Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

siva mahima stotram

Shivamahima Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Malayalam: ॥ ശിവമഹിമ ॥ മഹേശാനന്താദ്യ ത്രിഗുണരഹിതാമേയവിമല സ്വരാകാരാപാരാമിതഗുണഗണാകാരിനിവൃതേ | നിരാധാരാധാരാമരവര നിരാകാര പരമ പ്രഭാപൂരാകാരാവര പര നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൧ || നമോ വേദാവേദ്യാഖിലജഗദുപാദാന നിയതം സ്വതന്ത്രാസാമാന്താനവധുതിനിജാകാരവിരതേ | നിവര്ത്തന്തേ വാചഃ ശിവഭജനമപ്രാപ്യ മനസാ യതോഽശക്താഃ സ്തോതും സകൃദപി ഗുണാതീത ശിവ തേ || ൨ || ത്വദന്യദ്വസ്ത്വേകം നഹി ഭവ സമസ്തത്രിഭുവനേ വിഭുസ്ത്വം വിശ്വാത്മാ ന ച പരമമസ്തീശ ഭവതഃ | ധ്രുവം മായാതീതസ്ത്വമസി […]

Shivamahima Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Kannada: ॥ ಶಿವಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಮಹೇಶಾನನ್ತಾದ್ಯ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಾಮೇಯವಿಮಲ ಸ್ವರಾಕಾರಾಪಾರಾಮಿತಗುಣಗಣಾಕಾರಿನಿವೃತೇ | ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಾಮರವರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮ ಪ್ರಭಾಪೂರಾಕಾರಾವರ ಪರ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ || ೧ || ನಮೋ ವೇದಾವೇದ್ಯಾಖಿಲಜಗದುಪಾದಾನ ನಿಯತಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಸಾಮಾನ್ತಾನವಧುತಿನಿಜಾಕಾರವಿರತೇ | ನಿವರ್ತನ್ತೇ ವಾಚಃ ಶಿವಭಜನಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಯತೋಽಶಕ್ತಾಃ ಸ್ತೋತುಂ ಸಕೃದಪಿ ಗುಣಾತೀತ ಶಿವ ತೇ || ೨ || ತ್ವದನ್ಯದ್ವಸ್ತ್ವೇಕಂ ನಹಿ ಭವ ಸಮಸ್ತತ್ರಿಭುವನೇ ವಿಭುಸ್ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ನ ಚ ಪರಮಮಸ್ತೀಶ ಭವತಃ | ಧ್ರುವಂ […]

Shivamahima Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Telugu : ॥ శివమహిమ స్తోత్రమ్ ॥ మహేశానన్తాద్య త్రిగుణరహితామేయవిమల స్వరాకారాపారామితగుణగణాకారినివృతే | నిరాధారాధారామరవర నిరాకార పరమ ప్రభాపూరాకారావర పర నమో వేద్య శివ తే || ౧ || నమో వేదావేద్యాఖిలజగదుపాదాన నియతం స్వతన్త్రాసామాన్తానవధుతినిజాకారవిరతే | నివర్తన్తే వాచః శివభజనమప్రాప్య మనసా యతోఽశక్తాః స్తోతుం సకృదపి గుణాతీత శివ తే || ౨ || త్వదన్యద్వస్త్వేకం నహి భవ సమస్తత్రిభువనే విభుస్త్వం విశ్వాత్మా న చ పరమమస్తీశ భవతః | […]

Shivamahima Stotram Lyrics in Bengali

Shiv Mahima Stotram in Bengali: ॥ শিৱমহিম স্তোত্রম ॥ মহেশানন্তাদ্য ত্রিগুণরহিতামেযৱিমল স্ৱরাকারাপারামিতগুণগণাকারিনিৱৃতে | নিরাধারাধারামরৱর নিরাকার পরম প্রভাপূরাকারাৱর পর নমো ৱেদ্য শিৱ তে || ১ || নমো ৱেদাৱেদ্যাখিলজগদুপাদান নিযতং স্ৱতন্ত্রাসামান্তানৱধুতিনিজাকারৱিরতে | নিৱর্তন্তে ৱাচঃ শিৱভজনমপ্রাপ্য মনসা যতোঽশক্তাঃ স্তোতুং সকৃদপি গুণাতীত শিৱ তে || ২ || ত্ৱদন্যদ্ৱস্ত্ৱেকং নহি ভৱ সমস্তত্রিভুৱনে ৱিভুস্ত্ৱং ৱিশ্ৱাত্মা ন চ পরমমস্তীশ ভৱতঃ | ধ্রুৱং […]

Shivamahima Stotram Lyrics in Marathi

Shiv Mahima Stotram in Marathi: ॥ शिवमहिम स्तोत्रम ॥ महेशानन्ताद्य त्रिगुणरहितामेयविमल स्वराकारापारामितगुणगणाकारिनिवृते । निराधाराधारामरवर निराकार परम प्रभापूराकारावर पर नमो वेद्य शिव ते ॥ 1 ॥ नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादान नियतं स्वतन्त्रासामान्तानवधुतिनिजाकारविरते । निवर्तन्ते वाचः शिवभजनमप्राप्य मनसा यतोऽशक्ताः स्तोतुं सकृदपि गुणातीत शिव ते ॥ 2 ॥ त्वदन्यद्वस्त्वेकं नहि भव समस्तत्रिभुवने विभुस्त्वं विश्वात्मा न च परममस्तीश भवतः । ध्रुवं […]

Scroll to top