Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva aparaadha Kshamaapana Stotram in Malayalam:

॥ ശിവാപരാധ ക്ഷമാപന സ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ||

ശിവാപരാധ ക്ഷമാപന സ്തോത്രം

ആദൗ കര്മപ്രസംഗാത് കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ ക്കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ |
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൧ ||

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകാന്മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാ ജന്തവോ മാം തുദന്തി |
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദന പരവശഃ ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൨ ||

പ്രൗഢോഽഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പംചഭിര്മര്മസന്ധൗ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോഽവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണഃ |
ശൈവീ ചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൩ ||

വാര്ധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദി താപൈഃ
പാപൈര് രോഗൈര്വിയോഗൈ_സ്ത്വനവ സിതവപുഃ പ്രൗഢിഹീനം ച ദീനം |
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൪ ||

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൗതേ വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേ സുസാരേ |
ജ്ഞാതോ ധര്മോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൫ ||

സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൗ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിത് ബഹുതര ഗഹനാത് ഖണ്ഡബില്വീദലാനി |
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധപുഷ്പൈസ്ത്വദര്ഥം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൬ ||

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യ യുക്തൈര്ദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനക വിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ |
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൭ ||

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈര്ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമന്ത്രൈഃ |
നോ തപ്തം ഗാംഗതീരേ വ്രതജപനിയമൈ രുദ്രജാപ്യൈര്ന വേദൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശ്ംഭോ || ൮ ||

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുണ്ഡലേ സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേഽപരാഖ്യേ |
ലിംഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൯ ||

നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ
നാസാഗ്രേ ന്യസ്ത ദൃഷ്ടിര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത് |
ഉന്മന്യാഽവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൧൦ ||

ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശംകരേ
സര്പൈര്ഭൂഷിത കണ്ഠകര്ണവിവരേ നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ |
ദന്തിത്വക്കൃതസുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമഖിലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ || ൧൧ ||

കിം വാഽനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകളത്ര-മിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിം
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭങ്ഗുരം സപദിരേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ ഭജ ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭം || ൧൨ ||

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം
പ്രാത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാന്മാം ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ || ൧൩ ||

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധം |
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷമസ്വ
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൧൪ ||

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശിവാപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram Lyrics in Marathi | English | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top