Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivamanasa Puja Lyrics in Marathi | Lord Shiva Stotram

Shiva Manasa Puja in Marathi:

॥ शिवमानस पूजा ॥
ॐ प्रत्यक्प्रवणधीवृत्या हृद्गृहान्तःप्रवेशनम ।
मण्डपान्तः प्रवेशोऽयं पूजार्थं तव शङ्कर ॥ 1 ॥

गुरुवाक्येषु विश्वासः स्थितिरासनसंस्थितिः ।
सर्वसङ्कल्पसन्त्यागः सङ्कल्पस्तव पूजने ॥ 2 ॥

सर्वाधारस्त्वमेवेति निश्चयः पीठपूजनम ।
ध्यानध्यातृध्येयबाधो ध्यानमानन्दकारणम ॥ 3 ॥

दृश्यप्रमार्जनं चित्तान्निर्माल्यस्य विसर्जनम ।
अहं ब्रह्मेत्यखण्डा या वृत्तिर्धाराभिषेचनम ॥ 4 ॥

पृथिव्यात्मकता दृष्टिस्तव गन्धसमर्पणम ।
बोधोपशमवैराग्यं त्रिदळं बिल्वमर्पये ॥ 5 ॥ ।

आकाशात्मकताबोधः कुसुमार्पणमीश्वर ।
जगदाकाशपुष्पाभमिति पद्मं समर्पये ॥ 6 ॥

वायुतेजोमयत्वं ते धूपदीपावनुत्तमौ ।
दृश्यासंभवबोधेन निजानन्देन तृप्तता ॥ 7 ॥

सर्वतः प्रीतिजनकं नैवेद्यं विनिवेदये ।
जलात्मकत्वबुद्धिस्तु पीयूषं तेऽर्पये पिब ॥ 8 ॥

कर्तव्येषवप्रसक्तिस्तु हस्तप्रक्षाळनं तव ॥ 9 ॥

दुर्वासनापरित्यागस्तांबूलस्य समर्पणम ।
वाचां विसर्जनं देव दक्षिणा श्रुतिसंमता ॥ 10 ॥

फलाभिसन्धिराहित्यं फलार्पणमनुत्तमम ।
अहमेव परं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणम ॥ 11 ॥

एवं निदिध्यासवाक्यं स्तुतिः प्रियकरी तव ।
नामरूपाणि न त्वत्तो भिन्नानीति मतिस्तु या ॥ 12 ॥

तव पुष्पाञ्जलिः शम्भो सर्वत्रोत्कीर्णपुष्पकः ।
स्वप्रकाशात्मबुद्धिस्तु महानीराजनं तव ॥ 13 ॥

प्रादक्षिण्यं सर्वतस्ते व्याप्तिबुद्धिः स्मृतं शिव ।
त्वमेवाहमिति स्थित्या लीनता प्रणतिस्तव ॥ 14 ॥

शुद्धसत्त्वस्याभिवृद्धिश्छत्रं तापापनोदनम ।
रजस्तमस्तिरस्कारश्चामरान्दोळने तव ॥ 15 ॥

निजानन्दपराघूर्णदोळनान्दोळने वस ।
धन्योऽहं कृतकृत्योऽहमिति गानं तव प्रियम ॥ 16 ॥

निरङ्कुशं महातृप्त्या नर्तनं ते मुदे शिव ।
नानाविधैः शब्दजालैर्जृंभणं वाद्यमुत्तमम ॥ 17 ॥

शब्दातिगत्वबुद्धिस्तु कल्याणमिति डिण्डिमः ।
वेगवत्तरगन्ताऽसौ मनोऽश्वस्ते समर्पितः ॥ 18 ॥

अहम्भावमहामत्तगजेन्द्रो भूरिलक्षणः ।
तत्र देहाद्यनारोपनिष्ठा दृढतरोऽङ्कुशः ॥ 19 ॥

अद्वैतबोधदुर्गोऽयं यत्र शत्रुर्न कश्चन ।
जनतारामविस्तारो रमस्वात्र यथासुखम ॥ 20 ॥

कल्पनासंपरित्यागो महाराज्यं समर्पये ।
भोक्तृत्वाध्यासराहित्यं वरं देहि सहस्रधा ॥ 21 ॥

अखण्डा तव पूजेयं सदा भवतु सर्वदा ।
आत्मत्वात्तव मे सर्वपूजैवास्ति न चान्यथा ॥ 22 ॥

इमां पूजां प्रतिदिनं यः पठेद्यत्रकुत्रचित ।
सद्यः शिवमयो भूत्वा मुक्तश्चरति भूतले ॥ 23 ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमत्कृष्णानन्दसरस्वतीविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता ॥

Also Read:

Shiva Manasa Puja Lyrics in Bengali | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top