Shiva Stotram

Shivamanasa Puja Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Manasa Puja in Kannada:

॥ ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜಾ ॥
ಓಉಮ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪ್ರವಣಧೀವೃತ್ಯಾ ಹೃದ್ಗೃಹಾನ್ತಃಪ್ರವೇಶನಮ್ |
ಮಣ್ಡಪಾನ್ತಃ ಪ್ರವೇಶೋಽಯಂ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತವ ಶಙ್ಕರ || ೧ ||

ಗುರುವಾಕ್ಯೇಷು ವಿಶ್ವಾಸಃ ಸ್ಥಿತಿರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಿಃ |
ಸರ್ವಸಙ್ಕಲ್ಪಸನ್ತ್ಯಾಗಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಸ್ತವ ಪೂಜನೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ತ್ವಮೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ಪೀಠಪೂಜನಮ್ |
ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯಬಾಧೋ ಧ್ಯಾನಮಾನನ್ದಕಾರಣಮ್ || ೩ ||

ದೃಶ್ಯಪ್ರಮಾರ್ಜನಂ ಚಿತ್ತಾನ್ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಖಣ್ಡಾ ಯಾ ವೃತ್ತಿರ್ಧಾರಾಭಿಷೇಚನಮ್ || ೪ ||

ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತವ ಗನ್ಧಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಬೋಧೋಪಶಮವೈರಾಗ್ಯಂ ತ್ರಿದಳಂ ಬಿಲ್ವಮರ್ಪಯೇ || ೫ || |

ಆಕಾಶಾತ್ಮಕತಾಬೋಧಃ ಕುಸುಮಾರ್ಪಣಮೀಶ್ವರ |
ಜಗದಾಕಾಶಪುಷ್ಪಾಭಮಿತಿ ಪದ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯೇ || ೬ ||

ವಾಯುತೇಜೋಮಯತ್ವಂ ತೇ ಧೂಪದೀಪಾವನುತ್ತಮೌ |
ದೃಶ್ಯಾಸಂಭವಬೋಧೇನ ನಿಜಾನನ್ದೇನ ತೃಪ್ತತಾ || ೭ ||

ಸರ್ವತಃ ಪ್ರೀತಿಜನಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ವಿನಿವೇದಯೇ |
ಜಲಾತ್ಮಕತ್ವಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಪೀಯೂಷಂ ತೇಽರ್ಪಯೇ ಪಿಬ || ೮ ||

ಕರ್ತವ್ಯೇಷ್ವಪ್ರಸಕ್ತಿಸ್ತು ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ತವ || ೯ ||

ದುರ್ವಾಸನಾಪರಿತ್ಯಾಗಸ್ತಾಂಬೂಲಸ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ವಾಚಾಂ ವಿಸರ್ಜನಂ ದೇವ ದಕ್ಷಿಣಾ ಶ್ರುತಿಸಂಮತಾ || ೧೦ ||

ಫಲಾಭಿಸನ್ಧಿರಾಹಿತ್ಯಂ ಫಲಾರ್ಪಣಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚಿದಾನನ್ದಲಕ್ಷಣಮ್ || ೧೧ ||

ಏವಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಂ ಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರಿಯಕರೀ ತವ |
ನಾಮರೂಪಾಣಿ ನ ತ್ವತ್ತೋ ಭಿನ್ನಾನೀತಿ ಮತಿಸ್ತು ಯಾ || ೧೨ ||

ತವ ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಃ ಶಮ್ಭೋ ಸರ್ವತ್ರೋತ್ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪಕಃ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಮಹಾನೀರಾಜನಂ ತವ || ೧೩ ||

ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸರ್ವತಸ್ತೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಬುದ್ಧಿಃ ಸ್ಮೃತಂ ಶಿವ |
ತ್ವಮೇವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಾ ಲೀನತಾ ಪ್ರಣತಿಸ್ತವ || ೧೪ ||

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಛತ್ರಂ ತಾಪಾಪನೋದನಮ್ |
ರಜಸ್ತಮಸ್ತಿರಸ್ಕಾರಶ್ಚಾಮರಾನ್ದೋಳನೇ ತವ || ೧೫ ||

ನಿಜಾನನ್ದಪರಾಘೂರ್ಣದೋಳನಾನ್ದೋಳನೇ ವಸ |
ಧನ್ಯೋಽಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ಗಾನಂ ತವ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೬ ||

ನಿರಙ್ಕುಶಂ ಮಹಾತೃಪ್ತ್ಯಾ ನರ್ತನಂ ತೇ ಮುದೇ ಶಿವ |
ನಾನಾವಿಧೈಃ ಶಬ್ದಜಾಲೈರ್ಜೃಂಭಣಂ ವಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೭ ||

ಶಬ್ದಾತಿಗತ್ವಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಮಿತಿ ಡಿಣ್ಡಿಮಃ |
ವೇಗವತ್ತರಗನ್ತಾಽಸೌ ಮನೋಽಶ್ವಸ್ತೇ ಸಮರ್ಪಿತಃ || ೧೮ ||

ಅಹಮ್ಭಾವಮಹಾಮತ್ತಗಜೇನ್ದ್ರೋ ಭೂರಿಲಕ್ಷಣಃ |
ತತ್ರ ದೇಹಾದ್ಯನಾರೋಪನಿಷ್ಠಾ ದೃಢತರೋಽಙ್ಕುಶಃ || ೧೯ ||

ಅದ್ವೈತಬೋಧದುರ್ಗೋಽಯಂ ಯತ್ರ ಶತ್ರುರ್ನ ಕಶ್ಚನ |
ಜನತಾರಾಮವಿಸ್ತಾರೋ ರಮಸ್ವಾತ್ರ ಯಥಾಸುಖಮ್ || ೨೦ ||

ಕಲ್ಪನಾಸಂಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಮಹಾರಾಜ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯೇ |
ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಧ್ಯಾಸರಾಹಿತ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ಸಹಸ್ರಧಾ || ೨೧ ||

ಅಖಣ್ಡಾ ತವ ಪೂಜೇಯಂ ಸದಾ ಭವತು ಸರ್ವದಾ |
ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ತವ ಮೇ ಸರ್ವಪೂಜೈವಾಸ್ತಿ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ || ೨೨ ||

ಇಮಾಂ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಯತ್ರಕುತ್ರಚಿತ್ |
ಸದ್ಯಃ ಶಿವಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ಮುಕ್ತಶ್ಚರತಿ ಭೂತಲೇ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಾ ಶಿವಮಾನಸಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Also Read:

Shiva Manasa Puja Lyrics in Bengali | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu