Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivamahima Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Kannada:

॥ ಶಿವಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಮಹೇಶಾನನ್ತಾದ್ಯ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಾಮೇಯವಿಮಲ
ಸ್ವರಾಕಾರಾಪಾರಾಮಿತಗುಣಗಣಾಕಾರಿನಿವೃತೇ |
ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಾಮರವರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮ
ಪ್ರಭಾಪೂರಾಕಾರಾವರ ಪರ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೧ ||

ನಮೋ ವೇದಾವೇದ್ಯಾಖಿಲಜಗದುಪಾದಾನ ನಿಯತಂ
ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಸಾಮಾನ್ತಾನವಧುತಿನಿಜಾಕಾರವಿರತೇ |
ನಿವರ್ತನ್ತೇ ವಾಚಃ ಶಿವಭಜನಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ
ಯತೋಽಶಕ್ತಾಃ ಸ್ತೋತುಂ ಸಕೃದಪಿ ಗುಣಾತೀತ ಶಿವ ತೇ || ೨ ||

ತ್ವದನ್ಯದ್ವಸ್ತ್ವೇಕಂ ನಹಿ ಭವ ಸಮಸ್ತತ್ರಿಭುವನೇ
ವಿಭುಸ್ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ನ ಚ ಪರಮಮಸ್ತೀಶ ಭವತಃ |
ಧ್ರುವಂ ಮಾಯಾತೀತಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸತತಂ ನಾತ್ರ ವಿಷಯೋ ನ ತೇ
ಕೃತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ವಿಪರ್ಯೇತಿ ಶಿವ ತೇ || ೩ ||

ತ್ವಯೈವೇಮಂ ಲೋಕಂ ನಿಖಿಲಮಮಲಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸತತಂ
ತಥೈವಾನ್ಯಾಂ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಮನಘ ದೇವೋತ್ತಮ ವಿಭೋ |
ತ್ವಯೈವೈತತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದಖಿಲಮೀಶಾನ ಭಗವ-
ನ್ವಿಲಾಸೋಽಯಂ ಕಶ್ಚಿತ್ತವ ಶಿವ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೪ ||

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವಂ ಯದಭವದುಮಾಕಾನ್ತ ಸತತಂ
ತ್ವಯಾ ಲೀಲಾಮಾತ್ರಂ ತದಪಿ ಸಕಲಂ ರಕ್ಷಿತಮಭೂತ್ ||
ತದೇವಾಗ್ರೇ ಭಾಲಪ್ರಕಟನಯನಾದ್ಭುತಕರಾ-
ಜ್ಜಗದ್ದಗ್ಧ್ವಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸ್ಯಜ ಹರ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೫ ||

ವಿಭೂತೀನಾಮನ್ತೋ ಭವ ನ ಭವತೋ ಭೂತಿವಿಲಸ-
ನ್ನಿಜಾಕಾರ ಶ್ರೀಮನ್ನ ಗುಣಗಣಸೀಮಾಪ್ಯವಗತಾ |
ಅತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ಯಾಽದ್ಧಾ ತ್ವಯಿ ಸಕಲವೇದಾಶ್ಚ ಚಕಿತಾ
ಭವನ್ತ್ಯೇವಾಸಾಮಪ್ರಕೃತಿಕ ನಮೋ ಧರ್ಷ ಶಿವ ತೇ || ೬ ||

ವಿರಾಡ್ರ್ರೂಪಂ ಯತ್ತೇ ಸಕಲನಿಗಮಾಗೋಚರಮಭೂ-
ತ್ತದೇವೇದಂ ರೂಪಂ ಭವತಿ ಕಿಮಿದಂ ಭಿನ್ನಮಥವಾ |
ನ ಜಾನೇ ದೇವೇಶ ತ್ರಿನಯನ ಸುರಾರಾಧ್ಯಚರಣ
ತ್ವಮೋಙ್ಕಾರೋ ವೇದಸ್ತ್ವಮಸಿ ಹಿ ನಮೋಽಘೋರ ಶಿವ ತೇ || ೭ ||

ಯದನ್ತಸ್ತತ್ವಜ್ಞಾ ಮುನಿವರಗಣಾ ರೂಪಮನಘಂ
ತವೇದಂ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯ ಸ್ವಮನಸಿ ಸದಾಸನ್ನವಿಹತಾಃ |
ಯಯುರ್ದಿವ್ಯಾನನ್ದಂ ತದಿದಮಥವಾ ಕಿಂ ತು ನ ತಥಾ
ಕಿಮೇತಜ್ಜಾನೇಽಹಂ ಶರಣದ ನಮಃ ಶರ್ವ ಶಿವ ತೇ || ೮ ||

ತಥಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗದಥ ಚ ಸಂರಕ್ಷ್ಯ ಬಹುಧಾ
ತತಃ ಸಂಹೄತ್ಯೈತನ್ನಿವಸತಿ ತದಾಧಾರಮಥವಾ |
ಇದಂ ತೇ ಕಿಂ ರೂಪಂ ನಿರುಪಮ ನ ಜಾನೇ ಹರ ವಿಭೋ
ವಿಸರ್ಗಃ ಕೋ ವಾ ತೇ ತಮಪಿ ಹಿ ನಮೋ ಭವ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೯ ||

ತವಾನನ್ತಾನ್ಯಾಹುಃ ಶುಚಿಪರಮರೂಪಾಣಿ ನಿಗಮಾ-
ಸ್ತದನ್ತರ್ಭೂತಂ ಸತ್ಸದಸದನಿರುಕ್ತಂ ಪದಮಪಿ |
ನಿರುಕ್ತಂ ಛನ್ದೋಭಿರ್ನಿಲಯನಮಿದಂ ವಾನಿಲಯನಂ
ನ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಜ್ಞಾತಂ ಸಕೃದಪಿ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿವ ತೇ || ೧೦ ||

ತವಾಭೂತ್ಸತ್ಯಂ ಚಾನೃತಮಪಿ ಚ ಸತ್ಯಂ ಕೃತಮಭೂದೃತಂ
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತದಪಿ ಚ ಯಥಾ ರೂಪಮಖಿಲಮ್ |
ಯತಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಮಮಪಿ ಸಮಸ್ತಂ ತವ ವಿಭೋ
ಕೃತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಾನೃತಮಪಿ ನಮೋ ರುದ್ರ ಶಿವ ತೇ || ೧೧ ||

ತವಾಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ಯದಪಿ ತದಮೇಯಂ ವಿರಚಿತಂ
ನ ವಾಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ರಚಿತಮಪಿ ಮೇಯಂ ವಿರಚಿತುಮ್ |
ನ ಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ತೇ ನ ಖಲು ಪರಮೇಯಂ ಪರಮಯಂ
ನ ಮೇಯಂ ನ ನಾಮೇಯಂ ವರಮಪಿ ನಮೋ ದೇವ ಶಿವ ತೇ || ೧೨ ||

ತವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ವಿದಿತಮವಿಹಾರಂ ವಿರಹಸಂ
ನವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ಹರ ಹರಸಿ ಹಾರಂ ನ ಹರಸಿ |
ನ ವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ಪರತರವಿಹಾರಂ ಪರತರಂ
ಪರಂ ಪಾರಂ ಜಾನೇ ನಹಿ ಖಲು ನಮೋ ವಿಶ್ವಶಿವ ತೇ || ೧೩ ||

ಯದೇತತ್ತತ್ತ್ವಂ ತೇ ಸಕಲಮಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ ವಿದಿತಮ್
ನ ತೇ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿದಿತಮಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ ವಿದಿತಮ್ |
ನ ಚೈತತ್ತತ್ತ್ವಂ ಚೇನ್ನಿಯತಮಪಿ ತತ್ತ್ವಂ ಕಿಮು ಭವೇ
ನ ತೇ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ತದಪಿ ಚ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೧೪ ||

ಇದಂ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಸದಸದಮಲಂ ರೂಪಮಪಿ ಚೇ-
ನ್ನ ಜಾನೇ ರೂಪಂ ತೇ ತರತಮವಿಭಿನ್ನಂ ಪರತರಮ್ |
ಯತೋ ನಾನ್ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಯತಮಪಿ ವೇದೈರ್ನಿಗದಿತಂ
ನ ಜಾನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೧೫ ||

