Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivamanasa Puja Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Manasa Puja in Gujarati:

॥ શિવમાનસ પૂજા ॥
ૐ પ્રત્યક્પ્રવણધીવૃત્યા હૃદ્ગૃહાન્તઃપ્રવેશનમ |
મણ્ડપાન્તઃ પ્રવેશોઽયં પૂજાર્થં તવ શઙ્કર || ૧ ||

ગુરુવાક્યેષુ વિશ્વાસઃ સ્થિતિરાસનસંસ્થિતિઃ |
સર્વસઙ્કલ્પસન્ત્યાગઃ સઙ્કલ્પસ્તવ પૂજને || ૨ ||

સર્વાધારસ્ત્વમેવેતિ નિશ્ચયઃ પીઠપૂજનમ |
ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયબાધો ધ્યાનમાનન્દકારણમ || ૩ ||

દૃશ્યપ્રમાર્જનં ચિત્તાન્નિર્માલ્યસ્ય વિસર્જનમ |
અહં બ્રહ્મેત્યખણ્ડા યા વૃત્તિર્ધારાભિષેચનમ || ૪ ||

પૃથિવ્યાત્મકતા દૃષ્ટિસ્તવ ગન્ધસમર્પણમ |
બોધોપશમવૈરાગ્યં ત્રિદળં બિલ્વમર્પયે || ૫ || |

આકાશાત્મકતાબોધઃ કુસુમાર્પણમીશ્વર |
જગદાકાશપુષ્પાભમિતિ પદ્મં સમર્પયે || ૬ ||

વાયુતેજોમયત્વં તે ધૂપદીપાવનુત્તમૌ |
દૃશ્યાસંભવબોધેન નિજાનન્દેન તૃપ્તતા || ૭ ||

સર્વતઃ પ્રીતિજનકં નૈવેદ્યં વિનિવેદયે |
જલાત્મકત્વબુદ્ધિસ્તુ પીયૂષં તેઽર્પયે પિબ || ૮ ||

કર્તવ્યેષવપ્રસક્તિસ્તુ હસ્તપ્રક્ષાળનં તવ || ૯ ||

દુર્વાસનાપરિત્યાગસ્તાંબૂલસ્ય સમર્પણમ |

વાચાં વિસર્જનં દેવ દક્ષિણા શ્રુતિસંમતા || ૧૦ ||

ફલાભિસન્ધિરાહિત્યં ફલાર્પણમનુત્તમમ |
અહમેવ પરં બ્રહ્મ સચિદાનન્દલક્ષણમ || ૧૧ ||

એવં નિદિધ્યાસવાક્યં સ્તુતિઃ પ્રિયકરી તવ |
નામરૂપાણિ ન ત્વત્તો ભિન્નાનીતિ મતિસ્તુ યા || ૧૨ ||

તવ પુષ્પાઞ્જલિઃ શમ્ભો સર્વત્રોત્કીર્ણપુષ્પકઃ |
સ્વપ્રકાશાત્મબુદ્ધિસ્તુ મહાનીરાજનં તવ || ૧૩ ||

પ્રાદક્ષિણ્યં સર્વતસ્તે વ્યાપ્તિબુદ્ધિઃ સ્મૃતં શિવ |
ત્વમેવાહમિતિ સ્થિત્યા લીનતા પ્રણતિસ્તવ || ૧૪ ||

શુદ્ધસત્ત્વસ્યાભિવૃદ્ધિશ્છત્રં તાપાપનોદનમ |
રજસ્તમસ્તિરસ્કારશ્ચામરાન્દોળને તવ || ૧૫ ||

નિજાનન્દપરાઘૂર્ણદોળનાન્દોળને વસ |
ધન્યોઽહં કૃતકૃત્યોઽહમિતિ ગાનં તવ પ્રિયમ || ૧૬ ||

નિરઙ્કુશં મહાતૃપ્ત્યા નર્તનં તે મુદે શિવ |
નાનાવિધૈઃ શબ્દજાલૈર્જૃંભણં વાદ્યમુત્તમમ || ૧૭ ||

શબ્દાતિગત્વબુદ્ધિસ્તુ કલ્યાણમિતિ ડિણ્ડિમઃ |
વેગવત્તરગન્તાઽસૌ મનોઽશ્વસ્તે સમર્પિતઃ || ૧૮ ||

અહમ્ભાવમહામત્તગજેન્દ્રો ભૂરિલક્ષણઃ |
તત્ર દેહાદ્યનારોપનિષ્ઠા દૃઢતરોઽઙ્કુશઃ || ૧૯ ||

અદ્વૈતબોધદુર્ગોઽયં યત્ર શત્રુર્ન કશ્ચન |
જનતારામવિસ્તારો રમસ્વાત્ર યથાસુખમ || ૨૦ ||

કલ્પનાસંપરિત્યાગો મહારાજ્યં સમર્પયે |
ભોક્તૃત્વાધ્યાસરાહિત્યં વરં દેહિ સહસ્રધા || ૨૧ ||

અખણ્ડા તવ પૂજેયં સદા ભવતુ સર્વદા |
આત્મત્વાત્તવ મે સર્વપૂજૈવાસ્તિ ન ચાન્યથા || ૨૨ ||

ઇમાં પૂજાં પ્રતિદિનં યઃ પઠેદ્યત્રકુત્રચિત |
સદ્યઃ શિવમયો ભૂત્વા મુક્તશ્ચરતિ ભૂતલે || ૨૩ ||

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીમત્કૃષ્ણાનન્દસરસ્વતીવિરચિતા શિવમાનસપૂજા સમાપ્તા ||

Also Read:

Shiva Manasa Puja Lyrics in Bengali | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivamanasa Puja Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top