવપ્રસક્તિસ્તુ હસ્તપ્રક્ષાળનં તવ ||૯||

દુર્વાસનાપરિત્યાગસ્તાંબૂલસ્ય સમર્પણમ |

વાચાં વિસર્જનં દેવ દક્ષિણા શ્રુતિસંમતા ||૧૦||

ફલાભિસન્ધિરાહિત્યં ફલાર્પણમનુત્તમમ |
અહમેવ પરં બ્રહ્મ સચિદાનન્દલક્ષણમ ||૧૧||

એવં નિદિધ્યાસવાક્યં સ્તુતિઃ પ્રિયકરી તવ |
નામરૂપાણિ ન ત્વત્તો ભિન્નાનીતિ મતિસ્તુ યા ||૧૨||

તવ પુષ્પાઞ્જલિઃ શમ્ભો સર્વત્રોત્કીર્ણપુષ્પકઃ |
સ્વપ્રકાશાત્મબુદ્ધિસ્તુ મહાનીરાજનં તવ ||૧૩||

પ્રાદક્ષિણ્યં સર્વતસ્તે વ્યાપ્તિબુદ્ધિઃ સ્મૃતં શિવ |
ત્વમેવાહમિતિ સ્થિત્યા લીનતા પ્રણતિસ્તવ ||૧૪||

શુદ્ધસત્ત્વસ્યાભિવૃદ્ધિશ્છત્રં તાપાપનોદનમ |
રજસ્તમસ્તિરસ્કારશ્ચામરાન્દોળને તવ ||૧૫||

નિજાનન્દપરાઘૂર્ણદોળનાન્દોળને વસ |
ધન્યોઽહં કૃતકૃત્યોઽહમિતિ ગાનં તવ પ્રિયમ ||૧૬||

નિરઙ્કુશં મહાતૃપ્ત્યા નર્તનં તે મુદે શિવ |
નાનાવિધૈઃ શબ્દજાલૈર્જૃંભણં વાદ્યમુત્તમમ ||૧૭||

શબ્દાતિગત્વબુદ્ધિસ્તુ કલ્યાણમિતિ ડિણ્ડિમઃ |
વેગવત્તરગન્તાઽસૌ મનોઽશ્વસ્તે સમર્પિતઃ ||૧૮||

અહમ્ભાવમહામત્તગજેન્દ્રો ભૂરિલક્ષણઃ |
તત્ર દેહાદ્યનારોપનિષ્ઠા દૃઢતરોઽઙ્કુશઃ ||૧૯||

અદ્વૈતબોધદુર્ગોઽયં યત્ર શત્રુર્ન કશ્ચન |
જનતારામવિસ્તારો રમસ્વાત્ર યથાસુખમ ||૨૦||

કલ્પનાસંપરિત્યાગો મહારાજ્યં સમર્પયે |
ભોક્તૃત્વાધ્યાસરાહિત્યં વરં દેહિ સહસ્રધા ||૨૧||

અખણ્ડા તવ પૂજેયં સદા ભવતુ સર્વદા |
આત્મત્વાત્તવ મે સર્વપૂજૈવાસ્તિ ન ચાન્યથા ||૨૨||

ઇમાં પૂજાં પ્રતિદિનં યઃ પઠેદ્યત્રકુત્રચિત |
સદ્યઃ શિવમયો ભૂત્વા મુક્તશ્ચરતિ ભૂતલે ||૨૩||

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીમત્કૃષ્ણાનન્દસરસ્વતીવિરચિતા શિવમાનસપૂજા સમાપ્તા ||

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet