Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivamahima Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Malayalam:

॥ ശിവമഹിമ ॥
മഹേശാനന്താദ്യ ത്രിഗുണരഹിതാമേയവിമല
സ്വരാകാരാപാരാമിതഗുണഗണാകാരിനിവൃതേ |
നിരാധാരാധാരാമരവര നിരാകാര പരമ
പ്രഭാപൂരാകാരാവര പര നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൧ ||

നമോ വേദാവേദ്യാഖിലജഗദുപാദാന നിയതം
സ്വതന്ത്രാസാമാന്താനവധുതിനിജാകാരവിരതേ |
നിവര്ത്തന്തേ വാചഃ ശിവഭജനമപ്രാപ്യ മനസാ
യതോഽശക്താഃ സ്തോതും സകൃദപി ഗുണാതീത ശിവ തേ || ൨ ||

ത്വദന്യദ്വസ്ത്വേകം നഹി ഭവ സമസ്തത്രിഭുവനേ
വിഭുസ്ത്വം വിശ്വാത്മാ ന ച പരമമസ്തീശ ഭവതഃ |
ധ്രുവം മായാതീതസ്ത്വമസി സതതം നാത്ര വിഷയോ ന തേ
കൃത്യം സത്യം ക്വചിദപി വിപര്യേതി ശിവ തേ || ൩ ||

ത്വയൈവേമം ലോകം നിഖിലമമലം വ്യാപ്യ സതതം
തഥൈവാന്യാം ലോകസ്ഥിതിമനഘ ദേവോത്തമ വിഭോ |
ത്വയൈവൈതത്സൃഷ്ടം ജഗദഖിലമീശാന ഭഗവ-
ന്വിലാസോഽയം കശ്ചിത്തവ ശിവ നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൪ ||

ജഗത്സൃഷ്ടേഃ പൂര്വം യദഭവദുമാകാന്ത സതതം
ത്വയാ ലീലാമാത്രം തദപി സകലം രക്ഷിതമഭൂത് ||
തദേവാഗ്രേ ഭാലപ്രകടനയനാദ്ഭുതകരാ-
ജ്ജഗദ്ദഗ്ധ്വാ സ്ഥാസ്യസ്യജ ഹര നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൫ ||

വിഭൂതീനാമന്തോ ഭവ ന ഭവതോ ഭൂതിവിലസ-
ന്നിജാകാര ശ്രീമന്ന ഗുണഗണസീമാപ്യവഗതാ |
അതദ്വ്യാവൃത്യാഽദ്ധാ ത്വയി സകലവേദാശ്ച ചകിതാ
ഭവന്ത്യേവാസാമപ്രകൃതിക നമോ ധര്ഷ ശിവ തേ || ൬ ||

വിരാഡ്ര്രൂപം യത്തേ സകലനിഗമാഗോചരമഭൂ-
ത്തദേവേദം രൂപം ഭവതി കിമിദം ഭിന്നമഥവാ |
ന ജാനേ ദേവേശ ത്രിനയന സുരാരാധ്യചരണ
ത്വമോങ്കാരോ വേദസ്ത്വമസി ഹി നമോഽഘോര ശിവ തേ || ൭ ||

യദന്തസ്തത്വജ്ഞാ മുനിവരഗണാ രൂപമനഘം
തവേദം സഞ്ചിന്ത്യ സ്വമനസി സദാസന്നവിഹതാഃ |
യയുര്ദിവ്യാനന്ദം തദിദമഥവാ കിം തു ന തഥാ
കിമേതജ്ജാനേഽഹം ശരണദ നമഃ ശര്വ ശിവ തേ || ൮ ||

തഥാ ശക്ത്യാ സൃഷ്ട്വാ ജഗദഥ ച സംരക്ഷ്യ ബഹുധാ
തതഃ സംഹൠത്യൈതന്നിവസതി തദാധാരമഥവാ |
ഇദം തേ കിം രൂപം നിരുപമ ന ജാനേ ഹര വിഭോ
വിസര്ഗഃ കോ വാ തേ തമപി ഹി നമോ ഭവ്യ ശിവ തേ || ൯ ||

തവാനന്താന്യാഹുഃ ശുചിപരമരൂപാണി നിഗമാ-
സ്തദന്തര്ഭൂതം സത്സദസദനിരുക്തം പദമപി |
നിരുക്തം ഛന്ദോഭിര്നിലയനമിദം വാനിലയനം
ന വിജ്ഞാതം ജ്ഞാതം സകൃദപി നമോ ജ്യേഷ്ഠ ശിവ തേ || ൧൦ ||

തവാഭൂത്സത്യം ചാനൃതമപി ച സത്യം കൃതമഭൂദൃതം
സത്യം സത്യം തദപി ച യഥാ രൂപമഖിലം |
യതഃ സത്യം സത്യം ശമമപി സമസ്തം തവ വിഭോ
കൃതം സത്യം സത്യാനൃതമപി നമോ രുദ്ര ശിവ തേ || ൧൧ ||

തവാമേയം മേയം യദപി തദമേയം വിരചിതം
ന വാമേയം മേയം രചിതമപി മേയം വിരചിതും |
ന മേയം മേയം തേ ന ഖലു പരമേയം പരമയം
ന മേയം ന നാമേയം വരമപി നമോ ദേവ ശിവ തേ || ൧൨ ||

തവാഹാരം ഹാരം വിദിതമവിഹാരം വിരഹസം
നവാഹാരം ഹാരം ഹര ഹരസി ഹാരം ന ഹരസി |
ന വാഹാരം ഹാരം പരതരവിഹാരം പരതരം
പരം പാരം ജാനേ നഹി ഖലു നമോ വിശ്വശിവ തേ || ൧൩ ||

യദേതത്തത്ത്വം തേ സകലമപി തത്ത്വേന വിദിതം
ന തേ തത്ത്വം തത്ത്വം വിദിതമപി തത്ത്വേന വിദിതം |
ന ചൈതത്തത്ത്വം ചേന്നിയതമപി തത്ത്വം കിമു ഭവേ
ന തേ തത്ത്വം തത്ത്വം തദപി ച നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൧൪ ||

ഇദം രൂപം രൂപം സദസദമലം രൂപമപി ചേ-
ന്ന ജാനേ രൂപം തേ തരതമവിഭിന്നം പരതരം |
യതോ നാന്യദ്രൂപം നിയതമപി വേദൈര്നിഗദിതം
ന ജാനേ സര്വാത്മന് ക്വചിദപി നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൧൫ ||

മഹദ്ഭൂതം ഭൂതം യദപി ന ച ഭൂതം തവ വിഭോ
സദാ ഭൂതം ഭൂതം കിമു ന ഭവതോ ഭൂതവിഷയേ |
യദാഭൂതം ഭൂതം ഭവതി ഹി ന ഭവ്യം ഭഗവതോ
ഭവാഭൂതം ഭാവ്യം ഭവതി ന നമോ ജ്യേഷ്ഠ ശിവ തേ || ൧൬ ||

വശീഭൂതാ ഭൂതാ സതതമപി ഭൂതാത്മകതയാ
ന തേ ഭൂതാ ഭൂതാസ്തവ യദപി ഭൂതാ വിഭുതയാ |
യതോ ഭൂതാ ഭൂതാസ്തവ തു ന ഹി ഭൂതാത്മകതയാ
ന വാ ഭൂതാ ഭൂതാഃ ക്വചിദപി നമോ ഭൂത ശിവ തേ || ൧൭ ||

ന തേ മായാമായാ സതതമപി മായാമയതയാ
ധ്രുവം മായാമായാ ത്വയി വര ന മായാമയമപി |
യദാ മായാമായാ ത്വയി ന ഖലു മായാമയതയാ
ന മായാമായാ വാ പരമയ നമസ്തേ ശിവ നമഃ || ൧൮ ||

യതന്തഃ സംവേദ്യം വിദിതമപി വേദൈര്ന വിദിതം
ന വേദ്യം വേദ്യം ചേന്നിയതമപി വേദ്യം ന വിദിതം |
തദേവേദം വേദ്യം വിദിതമപി വേദാന്തനികരൈഃ
കരാവേദ്യം വേദ്യം ജിതമിതി നമോഽതര്ക്യ ശിവ തേ || ൧൯ ||

ശിവം സേവ്യം ഭാവം ശിവമതിശിവാകാരമശിവം
ന സത്യം ശൈവം തച്ഛിവമിതി ശിവം സേവ്യമനിശം |
ശിവം ശാന്തം മത്വാ ശിവപരമതത്ത്വം ശിവമയം
ന ജാനേ രൂപത്വം ശിവമിതി നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൨൦ ||

യദജ്ഞാത്വാ തത്ത്വം സകലമപി സംസാരപതിതം
ജഗജ്ജന്മാവൃത്തിം ദഹതി സതതം ദുഃഖനിലയം |
യദേതജ്ജ്ഞാത്വൈവാവഹതി ച നിവൃത്തിം പരതരാം
ന ജാനേ തത്തത്ത്വം പരമിതി നമോ വേദ്യ ശിവ തേ || ൨൧ ||

ന വേദം യദ്രൂപം നിഗമവിഷയം മംഗളകരം
ന ദൃഷ്ടം കേനാപി ധ്രുവമിതി വിജാനേ ശിവ വിഭോ |
തതശ്ചിത്തേ ശംഭോ നഹി മമ വിഷാദോ‍ഽഘവികൠതിഃ
പ്രയത്നാല്ലബ്ധേഽസ്മിന്ന കിമപി നമഃ പൂര്ണ ശിവ തേ || ൨൨ ||

തവാകര്ണ്യാഗൂഢം യദപി പരതത്ത്വം ശ്രുതിപരം
തദേവാതീതം സന്നയനപദവീം നാത്ര തനുതേ |
കദാചിത്കിഞ്ചിദ്വാ സ്ഫുരതി കതിധാ ചേതസി തവ
സ്ഫുരദ്രൂപം ഭവ്യം ഭവഹര പരാവേദ്യ ശിവ തേ || ൨൩ ||

ത്വമിന്ദുര്ഭാനുസ്ത്വം ഹുതഭുഗസി വായുശ്ച സലിലം
ത്വമേവാകാശോഽസി ക്ഷിതിരസി തഥാഽഽത്മാഽസി ഭഗവന് |
തതഃ സര്വാകാരസ്ത്വമസി ഭവതോ ഭിന്നമനഘാന്ന
തത്സത്യം സത്യം ത്രിനയന നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൨൪ ||

വിധും ധത്സേ നിത്യം ശിരസി മൃദുകണ്ഠോഽപി ഗരളം
നവം നാഗാഹാരം ഭസിതമമലം ഭാസുരതനും |
കരേ ശൂലം ഭാലേ ജ്വലനമനിശം തത്കിമിതി തേ
ന തത്ത്വം ജാനേഽഹം ഭവഹര നമഃ കൂര്പ ശിവ തേ || ൨൫ ||

തവാപാംഗഃ ശുദ്ധോ യദി ഭവതി ഭവ്യേ ശുഭകരഃ
കദാചിത്ത്കസ്മിംശ്ചില്ലധുതരനരേ വിപ്രഭവതി |
സ ഏവൈതാല്ലോകാന് രചയിതുമലം സാപി ച മഹാന്-
കൃപാധാരോഽയം സുകയതി നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൨൬ ||

ഭവന്തം ദേവേശം ശിവമിതരഗീര്വാണസദൃശം
പ്രമാദാദ്യഃ കശ്ചിദ്യദി യദപി ചിത്തേഽപി മനുതേ |
സ ദുഃഖം ലബ്ധ്വാഽന്തേ നരകമപി യാതി ധ്രുവമിദം
ധ്രുവം ദേവാരാധ്യാമിതഗുണ നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൨൭ ||

