Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivamanasa Puja Lyrics in Bengali | Lord Shiva Stotram

শিৱমানস পূজা Lyrics in Bengali:

ঔম প্রত্যক্প্রৱণধীৱৃত্যা হৃদ্গৃহান্তঃপ্রৱেশনম |
মণ্ডপান্তঃ প্রৱেশোঽযং পূজার্থং তৱ শঙ্কর ||১||

গুরুৱাক্যেষু ৱিশ্ৱাসঃ স্থিতিরাসনসংস্থিতিঃ |
সর্ৱসঙ্কল্পসন্ত্যাগঃ সঙ্কল্পস্তৱ পূজনে ||২||

সর্ৱাধারস্ত্ৱমেৱেতি নিশ্চযঃ পীঠপূজনম |
ধ্যানধ্যাতৃধ্যেযবাধো ধ্যানমানন্দকারণম ||৩||

দৃশ্যপ্রমার্জনং চিত্তান্নির্মাল্যস্য ৱিসর্জনম |
অহং ব্রহ্মেত্যখণ্ডা যা ৱৃত্তির্ধারাভিষেচনম ||৪||

পৃথিৱ্যাত্মকতা দৃষ্টিস্তৱ গন্ধসমর্পণম |
বোধোপশমৱৈরাগ্যং ত্রিদলং বিল্ৱমর্পযে ||৫|||

আকাশাত্মকতাবোধঃ কুসুমার্পণমীশ্ৱর |
জগদাকাশপুষ্পাভমিতি পদ্মং সমর্পযে ||৬||

ৱাযুতেজোমযত্ৱং তে ধূপদীপাৱনুত্তমৌ |
দৃশ্যাসংভৱবোধেন নিজানন্দেন তৃপ্ততা ||৭||

সর্ৱতঃ প্রীতিজনকং নৈৱেদ্যং ৱিনিৱেদযে |
জলাত্মকত্ৱবুদ্ধিস্তু পীযূষং তেঽর্পযে পিব ||৮||

কর্তৱ্যেষৱপ্রসক্তিস্তু হস্তপ্রক্ষালনং তৱ ||৯||

দুর্ৱাসনাপরিত্যাগস্তাংবূলস্য সমর্পণম |
ৱাচাং ৱিসর্জনং দেৱ দক্ষিণা শ্রুতিসংমতা ||১০||

ফলাভিসন্ধিরাহিত্যং ফলার্পণমনুত্তমম |
অহমেৱ পরং ব্রহ্ম সচিদানন্দলক্ষণম ||১১||

এৱং নিদিধ্যাসৱাক্যং স্তুতিঃ প্রিযকরী তৱ |
নামরূপাণি ন ত্ৱত্তো ভিন্নানীতি মতিস্তু যা ||১২||

তৱ পুষ্পাঞ্জলিঃ শম্ভো সর্ৱত্রোত্কীর্ণপুষ্পকঃ |
স্ৱপ্রকাশাত্মবুদ্ধিস্তু মহানীরাজনং তৱ ||১৩||

প্রাদক্ষিণ্যং সর্ৱতস্তে ৱ্যাপ্তিবুদ্ধিঃ স্মৃতং শিৱ |
ত্ৱমেৱাহমিতি স্থিত্যা লীনতা প্রণতিস্তৱ ||১৪||

শুদ্ধসত্ত্ৱস্যাভিৱৃদ্ধিশ্ছত্রং তাপাপনোদনম |
রজস্তমস্তিরস্কারশ্চামরান্দোলনে তৱ ||১৫||

নিজানন্দপরাঘূর্ণদোলনান্দোলনে ৱস |
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহমিতি গানং তৱ প্রিযম ||১৬||

নিরঙ্কুশং মহাতৃপ্ত্যা নর্তনং তে মুদে শিৱ |
নানাৱিধৈঃ শব্দজালৈর্জৃংভণং ৱাদ্যমুত্তমম ||১৭||

শব্দাতিগত্ৱবুদ্ধিস্তু কল্যাণমিতি ডিণ্ডিমঃ |
ৱেগৱত্তরগন্তাঽসৌ মনোঽশ্ৱস্তে সমর্পিতঃ ||১৮||

অহম্ভাৱমহামত্তগজেন্দ্রো ভূরিলক্ষণঃ |
তত্র দেহাদ্যনারোপনিষ্ঠা দৃঢতরোঽঙ্কুশঃ ||১৯||

অদ্ৱৈতবোধদুর্গোঽযং যত্র শত্রুর্ন কশ্চন |
জনতারামৱিস্তারো রমস্ৱাত্র যথাসুখম ||২০||

কল্পনাসংপরিত্যাগো মহারাজ্যং সমর্পযে |
ভোক্তৃত্ৱাধ্যাসরাহিত্যং ৱরং দেহি সহস্রধা ||২১||

অখণ্ডা তৱ পূজেযং সদা ভৱতু সর্ৱদা |
আত্মত্ৱাত্তৱ মে সর্ৱপূজৈৱাস্তি ন চান্যথা ||২২||

ইমাং পূজাং প্রতিদিনং যঃ পঠেদ্যত্রকুত্রচিত |
সদ্যঃ শিৱমযো ভূত্ৱা মুক্তশ্চরতি ভূতলে ||২৩||

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যশ্রীমত্কৃষ্ণানন্দসরস্ৱতীৱিরচিতা শিৱমানসপূজা সমাপ্তা ||