ಂಅಹದ್ಭೂತಂ ಭೂತಂ ಯದಪಿ ನ ಚ ಭೂತಂ ತವ ವಿಭೋ
ಸದಾ ಭೂತಂ ಭೂತಂ ಕಿಮು ನ ಭವತೋ ಭೂತವಿಷಯೇ |
ಯದಾಭೂತಂ ಭೂತಂ ಭವತಿ ಹಿ ನ ಭವ್ಯಂ ಭಗವತೋ
ಭವಾಭೂತಂ ಭಾವ್ಯಂ ಭವತಿ ನ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿವ ತೇ || ೧೬ ||

ವಶೀಭೂತಾ ಭೂತಾ ಸತತಮಪಿ ಭೂತಾತ್ಮಕತಯಾ
ನ ತೇ ಭೂತಾ ಭೂತಾಸ್ತವ ಯದಪಿ ಭೂತಾ ವಿಭುತಯಾ |
ಯತೋ ಭೂತಾ ಭೂತಾಸ್ತವ ತು ನ ಹಿ ಭೂತಾತ್ಮಕತಯಾ
ನ ವಾ ಭೂತಾ ಭೂತಾಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನಮೋ ಭೂತ ಶಿವ ತೇ || ೧೭ ||

ನ ತೇ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ಸತತಮಪಿ ಮಾಯಾಮಯತಯಾ
ಧ್ರುವಂ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ತ್ವಯಿ ವರ ನ ಮಾಯಾಮಯಮಪಿ |
ಯದಾ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ತ್ವಯಿ ನ ಖಲು ಮಾಯಾಮಯತಯಾ
ನ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ವಾ ಪರಮಯ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಯತನ್ತಃ ಸಂವೇದ್ಯಂ ವಿದಿತಮಪಿ ವೇದೈರ್ನ ವಿದಿತಂ
ನ ವೇದ್ಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಚೇನ್ನಿಯತಮಪಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ವಿದಿತಮ್ |
ತದೇವೇದಂ ವೇದ್ಯಂ ವಿದಿತಮಪಿ ವೇದಾನ್ತನಿಕರೈಃ
ಕರಾವೇದ್ಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಜಿತಮಿತಿ ನಮೋಽತರ್ಕ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೧೯ ||

ಶಿವಂ ಸೇವ್ಯಂ ಭಾವಂ ಶಿವಮತಿಶಿವಾಕಾರಮಶಿವಂ
ನ ಸತ್ಯಂ ಶೈವಂ ತಚ್ಛಿವಮಿತಿ ಶಿವಂ ಸೇವ್ಯಮನಿಶಮ್ |
ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಮತ್ವಾ ಶಿವಪರಮತತ್ತ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ
ನ ಜಾನೇ ರೂಪತ್ವಂ ಶಿವಮಿತಿ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೨೦ ||

ಯದಜ್ಞಾತ್ವಾ ತತ್ತ್ವಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸಂಸಾರಪತಿತಂ
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾವೃತ್ತಿಂ ದಹತಿ ಸತತಂ ದುಃಖನಿಲಯಮ್ |
ಯದೇತಜ್ಜ್ಞಾತ್ವೈವಾವಹತಿ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಪರತರಾಂ
ನ ಜಾನೇ ತತ್ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮಿತಿ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೨೧ ||

ನ ವೇದಂ ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಗಮವಿಷಯಂ ಮಙ್ಗಳಕರಂ
ನ ದೃಷ್ಟಂ ಕೇನಾಪಿ ಧ್ರುವಮಿತಿ ವಿಜಾನೇ ಶಿವ ವಿಭೋ |
ತತಶ್ಚಿತ್ತೇ ಶಂಭೋ ನಹಿ ಮಮ ವಿಷಾದೋ‍ಽಘವಿಕೄತ್ತಿಃ
ಪ್ರಯತ್ನಲ್ಲಬ್ಧೇಽಸ್ಮಿನ್ನ ಕಿಮಪಿ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ತೇ || ೨೨ ||

ತವಾಕರ್ಣ್ಯಾಗೂಢಂ ಯದಪಿ ಪರತತ್ತ್ವಂ ಶ್ರುತಿಪರಂ
ತದೇವಾತೀತಂ ಸನ್ನಯನಪದವೀಂ ನಾತ್ರ ತನುತೇ |
ಕದಾಚಿತ್ಕಿಞ್ಚಿದ್ವಾ ಸ್ಫುರತಿ ಕತಿಧಾ ಚೇತಸಿ ತವ
ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಂ ಭವ್ಯಂ ಭವಹರ ಪರಾವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೨೩ ||

ತ್ವಮಿನ್ದುರ್ಭಾನುಸ್ತ್ವಂ ಹುತಭುಗಸಿ ವಾಯುಶ್ಚ ಸಲಿಲಂ
ತ್ವಮೇವಾಕಾಶೋಽಸಿ ಕ್ಷಿತಿರಸಿ ತಥಾಽಽತ್ಮಾಽಸಿ ಭಗವನ್ |
ತತಃ ಸರ್ವಾಕಾರಸ್ತ್ವಮಸಿ ಭವತೋ ಭಿನ್ನಮನಘಾನ್ನ
ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ರಿನಯನ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೨೪ ||

ವಿಧುಂ ಧತ್ಸೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿರಸಿ ಮೃದುಕಣ್ಠೋಽಪಿ ಗರಳಂ
ನವಂ ನಾಗಾಹಾರಂ ಭಸಿತಮಮಲಂ ಭಾಸುರತನುಮ್ |
ಕರೇ ಶೂಲಂ ಭಾಲೇ ಜ್ವಲನಮನಿಶಂ ತತ್ಕಿಮಿತಿ ತೇ
ನ ತತ್ತ್ವಂ ಜಾನೇಽಹಂ ಭವಹರ ನಮಃ ಕುರ್ಪ ಶಿವ ತೇ || ೨೫ ||

ತವಾಪಾಙ್ಗಃ ಶುದ್ಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಭವ್ಯೇ ಶುಭಕರಃ
ಕದಾಚಿತ್ತ್ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿಲ್ಲಧುತರನರೇ ವಿಪ್ರಭವತಿ |
ಸ ಏವೈತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ರಚಯಿತುಮಲಂ ಸಾಪಿ ಚ ಮಹಾನ್-
ಕೃಪಾಧಾರೋಽಯಂ ಸುಕಯತಿ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೨೬ ||

ಭವನ್ತಂ ದೇವೇಶಂ ಶಿವಮಿತರಗೀರ್ವಾಣಸದೃಶಂ
ಪ್ರಮಾದಾದ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಯದಿ ಯದಪಿ ಚಿತ್ತೇಽಪಿ ಮನುತೇ |
ಸ ದುಃಖಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽನ್ತೇ ನರಕಮಪಿ ಯಾತಿ ಧ್ರುವಮಿದಂ
ಧ್ರುವಂ ದೇವಾರಾಧ್ಯಾಮಿತಗುಣ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೨೭ ||

ಪ್ರದೋಷೇ ರತ್ನಾಢ್ಯೇ ಮೃದುಲತರಸಿಂಹಾಸನವರೇ
ಭವಾನೀಮಾರೂಢಾಮಸಕೃದಪಿ ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಭವತಾ |
ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಙ್ನಾಠ್ಯಂ ಪ್ರಥಿತಮಿತಿ ವೇದೋಽಪಿ ಭವತಿ
ಪ್ರಭಾವಃ ಕೋ ವಾಽಯಂ ತವ ಹರ ನಮೋ ದೀಪ ಶಿವ ತೇ || ೨೮ ||

ಶ್ಮಶಾನೇ ಸಞ್ಚಾರಃ ಕಿಮು ಶಿವ ನ ತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಗಮನಂ
ಯತೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಖಿಲಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಭವಾನ್ |
ವಿಭುಂ ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಶಿವಮುಪಹತಂ ವ್ಯಾಪಕಮಿತಿ
ಶ್ರುತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಕ್ತಿ ತ್ವಯಮಪಿ ನಮಃ ಶುದ್ಧ ಶಿವ ತೇ || ೨೯ ||

