Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivamanasa Puja Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shivamanasa Puja Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

159 Views

శివమానస పూజాLyrics in Telugu :

ఓఉమ్ ప్రత్యక్ప్రవణధీవృత్యా హృద్గృహాన్తఃప్రవేశనమ్ |
మణ్డపాన్తః ప్రవేశోఽయం పూజార్థం తవ శఙ్కర ||౧||

గురువాక్యేషు విశ్వాసః స్థితిరాసనసంస్థితిః |
సర్వసఙ్కల్పసన్త్యాగః సఙ్కల్పస్తవ పూజనే ||౨||

సర్వాధారస్త్వమేవేతి నిశ్చయః పీఠపూజనమ్ |
ధ్యానధ్యాతృధ్యేయబాధో ధ్యానమానన్దకారణమ్ ||౩||

దృశ్యప్రమార్జనం చిత్తాన్నిర్మాల్యస్య విసర్జనమ్ |
అహం బ్రహ్మేత్యఖణ్డా యా వృత్తిర్ధారాభిషేచనమ్ ||౪||

పృథివ్యాత్మకతా దృష్టిస్తవ గన్ధసమర్పణమ్ |
బోధోపశమవైరాగ్యం త్రిదళం బిల్వమర్పయే ||౫|||

ఆకాశాత్మకతాబోధః కుసుమార్పణమీశ్వర |
జగదాకాశపుష్పాభమితి పద్మం సమర్పయే ||౬||

వాయుతేజోమయత్వం తే ధూపదీపావనుత్తమౌ |
దృశ్యాసంభవబోధేన నిజానన్దేన తృప్తతా ||౭||

సర్వతః ప్రీతిజనకం నైవేద్యం వినివేదయే |
జలాత్మకత్వబుద్ధిస్తు పీయూషం తేఽర్పయే పిబ ||౮||

కర్తవ్యేష్వప్రసక్తిస్తు హస్తప్రక్షాళనం తవ ||౯||

దుర్వాసనాపరిత్యాగస్తాంబూలస్య సమర్పణమ్ |
వాచాం విసర్జనం దేవ దక్షిణా శ్రుతిసంమతా ||౧౦||

ఫలాభిసన్ధిరాహిత్యం ఫలార్పణమనుత్తమమ్ |
అహమేవ పరం బ్రహ్మ సచిదానన్దలక్షణమ్ ||౧౧||

ఏవం నిదిధ్యాసవాక్యం స్తుతిః ప్రియకరీ తవ |
నామరూపాణి న త్వత్తో భిన్నానీతి మతిస్తు యా ||౧౨||

తవ పుష్పాఞ్జలిః శమ్భో సర్వత్రోత్కీర్ణపుష్పకః |
స్వప్రకాశాత్మబుద్ధిస్తు మహానీరాజనం తవ ||౧౩||

ప్రాదక్షిణ్యం సర్వతస్తే వ్యాప్తిబుద్ధిః స్మృతం శివ |
త్వమేవాహమితి స్థిత్యా లీనతా ప్రణతిస్తవ ||౧౪||

శుద్ధసత్త్వస్యాభివృద్ధిశ్ఛత్రం తాపాపనోదనమ్ |
రజస్తమస్తిరస్కారశ్చామరాన్దోళనే తవ ||౧౫||

నిజానన్దపరాఘూర్ణదోళనాన్దోళనే వస |
ధన్యోఽహం కృతకృత్యోఽహమితి గానం తవ ప్రియమ్ ||౧౬||

నిరఙ్కుశం మహాతృప్త్యా నర్తనం తే ముదే శివ |
నానావిధైః శబ్దజాలైర్జృంభణం వాద్యముత్తమమ్ ||౧౭||

శబ్దాతిగత్వబుద్ధిస్తు కల్యాణమితి డిణ్డిమః |
వేగవత్తరగన్తాఽసౌ మనోఽశ్వస్తే సమర్పితః ||౧౮||

అహమ్భావమహామత్తగజేన్ద్రో భూరిలక్షణః |
తత్ర దేహాద్యనారోపనిష్ఠా దృఢతరోఽఙ్కుశః ||౧౯||

అద్వైతబోధదుర్గోఽయం యత్ర శత్రుర్న కశ్చన |
జనతారామవిస్తారో రమస్వాత్ర యథాసుఖమ్ ||౨౦||

కల్పనాసంపరిత్యాగో మహారాజ్యం సమర్పయే |
భోక్తృత్వాధ్యాసరాహిత్యం వరం దేహి సహస్రధా ||౨౧||

అఖణ్డా తవ పూజేయం సదా భవతు సర్వదా |
ఆత్మత్వాత్తవ మే సర్వపూజైవాస్తి న చాన్యథా ||౨౨||

ఇమాం పూజాం ప్రతిదినం యః పఠేద్యత్రకుత్రచిత్ |
సద్యః శివమయో భూత్వా ముక్తశ్చరతి భూతలే ||౨౩||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యశ్రీమత్కృష్ణానన్దసరస్వతీవిరచితా శివమానసపూజా సమాప్తా ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *