Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivamanasa Puja Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shiva Manasa Puja in Telugu :

॥ శివమానస పూజా ॥
ఓఉమ్ ప్రత్యక్ప్రవణధీవృత్యా హృద్గృహాన్తఃప్రవేశనమ్ |
మణ్డపాన్తః ప్రవేశోఽయం పూజార్థం తవ శఙ్కర || ౧ ||

గురువాక్యేషు విశ్వాసః స్థితిరాసనసంస్థితిః |
సర్వసఙ్కల్పసన్త్యాగః సఙ్కల్పస్తవ పూజనే || ౨ ||

సర్వాధారస్త్వమేవేతి నిశ్చయః పీఠపూజనమ్ |
ధ్యానధ్యాతృధ్యేయబాధో ధ్యానమానన్దకారణమ్ || ౩ ||

దృశ్యప్రమార్జనం చిత్తాన్నిర్మాల్యస్య విసర్జనమ్ |
అహం బ్రహ్మేత్యఖణ్డా యా వృత్తిర్ధారాభిషేచనమ్ || ౪ ||

పృథివ్యాత్మకతా దృష్టిస్తవ గన్ధసమర్పణమ్ |
బోధోపశమవైరాగ్యం త్రిదళం బిల్వమర్పయే || ౫ || |

ఆకాశాత్మకతాబోధః కుసుమార్పణమీశ్వర |
జగదాకాశపుష్పాభమితి పద్మం సమర్పయే || ౬ ||

వాయుతేజోమయత్వం తే ధూపదీపావనుత్తమౌ |
దృశ్యాసంభవబోధేన నిజానన్దేన తృప్తతా || ౭ ||

సర్వతః ప్రీతిజనకం నైవేద్యం వినివేదయే |
జలాత్మకత్వబుద్ధిస్తు పీయూషం తేఽర్పయే పిబ || ౮ ||

కర్తవ్యేష్వప్రసక్తిస్తు హస్తప్రక్షాళనం తవ || ౯ ||

దుర్వాసనాపరిత్యాగస్తాంబూలస్య సమర్పణమ్ |
వాచాం విసర్జనం దేవ దక్షిణా శ్రుతిసంమతా || ౧౦ ||

ఫలాభిసన్ధిరాహిత్యం ఫలార్పణమనుత్తమమ్ |
అహమేవ పరం బ్రహ్మ సచిదానన్దలక్షణమ్ || ౧౧ ||

ఏవం నిదిధ్యాసవాక్యం స్తుతిః ప్రియకరీ తవ |
నామరూపాణి న త్వత్తో భిన్నానీతి మతిస్తు యా || ౧౨ ||

తవ పుష్పాఞ్జలిః శమ్భో సర్వత్రోత్కీర్ణపుష్పకః |
స్వప్రకాశాత్మబుద్ధిస్తు మహానీరాజనం తవ || ౧౩ ||

ప్రాదక్షిణ్యం సర్వతస్తే వ్యాప్తిబుద్ధిః స్మృతం శివ |
త్వమేవాహమితి స్థిత్యా లీనతా ప్రణతిస్తవ || ౧౪ ||

శుద్ధసత్త్వస్యాభివృద్ధిశ్ఛత్రం తాపాపనోదనమ్ |
రజస్తమస్తిరస్కారశ్చామరాన్దోళనే తవ || ౧౫ ||

నిజానన్దపరాఘూర్ణదోళనాన్దోళనే వస |
ధన్యోఽహం కృతకృత్యోఽహమితి గానం తవ ప్రియమ్ || ౧౬ ||

నిరఙ్కుశం మహాతృప్త్యా నర్తనం తే ముదే శివ |
నానావిధైః శబ్దజాలైర్జృంభణం వాద్యముత్తమమ్ || ౧౭ ||

శబ్దాతిగత్వబుద్ధిస్తు కల్యాణమితి డిణ్డిమః |
వేగవత్తరగన్తాఽసౌ మనోఽశ్వస్తే సమర్పితః || ౧౮ ||

అహమ్భావమహామత్తగజేన్ద్రో భూరిలక్షణః |
తత్ర దేహాద్యనారోపనిష్ఠా దృఢతరోఽఙ్కుశః || ౧౯ ||

అద్వైతబోధదుర్గోఽయం యత్ర శత్రుర్న కశ్చన |
జనతారామవిస్తారో రమస్వాత్ర యథాసుఖమ్ || ౨౦ ||

కల్పనాసంపరిత్యాగో మహారాజ్యం సమర్పయే |
భోక్తృత్వాధ్యాసరాహిత్యం వరం దేహి సహస్రధా || ౨౧ ||

అఖణ్డా తవ పూజేయం సదా భవతు సర్వదా |
ఆత్మత్వాత్తవ మే సర్వపూజైవాస్తి న చాన్యథా || ౨౨ ||

ఇమాం పూజాం ప్రతిదినం యః పఠేద్యత్రకుత్రచిత్ |
సద్యః శివమయో భూత్వా ముక్తశ్చరతి భూతలే || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యశ్రీమత్కృష్ణానన్దసరస్వతీవిరచితా శివమానసపూజా సమాప్తా ||

Also Read:

Shiva Manasa Puja Lyrics in Bengali | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivamanasa Puja Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top