പ്രദോഷേ രത്നാഢ്യേ മൃദുലതരസിംഹാസനവരേ
ഭവാനീമാരൂഢാമസകൃദപി സംവീക്ഷ്യ ഭവതാ |
കൃതം സമ്യങ്നാട്യം പ്രഥിതമിതി വേദോഽപി ഭവതി
പ്രഭാവഃ കോ വാഽയം തവ ഹര നമോ ദീപ ശിവ തേ || ൨൮ ||

ശ്മശാനേ സഞ്ചാരഃ കിമു ശിവ ന തേ ക്വാപി ഗമനം
യതോ വിശ്വം വ്യാപ്യാഖിലമപി സദാ തിഷ്ഠതി ഭവാന് |
വിഭും നിത്യം ശുദ്ധം ശിവമുപഹതം വ്യാപകമിതി
ശ്രുതിഃ സാക്ഷാദ്വക്തി ത്വയമപി നമഃ ശുദ്ധ ശിവ തേ || ൨൯ ||

ധനുര്മേരുഃ ശേഷോ ധനുവരഗുണോ യാനമവനി-
സ്തവൈവേദം ചക്രം നിഗമനികരാ വാജിനികരാഃ |
പുരോലക്ഷ്യം യന്താ വിധിരിപുഹരിശ്ചേതി നിഗമഃ
കിമേവം ത്വന്വേഷ്യോ നിഗദതി നമഃ പൂര്ണ ശിവ തേ || ൩൦ ||

മൃദുഃ സത്ത്വം ത്വേതദ്ഭവമനഘയുക്തം ച രജസാ
തമോയുക്തം ശുദ്ധം ഹരമപി ശിവം നിഷ്കളമിതി |
വദത്യേകോ വേദസ്ത്വമസി തദുപാസ്യം ധ്രുവമിദം
ത്വമോങ്കാരാകാരോ ധ്രുവമിതി നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൩൧ ||

ജഗത്സുപ്തിം ബോധം വ്രജതി ഭവതോ നിര്ഗതമപി
പ്രവൃത്തിം വ്യാപരം പുനരപി സുഷുപ്തിം ച സകലം |
ത്വദന്യം ത്വത്പ്രേക്ഷ്യം വ്രജതി ശരണം നേതി നിഗമോ
വദത്യദ്ധാ സര്വഃ ശിവ ഇതി നമഃ സ്തുത്യ ശിവ തേ || ൩൨ ||

ത്വമേവാലോകാനാമധിപതിരുമാനാഥ ജഗതാം ശരണ്യഃ
പ്രാപ്യസ്ത്വം ജലനിധിരിവാനന്തപയസാം |
ത്വദന്യോ നിര്വാണം തട ഇതി ച നിര്വാണയതിരപ്യതഃ
സര്വോത്കൃഷ്ടസ്ത്വമസി ഹി നമോ നിത്യ ശിവ തേ || ൩൩ ||

തവൈവാംശോ ഭാനുസ്തപതി വിധുരപ്യേതി പവനഃ
പവത്യേഷോഽഗ്നിശ്ച ജ്വലതി സലിലം ച പ്രവഹതി |
തവാജ്ഞാകാരിത്വം സകലസുരവര്ഗസ്യ സതതം
ത്വമേക: സ്വാതന്ത്ര്യം വഹസി ഹി നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൩൪ ||

സ്വതന്ത്രോഽയം സോമഃ സകലഭുവനൈകപ്രഭുരയം
നിയന്താ ദേവാനാമപി ഹര നിയന്താസി ന പരഃ |
ശിവഃ ശുദ്ധാ മായാരഹിത ഇതി വേദോഽപി വദതി
സ്വയം താമാശാസ്യ ത്രയഹര നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൩൫ ||

നമോ രുദ്രാനന്താമരവര നമഃ ശങ്കര വിഭോ
നമോ ഗൗരീനാഥ ത്രിനയന ശരണ്യാംഘ്രികമല |
നമഃ ശര്വഃ ശ്രീമന്നനഘ മഹദൈശ്വര്യനിലയ
സ്മരാരേ പാപാരേ ജയ ജയ നമഃ സേവ്യ ശിവ തേ || ൩൬ ||

മഹാദേവാമേയാനഘഗുണഗണപ്രാമവസത-
ന്നമോ ഭൂയോ ഭൂയഃ പുനരപി നമസ്തേ പുനരപി |
പുരാരാതേ ശംഭോ പുനരപി നമസ്തേ ശിവ വിഭോ
നമോ ഭൂയോ ഭൂയഃ ശിവ ശിവ നമോഽനന്ത ശിവ തേ || ൩൭ ||

കദാചിദ്ഗണ്യന്തേ നിബിഡനിയതവൃഷ്ടികണികാഃ
കദാചിത്തത്ക്ഷേത്രാണ്യപി സികതലേശം കുശലിനാ |
അനന്തൈരാകല്പം ശിവ ഗുണഗണശ്ചാരുരസനൈ-
ര്ന ശക്യം തേ നൂനം ഗണയിതുമുഷിത്വാഽപി സതതം || ൩൮ ||

മയാ വിജ്ഞായൈഷാഽനിശമപി കൃതാ ജേതുമനസാ
സകാമേനാമേയാ സതതമപരാധാ ബഹുവിധാഃ |
ത്വയൈതേ ക്ഷന്തവ്യാഃ ക്വചിദപി ശരീരേണ വചസാ
കൃതൈര്നൈതൈര്നൂനം ശിവ ശിവ കൃപാസാഗര വിഭോ || ൩൯ ||

പ്രമാദാദ്യേ കേചിദ്വിതതമപരാധാ വിധിഹതാഃ
കൃതാഃ സര്വേ തേഽപി പ്രശമമുപയാന്തു സ്ഫുടതരം |
ശിവഃ ശ്രീമച്ഛംഭോ ശിവശിവ മഹേശേതി ച ജപന്
ക്വചില്ലിംഗാകാരേ ശിവ ഹര വസാമി സ്ഥിരതരം || ൪൦ ||

ഇതി സ്തുത്വാ ശിവം വിഷ്ണുഃ പ്രണമ്യ ച മുഹുര്മുഹുഃ |
നിര്വിണ്ണോ ന്യവസന്നൂനം കൃതാഞ്ജലിപുടഃ സ്ഥിരം || ൪൧ ||

തദാ ശിവഃ ശിവം രൂപമാദായോവാച സര്വഗഃ |
ഭീഷയന്നഖിലാന്ഭൂതാന് ഘനഗംഭീരയാ ഗിരാ || ൪൨ ||

മദീയം രൂപമമലം കഥം ജ്ഞേയം ഭവാദൃശൈഃ |
യത്തു വേദൈരവിജ്ഞാതമിത്യുക്ത്വാഽന്തര്ദധേ ശിവഃ || ൪൩ ||

തതഃ പുനര്വിധിസ്തത്ര തപസ്തപ്തും സമാരഭത് |
വിഷ്ണുശ്ച ശിവതത്ത്വസ്യ ജ്ഞാനാര്ഥമതിയത്നതഃ || ൪൪ ||

താദൃശീ ശിവ മേ വാഞ്ഛാ പൂജായിത്വാ വദാമ്യഹം |
നാന്യോ മയാഽര്ച്യോ ദേവേഷു വിനാ ശംഭും സനാതനം || ൪൫ ||

ത്വയാപി ശാങ്കരം ലിംഗം പൂജനീയം പ്രയത്നതഃ |
വിഹായൈവാന്യദേവാനാം പൂജനം ശേഷ സര്വദാ || ൪൬ ||

ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ വിഷ്ണുവിരചിതം ശിവമഹിമസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Shiva Mahima Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Shivamahima Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top