ಧನುರ್ಮೇರುಃ ಶೇಷೋ ಧನುವರಗುಣೋ ಯಾನಮವನಿ-
ಸ್ತವೈವೇದಂ ಚಕ್ರಂ ನಿಗಮನಿಕರಾ ವಾಜಿನಿಕರಾಃ |
ಪುರೋಲಕ್ಷ್ಯಂ ಯನ್ತಾ ವಿಧಿರಿಪುಹರಿಶ್ಚೇತಿ ನಿಗಮಃ
ಕಿಮೇವಂ ತ್ವನ್ವೇಷ್ಯೋ ನಿಗದತಿ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ತೇ || ೩೦ ||

ಮೃದುಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತ್ವೇತದ್ಭವಮನಘಯುಕ್ತಂ ಚ ರಜಸಾ
ತಮೋಯುಕ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಹರಮಪಿ ಶಿವಂ ನಿಷ್ಕಳಮಿತಿ |
ವದತ್ಯೇಕೋ ವೇದಸ್ತ್ವಮಸಿ ತದುಪಾಸ್ಯಂ ಧ್ರುವಮಿದಂ
ತ್ವಮೋಙ್ಕರಾಕಾರೋ ಧ್ರುವಮಿತಿ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೩೧ ||

ಜಗತ್ಸುಪ್ತಿಂ ಬೋಧಂ ವ್ರಜತಿ ಭವತೋ ನಿರ್ಗತಮಪಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ವ್ಯಾಪರಂ ಪುನರಪಿ ಸುಷುಪ್ತಿಂ ಚ ಸಕಲಮ್ |
ತ್ವದನ್ಯಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂ ವ್ರಜತಿ ಶರಣಂ ನೇತಿ ನಿಗಮೋ
ವದತ್ಯದ್ಧಾ ಸರ್ವಃ ಶಿವ ಇತಿ ನಮಃ ಸ್ತುತ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೩೨ ||

ತ್ವಮೇವಾಲೋಕಾನಾಮಧಿಪತಿರುಮಾನಾಥ ಜಗತಾಂ ಶರಣ್ಯಃ
ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಜಲನಿಧಿರಿವಾನನ್ತಪಯಸಾಮ್ |
ತ್ವದನ್ಯೋ ನಿರ್ವಾಣಂ ತಟ ಇತಿ ಚ ನಿರ್ವಾಣಯತಿರಪ್ಯತಃ
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಮಸಿ ಹಿ ನಮೋ ನಿತ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೩೩ ||

ತವೈವಾಂಶೋ ಭಾನುಸ್ತಪತಿ ವಿಧುರಪ್ಯೇತಿ ಪವನಃ
ಪವತ್ಯೇಷೋಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಜ್ವಲತಿ ಸಲಿಲಂ ಚ ಪ್ರವಹತಿ |
ತವಾಜ್ಞಾಕಾರಿತ್ವಂ ಸಕಲಸುರವರ್ಗಸ್ಯ ಸತತಮ್
ತ್ವಮೇಕ: ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಂ ವಹಸಿ ಹಿ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೩೪ ||

ಸ್ವತನ್ತ್ರೋಽಯಂ ಸೋಮಃ ಸಕಲಭುವನೈಕಪ್ರಭುರಯಂ
ನಿಯನ್ತಾ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಹರ ನಿಯನ್ತಾಸಿ ನ ಪರಃ |
ಶಿವಃ ಶುದ್ಧಾ ಮಾಯಾರಹಿತ ಇತಿ ವೇದೋಽಪಿ ವದತಿ
ಸ್ವಯಂ ತಾಮಾಶಾಸ್ಯ ತ್ರಯಹರ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೩೫ ||

ನಮೋ ರುದ್ರಾನನ್ತಾಮರವರ ನಮಃ ಶಙ್ಕರ ವಿಭೋ
ನಮೋ ಗೌರೀನಾಥ ತ್ರಿನಯನ ಶರಣ್ಯಾಙ್ಘ್ರಿಕಮಲ |
ನಮಃ ಶರ್ವಃ ಶ್ರೀಮನ್ನನಘ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯನಿಲಯ
ಸ್ಮರಾರೇ ಪಾಪಾರೇ ಜಯ ಜಯ ನಮಃ ಸೇವ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೩೬ ||

