Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shiva pujai

শিৱমানস পূজা Lyrics in Bengali: ঔম প্রত্যক্প্রৱণধীৱৃত্যা হৃদ্গৃহান্তঃপ্রৱেশনম | মণ্ডপান্তঃ প্রৱেশোঽযং পূজার্থং তৱ শঙ্কর ||১|| গুরুৱাক্যেষু ৱিশ্ৱাসঃ স্থিতিরাসনসংস্থিতিঃ | সর্ৱসঙ্কল্পসন্ত্যাগঃ সঙ্কল্পস্তৱ পূজনে ||২|| সর্ৱাধারস্ত্ৱমেৱেতি নিশ্চযঃ পীঠপূজনম |…