ಮಹಾದೇವಾಮೇಯಾನಘಗುಣಗಣಪ್ರಾಮವಸತ-
ನ್ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಪುನರಪಿ ನಮಸ್ತೇ ಪುನರಪಿ |
ಪುರಾರಾತೇ ಶಂಭೋ ಪುನರಪಿ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವ ವಿಭೋ
ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಶಿವ ಶಿವ ನಮೋಽನನ್ತ ಶಿವ ತೇ || ೩೭ ||

ಕದಾಚಿದ್ಗಣ್ಯನ್ತೇ ನಿಬಿಡನಿಯತವೃಷ್ಟಿಕಣಿಕಾಃ
ಕದಾಚಿತ್ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿಕತಲೇಶಂ ಕುಶಲಿನಾ |
ಅನನ್ತೈರಾಕಲ್ಪಂ ಶಿವ ಗುಣಗಣಶ್ಚಾರುರಸನೈ-
ರ್ನ ಶಕ್ಯಂ ತೇ ನೂನಂ ಗಣಯಿತುಮುಷಿತ್ವಾಽಪಿ ಸತತಮ್ || ೩೮ ||

ಮಯಾ ವಿಜ್ಞಾಯೈಷಾಽನಿಶಮಪಿ ಕೃತಾ ಜೇತುಮನಸಾ
ಸಕಾಮೇನಾಮೇಯಾ ಸತತಮಪರಾಧಾ ಬಹುವಿಧಾಃ |
ತ್ವಯೈತೇ ಕ್ಷನ್ತವ್ಯಾಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಶರೀರೇಣ ವಚಸಾ
ಕೃತೈರ್ನೈತೈರ್ನೂನಂ ಶಿವ ಶಿವ ಕೃಪಾಸಾಗರ ವಿಭೋ || ೩೯ ||

ಪ್ರಮಾದಾದ್ಯೇ ಕೇಚಿದ್ವಿತತಮಪರಾಧಾ ವಿಧಿಹತಾಃ
ಕ್ರ‍ೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇಽಪಿ ಪ್ರಶಮಮುಪಯಾನ್ತು ಸ್ಫುಟತರಮ್ |
ಶಿವಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಮ್ಭೋ ಶಿವಶಿವ ಮಹೇಶೇತಿ ಚ ಜಪನ್
ಕ್ವಚಿಲ್ಲಿಙ್ಗಾಕಾರೇ ಶಿವ ಹರ ವಸಾಮಿ ಸ್ಥಿರತರಮ್ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಶಿವಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ನ್ಯವಸನ್ನೂನಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಃ ಸ್ಥಿರಮ್ || ೪೧ ||

ತದಾ ಶಿವಃ ಶಿವಂ ರೂಪಮಾದಾಯೋವಾಚ ಸರ್ವಗಃ |
ಭೀಷಯನ್ನಖಿಲಾನ್ಭೂತಾನ್ ಘನಗಮ್ಭೀರಯಾ ಗಿರಾ || ೪೨ ||

ಮದೀಯಂ ರೂಪಮಮಲಂ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಭವಾದೃಶೈಃ |
ಯತ್ತು ವೇದೈರವಿಜ್ಞಾತಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽನ್ತರ್ದಧೇ ಶಿವಃ || ೪೩ ||

ತತಃ ಪುನರ್ವಿಧಿಸ್ತತ್ರ ತಪಸ್ತಪ್ತುಂ ಸಮಾರಭತ್ |
ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮತಿಯತ್ನತಃ || ೪೪ ||

ತಾದೃಶೀ ಶಿವ ಮೇ ವಾಚ್ಛಾ ಪೂಜಾಯಿತ್ವಾ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ನಾನ್ಯೋ ಮಯಾಽರ್ಚ್ಯೋ ದೇವೇಷು ವಿನಾ ಶಂಭುಂ ಸನಾತನಮ್ || ೪೫ ||

ತ್ವಯಾಪಿ ಶಾಙ್ಕರಂ ಲಿಙ್ಗಂ ಪೂಜನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ವಿಹಾಯೈವಾನ್ಯದೇವಾನಾಂ ಪೂಜನಂ ಶೇಷ ಸರ್ವದಾ || ೪೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ವಿಷ್ಣುವಿರಚಿತಂ ಶಿವಮಹಿಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shiva Mahima Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Shivamahima Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top